அருளி செயல் அரங்கம் -அமலனாதி பிரான் சாரம் ..

முனி வாகனர் –
அயோநிஜர் திரு பாண் ஆழ்வார்
அந்தணர் நெல் வயலில் கண்டு எடுப்ப பட்டார்
 பாணர் எடுத்து வளர்க்க
குல ஆச்சர்யம் கை விடாதவர்கள் ஆழ்வார் ..
வேதம் உச்சரிக்க வில்லை நம் ஆழ்வாரும் /திரு மழிசை ஆழ்வாரும்
பக்திஷ்ய ஞான விசேஷம் -மதி நலம்
மம காயாகா -நம் பாடுவான்-கைசிக ஏகாதசி- திரு பாண் ஆழ்வாரும் எழுந்து அருள பண்ணுவார்
திரு மங்கை ஆழ்வார் உத்சவம் நடக்கும்
இருவரும் சேர்ந்து
அடிபாணன்- விலக -ஆழ்வார் நீர் -லோக சாரங்க முனிவர் ஏத்தி வர .
தேசிகன்- முனி வாகன போகம் .-

பெரிய வாச்சான் பிள்ளை/ நாயனார் வியாக்யானம்
காட்டவே கண்ட -பாசுர அடைவில் தனியன்
விரும்பி காட்டினான்
திரு கமல பாதம்- ஆரம்பித்து -ஒன்பதும்-வரும் வழியில்
கொண்டால் -திரு பிரம்புக்குள் அருளி -திரு மேனியில்கலந்து ஆண்டாள் போல் .
வீணையும் கையுமாக திரு பாண் ஆழ்வார் -அந்திம உபதேசம் ஆள வந்தார் நியமனம் .
பணி பூவும் ஆல வட்டமும் வீணையும் கையுமாக -புஷ்ப தியாக போக மண்டபம்
அந்தரங்கர்-குறும்பு அறுத்த நம்பி-தன் வீட்டில் சமர்ப்பிக்க -தொண்டை மன்னன்பார்த்து அறிந்து –
திரு கச்சி நம்பி-
மகா முனிவர் -வீணையும் கையுமாக -ஜன்ம உத்கர்ஷம் அபகர்ஷம்-
நைசயம் ஜன்ம சித்தம் -அகங்கார கர்ப்பம் இன்றி –

கிராம குலாதிகள் அகங்கார கர்ப்பம்
அபிமானம் சொல்வதே அகங்காரம் காட்டும் -தாஸ்ய நாமம் தான் சொல்வார்கள் .

அரங்கன் திரு மேனி அனுபவம்-பிரதிபாத்ய வைலஷண்யம்
பிரணவம் உள் கொண்டு பாசுரம் -முதல் மூன்று பாசுரம்
பாதுகை -உபாயம் காட்டும் -5 /6 /7 பாசுரங்கள்
நம் ஆழ்வார் உ காரத்தில் ஆரம்பித்து -பிரதமத்தில் மாறாடி -சாந்தோக்யம்
உத் கீத -தஸ்ய உதிதி நாம -உத் என்பதே -ஹேய பிரதி படன்-அமலன்
சகல வேத சாரம்பிரணவம்
சீரிய நான் மறை செம் பொருள்-செம் தமிழால் அளித்த -பாண் பெருமாள் -அமுதனார்
பழ மறையின் பொருள் என்று பரவுமீன்-தேசிகன்
பெரிய பெருமாள்- சக்கரவர்த்தி திரு மகன்-பெருமாள்-ஆராதித்த –
சக பத்ன்யா விசாலாட்ஷ்யா நாராயணா -குல தனம் –

அமலன்-உத் -திருநாமம்-ஹேய பிரதிபடன்-
தான் ஸ்பர்சித்து தன்னை போல் ஆக்குவான்-
யஸ்ய ஆத்மா சரீரம் யஸ்ய பிரத்வீ சரீரம்
விமலன்-அடியார்க்கு ஆள்படுத்தி
நிமலன் -சௌலப்யம் காட்டி
தன் பேறாக நின் மலன் -சீரிய அர்த்தம் -சேதன லாபம் ஈஸ்வரனுக்கு பேரு
துயர் அறுக்கும் சுடர் அடி- துயர் அருந்த சுடர் அடி -எம்பெருமானார் நிர்வாகம்
நீதி வானவன்-சாஸ்திர வச்யன்
திரு கமல பாதம் -வந்து
அடுத்து சென்றதாம் என் சிந்தனை
ருசி விளைத்தான் அவன் -பின்பு நாம்
அதுவும் அவனதின் அருளே
அத்வேஷம்-விலக்காமை ஒன்றே வேண்டும் –
திரு மேனி அவயவம் போட்டி போட்டு ஆழ்வாரை ஈர்கின்றனவாம் –
மந்தி பாய் வட வேம்கட மா மலை-
விண் மீது இருப்பாய் மலை சேர்ப்பாய்- குதித்துநின்று இங்கு வந்துசயனிக்க –
இவனே அவன்-காட்டுகிறார் இதில் .
கோர மாதவம் செய்தனன் கொள் அரங்கத்து அம்மா –பாவம் போக்கி பாதம் சேர்த்து கொண்டானே
அவன் செய்த தவம் –
வெண் பிறையன் துயர் தீர்த்தவன்-கபாலி-

கையினார் சுரி சங்கு ஆழியார் -பெரிய பெருமாள் -இப்படி காட்ட பாடுகிறார் .
திரு அடிக்கு காட்டி-பாகவா- இரண்டுக்கு மேல் பட்ட -மறைத்துக்கொள்ள
அப்பூச்சி காட்டும் ஐதீகம்
அர்ஜுனன்-மறைத்து கொள்ள -சதுர புஜம் காட்ட –
நீண்ட அப் -ஆழ்வார் கள் அளவும் -நீண்ட திரு கண்கள் கட்டியம்
கிம் அர்த்தம் புண்டரீகாஷம் -துரி யோதனன் -போஜனம்
மகா வராக -நம் மேல் ஒருங்க -பெரும் கண் மலர் புண்டரீகம்
பேதைமை செய்தன
சிந்தை கவர்ந்தது முன்பு அனுபவிக்க முடியாமல்
ஞாலம் ஏழும் உண்டான்  -ஆல் இலை மேல் –
திவலை தோறும் பரந்து இருக்கிறான்
வெண்ணெய் உண்ட வாயன்
அண்டா வண்ணம் நெய் கரைய -நம் ஆழ்வார் இரண்டையும் அனுபவிக்க

நெய் ஊன் மருந்தோ மாயோனே –
இடைச்சி- கை பட்ட வஸ்து என்பதால்
மண்ணின் சத்துக்கு உண்டாய்
உன் சத்துக்கு வெண்ணெய் உண்டாய்
ஆஸ்ரித கர ஸ்பர்சம்-முக்கியம்
கையால் சாதிகிக்க வேண்டும் ததீயாராதனம்

மற்று ஒன்றினை காணவே -அன்பினை-அமுதினை கண்ட பின்பு
பெரிய பெருமாள்-இன்றும் குணுங்கு நாற்றம் காணலாம்
தன்னையும் பலனையும் சொல்லாமல்
பாவோ நான்யச்ச சிநேகம் பரமோ பக்தி –
சீதா பிராட்டி போலவும்-அன்பு சிநேகம்  இளைய பெருமாள் போலவும் -பக்தி
அச் சுவை பெறினும் வேண்டேன் போல்
உன் திரு அடி பட்ட மண் /ஆலிங்கனம் செய்த
நான் யச்ச -வேறு இடம் -பெயர் கூட சொல்லாமல் -அச் சுவை போல்
மூவரும் ஒரே நிலை -ஒரே சந்நிதி .
மற்று ஓன்று- அவியபதேசன் போல்- பெயர் கூட சொல்ல யோக்யத்தை இல்லை
தொண்டர் அடி பொடி ஆழ்வார் திரு அடிகளே சரணம் .
ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திரு அடிகளே சரணம் .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: