திரு விருத்தம் -39-ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை -வியாக்யானம் –

அவதாரிகை –
கீழ் பாட்டில் அனுசந்தித்த நீலங்கள் தனக்கு போலியான திரு மேனியிலே
கொண்டு போய் முட்டிற்று –
திரு மேனி தனக்கு பகை தொடையான திரு கண்களிலே போய் முட்டிற்று
திருக் கண்கள் தனக்கு அவ்வருகுபோக ஒட்டாதே நலிகிறபடி சொல்லுகிறது
க்ருஹீத் வாப் ரேஷ மாணா -இத்யாதி சுந்தர காண்டம் -36-4
கணை ஆழி பார்த்த உடன் பெருமாளையே கண்ட படி பிராட்டி மகிழ்ந்தாள்-
நீல தட வரை மேல் புண்டரீக நெடும் தடங்கள்
போல பொலிந்து எமக்கு எல்லா இடத்தவும் பொங்கு முந்நீர்
ஞாலப் பிரான் விசும்புக்கும் பிரான் மற்றும் நல்லோர் பிரான்
கோலம்கரிய பிரான் எம்பிரான் கண்ணின் கோலங்களே -39-
39-நீலத் தட வரை மேல் பண்டரீக நெடும் -தலைவனின் உருவம் பற்றித் தலைவி கூறுதல் –ஏழை யாராவி -7-7-
 வியாக்யானம் —
நீல தட வரை மேல்

பச்சை மா மலை போல் மேனி -என்னுமா போலே ஒரு-நீல கிரி போலே காணும் திரு மேனி இருப்பது

புண்டரீக -இத்யாதி –
அதன் மேல் பூரணமாக தாமரை பூத்த பெரிய தடாங்கள் போலே மிகா நின்றன –
உடம்பு எல்லாம் கண்ணாய் இருக்கிறபடி –
அவ் அவயவம் ஒழிய  அவயாந்தரத்தில் போக ஒண்ணாத படி இருக்கிற படி —
தஸ்ய யதா கப்யாசம் புண்டரீகம் ஏவ அஷணீ – என்று உபநிஷத்களில் -சாந்தோக்ய உபநிஷத் -16-7-சொல்லுகிற தாமரை –
எமக்கு எல்லா இடத்தவும் –
கந்தவ்ய பூமியில் இல்லாத படிக்கு ஈடாக  திருக் கண்கள் தொடர்ந்த படி –
கண்ணை செம்பளித்தவாறே கண்ணுக்குள்ளே தோற்றின படி –
புறம்பு எங்கும் தோற்ப்பித்து என்னை தோற்ப்பிக்க வந்தபடி —
சூழவும் தாமரை நாண் மலர் போல்  வந்து தோன்றும் கண்டீர் -திருவாய்மொழி -7-7-1
கரு மாணிக்க மலை -திருவாய்மொழி -8-6-1—இத்யாதி

பொங்கு முந்நீர் ஞாலப் பிரான் –

பொங்கா நின்ற மூன்று வகைப் பட்ட நீரைஉடைத்தான
கடல் சூழ்ந்த பூமிக்கு எல்லாம் உபகாரகன் –
பிரளய ஆபத்திலே ரஷித்தவன்-
விசும்புக்கும்பிரான் –
இவர்களுக்கு ஜனகனான ப்ரஹ்மாதிகளுக்கும்  நிர்வாகனானவன்
மற்றும் நல்லோர் பிரான்
நித்ய சூரிகளுக்கும்நிர்வாகனானவன்
கோலம் கரிய பிரான்
இக் கண்ணுக்கு வளைத்து கொடுக்கும் உடம்பு –
நித்ய சூரிகளுக்கு முற்றூட்டாக அனுபவிக்க கொடுக்கும் உடம்பு
இவ் வடிவை காட்டி இறே அவர்களை பிச்சேற பண்ணுவது –
எம் பிரான்
அவர்களுக்கு நாயகன் ஆனாற் போலே  எனக்கும்
நாயகன் ஆனபடி
கண்ணின் கோலங்களே
எனக்கு உபகாரன் ஆனவனுடைய விலஷணன திருக் கண்கள் –
நீல தட வரை மேல்-புண்டரீக நெடும் தடங்கள் போலே பொலிந்து
எமக்கு எல்லா இடத்தவும்-
————————————————————————–
ஸ்ரீ கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம் .
நம் ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்.
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: