ஸ்ரீ முமுஷுப்படி-திருமந்திர பிரகரணம்–சூரணை 76-94–ஸ்ரீ மணவாள மா முனிகள் வியாக்யானம் —–

சூரணை -76
உகாரத்தை விவரிக்கிறது நமஸ்
அகாரத்தை விவரிக்கிறது நாராயண பதம் –
மகாரத்தை விவரிக்கிறது சதுர்த்தி -நார பதம் என்றும் சொல்லுவார்கள் –

விவரிக்கிற படி தான் எங்கனே என்ன அருளிச் செய்கிறார் –
அதாவது –
அந்ய சேஷத்வத்தை கழிக்கிற  இடத்தில் -அந்யரில் அந்ய தமனாக சொல்லப்பட்ட தன்னை
வெளியாக சொல்லிக் கழிக்கையாலே உகாரத்தை விவரிக்கிறது நமஸ் –

ரஷகனான ஈஸ்வரனுடைய ஸ்வரூபத்தையும் –
ரஷ்ய பூத சேதன அசேதனங்களையும்
ரஷண உபயோகியான -குணாதிகளையும்-
ரஷண பிரகாரத்தையும் –
விசதமாகச் சொல்லுகையாலே
அகாரத்தை விவரிக்கிறது -நாராயண பதம்

(ந கிஞ்சித் குர்வத சேஷத்வம் )அகிஞ்சித்கரச்ய சேஷத்வ அனுபபத்தி -என்கிறபடியே
கிஞ்சித் காரம் இல்லாத போது சேஷத்வ சித்தி இல்லாமையாலே தத் சித்திக்கு உறுப்பான
கிஞ்சித் காரத்தை பிரதிபாதிக்கிற சதுர்த்தி –
சேஷத்வ ஆஸ்ரயமான ஆத்ம வஸ்துவைச் சொல்லுகிற மகாரத்தை விவரிக்கிறது –

மகார வாச்யனான ஆத்மாவின் உடைய நித்யத்வம் -ஏக ரூபவத்வம் -பஹூத்வம்
தொடக்கமானவற்றை பிரதிபாதிக்கையாலே மகாரத்தை விவரிக்கிறது நார பதம் என்றும் சொல்லுவார்கள் -என்கை-

————————————————-

சூரணை -77
அடைவே விவரியாது ஒழிகிறது விரோதி போய் அனுபவிக்க வேண்டுகையாலே –

அஷர க்ரமத்தில் விவரியாதே வ்யுத்க்ரம்மமாக விவரிப்பான் என்ன -அருளிச் செய்கிறார்
அதாவது –
அஷர க்ரமத்தில் விவரியாது ஒழிகிறது
அகார விவரணமான நாராயண பதத்தில் -பகவத் அனுபவத்துக்கு விரோதியான
அஹங்கார மமகாராதிகள் நமஸ்ஸாலே கழி உண்டு போய்
பின்னை அனுபவிக்க வேண்டுகை ஆகையாலே -என்கை-

——————————————–

சூரணை-78
நமஸ் -ந என்றும் ம என்றும் இரண்டு பதம் –

இனி மத்யம பதமான நமஸ்ஸுக்கு அர்த்தம் அருளிச் செய்வதாக அதில் அவாந்தர பத பேதத்தை
அருளிச் செய்கிறார் –

(ஸூ மத்யமா -இடையாளொடும் இளையவனோடும்
ஓன்று பணித்தது உண்டு
மதுரகவி நிஷ்டை-சித்திரை நடு நக்ஷத்ரம் )

————————————

சூரணை -79
ம -என்கிற இத்தால் தனக்கு உரியன் -என்கிறது
ந -என்று அத்தை தவிர்கிறது

இவ் இரண்டு பதங்களுக்கு அர்த்தம் எது என்ன அருளிச் செய்கிறார் –
அதாவது –
ம -என்று ஷஷ்ட்யந்தமான இம்மகாரத்தாலே –
மகார வாச்யனான ஆத்மாவுக்கு கீழ் சொன்ன தாதர்த்ய பிரதி கோடியான ஸ்வார்த்தத்வம் தோற்றுகையாலே-
தனக்கு உரியவன் -என்னும் அத்தைச் சொல்லுகிறது –
ந -என்று நிஷேத வாசியான நஞ்ஞாலே அத்தைக் கழிக்கிறது என்கை –

(அவனுக்கே நான் பிரதிகோடி-எனக்கே நான் என்றும் எனக்கே அவன் என்றும் உண்டே -த்வம் மே -அஹம் மே -பட்டர்
தாதார்த்தம்-பரரார்த்யம் -பரனுக்காகவே இருப்பது -பாரார்த்தியம் த்வம் -ஆண்டாள் – )

——————————————

சூரணை -80
நம-என்கிற இத்தால் -தனக்கு உரியன் அன்று -என்கிறது –

உபய பதத்தாலும் சொன்ன அர்த்தத்தை சேரப் பிடித்து அருளிச் செய்கிறார் –
அதாவது –
பத  க்ரமத்தில் அர்த்தம் சொல்லாதே -வ்யுக்த் கர்மமாக சொல்லுகிறது –
நிஷேத்யத்தை சொல்லி நிஷேதிக்க வேண்டுகையாலே –
க்ரமத்தில் சொல்லும் போது-வீடுமுன் முற்றவும் -என்னுமா போலே –
நிஷேத பூர்வகமாக நிஷேத்யத்தை சொல்லுகிறது என்று யோஜிக்க வேணும் –
அது தானும் பரந்த படியில் இவர் தாமே அருளிச் செய்கிறார் –

————————————————-

சூரணை -81
பிறருக்கு உரியனான அன்று தன் வைலஷண்யத்தை காட்டி மீட்கலாம் –
தனக்கு என்றும் அன்று யோக்யதையும் கூட அழியும் –

தனக்கும் பிறர்க்கும் உரித்தன்று என்று அந்ய சேஷத்வத்தை நிஷேதித்த உகாரத்தை விவரிக்கிறது ஆகில் –
பிறருக்கு உரித்தது அன்று என்றையும் விவரியாமல் -தனக்கு உரியன் அன்று -என்று இத்தையே விவரிப்பான் என்?-
என்கிற சங்கையிலே அருளிச் செய்கிறார் –
அதாவது –
அந்ய சேஷ பூதனான அன்று சேஷத்வத்துக்கு இசைகை ஆகையாலே –
அந்யரில் காட்டில் தனக்கு உண்டான
சர்வ காரணத்வ சர்வ ரஷகத்வ சர்வ சேஷித்வாதியான-வை லஷண்யத்தை காட்டி –
அந் நிலையில் நின்றும் மீட்கலாம் –
தனக்கு உரியவன் என்று நிற்கும் அன்று -த்வம்மே -என்றால் -அஹம்மே – என்னும் அது ஒழிய
சேஷத்வத்துக்கு இசையாமையாலே -மீட்க்கைக்கு யோக்யதையும் கூட இல்லையாய் விடும் என்கை-

—————————————-

சூரணை -82
இத்தால் விரோதியை கழிக்கிறது

இந் நமஸ்ஸால் செய்கிற அம்சம் தான் எது -என்ன அருளிச் செய்கிறார் –

———————————–

சூரணை -83
விரோதி தான் மூன்று

இது தான் ஒன்றோ பலவோ -என்ன அருளிச் செய்கிறார்-

———————————

சூரணை -84
அதாவது
ஸ்வரூப விரோதியும்
உபாய விரோதியும்
ப்ராப்ய விரோதியும் –

அம் மூன்று தான் எது -என்ன அருளி செய்கிறார் –
இத்தால் பிரதம பதத்தில் சொன்ன ஸ்வரூபத்துக்கு விரோதியும் –
இப் பதத்தில் ஆர்த்தமாக சித்திக்கிற உபாயத்துக்கு விரோதியும் –
உத்தர பதத்தில் சொல்லுகிற ப்ராப்யத்துக்கு விரோதியும் என்கை –
இந் நமஸ் தான் காகாஷி நியாயத்தாலே பூர்வோத்தர பதங்களில் சொல்லுகிற
ஸ்வரூப ப்ராப்யங்கள் உடைய விரோதிகளைக் கழிக்கக் கடவதாய் இறே இருப்பது –

—————————————————

சூரணை -85
ஸ்வரூப விரோதி கழிகையாவது-யானே நீ என்னுடைமையும் நீயே என்று இருக்கை-
உபாய விரோதி கழிகையாவது -களைவாய் துன்பம் களையாது ஒழிவாய் களை கண் மற்று இலேன் -என்று இருக்கை-
ப்ராப்ய விரோதி கழிகையாவது -மற்றை நம் காமங்கள் மாற்று -என்று இருக்கை –

இவ் விரோதி த்ரயமும் கழிகையாவது தான் எது ? என்ன அது தன்னை அடைவே அருளிச் செய்கிறார் –
ஸ்வரூப விரோதி இத்யாதி -அதாவது ஸ்வரூபத்துக்கு –
யானே நீ என்னுடைமையும் நீயே-திரு வாய் மொழி -2-9-9–என்று
ஆத்ம ஆத்மீயங்கள் இரண்டும் அத்தலைக்கு ப்ரகாராதயா சேஷம் என்று இருக்கை-

உபாய விரோதி -இத்யாதி -அதாவது உபாயத்துக்கு விரோதி ஸ்வ ரஷணே ஸ்வான்வயம் ஆகையாலே –
அது கழிகையாவது –
களைவாய் துன்பம் களையாது ஒழிவாய் களை கண் மற்று இலேன்-திரு வாய் மொழி -5-8-8-என்று –
துக்கத்தைப் போக்குவாய் -போக்காது ஒழியாய்-வேறு ஒரு ரஷக வஸ்துவை உடையேன் அல்லேன் என்று இருக்கை –

ப்ராப்த விரோதி -இத்யாதி -அதாவது ப்ராப்யத்துக்கு விரோதி ஸ்வ பிரயோஜன புத்தி ஆகையாலே –
அது கழிகையாவது –
மற்றை நம் காமங்கள் மாற்று –திருப்பாவை -30-என்று
உன் உகப்புக்கு புறம்பான எங்களுடைய ஆசையைப் போக்கு என்று இருக்கை -என்கை-

———————————————

சூரணை -86
ம -என்கை ஸ்வரூப நாசம் –
நம-என்கை ஸ்வரூப உஜ் ஜீவனம் –

இப்படி ஸ்வரூப உபாய புருஷார்த்தங்கள் -மூன்றுக்கும் விரோதி ஆகிறது
இவனுடைய அஹங்கார மமகாரங்கள் ஆகையாலே –
அதனுடைய க்ரௌர்யத்தையும் தந் நிவ்ருத்தியில் உண்டான நன்மையையும் அருளிச் செய்கிறார் –
அதாவது –

சேதனஸ்ய யதா மம்யம் ஸ்வ ஸ்மின் ஸ்வீயே ச வஸ்து நி மம
இத்ய ஷரத்வந்த்வம் ததா மம்யச்ய வாசகம் -என்கிறபடியே
ம -என்கிற இதில் அஹங்கார மமகாரங்கள் இரண்டும் உண்டாகையாலே –
அதிலே அந்விதன் ஆகை-இவ் ஆத்மாவின் உடைய ஸ்வரூபத்துக்கு நாசம் –

நம -என்று அதில் அந்வயம் அற்று இருக்கை -ஸ்வரூபத்துக்கு உஜ்ஜீவனம் -என்கை –

த்வ்யஷரஸ்து பவேன் ம்ருதயுஸ் த்ர்யஷரம் பிராமண
பதம் மமேதி த்வ்யஷரோ ம்ருத்யுர் ந மமேதி ச சாஸ்வதம் -என்னக் கடவது இறே-
(மம இரண்டு அக்ஷரம் மிருத்யு ந ம ம மூன்று அக்ஷரம் அம்ருதம் )

————————————

சூரணை -87
இது தான் ஸ்வரூபத்தையும் -உபாயத்தையும் -பலத்தையும் -காட்டும் –

இப்படி ஸ்வரூப உபாய புருஷார்த்த விரோதிகளைக் கழிக்கிற அளவு அன்றிக்கே
இந் நமஸ் தான் ஸ்வரூபாதி த்ரயத்தையும் பிரகாசிப்பிக்கும் என்கிறார் –

(நம தொழுகை -தொழுது எழு என் மனனே –
தொலை வில்லி மங்கலம் தொழும் இவளை –
அந்தி தொழும் சொல்லுப் பெற்றேன் -முதலிலும் நடுவிலும் இறுதியிலும் தொழுகை உண்டே
மூன்றும் ஸ்வரூபம் உபாயம் பலம் மூன்றையும் காட்டும்
தொழும் சொல் -திருவாய் மொழி பாடுவித்த ப்ராப்யம் –
கீழே இரண்டு பாசுரங்கள் தொழும் என்றும் ஓன்று நம என்றும் இருப்பதைக் காட்டி அருளுகிறார்
இது நம பிரகாரணம் ஆகையால் )

———————————————–

சூரணை -88
தொலை வில்லி மங்கலம் தொழும்-என்கையாலே ஸ்வரூபம் சொல்லிற்று –
வேம்கடத்து உறைவார்க்கு நம -என்கையாலே -உபாயம் சொல்லிற்று –
அந்தி தொழும் சொல் -என்கையாலே பலம் சொல்லிற்று-

இது தன்னை உபபாதிக்கிறார் -மேல் மூன்று வாக்யத்தாலே –
தொலை வில்லி மங்கலம் -இத்யாதி –
அதாவது
தொலை வில்லி மங்கலம் தொழும் –திருவாய்மொழி -6-5-1-என்று அவன் உகந்து அருளின
நிலத்தளவும் செல்ல சேஷமாயிருக்கும் படியைச் சொல்லுகிற அளவில் –
தொழும் -என்று நமஸ்காரத்தைச் சொல்லுகையாலே ஸ்வரூபம் சொல்லிற்று என்கை-

வேம்கடத்து இத்யாதி –
அதாவது –
வேம்கடத்து உறைவார்க்கு நம -திருவாய்மொழி -3-3-6–என்று
திரு வேம்கடமுடையானுக்கு சேஷம் நான்-எனக்கு உரியன் அல்லன்-
என்று ஸ்வ ரஷணத்திலே ப்ராப்தி அல்லாத ஸ்வரூப பாரதந்த்ர்யத்தைச் சொல்லுகையாலே-
அவனே உபாயம் என்னும் இடம் சித்திக்கையாலே -உபாயம் சொல்லிற்று –

அந்தி தொழும் சொல் -இத்யாதி –
அதாவது –
அந்தி தொழும் சொல் -திருவாய்மொழி -10-8-7–என்று தாஸ்ய ரசம் அதிசயித்தால்-அதனுடைய
சரம தசையிலே சொல்லக் கடவ-தொழும் சொல் -என்று நம சப்தத்தத்தை சொல்லுகையாலே பலம் சொல்லிற்று -என்கை-

———————————————-

சூரணை-89
உற்றதும் உன் அடியார்க்கு அடிமை -என்கிறபடியே இதிலே பாகவத சேஷத்வமும்-அனுசந்தேயம்-

இப்பதத்திலே ததீய சேஷத்வமும் ஆர்த்தமாக அனுசந்தேயம் ஆகையாலே -அத்தை அருளிச் செய்கிறார் –
அதாவது –
நின் திரு எட்டு எழுத்தும் கற்று நானுற்றதும்  உன் அடியார்க்கு அடிமை -பெரிய திரு மொழி -8-10-3-
என்று திரு மந்த்ரம் கற்றதால் நானுற்றதும் உன் அடியார்க்கு அடிமை என்னும் -இவ் அர்த்தத்திலே
என்கிறபடியே –
அஹங்கார மமகாரங்கள் நிவ்ருத்தமாய் -பகவத் சேஷத்வம் உள்ளபடி பிரகாசிக்கிற இந் நமஸிலே-
தத் காஷ்டையான பாகவத சேஷத்வமும் அனுசந்திக்க வேணும் -என்கை-

———————————————————-

சூரணை -90
இது அகாரத்திலே என்றும் சொல்லுவார்கள்-
உகாரத்தில் என்றும் சொல்லுவார்கள் –

இப்படி ஆர்த்தமாக அனுசந்திக்கப் படும் -பாகவத சேஷத்வம் தான்-
இந்த நமஸில் அன்றிக்கே -ஸ்தலாந்தரங்களிலே சொல்லுவாரும்
உண்டு ஆகையாலே -அத்தை அருளிச் செய்கிறார் –
அதாவது –
சதுர்த்தியாலே -ஆத்மாவினுடைய பகவத் சேஷத்வத்தைச் சொல்லுகையாலே –
பகவத் சேஷத்வ காஷ்டையான -இந்த பாகவத சேஷத்வ அனுசந்தானம் -அகாரத்திலே-என்றும் –
சிலர் சொல்லுவார்கள் –

அனந்யார்ஹ சேஷத்வத்துக்கு எல்லை ததீய சேஷத்வ பர்யந்தமாக நிற்க்கையாலே-
அனந்யார்ஹத்வ பிரதிபாதகமான -உகாரத்திலும் -என்றும் சிலர் சொல்லுவார்கள் -என்கை-

ஆர்த்தம் ஆகையாலே -அவ்வவ ஸ்தலங்களிலும் சொல்லலாய் இருந்ததே  ஆகிலும் –
கந்தல் கழிந்த இடத்திலே சொல்லுகையே உசிதம் என்று கருத்து –

———————————————————

சூரணை -91
ஈஸ்வரன் தனக்கேயாக இருக்கும் –
அசித்து பிறர்க்கேயாக இருக்கும் –
ஆத்மா தனக்கும் பிறர்க்கும் பொதுவாக இருக்கும் -என்று முற்பட்ட நினைவு –
அங்கன் இன்றிக்கே –
அசித்தைப் போலே -தனக்கே யாக எனைக் கொள்ள வேணும் -என்கிறது நமசால்-

இந்த நமஸ்ஸுக்கு பூர்வத்தில் பிறந்த பிரதிபத்தியைப் -பற்ற இதில் பிறந்த பிரதிபத்திக்கு உண்டான
வாசியை அருளிச் செய்கிறார் –
அதாவது –
ஸ்வரூபம் ஸ்வாதந்த்ர்யம் பகவத-என்கிறபடியே –
ஸ்வாதந்த்ர்யமே ஸ்வரூபமான ஈஸ்வரன் ஸ்வார்த்த பரனாயே இருக்கும் –

சைதன்ய ரஹிதம் ஆகையாலே -தனக்கே என்கைக்கு யோக்யதை இன்றிக்கே
பாரதந்த்ர்ய ஸ்வரூபமாய் இருக்கும் அசித்து -பரார்த்தமாயே இருக்கும் –

சதுர்த்தியில் சொன்ன சேஷத்வத்தையும்-
மகாரத்தில் சொன்ன ஞாத்ருத்வத்தையும் –
உடையனான ஆத்மா ஞாத்ருத்வ பலத்தாலே -ஸ்வார்த்ததைக்கும்-
சேஷத்வத்தாலே பரார்த்தைக்கும் பொதுவாய் இருக்கும் என்று –
நமஸுக்கு பூர்வ பதத்தில் பிறந்த பிரதிபத்தி –

அப்படி இன்றிக்கே
பரார்தைக வேஷமான அசித்தைப் போலே –
தனக்கேயாக எனைக் கொள்ளும் ஈதே -திருவாய்மொழி -2-9-4-
என்கிறபடியே –
அத் தலைக்கே ரசமாம்படி விநியோகம் கொள்ள வேணும் -என்று
அபேஷிக்கிறது இந் நமஸ்சாலே என்கை –

—————————————————–

சூரணை -92
அதாவது போக தசையில் ஈஸ்வரன் அழிக்கும் போது நோக்க வேணும் என்று அழியாது ஒழிகை –

(நம் சேஷத்வத்தை நோக்க வேணும் என்று அவன் போகத்தை அழியாது ஒழிகை -என்றவாறு-
ஆஸ்ரயண தசை வேறே போக தசை வேறே – )

தனக்கேயாக -என்றதை உபபாதிக்கிறார் –
அதாவது –
இத்தால் அத் தலைக்கு ரசமாம் படி விநியோகப் படுகை யாவது -தன்னோடு கலந்து பரிமாறும் தசையிலே
போக்தாவான ஈஸ்வரன்-
ஆள் கொள்வான் ஒத்து என் உயிர் உண்ட மாயன் -திருவாய்மொழி -9-6-7-என்கிறபடி-
அடிமை கொள்வாரைப் போலே புகுந்து -தந் வியாமோஹத்தாலே தாழ நின்று பரிமாறி –
இத் தலையில் சேஷத்வத்தை அழிக்கும் பொழுது –
நம் சேஷத்வத்தை நாம் நோக்க வேணும் -என்று
நைச்சயம் பாவித்து -இறாய்த்து-அவன் போகத்தை அழியாது ஒழிகை -என்கை –

————————————–

சூரணை -93
அழிக்கைக்கு ஹேது கீழே சொல்லிற்று -மேலும் சொல்லும் –
(லுப்த வியக்த சதுர்த்திகளால் )

இப்படி அழிக்கைக்கு ஹேது என்ன -என்ன அருளிச் செய்கிறார் –
அதாவது –
ஈஸ்வரன் மேல் விழுந்து விநியோகம் கொள்ளுகிற தசையிலே இவன்
நைச்சயம் பாவித்து -இறாய்த்து -அவன் போகத்தை அழிக்கைக்கு ஹேது –
சேஷத்வமே ஆத்மாவுக்கு ஸ்வரூபம் -என்கையாலே கீழே பிரணவத்தில் சொல்லிற்று –
சதுர்த்தியிலே கிங்கர ஸ்வபாவனாகச் சொல்லுகையாலே -மேலில் பதத்திலும் சொல்லும் என்கை –

———————————————————-

சூரணை -94-
இந் நினைவு பிறந்த போதே க்ருத்க்ருத்யன் –
இந் நினைவு இல்லாத போது எல்லா துஷ்க்ருதங்களும் க்ருதம்-
இந் நினைவிலே எல்லா ஸூக்ருதங்களும் உண்டு –
இது இன்றிக்கே இருக்கப் பண்ணும் யஞ்ஞாதிகளும் ப்ராயச்சித்தாதிகளும் நிஷ் பிரயோஜனங்கள்-
இது தன்னாலே எல்லா பாபங்களும் போம் –
எல்லா பலன்களும் உண்டாம் –

இனி இப் பாரதந்த்ர்ய பிரதிபத்தி யினுடைய வைபவத்தைப் பலபடியாக அருளிச்
செய்யா நின்று கொண்டு இப் பதத்தை நிகமித்து அருளுகிறார் மேல் –
இந் நினைவு பிறந்த போதே க்ருத்க்ருத்யன் –என்றது
தனக்கே யாக எனைக் கொள்ள வேணும் என்னும் இவ் அத்யந்த பாரதந்த்ர்ய
பிரதிபத்தி பிறந்த போதே தன்னுடைய ஹிதத்துக்கு உடலாக செய்ய வேண்டுவது
எல்லாம் செய்து தலைக் கட்டினவன் என்கை-

இந் நினைவு இல்லாத போது எல்லா துஷ்க்ருதங்களும் க்ருதம்-என்றது
இப் பாரதந்த்ர்ய பிரதிபத்தி இல்லாத போது –
கிம் தேன ந க்ருதம் பாபம் கிம் தேன ந க்ருதம் பாபம் சோரேண ஆத்ம அபஹாரிணா- -என்கிறபடியே
சகல துஷ் க்ருதங்களும் இவனால் செய்யப் பட்டதாய் விடும் என்கை –

இந் நினைவிலே எல்லா ஸூஹ்ருதங்களும் உண்டு -என்றது
இது உண்டாகவே எல்லா ஸூஹ்ருதம் பண்ணினால் பிறக்கும்
ப்ரீதி ஈஸ்வரனுக்கு விளைக்கையாலே -இந்த பாரதந்த்ர்ய பிரதிபத்தியிலே
சகல ஸூஹ்ருதமும் உண்டு என்கை-

இது இன்றிக்கே இருக்க பண்ணும் யஞ்ஞாதிகளும் ப்ராயச்சித்தாதிகளும் நிஷ் பிரயோஜனங்கள்-என்றது
இந்த பாரதந்த்ர்ய பிரதிபத்தி இன்றிக்கே இருக்கச் செய்தே -ஈஸ்வர ப்ரீதியர்த்தமாக இவன் பண்ணும்
யாகாதி கர்மங்களும் -தந் பாப விமோசன அர்த்தமாக பண்ணும் க்ருச்சர சந்த்ராயனாதிகள் ஆகிற
ப்ராயசித்தாதிகளும் -ஈஸ்வர ப்ரீதிக்கும்-ஸ்வ பாப விமோசனத்துக்கும் உடல் ஆகாமையாலே
நிஷ் பிரயோஜனங்கள் -என்கை

இது தன்னாலே எல்லா பாபங்களும் போம் –
எல்லா பலன்களும் உண்டாம் -என்றது –
இந்த பாரதந்த்ர்ய பிரதிபத்தியாலே ஈஸ்வரன் இவன் அளவிலே
அனுக்ரஹ அதிசயத்தைப் பண்ணுகையாலே அவனுடைய
நிக்ரஹத்மகமான சகல பாபங்களும் போம் –
உன் அடியார்க்கு என் செய்வன் என்றே இருத்தி நீ -பெரிய திருவந்தாதி -என்கிறபடியே
இவனுக்கு எத்தைச் செய்வோம் என்று மேன்மேலும் உபகரிக்கையாலே –
சம்சார நிவ்ருத்தி தொடக்கமாக கைங்கர்ய ப்ராப்தி பர்யந்தமாக சகல
பலன்களும் உண்டாம் என்கை
ஆக மத்யம பத அர்த்தத்தை அருளிச் செய்தார் ஆயிற்று-

——————————————————————————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பிள்ளை லோகாச்சார்யார் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: