திரு விருத்தம் -15-ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை -வியாக்யானம் –

அவதாரிகை-இயற்கையிலே கலந்து பிரிந்த தலை மகன் ,இரண்டாம் கூட்டத்துக்காக புனத்திலே வந்து கிட்ட கடவதாக குறி வர விட்டு போய், கால அதிக்கிரமம் பிறந்து பின்பு,அங்கே  கிட்டினவன்,,இவர்களை கண்டு கலங்கி,அசந்கத பாஷணம் பண்ண,அவர்களும் அத்தை கொண்டு,இவர் வருவதாக போன படிக்கும்,வந்த படிக்கும், இப்போது ஆற்றாமை தோற்ற பேசுகிற பேச்சுக்கும் ஒரு சேர்த்தி,கண்டிலோம் என்று சிரித்து கொண்டாடுகிறார்கள்..இவனும் வீரன் ஆகையாலே, என்றும் ஆனை வேட்டைக்கு போம் பழக்கத்தாலே ,ஆனை  வேட்டையை வினவி கொண்டு,செல்ல  கடவதாக நினைக்கிறான்,..பிடியை இழந்த தொரு களிறு,தன் ஆற்றாமையாலே,அமாணனை பட்டு திரியுமா போலே ,இவர்களை இழந்து ,தன் ஆற்றாமை யோடு திரிகிற படியை அன்யாபதேசத்தாலே ,ஆவிஷ்கரிகிறான்-

கயலோ நும் கண்கள் என்று களிறு வினவி நிற்றீர்
அயலோர் அறியிலும் ஈது என்ன வார்த்தை கடல் கவர்ந்த
புயலோடு உலாம் கொண்டல் வண்ணன் புன வேங்கடதெம்மாடும்
பயலோ இலீர் கொல்லை காக்கின்ற நாளும் பல பலவே–15-

பாசுரம் -15-கயலோ நும் கண்கள் என்று -தோழி தலைவன் எண்ணம் தெரிந்து அவனை நோக்கி உரைத்தல் –கண்ணன் கழலினை -10-5-

வியாக்யானம்கயலோ நும் கண்கள் -ஓர் ஆனை இங்கனே போந்ததோ என்று சொல்ல ,மனோ ரதித்து  கொண்டு,வந்த இவன் இவர்களை கண்டு கலங்கி ,உண்ணப் புக்கு வாயை மறப்பாரை போல,இக் கண்களை கயலோ என்கிறான்..நோபஜனம் ஸ்மர்நிதம் சரீரம்—சாந்தோக்ய உபநிஷத்8-12-9-என்று கொண்டு,முக்தர் சம்சார யாத்திரையை நினையாதார் போல ,இவனும் இவர்கள் கண்களை கண்ட பின் ,வேறு ஒன்றை நினைக்க அறியாது இருந்த  படி..யத்விச்மயச்திமித மச்தமிதானபாவம் -என்று தன்னையும் அறியாதே விஷயத்தையும் அறியாது இருப்பார்கள் என்று சொல்லுமா போல,யத்ர நான்யத் பச்யத் நான்யச் ச்ருணோதி நான்யத் விஜாநாதி சபூமா-சாந்தோக்ய உபநிஷத்-7-23-1- -யாது ஒன்றை கண்டால் வேறு ஒன்றை காணாது ஒழியும்,யாது ஒன்றை கேட்டால் வேறு ஒன்றை கேட்க்காது ஒழியும் யாது ஒன்றை அறிந்தால் வேறு ஒன்றை அறியாது ஒழியும் ,அது நிரபேஷ விஷயம் என்கையாலே ,

கயலோ என்று உபமானத்தாலே சொல்லாதே ,பிரதான்யத்தாலே சொல்லுவான் என் என்னில்,சர்வதாசா த்ருச்யத்தாலே,த்ரவ்யாந்தரத்துக்கும் ,சாம்யம் உண்டோ என்னில் ,-கேவலம் கண்ணை சொல்லிற்று ஆகில்-இல்லை என்னலாம் ..அது ஸ்வ   தசையால் ஆகலாம் ..பகு வசனத்தால்சொல்லுவான் என் என்னில் ,-மை அமர் வான் நெடும் கண் மங்கைமார்-என்று அவனுக்கு தன் ஓர் ஆயிரம் பிள்ளைகளோ பாதி , இவளுக்கும் அநேகர் உண்டாய் இருக்கையாலே ,அவனோடு கிட்டினார்க்கு ,நிரஞ்சன பரமம் சாம்யம் உபைதி-என்னுமா போல இறே இவர்களோடு கூடினாரும் இவளை போலே இறே இவர்களோடு கூடினாரும் இவளை போலே இறே இருப்பது ..காண புகுகிற தன்னை மறந்ததோ உபாதியும் காண்கிறவர்கள் தன்னையும் மறந்தபடி …..அவயவ பிரதி பத்தி யாதல் அவயவாந்தர  பிரதி பத்தி யாதல் இன்றிக்கே வெறும் கண்ணுக்கு மேற்பட அறியாது இருந்த படி

களிறு வினவி நிற்றீர்--அசங்கத பாஷனம் பண்ணுகிற இவர் ஆர் என்று முகத்தை மாற வைத்தார்கள் நோக்கு பெறாத போது ,தன் சத்தை இலையாய் இருக்கும் இறே–இவர்கள் பார்க்கும் படியாக ஓர் ஆனை இங்கே போந்ததோ என்கிறான் ..இங்கனே சொன்னவாறே இவர்கள் பார்ப்பாரோ என்னில் -அழகிறாரை  பாராது ஒழியிலும் அழியும் புவனத்தை பார்ப்பார்கள் என்னும் அத்தாலே முன் மறந்ததை இப் போது சொல்லிற்று

பிரத்ய அபிக்ஜை உண்டாயோ என்னில் அன்று வாசனையாலே கள்ளர்க்கும்–அன்று வாசனையால் கள்ளர்க்கும் காமுகர்க்கும் முதல் பதம் தெரிந்து இரண்டாம் பதம் தெரியாது இருக்க கடவர் ஆகையாலே இப்படி சேரா சேர்தியான வார்த்தைகள் சொல்லி கிறார்கள் என்ன பார்த்தார்கள் –அந் நோக்கிலே ஈடு பட்டு பேசவும் அறியாதே நின்ற படி –முன்புத்தையுள் காட்டில் பிறந்த தசா  விபாகம் இப்படி நிற்கிற இவனை கண்டு முதல் கெட ஒண்ணாது என்று பார்த்து இரண்டு தலைக்கும் உஜ்ஜீவனத்துக்காக சொல்கிறாள்

தானும் உள்ளான படி இதற்க்கு இணங்காதார் எல்லாரையும் அயலார் என்கிறாள் –பகவத் விஷயத்தில் இத்தனை துவரை இல்லாதவரை அயலார் என்கிறாள் ..அவர்களில் தனக்கு உண்டான வ்யாவர்த்தி சொல்கிறது ..அறிய கூடாது என்று இருக்கிறாள்-இவள் விரகம் தான் அவகாகித்த பின்பும் வாய் புகு நீரும் நில நீருமாய் இருக்கிற படியாய் இருக்கையாலே ,அவகாகியாதார்க்கும் ,அறியலாமோ என்று இருக்கிறாள் .-.பண்டு இவரை  கண்டு அறிவது எவ் ஊரில் என்னா இன்னார் என்று அறியேன் என்பாரை போலே கிட்டின போது சம்சயமாய் ,உள் புக்கவாறே அறியாமையாலே நிர்ணயமாய் இருக்கிறபடி–பாஷிக  தோஷம் பரிகரிக்க வேணும்  இறே-

ஈது என்ன வார்த்தை –
இச் சேறாச் சேர்த்தியான வார்த்தை எங்கே உள்ள -ஆற்றாமை தோற்ற இங்கனம் சொல்லில் புறம்புள்ளார் ஏன் நினைத்து இருப்பார்கள் –
முகம் அறியாதார் ஒருவர் வந்து நின்று முகம் அறியாத வார்த்தைகளை சொல்லா நின்றீர்-
நாங்கள் பரண் இடுவது ஆயோ வென்பதாய் கோபிக்கிறதை எல்லாம் வெளியிடா நின்றீர் -தென்றலும் சிறு துளியும் போலே உத்தேசியத்தோடே சேர்ந்ததொரு வார்த்தை இருந்தபடி என்-வார்த்தையைக் கேட்டு எத்திறம் என்கிறாள் –
நீர் வார்த்தைக்கு பாவிகளோ என்கிறாள் -உம்முடைய பாடு வார்த்தை இ றே -அனுஷ்டானம் இல்லை என்கிறாள் -எங்கள் பாடு அனுஷ்டானம் இல்லையே யாகிலும் உங்கள் பாடு அனுஷ்டானம் உண்டோ என்ன –

கடல் கவர்ந்த-புயலோடு உலாம் கொண்டல் வண்ணன் –
உமக்காக வன்றோ -நாங்கள் குடில் கட்டிக் கொண்டு கிடக்கிறது என்கிறாள் –
கடல் நீரைத் தாரையாகப் பருகி அந்நீரோடே கூட கர்ப்ப கேதத்தாலே நெகிழ்வாரைப் போலே சஞ்சரியா நின்றுள்ள மேகம் போலே இருக்கிற திரு நிறத்தை யுடைய திரு வேங்கடமுடையான் -சமுத் வகந்தஸ் ஸலீலாதிபாரம்-என்னும் படியே
கொண்டல் வண்ணன் -உபமானமாகச் சொல்லப்பட்ட மேகத்தில் உண்டான நீர் அன்றிக்கே உபமேயத்தின் வடிவே இங்குள்ள பதார்த்தங்களை தாரகமாய் இருந்தபடி –
புன வேங்கடதெம்மாடும்-பயலோ இலீர் –வேங்கடத்து புனத்து எம்மோடும் பயலோ இலீர் -நீர் சேஷீ பூர்வஜர் என்னுமதுவும் தப்பிற்று இ றே -நாங்களும் வேணும்-

நாங்கள் பற்றி இருக்கிறது ப்ராப்ய பூமியை அன்றோ -நிரபேஷரை சாபேஷர் பற்ற வேண்டாவோ -எங்களுக்கு படி கடந்து புறப்படில் குற்றம் -உமக்கு புறப்படாது ஒழி யில் குற்றம் -நீர் சேஷியும் ரக்ஷகரும் ஆகையால் உமக்கு குற்றம் -நாங்கள் சேஷ பூதரும் ரஷ்ய வர்க்கமும் ஆகையால் எங்களுக்கு குற்றம் -இவர்களுக்கு பரார்த்தமாகப் புறப்படலாம் -தீதில் நன்னெறி காட்டி -என்னும் படியால் ஸ்வார்த்தமாக ஒன்றும் செய்யலாகாது பாதி பதார்த்தமாக எல்லாம் செய்யலாம் என்றபடி
கொல்லை காக்கின்ற நாளும் பல பலவே-நாங்கள் கொல்லை நோக்கியோ இருக்கிறது -உம்மை நோக்கி யன்றோ -நுனி பழுத்த வாறே தொடங்கிப் போகும் காலம் கூறுகிறது என்று அஞ்சுகிறபடி -இத்தனை காலம் வலி பார்த்துக் கண் மறைந்தோம்-இப்போது வந்தீரோ உம்முடைய ஆற்றாமை காட்ட -நாங்கள் இருந்த காலம் எல்லாம் பொகட்டு இன்றோ உமக்கு போது விடிந்தது என்கிறான் –நீர் வேட்டைக்குப் போந்தால் போலே காணும் நாங்கள் கொல்லை நோக்கி இருந்தபடி -அன்யார்த்தமாக நாங்கள் இருந்த இருப்பையும் அன்யார்த்தமாக நீர் வந்த வரத்தையும் விபவிக்க பண்ணினீரே என்கிறாள்
நாங்கள் புனம் நோக்கி இருந்தோம் ஆகில் நீர் இருவியை நோக்கி இரும் என்கிறாள் –

புனம் கொய்து இற் செறியக் காலம் ஆயிற்று -நீர் வழித் துணையாக வந்தீரோ -நாங்கள் எங்களுக்கு  உரியவர்கள் என்று இருந்தீரோ -சிலர் வைக்க இருந்தவர்கள் என்று இருந்திலீரோ –
இத்தால் ஆழ்வாருடைய வை லக்ஷண்யத்தைக் கண்டு இப்படிப் பட்ட ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களைக் கண்டு தாம் ஈடுபடுகிறபடி –

—————————————————————

ஸ்ரீ கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம் .
நம் ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்.
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: