திரு விருத்தம் -33-ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை -வியாக்யானம் –

அவதாரிகை-
நாலு மூலையும் மேகங்கள் வந்து பரந்து மேக தர்சனத்தாலே பெண் பிள்ளை
மோகித்து கிடக்க ,இவள் மோகத்தை கண்ட திரு தாயார் -மேகோ தயாஸ் சாகர
சந்நிவ்ருத்தி -என்றும் -,–பீஷாஸ் மாத்வாத பவதி பீஷோதேதி சூர்யா -என்றும்
என்னும் படியாக பதார்த்தங்கள் தன் கார்யத்துக்கு அவ் அருகு போகாத படி நிர்வகிக்கிறது-தன் ஆஞ்ஜையால் அன்றோ –இவ் அளவில் இவளை பரிகரிக்கை அரிதோ என்று கூப்பிடுகிறாள்-
அருளார் திருச் சக்கரத்தால் அகல் விசும்பும் நிலனும்
இருளார் வினை கெடச் செங்கோல் நடாவுதிர் ஈங்கு ஓர் பெண் பால்
பொருளோ எனும் இகழ்வோ? இவற்றின் புறத்தாள் என்று எண்ணோ
தெருளோம் அரவணையீர் ! இவள் மாமை சிதைக்கின்றதே –33
பாசுரம் -33-அருள ஆர் திருச் சக்கரத்தால் அகல் விசும்பும் -தலைவி ஆற்றாமை கண்ட தோழி தலைவனை வெறுத்தல்-ஏறாளும் இறையோனும் -4-8-

பதவுரை

அரவு அணையீர்–ஆதிசேஷசயனத்தை யுடையவரே!
அருள் ஆர் திரு சக்கரத்தால்–கருணை நிறைந்த திருவாழியைக் கொண்டு
அகல் விசும்பும்–பரந்த விண்ணுலகத்திலும்
நிலனும்–மண்ணுலகத்திலும்
இருள் ஆர்வினை கெட–இருளையொத்த கொடிய தொழில்கள் நிகழாதபடி
(துஷ்ட நிக்ரஹஞ் செய்து)
செங்கோல் கடாவுதீர்–உமது கட்டளையைத் தடையன்றிச் செலுத்துகிறீர்.
(அப்படி லோகங்களை ரக்ஷிக்கிற நீர்)
இவள்–இப்பராங்குச நாயகியினுடைய
மாமை–மேனி நிறத்தை
சிதைக்கின்றது–அழிப்பதானது
ஈங்கு–‘இவ்வுலகத்தில்
ஓர் பெண்பால்–ஒரு பெண்ணைக் காப்பது
பொருளோ எனும்–புருஷோத்தமோ’ என்கிற
இகழ்வோ–அவதாரமோ?
(அல்லது)
இவற்றின் புறத்தாள் என்று எண்ணோ–(உம்மால் ரக்ஷிக்கப்படுகின்ற) விண்மண்ணுலகங்களுக்கு உள்ளாகாமல் வெளியாயிருப்பவளொருத்தியிவள்’ என்ற எண்ணமோ?
தெருளோம்–அறிகின்றிலோம்

 வியாக்யானம்-
அருளார் திரு சக்கரத்தாலே -கிருபையால் பரி பூரணமாய் இருக்கிற படி
சர்வேஸ்வரன் அருள் மறுத்த போதும் அருள் கூடு பூரித்து இறே இருக்கிறது
பிராட்டி அருள் மறுத்தாலும் ,மாறாதே இறே இருப்பது ஆழ்வான் அருள்-
மடு அருகில் ஊற்று போலே-
அம்பரீஷ சக்கரவர்த்திக்கு துர்வாசர் வந்த போது ஜெயித்து கொடுத்ததை நினைத்து இருப்பது
ஆழ்வானை ஆச்ரயித்தவர் எதிரிகள் இல்லாது இருந்த படியையும் ,
ஆழ்வானை எதிரியாய் பகைத்த போது அவர்களை   எம்பெருமானே
நேர் இட்டு கொண்டு நோக்கும்படியையும் -மற்றை புகல் இல்லாது இருந்த படியையும் சொல்லிற்று -சுமுகன் கருடன் விருத்தாந்தமும் அறிவோமே-
அருளார்– அருள் ஆச்ரயித்துக்கு நிரூபகம் –பிரதி பஷத்தை துணிக்கும்  என்று சொல்லா நிற்க செய்தேயும்
நிரூபகம் நிற்கும் படி எங்கனே எண்ணில் -அதுவும் ஹித ரூபம் என்கையாலே
திரு சக்கரத்தால்-கையில் திரு ஆழி யுமாய் இருக்கும் இருப்பே சர்வேஸ்வரனை சர்வேஸ்வரன் ஆக்கும்
ஈஸ்வரனுக்கு லஷ்மி சம்பந்தம் போலே இறே திரு ஆழியும்
அகல் விசும்பு இத்யாதி--உபய விபூதில் உண்டான அஞ்ஞான அவஹாமான பாபம் போகும் படி
திரு ஆழியின் உடைய தேஜஸ் ஆகிய செம் கோலால் நிர்வகியா நின்றார்
அகல் விசும்பு-த்ரிபா தஸ்யா மிருதந்திவி-என்று முக்கூறாக இருக்கை
அங்குத்தை அஞ்ஞானம்   போக்குகை யாவது என்னில்-கையும் திரு ஆழியும் ஆகிய இருப்பை
விச்லேஷிக்கையில் செய்வது என் என்று விசேஷ வைலஷண்யத்தாலே அதி சங்கை பண்ணினால்
அந்த அதி சங்கையை நிவர்த்தி பண்ணி சங்கை கெடுத்து கொடுக்கை
சங்கை ஆகிலும் உள்ளது -பரிஹாரம் வேணுமே
இங்கு உள்ளது பரத்வம் ஸ்வாபம்–அங்கு உள்ளது ப்ராக்பாவம்
அங்கு அழகை காட்டி ரஷிகிறான் -ரஷமாம் சரணாகதம் சங்கு சக்கர கதா பாணி போல் அருளார் சக்கரத்தாய்-
ஈங்கோர்   பெண் பால் இத்யாதி–அபலை அநந்ய கதி அன்றோ ?
அன்றிக்கே உபய விபூதிக்கும் புறம்பு என்றா ?
உமக்கு சக்தி இல்லை என்றா ?
உமக்கு ஞான சக்திகளை ஏறிட்டுக் கொள்ள பார்க்கீறீரா
விபூதிக்கு புறம்பு என்றீர் ஆகில்   அஞ்ஜர் ஆவீர்
உமக்கு ரஷிக்க போகாது என்றீர் ஆகில் அசக்தர் ஆவீர்
சாஹம் கேச க்ரஹம் பிராப்தா த்வயி ஜீவத்ய பிரபோ-மகா பாரதம் -உத்தயோக பர்வம் -70-43
நீர் பிரபு ஆவைகையும் உம்மை பற்றினவள் பரிபவதுக்கும் ஒரு சேர்த்தி கண்டிலோமீ
தெரிளோம்-அறிகிறிலோம்-அரவணையீர்-உகப்பார்க்கு உடம்பு கொடோம் என்று பிரதிக்ஜை கண்டிலோம் இறே
இவள் தரை கிடை கிடக்க உமக்கு படுக்கை பொருத்துவதே
படுக்கைக்கு மேல் விரி வேண்டாவோ
படுக்கையில் கிடப்பார்க்கு தனி கிடை அமையுமோ-
இவள் மாமை-பெறுதற்கு அரிய மாமை -நாம் சர்வ ஸ்ரஷ்டாவாய் இருந்தோம்
இன்னம் பண்ணி கொள்கிறோம் என்று கிடக்கிறீரோ-
அவன் தான் கை தொட்டு அழிக்கிறான் என்று தோற்றி இருந்த படி
சுஹ்ருதம் சர்வ பூதானாம்-என்னும் அதுவும் தப்பு அற்று இறே
இவன் தானே கை தொட்டு அழிக்கிறான் என்னும் படி
 இவனோட்டை சம்பந்தம் -பிராப்தியை திரு தாயார் அறிந்து-உணர்ந்து இருந்த படி
பிரஜை கினற்றினில் விழுந்தால் வாங்காத தாய் தள்ளினாள் என்னுமோ பாதி

ரஷகன் ஆனவன் ரஷியாது ஒழிந்தால் அவ்வளவும் சொல்லலாம் இறே ,

இவள் படியையும் பார்த்து அவன் படியையும் பார்த்தால் ,
பேற்றுக்கு கண் அழிவு இல்லையாய் இருந்தது
இவ்வளவாக கண் அழிவு அற்ற பின்பும் வரத் தாழ்ந்த படியாலே
இது என்னதாய் முடிய கடவதோ -என்று திரு தாயார் சோகிக்கிறாள்
———————————————————————–
ஸ்ரீ கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம் .
நம் ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்.
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: