திரு விருத்தம் -14-ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை -வியாக்யானம் –

அவதாரிகை-நலம் பாராட்டு துறை

ஈர்வன வேலும் அஞ்சேலும் உயிர் மேல் மிளிர்ந்து இவையோ
பேர்வனவோ அல்ல தைவ நல்ல வேள் கணை பேரொளியே
சோர்வன நீல சுடர் விடு மேனி அம்மான் விசும்பூர்
தேர்வன தைவம் அந் நீர கண்ணோ இச் செழும் கயலே -14-

பாசுரம் -14-ஈர்வன வேலும் அம் சேலும் -தலைவன் தலைவியின் அழகைப் பாராட்டுதல் -நலம் பாராட்டு –துவளில் மா மணி மாடம் -6-5-

பதவுரை

ஈர்வனவேலும்–(பகையைப்) பிளப்பனவான, வேல்கள் போலவும்
அம் சேலும்–அழகிய சேல்மீன்கள் போலவும் உள்ளனவான
இவை-இவை
உயிர்மேல் மிளிர்ந்து–(எனது) உயிரை வசப்படுத்தும் பொருட்டு அதன் மேற்பாய்ந்து
பேர்வனவோ அல்ல–(அதைவிட்டு) நீங்குவன அல்ல;
தெய்வம்–தெய்வத் தன்மையை யுடைய
நல்–அழகிய
வேள்–மன்மதனுடைய
கணை–அம்புகளினுடைய
பேர் ஒளிய–சிறந்த ஒளியையே
சோர்வன–தாம் வெளியிடுவன
நீலம்–நீலமணியினுடைய
சுடர்–ஒளியை
விடு–வீசுகின்ற
மேனி–திருமேனியை யுடையனான
அம்மான்–எம்பெருமானது
ஊர் விசும்பு–திருநாடாகிய பரமபத்தை
தேர்வன–(தனக்கு, ஒப்பாகத்) தேடுந் தன்மையுடையன;
இ செழு கயல்–கொழுதத் கயல் மீன்களென்று சொல்லத்தக்க இவை
தெய்வம் அன்னீர கண்ணோ–(மோஹினியென்னும்) பெண் தெய்வத்தையொத்த உமது
கண்ணோ–கண்களோ?

ஈர்வன வேலும் அஞ்சேலும் –காம பானம் ஆன பொழுது ஈர்வனவே ஆகிலும்,அஞ்சே ஆகிலும் ,அன்றியே ஈர்வன வாகிய வேலாயும்அழகிய சேலாயும்–இரண்டாலும் வைதக்யமும்,மௌதக்யமும் சொல்லிற்று –தன் பிள் அழியாமே எதிரிகளை முடிக்கும் படி//,ஈர்வன-வேல் என்று பாதகத்தை விசேஷித்த படி –

,உயிர் மேல்  மிளிர்ந்து இவையோ –பாத்யத்தையும் விசேஷித்த படி–தோல் புரை போகிறதில்லை….அழியும் அத்தை அழிக்கவோ என்று கொண்டு,அச்சேத்யோயம்-என்று அழிக்காததை அழித்தபடி //குத்தின வேலை அங்கே பொதித்தால் போலே – மிளிர்ந்து//இவையோ-இவற்றில் க்ரூர்யம்    இருந்தபடி-

பேர்வனவோ அல்ல–பரிகாரத்துக்கு அன்றி இலே பறித்து குத்த என்னிலும் பேர்கிறதில்லை / தைவ நல்ல வேள் கணை பேரொளியே-சோர்வான  /–சொவ்ரியை  போலபல வடிவு கொள்ளுகிறது தான் என் தான் ? கார்யகர்த்ருத்வத்தாலே பிரதானுமாய்,,விலஷனுமாய் இருந்துள்ள ,காமன் உடைய பாணன்களில் உண்டான ,மிக்க ஒளியை காலா நின்றது புறப்பட விடா நின்றது-

நீல சுடர் விடு மேனி அம்மான் விசும்பூர் தேர்வான -நீலமான சுடரை புறப்பட விடா நின்றுள்ள ,திரு மேனி உடைய சர்வேஸ்வரன் உடைய ,பரம பதத்தை தேடா நின்றது //அயர்வறும் அமரர்களுக்கு  தாரக போஷகமாம் படி விட்டு இருக்கும்திருமேனி

அம்மான்-அவ் வடிவுக்கு தோற்று ஜிதம் என்று இருக்கும் படி.தச்யைஷா ஆத்மா விவ்ருணுதே தநும்ச்வாம்-என்னும் படியான திரு மேனியை -சதா பச்யந்தி-பண்ணி இருக்கும் அவர்கள்..–விசும்பூர் என்னும் காட்டில் அங்குள்ளாரை  தோற்றுமோ என்னில்- மஞ்சா குரோசந்தி -என்னுமா போலே

தேர்வன—அப் படி விலஷணமான விஷயத்தை காற் கடை கொண்டு ,அதிலும் விலஷணமான இக் கண்களை ,தேடி வருகிற படி,லீலா விபூதியை,,ஜெயித்து நித்ய விபூதியை,ஜெயிக்க தேடி கொண்டு சென்ற படி/

தைவம் அந் நீர கண்ணோ இச் செழும் கயலே –இங்கே நாம் காண்கின்றன அன்றிக்கே ,அப்பிராக்ருதமாய் இருக்கிற படி அந்நீர்–அன்னார் என்ற படி ..கண் என்று சம்சயித்து ,கயல் என்று நிர்ணயித்த படி-

—————————————————————

ஸ்ரீ கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம் .
நம் ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்.
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: