.திரு விருத்தம் -42-ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை -வியாக்யானம் –

அவதாரிகை –
வாடையின் கீழ் ஜீவிக்கை அரிது -இனி முடியும் அத்தனை -என்று வார்த்தை சொன்னவாறே குளிர நோக்கினான் –

வன் காற்றறைய வொருங்கே மறிந்து கிடந்தலர்ந்த
மென் கால் கமலத் தடம் போல் பொலிந்தன மண்ணும் விண்ணும்
என் கால்க்கு அளவின்மை காண்மின் என்பான் ஒருத்து வான் நிமிர்ந்த
தன் பால் பணிந்த என் பால் எம்பிரான் தடக் கண்களே -42-

பாசுரம் -42-வன் காற்று அறைய ஒருங்கே மறிந்து -தலைவி தலைவன் கண் அழகில் ஈடுபட்டு உரைத்தல் –பொரு மா நீள் படை -1-10-

வியாக்யானம் –
வன் காற்று இத்யாதி –
மென் கால் கமலமாவது -மிருதுவான காற்றும் கூட பொறாத படியான மெல்லிய தாளை உடைத்தான கமலமாவது –
இதில் வன் காற்றாவது -அது தான் கண் பாராதே அறைவது –
ஒருங்கே -ஏகதோ முகமாக
மறிந்து கிடந்து அலர்ந்த -மற்றை அருகே புரியில் தர்மிலோபம் வரும் என்னும் படி ஆவது இத்தால் சம்சாரிகளில் ஒருவன் ஓரடி வரா நின்றால் அவன் பக்கல் வைத்த கடாஷத்தை மாறிப்-பெரிய பிராட்டியார் பக்கலிலே வைக்க என்றாலும் அது தான் அரிது ஆம் படி இருக்கை–எங்கும் பக்கம் நோக்கு அறியான் -என்ன கடவதிறே-
மென் கால் கமலம் –
ப்ரக்ருத்யா தர்ம சீலச்ய-என்ன கடவதிறே –
இதொரு கடல் இடை சுவராய் கடவா நின்றது -இத்தை கடந்து அவ்வருகு பட்டோமாம் விரகென்-என்று
பெருமாள் முதலிகள் அடைய கேட்க -ஸ்ரீ விபீஷண ஆழ்வான் தான் அணித்தாக கை கண்ட உபாயம்
ஆகையாலும் -சர்வ ஹிதங்களுக்கும் சாதனம் சரணா கதி -என்று அத்யவசித்து இருக்கையாலும் –
பல வியாப்தி இதுக்கு உள்ளது ஆகையாலும் -பெருமாளுக்கு இந்த கடலை சரணம் புக அடுக்கும் -என்றான் –
சமுத்ரம் -பெரியவர்களை வசீகரிக்கும் உபாயம் இது அல்லதில்லை –
ராகவோ ராஜா -ஒரு குடிப்பிறப்பும் இன்றிக்கே அளவுடையாரும் அன்றிக்கே இருப்பாருக்கும் இது பலிக்கும் ஆனால்
இவை உடையாருக்கு சொல்லவும் வேணுமோ ?சரணம் கந்து மர்கதி -வசிஷ்ட சிஷ்யர் பக்கலில் இது பலிக்க கண்ட படியாலே
அறிவில்லாத கடலின்  பக்கலிலும் அது பலிக்கும் என்று இருக்கிறான் –
சாதேவேச்மின் பிரயுஜ்யதாம் –
எருது கெடுத்தாருக்கும் ஏழே கடுக்காய் -என்று மென்கால் கமலம் –
காற்று தான் வேண்டா வாயிற்று –தண் காலின்மென்மை-
மித்ர பாவேன-அவன் பக்கலில் பாவமே அமையும் -அவனை விடில் என்னை இழக்கும் அத்தனை இறே-
அவன் பக்கல் கிடையாதது ஒன்றை வேணும் என்றால் துராராதானம் இத்தனை இறே –
இவன் பக்கல் பெற்றது கொள்ளும் இத்தனை இறே –
இவனால் செய்ய முடியாதது ஒன்றை சொல்லுகை யாவது கை விட நினைத்து சொல்லிற்றாம் இத்தனை இறே –
ஆர்த்தோவா யதிவாத் ருப்த –ராகவம் சரணம் கத –
என்ற உக்திதிரு  செவி பட்ட போதே இவன் நெஞ்சில் தளர்த்தியை திரு உள்ளம் பற்றினார் பெருமாள் –
உக்தியே இவன் பக்கல் உள்ளது -நினைவு வேறு ஒரு படி -என்று அறிந்த முதலிகள் -ராம பக்தியால்-நினைவு ஒன்றாய் செயல் ஒன்றாய் இருக்கிறவன் வத்யன் -என்றே இருந்தார்கள் –
ஆர்த்தன் ஆகையாவது -இத் தலையை பெறில் ஜீவித்தும் பெறா விடில் முடியும் படி யுமாய் இருக்கை– த்ருப்தன் ஆகையாவது -நெஞ்சு இன்றிக்கே இருக்க செய்தே நம்முடைய அனுகூல பாஷணங்களை
பிறர் அனுகரிக்குமா போலே நெஞ்சு இன்றிக்கே இருக்க செருக்காலே சொல்லுகை –
ஆர்த்தன் ஆகவுமாம் த்ருப்தன் ஆகவுமாம்-ஆர்த்யோபாதி த்ருப்திக்கும் பல ஐ க்க்யம் உண்டாம் படி
எங்கனே எனில் இவனை பார்க்கும் அன்றிது விசாரிக்க வேணுமே –
சரண்யனுக்கு வேண்டுவது சொல்லுகிறது இறே இதில் –
ஆர்த்தியோபாதி த்ருப்தியும் இதுக்கு பரிகராம்படி எங்கனே எனில் –
ஆர்த்தி பரிகரமான இடத்தில் -இதுவும் பல வியாப்தமாக கண்டு போருகிறது –
ஆகையாலே ஆகிஞ்சன்யமே ஆயிற்று அதுக்கு பரிகாரம் –
த்ருப்தனுக்கு -இதுக்கு பரிகரமான ஆர்த்தியும் கூட இல்லையாய் இருந்தது
இனி நாமே ஆகாதே உள்ளோம் -என்று அதுக்கும் அவன் இரங்கும் என்று பரிகரமாக தட்டில்லை –
பரேஷாம் கத அரி –
சத்ருக்களில் வைத்து கொண்டு சரணாகதனான சத்ரு -அதாவது –
உக்தி மாத்ரமேயாய் கார்யத்தில் சாத்ரவமே முடிய நடவா நிற்கை –
அன்றிக்கே -கொன்றேன் -அன்றே வந்து அடைந்தேன் -பெரிய திரு மொழி -1-9-3-
என்னுமாபோலே கொன்ற கறை கழுவாதே -வந்து புகுருகை –
ப்ராணான் பரித்யஜ்ய ரஷி தவ்ய –
அவர்கள் பக்கலிலே வாசி உண்டாலும் -ரஷிக்கும் இடத்தில் இருவரையும் ஒக்க
பிராணன்களை அழிய மாறி ரஷிக்க படும் –
ப்ராணாநபி பரித்யஜ்ய -என்னாது ஒழிந்தது -அவன் செய்ததுக்கு பிராணனை அழிய மாறி
ரஷிக்கும் அதுவும் போராது என்று நினைத்து இருந்த படியால் –
க்ருதாத்மன-இவனுடைய ரஷணத்துக்கு செய்தது ஓன்று அன்று –
தன்னுடைய ஸ்வரூப சித்திக்காக –
ஒருவனோடு ஒன்றை அப்யசித்து சிஷித்தமனவாய் இருக்கும் அவனுக்கு இத்தனை செய்ய வேண்டி வரும் எப்படி பட்டவன் உடைய என்றால் –
மண்ணும் விண்ணும் இத்யாதி –
பூமந்தரிஷாதி களடைய என்னுடைய காலுக்கு அளவு போராதே இருக்கிற படி பாருங்கோள் என்பாரை போலே –
ஆயிற்று ஆகாச அவகாசத்தை அடைய தன் திரு மேனியாலே நிரபபிற்று-பரப்பை உடைத்தான பூமியும் ,
எல்லோருக்கும் அவகாச பிரதானம் பண்ணுகிற ஆகாசமும் என் காலுக்கு அளவு போராது இருக்கிற படியை பாருங்கோள்
என்பாரை போலே யாற்று அளந்து கொண்டது
நான் அளக்க புகா நின்றேன் -உங்கள் தலையிலே என் காலை வைக்க புகா நின்றேன் -என்னில்
நநமேயம்-என்று ஒட்டோம்-என்று ஆணை இடுவார்கள் இறே
அதுக்காக இது ஓர் ஆஸ்ர்யம் பாருங்கோள் -என்பாரை போலே ஆயிற்று அளந்தது –
இப்போ தத் அவபதானத்தை சொல்ல வேண்டுவான் என் என்னில் -இத்தலையில் அபிமுக்யம்  இன்றிக்கே இருக்க –
தானே அவதரித்து வந்து மேல் விழுந்து எல்லார் தலையிலும் திரு அடிகளை வைக்கும் அவன் இறே
இவர்கள் பேற்றுக்கு தான் கிருஷி பண்ணுமவன் ஆயிற்று –
இத்தால் -மென் கால் கமலம் -என்றதை நினைக்கிறது –
வான் நிமிர்ந்தத தன் பால் பணிந்த என் பால் -இத்தால் இந்த அனுகூல்யத்துக்கு அடியான மூல சுக்ருதமும் தானே என்கிறது
தான் முற்பட வணங்கி பின்னை இத்தலையை வணங்குவித்தான் -முற் தீமை செய்தான் தானே என்கை–தான் முற்பட்டு இவனை அனுகூலிக்கும் படிபண்ணி பின்னை
-நீ அனுகூலித்தாய் -என்று இவன் தலையிலே ஏறிட்டு  இரங்கும் அவன் ஆயிற்று –
தன் பால் பணிந்த -என்கையாலே –வன் காற்று அறைய-என்கிறதை நினைக்கிறது –
என் பால் -என்கையாலே –ஒருங்கே மருந்து கிடந்து  அலர்ந்த -என்றதை நினைக்கிறது
எம்பிரான் தடம் கண்களே -இவன் பேற்றுக்கு தான் வருந்தினான் ஆயிராதே -இத்தால்
பேறு தன்னது என்று தோற்றும் படி ஆயிற்று திரு கண்களில் விகாசம்

————————————————————–

ஸ்ரீ கோயில்  கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ நம் ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்.
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: