ஸ்ரீ திரு விருத்தம் -48-ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை ஸ்வாமிகள் -வியாக்யானம் –

(கொட்டாய் பல்லிக்குட்டி -போல் -கத்துவதே
பல்லி விழுந்த பலன் -வருடம் தோறும் எழுதி
அதன் கார்யங்களை ச பலமாக -ஆக்குவார்களே
தலைவி தோளிக்கு நல்ல நிமித்தம் கண்டு ஆஸ்வசிப்பிக்கும்
வேர் குரு -புண்ணில் -அதிலே பிறந்து வளர்ந்து மாயும் கிருமிகள் போல்
பிறந்து சொல்லாமல் மிளிர்ந்து -மின்னல் போல் தோன்றி மறைவதால் –
புழு பூச்சி போல் கிருமி போலும்
பல்லிக்குட்டி போலும்
நைச்ய அனுசந்தானம் பண்ணுகிறார்
என்னை வைத்துக் கொண்டு தன்னைப் பாடுவித்துக் கொண்டானே

என்றைக்கும் என்னையுய் யக்கொண்டு போகிய,
அன்றைக்கன் றென்னைத்தன் னாக்கியென் னால்தன்னை,
இன்றமிழ் பாடிய ஈசனை யாதியாய்
நின்றவென் சோதியை, எஞ்சொல்லி நிற்பனோ? -7-9-1-

தன்னைச் சொல்லிய-வேதமே மீண்ட விஷயத்தை -ப்ரதிபாதித்துக் கொண்டானே -திருமாலவன் கவி-
கிருமி போல் பிறந்து பல்லிக்குட்டிப் போல் பேசினாலும் உலகமே கொண்டாடும் படி ஆக்கி அருளினான்
அங்கே போயும் ஏதத் சாம கானம் பாடுவது போல் அன்றோ இங்கும் திவ்ய பிரபந்தம் பாடவே வைக்குதும்
கர்ம சம்பந்தம் இல்லையே உமக்கு
பிரபந்தம் தலைக்கட்ட -நச்சு பொய்கை ஆகாமைக்காக -ஆர்த்தி பெருக்க அன்றோ வைத்தான்
மகிழ்ச்சியில் பாடும் பாசுரம் இது )

அவதாரிகை –
இஸ் சம்சாரத்தில் நம்மை வைத்த இதுக்கு ஹேது ஏதோ -என்று இறே இவர் நொந்தது –
இவருக்கு இவ்விருப்பு நிலம் கொதிப்பது -ஸ்வார்த்தமாக இருக்கிறோம் என்று இருக்கலில் இறே –
அங்கன் இன்றிக்கே –
நமக்காக இருக்கிறீர்-என்னும் இடத்தை அறிவிக்கவே இவரை தரிப்பிக்கலாம் –
மேல் இவர் போய் பெற இருக்கிற ஸ்வரூபமும் இதுவே என்று பார்த்து –

வாரீர் நீர் உமக்கு இங்கு ஒரு-சம்பந்தம் உண்டாய் இருக்கிறீர் அல்லீர் –
நமக்காக இருக்கிறீர் அத்தனை –
நாமும் ரசித்து நம்முடையாரும்-ரசிக்கும்படியாக உம்மை கொண்டு
நம் சீல வ்ருத்தங்களை வெளி இடப் பார்த்தது –
அதுக்காக வைத்தோம் இத்தனை காணும் -என்று ஈஸ்வரன் அறிவிக்க –

ஆனால் தட்டென்-நம் ஸ்வரூபத்தோடு சேர்ந்தததுவுமாய்-
நாம் பெற இருக்கிறது இது வாகில் குறை என் -என்று
விஷயீகரித்த படியை கண்டு விஸ்மிதராய்-
அவ்விஷயீ காரத்தை பேசுகிறார்-

மெல்லியல் ஆக்கைக் கிரிமி குருவில் மிளிர் தந்தாங்கே
செல்லியசெல் கைத்துலகை என் காணும் என்னாலும் தன்னைச்
சொல்லிய சூழல் திருமாலவன் கவியாது கற்றேன்
பல்லியின் சொல்லும் சொல்லாக் கொள்வதோ வுண்டு பண்டு பண்டே-48 –

பாசுரம் -48-மெல்லியல் ஆக்கிக் கிருமி -நன்னிமித்தம் கண்டு -பல்லிக்குரல் கேட்டதை –
தான் ஆறி இருத்தலை தலைவி தோழிக்கு கூறுதல் –
என்றைக்கும் என்னை -7-9–

பதவுரை

மெல் இயல்–மென்மையான தன்மையையுடைய
ஆக்கை–உடம்பை யுடைத்தான
கிருமி–புழுவானது
குருவில்–புண்ணிலே
மிளிர் தந்து–வெளிப்பட்டு
அதுவே–அவ்விடத்திலேயே
செல்லிய–நடமாடும்படியான
செலதைத்து–ஸ்வபாவத்தையுடையது; (அது)
உலகை என காணும்–உலக நடத்தையை எங்ஙனம் அறியும்?
(அறியமாட்டாது; அதுபோல)
என்னாலும்–என்னைக் கொண்டும்.
தன்னைச் சொல்லிய–தன்னைப் பாடுவித்த
சூழல்–சூழ்ச்சியை யுடைய
திருமாலவன்–ச்ரிய பதியான அப்பெருமானுடைய
கவி–புகழுரையை
யாது கற்றேன்–(யான்) யாதென்று அறிவேன்?
பல்லியன் சொல்லும்–பல்லியின் வார்த்தையையும்
சொல் ஆ கொள்வதோ–(பின் நிகழ்ச்சியை முன்குறிக்குஞ்) சொல்லாகக் கொள்ளுதலோ
பண்டு பண்டே உண்டு–மிக வெகு காலமாகவுள்ளது

வியாக்யானம் –

மெல்லியல் ஆக்கை இத்யாதி –
இவனுடைய ஸ்வரூப ரூப குண விபூதிகளிலே என்னுடைய  ஜ்ஞானத்துக்கு விஷயம்
ஆவது ஏக தேசம் கிடீர் –
நான் அறிவது ஒன்றும் இல்லை என்னும்படி இருக்கிற
என்னைக் கொண்டு கிடீர் இத்தை தலைக் கட்டிற்று என்கிறார் –

மெல்லியல் ஆக்கை கிரிமி –
ம்ருது ஸ்வாபமான சரீரத்தை உடைய கிரிமியானது –
இமையோடு இமை பொருந்தும் போதைக் காற்று படப் பொறாதே முடியும்படியான
மிருதுவான சரீரத்தை உடைய –
ஒன்றாக எண்ணப்படாத ஷுத்திர ஜந்துவானது –

குருவில் மிளிர் தந்து –
கிரந்தியாலே மிளிர்ந்து -உற்பத்தியும் விநாசமும் ஒழிய –
நடுவு பட்டதொரு காலம் இன்றிக்கே –
தோற்றி மாயும் படி இருக்கையாலே -மிளிர்ந்தது என்கிறது –

பஞ்சாக்னி வித்தையில் -சொல்லுகிறபடியே புருஷார்த்ததோப யோகியாய் இருப்பதொரு-
சரீரத்தை பரிஹரிக்கில் இறே பிறந்தது என்னாலாவது –

ஆங்கே –
அந்த கிரந்தியிலே

செல்லிய செல்கைத்து-
செல்லுகிற செல்லுகையை உடைத்து –
நடக்கிற யாத்ரையை உடைத்தானது –

உத்பத்தியும்
ஜீவனமும்
நடுவு பட்ட நாளில் பரிபவமும்
விநாசமும்-
இவை அடங்க அங்கேயாய் இருக்கும் இறே –
அங்கே இறே அழகு செண்டு ஏறுகிறது –

நெற்காய்க்கும் மரம் எது -என்று இருப்பாரைப் போலே-
அக்க்ராந்திக்கு அவ்வருகு அறியாத இது

உலகை என் காணும் –
லோக வ்ருத்தாந்தத்தில் என்ன அறியவற்று-
இது கிடீர் நான் தன்னளவில் நின்ற நிலை –

என்னாலும் –
இப்படி அஞ்ஞான அசக்திகளுக்கு எல்லை நிலமான

என்னைக் கொண்டு -தன்னை –
உலகை என் காணும் -என்கிற லோக வ்ருத்தாந்த்தத்திலே தான் ஒன்றை
என்னைக் கொண்டு -சொல்லி வைத்தானோ –
யதோ வாசோ நிவர்த்தந்தே -என்று
ஸ்ருதி ஸ்ம்ருதாதிகள் நமக்கு நிலம் அன்று என்று மீண்ட தன்னை –

சொல்லிய –
சொல்லி வைப்பதாக கணிசித்து இருந்தானாய்-
இது எவ்வளவாய் தலை கட்டுமோ என்று இருக்கிறதோ –
சொல்லி யற்றதாயிற்று –

இப்படி சொல்லிவிக்கைக்கு ஹேது என் என்னில் –

சூழல் –
ஆச்சர்ய சக்தி யுக்தன் ஆகையாலே

திரு மால் –
இந்த ஆச்சர்ய சக்தி தான் புறம்பு கிடவாதே –
இவ்வாஸ்ரயத்தில் கிடக்க வேண்டுவான் என் என்னில் –
ஸ்ரீய பதி ஆகையாலே –

திருமாலவன் கவி –
அவனும் அவளுமான சேர்த்திக்கு தகுதியான கவி –

இத்தால் –
ஸ்ரீ ராமாயணத்தில் வ்யாவ்ருத்தி சொல்லுகிறது –

ஸீதாயாஸ் சரிதம் மகத்-என்று தொடங்கச் செய்தே
அவளை ஒழிய
தனியே இறே இருந்து கேட்டது –

1-யாது கற்றேன் -என்னுதல் –
2-ஆறு கற்றேன் என்னுதல் –
3-அவன்  கவி யாது கற்றேன் என்னுதல் –
4-யாதொன்று நான் கற்றது -அது திருமாலவன் கவி -என்னுதல் –

(யாது ஓன்று நான் கற்றது -எந்த சிறியத்தையும் நான் கற்றாலும் அதுவும் திருமாலவன் கவியே
ஆறு -ஸமஸத்தையும் கற்றேன் )

கற்றேன் -என் முன் சொல்லும் -என்கிறபடியே
அவன் முன்னே  சந்தை இட –
நான் பின்னே சொன்னேன் இத்தனை –
ஆனாலும் இது தலைக் கட்டின படி
எங்கனே என்ன –

பல்லியின் சொல்லும் இத்யாதி –
அல்பஜ்ஞராய் இருப்பார் ஒன்றை தொடங்கினால்-
ஞானாதிகராய் இருப்பார் அத்தை நன்றாக்கி
தலைக் கட்டிக் கொள்ளக் கடவதாய் இருப்பது ஓன்று-உண்டு இறே –

பல்லியானது ஓர் அர்த்த பிரத்யாயகம்  இல்லாதபடி –
தன்னுடைய ப்ரீதி யப்ரீதிகளாலே -நத்து நத்து -என்ன –
அத்தை ஞானவான் களாய்  இருப்பார்
தம்தாமுடைய லாப அலாபங்களுக்கு உடலாக்கிக் கொள்ளா நிற்ப்பர்கள் இறே –

அப்படியே நான் எனக்கு பிரதிபந்தங்களைச் சொல்ல –
அத்தை தனக்கு ஈடாம் படி நன்றாகத் தலைக் கட்டிக் கொண்டான் –

பண்டு பண்டே –
பழையதாக இப்படி போருவதொரு மரியாதை உண்டு இறே –
அத்தை இப்போது என் பக்கலிலே கை காணும்படி பண்ணினான் –

தாத்பர்யம்
ஆழ்வார் ஆர்த்தியை சமிப்பிக்கைக்காக
சர்வேஸ்வரன் உம்மைக் கொண்டு லோகத்தை வாழ்விக்கைக்காக
நம் விஷயமாக பிரபந்த நிர்மாணம் பண்ண
சங்கல்பித்தோம்
இப்படி விஷயீ கரித்தான் என்று ஹ்ருஷ்டராய் பேசுகிறார்
காற்றையும் பொறாத
ஜென்ம மரணம் தவிர வேறு ஒன்றை அறியாதே புழு
நித்ய ஸூ ரிகளுக்கும் வாக் மனஸ் ஸூக்களுக்கும் அரிததான தம்மை
என்னைக் கொண்டு பாடுவித்துக் கொண்டான் -சர்வ சக்தித்வத்தால்
ஞானிகள் ஸூபம் அஸூம் என்று பல்லி சொல்வதைக் கொள்ளுமா போல்
என்னே அவனது சர்வ சாமர்த்தியம் என்று ஹ்ருஷ்டராய் அருளிச் செய்கிறார்

——————————————————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: