திருவாய்மொழி வியாக்யானம் -ஈடு -1-3-4-ஸ்ரீ M.A V .சுவாமிகள் ..

யாரும்ஓர் நிலைமையன் என அநி வரியஎம் பெருமான்
யாரும்ஓர் நிலைமையன் என அறி வெளியஎம் பெருமான்
பேரும்ஓர் ஆயிரம் பிறபல உடையஎம் பெருமான்
பேருமோர் உருவமும் உளதுஇல்லை இலதுஇல்லை பிணக்கே.

பொ-ரை : ஆயிரம் திருப்பெயர்களையும் அப்பெயர்கட்கு அமைந்த ஆயிரம் திருமேனிகளையும் உடைய எம்பெருமான், (தன் முயற்சியால் காணவேண்டுமென்று இருப்பவர்கள்) எத்தகைய உயர்ச்சி பெற்றவர்களாயினும், அவர்கட்கு ஒருபடியையுடையன் என்று அறிதற்கு அரிய எம்பெருமான் ஆவன்; (அவன் திருவருளால் காணவேண்டுமென்று இருப்பவர்கள்) மிகத் தாழ்ச்சி பெற்றலர்களாயினும், அவர்கட்கு அறிதற்கு எளிய எம்பெருமான் ஆவன்; ஆதலால், ஒரு பெயரும் ஓர் உருவமுங்கூட உள்ளது இல்லை அடியர் அல்லாதார்கட்கு; ஒரு பெயரும் ஓர் உருவமும் இல்லது இல்லை அடியார்கட்கு; இவ்வகையில் என்றும் மாறுபாடே என்றவாறு.

வி-கு : ‘யாரும்’-உம்மை உயர்வு சிறப்பு இரண்டாவது ‘யாரும்’ என்பதில், உம்மை இழிவு சிறப்பு. ஆயிரம் என்பது மிகப்பல என்பதனைக் குறித்தபடி. ‘தனக்கோர் வடிவும் பெயரும் இன்றி அன்பராயினார் கருதிய வடிவே வடிவாகவும், அவரிட்ட பெயரே பெயராகவும் உடையனாதலின், ‘முக்கை முனிவ’ என்பது முதலாக ‘நூறாயிரங்கையாற்றி கடவுள்’ என்பது ஈறாக வடிவு வேற்றுமையும் பெயர் வேற்றுமையும் சொல்லப்பட்டன’ என்ற பரிமேலழகருரை ஈண்டு நினைத்தல் தகும் (பரிபா. 3.) இலது இல்லை என்பது, உண்டு என்ற பொருளைக் காட்டும்; இரண்டு எதிர்மறை ஓர் உடன்பாட்டைக் காட்டும் என்பது வழக்கு.

ஈடு : நாலாம்பாட்டு. ‘தானாம் அமைவுடை நாரணன்’ உடைய அவதாரத்தின் எளிமை ஒருவர்க்கும் அறிய நிலம் அன்றோ? என்னில், ‘அடியார்க்கு மிக எளியனாய், அடியர் அல்லாதார்க்கு மிக அரியனாய் இருக்கும்,’ என்கிறார்.

யாரும் ஓர் நிலைமையன் என அறிவு அரிய எம்பெருமான் எத்துணை வியக்கத்தக்க ஞானத்தினையுடையவர்களேயாகிலும் தன்முயற்சியால் காணும் அன்று ‘இன்ன படிப்பட்டு இருப்பது ஒரு தன்மையையுடையவன்’ என்று அறிய ஒண்ணாத என் சுவாமியானவன். யாரும் ஓர் நிலைமையன் என அறிவு எளிய எம்பெருமான்-பிறப்பு ஒழுக்கம் ஞானம் இவைகளில் ஓர் அளவும் இல்லையேயாகிலும் தானே காட்டக் காணுமவர்களுக்குத் தன் படிகள் எல்லாம் அறியலாம்படி இருப்பன். ‘எங்கே கண்டோம்?’ என்னில், 1ஒரு குரங்கு, வேடச்சி, ஆய்ச்சி இவர்களுக்கு எளியனாய் இருக்கக் கண்டாமே! இங்கு‘யாரும்’ என்ற உம்மை தாழ்ச்சிக்கு எல்லையிலே நிற்கிறது. ‘எம்பெருமான்’ என்ற சொல்லால், ‘அடியார்க்கு எளியனாய் அடியர் அல்லாதார்க்கு அரியனான என் 2நாயன் நிலை இருந்தபடி என்னே!’ என்று ஈடுபட்டு எழுதிக்கொடுக்கிறார்.3‘மனம் வாக்கு இவற்றிற்குப் புலனாகாத உனக்கு வணக்கம் வணக்கம்; மனம் வாக்கு இவற்றிற்குப் புலனாகின்ற உனக்கு வணக்கம் வணக்கம்’ என்றார் ஸ்ரீ ஆளவந்தாரும்.

பேரும் ஓர் ஆயிரம் – அனுபவிக்கின்ற அடியார்கட்கு இழிந்த இடம் எல்லாம் துறையாகும்படி பல திருநாமங்களையுடையவனாய் இருக்கை. குணம் பற்றி வருவனவும், சொரூபம் பற்றி வருவனவும் ஆன பெயர்களுக்கு ஓர் எல்லை இல்லை ஆதலின், ‘பேரும் ஓர் ஆயிரம்’ என்கிறார். 4‘தேவனுடைய பெயர்கள் ஆயிரமாக இருக்கின்றன,’ எனப் புகலும் பாரதம். பிற பல உடைய எம்பெருமான்-அப்பெயர்களின் மூலமாகக் காண்கின்ற பல திருமேனிகளையுடையனாய் இருக்கை. ‘பிற’ என்பது ஈண்டுத் திருமேனியைக் காட்டுகிறது. ‘ஆயின், ‘பிற’ என்ற சொல் திருமேனியைக் காட்டுமோ?’ எனின், 5‘உயிர்கட்குப் பெயர்களையும் உருவங்களையும் உண்டுபண்ணினான்’ என்றும்.6‘பெயர்களையும் உருவங்களையும் உண்டுபண்ணுகிறேன்,’ என்றும் பெயரோடு உருவமும் சேரக் கூறப்பட்டிருத்தலின்; ஈண்டுப் ‘பிற’ என்பது 7திருமேனியைக்காட்டுகிறது. மற்றும், இவர்தாமும் இதனைப் பின்னர்க் கூறுமிடத்து, ‘பேரும் ஓர் உருவமும்’ என்று அருளிச்செய்தல் காண்க.

பேரும் ஓர் உருவமும் – இவற்றுள் ஒரு திருப்பெயரும் ஒரு திரு உருவமும். உளது இல்லை-அடியர் அல்லாதார்க்குத் தூலமாக நினைப்பதற்கும் அரியனவாய் இருக்கும். இலது இல்லை – அடியார்க்கு எல்லாம் காணலாம் ஆகையாலே இல்லது இல்லை. 1பிணக்கே-இதில் மாறுபாடு உண்டோ? இல்லை என்றபடி. அடியார்கள் எல்லாம் காண்கையாலே வாழ்த்துக் கூறுவார்கள்; அடியர் அல்லாதார் இவை இல்லை என்று இருக்கையாலே முதலிலேயே கிட்டார்கள்; ‘இவ்விருவர்க்கும் நடுவே பொருள் நித்தியமாகப் பெற்றோமே!’ என்று தாம் இனியர் ஆகிறார். இனி, ‘பேரும் ஓர் உருவமும் உளது, இலது இல்லை, இல்லை பிணக்கே’ என்பதற்கு, பேரும் ஓர் உருவமும் உளது-திருப்பெயரும் திருபெயருக்குப் பொருளான திருமேனியும் நித்தியம்; இல்லது இல்லை; இல்லை பிணக்கே; ஆதலால், இவ்விஷயத்தில் விவாதம் வேண்டா என்கிறார் என்று கோடலும் ஆம்.

ப்ரஹ்மாதிகலாய் இழந்து போதல்

இடைச்சிகளாய் பெற்று அனுபவிக்க
செல்ல பிள்ளைகளை மாளிகையிலே -சொல்லி கொடுப்பது போல் அவன் இடமே சந்தை செய்த
கடிக்கமலத்து உள் இருந்தும் காண்கிலான்-கண்ணன் அடி கமலம் தன்னை
நான்கு திக்குக்கும் நான்கு முகம் இருந்தும் காணகில்லான்
பிரம்மா பட்டம் தானே –
சதுர யுகம் ஒரு பகல் ஒரு இரவு இன்னொரு சதுர யுகம்
மறு படியும் தபஸ் இருந்து மீண்டும் அதே பதவி கேட்டு
யாரும் ஒரு நிலையன் என்ன
ததி பாண்டன் -உய்ந்து போனானே
இங்கு இல்லை என்று சொல்லி –
தசரதன் கேட்க வில்லை
தயிர் தாழி சட்டி அகப்பை அனைவருக்கும் கேட்டானா
தானே தன்னை கொண்டு கொடுத்தான்
அறிய அரியல்-இரண்டும்
வேடன் குரங்கு வேடுவச்சி இடிச்சி
எம்பெருமான் -ஆஸ்ரிதர்க்கு எளியன் எழுதி கொடுக்கிறார்
ஆஸ்ரிதர்க்கு கை கொடுத்து இருப்பதும் தன பேரு என்று உகக்கிறார்
நமோ நமோ வாங்க மனச அதி பூமையே-சொன்ன பின்பு பின்பு  ஏக பூமையே
பேருமோர் ஆயிரம்-ஆஸ்ரிதர்  இழிந்த இடம் எல்லாம் துறையாம் படி இருக்க –
குணத்துக்கும் ஸ்வரூபதுக்கும் வாசகம் எல்லை  இல்லை இறே
யானி நாமானி கௌ நானி  -குண தர்பணம்
தேவோ நாம சகஸ்ரவான்
பிறவும் பல உடைய
அநேகம் திரு மேனியும் -பிற என்ன திரு மேனியை காட்டுமோ
நாம ரூப சேர்ந்தே வரும்
பேரும் ஓர் உருவமும்  ஆழ்வார்
தமர் உகந்த பேர்  தமர் உகந்த உருவம் சேர்ந்தே
ஆஸ்ரிதர் கண்டு மங்களா சாசனம்
உளது இல்லை பிணக்கு
திரு மேனியும் நித்யம்
இல்லை பிணக்கே -இந்த விஷயத்தில் சர்ச்சை இல்லை
நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
நம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
வடக்கு திருவீதி பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: