Archive for August, 2010

ஸ்ரீ திவ்ய பிரபந்தத்தில் ஸ்ரீ திவ்ய ஆயுதங்கள்-ஸ்ரீ திரு பாண் ஆழ்வார் —

August 27, 2010

இலங்கைக்கு இறைவன் தலை பத்து உத்திர வோட்டி ஓர் வெம் கணை யுய்த்தவன் ஓத வண்ணன் -4

கையினார் சுரி சங்கு அனல் ஆழியர் நீள் வரை போல் மெய்யனார் -7

————-

ஸ்ரீ கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ திரு பாண் ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

ஸ்ரீ திவ்ய பிரபந்தத்தில் ஸ்ரீ திவ்ய ஆயுதங்கள் -ஸ்ரீ தொண்டர் அடி பொடி ஆழ்வார்–

August 27, 2010

சிலையினால் இலங்கை செற்ற தேவனே தேவன் ஆவான்- ஸ்ரீ திரு மாலை-7

அடல் ஒளி திகழ் தரு திகிரி அம் தடக்கை  அரங்கத்தம்மா ! பள்ளி எழுந்தருளாயே-ஸ்ரீ திரு பள்ளி எழுச்சி -3

——————

ஸ்ரீ கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ தொண்டர் அடி பொடி ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

ஸ்ரீ திவ்ய பிரபந்தத்தில் ஸ்ரீ திவ்ய ஆயுதங்கள் -ஸ்ரீ திரு மழிசைப்பிரான் —

August 26, 2010

ஸ்ரீ திரு சந்த விருத்தம்

சாம வேத கீதனாய சக்ர பாணி அல்லையே ?-14

சங்க வண்ணம் அன்ன மேனி சக்ர பாணி அல்லையே ?-15

மின் கொள் நேமியாய் ! -19

அம் கை ஆழி சங்கு தண்டு வில்லும் வாளும் ஏந்தினாய் சிங்க மாய தேவ தேவ ! -24

படை கலம் விடுத்த பல் படைத் தடக் கை மாயனே ! -28

வேலை வேவ வில் வளைத்த வெல் சினத்த வீர ! -31

அரக்கர் அங்கர் அங்க வெஞ்சரம் துரந்த ஆதி நீ -32

அரக்கன் வீழ வெஞ்சரம் துரந்து பின் அவற்கு அருள் புரிந்து அரசு அளித்த பெற்றியோய் ! -33

மீனுமாகி ஆமையாகி ஆழியார் தம் பிரானுமாகி மிக்கது அன்பு மிக்கு -35

முன் ஓர் நாள் திண் திரல் சிலை கை வாளி விட்ட வீரர் சேரும் உஊர் –சீர் அரங்கமே -50

சரங்களை துரந்து வில் வளைத்து இலங்கை மன்னன் சிரங்கள் பத்து அறுத்து உதிர்த்த செல்வர் -51

இலைத் தலை சரம் துரந்து இலங்கை கட்டழித்தவன்  -54

அடர்த்து எறிந்த ஆழியான் -57

காலநேமி வக்கரன் கரன் முரன் சிரம் அவை காலனோடு கூட விற் குனித்த விற் கை வீரனே ! -59

குந்தமோடு சூலம் வேல்கள் தோமரங்கள் தண்டு வாள் பந்தமான தேவர்கள் பரந்து  வானகம் உற -70

மரம் பொதச் சரந்துரந்து வாலி வீழ முன்னோர் நாள் உரம் பொதச் சரந்துரந்த உம்பர் ஆளி எம்பிரான் -73

அன்பில் அன்றி ஆழியானை யாவர் காண வல்லரே ? -76

கடைந்து பால் கடல் கிடந்து காலநேமியை கடிந்து உடைந்த வாலி தன் தனக்கு உதவ வந்து இராமனாய்
மிடைந்த வேழ் மரங்களும் அடங்க வெய்து வேங்கடம் அடைந்த மால் பாதமே அடைந்து நாளும் உய்ம்மினோ -81

ஆழியான் தன் திறத்து ஓர் அன்பிலா அறிவிலா நாயினேன் என் திறத்தில் என்கொல் ? எம்பிரான் குறிப்பில் வைத்ததே -84

இரும்பரங்க  வெஞ்சரம் துரந்த வில்லி ராமனே ! -93

வெய்ய வாழி சங்கு தண்டு வில்லும் வாளும் ஏந்து சீர்க் கைய -97

பல்  படைத் தடக்கை மாயனே ! -104

கறுத்து எதிர்ந்த காலநேமி காலனோடு கூட அன்று அறுத்த வாழி சங்கு தண்டு வில்லும் வாளும் ஏந்தினாய் -106-

———-

ஸ்ரீ நான்முகன் திரு வந்தாதி

இலை துணை மற்று என் நெஞ்சே ! ஈசனை வென்ற சிலை கொண்ட செங்கண் மால் -8

மடுக் கிடந்த மா முதலை கோள் விடுப்பான் ஆழி விடற் கிரண்டும் போயிரண்டின் வீடு -12

வெங்கதிரோன் மாயப் பொழில் மறைய தேர் ஆழியால் மறைத்தார் -16

இது விலங்கை தான் ஒடுங்க வில் நுடங்கத் தண் தார் இராவணனை வூன் ஒடுங்க வெய்தான் உகப்பு -28

எல்லாமாய் சார்ந்தவர்க்குத் தன்னாற்றான் நேமியான் மால் வண்ணன் தான் கொடுக்கும் -83

——————-

ஸ்ரீ கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ திரு மழிசைப்பிரான் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

ஸ்ரீ திவ்ய பிரபந்தத்தில் ஸ்ரீ திவ்ய ஆயுதங்கள் -ஸ்ரீ குலசேகரப்பெருமாள் —

August 26, 2010

கோலார்ந்த நெடுஞ்சார்ங்கம் கூனர்சங்கம் கொலை ஆழி கொடும் தண்டு
கொற்ற ஒள் வாள் ..இவை அனைத்தும் புறம் சூழ் காப்ப 1-8

அம் கை ஆழி அரங்கன் அடி இணை 3-9

கூன் ஏறு சங்கம் இடத்தான் தன் வேங்கடத்து கோனேரி வாழும் குருகாய் பிறப்பேனே 4-1

மின் வட்ட சுடர் ஆழி வேங்கடக்கோன் தான் உமிழும் பொன் வட்டில் பிடித்து உடனே புகழ் பெருவன்  ஆவேனே 4-3

மின்னையே சேர் திகிரி விற்றுவக் கோட்டம்மா ! 5-9

வளைய ஒரு சிலை அதனால் மதிள் இலங்கை அழித்தவனே ! 8-9

குனி  வில் ஏந்தும் மல் அணைந்த  வரை தோளா ! 9-3

முன் ஒரு நாள்  மழு வாளி சிலை வாங்கி அவன் தவத்தை முற்றும் செற்றாய் 9-9

செவ் வரி நல கரு நெடும் கண் சீதைக்காகி சின விடையோன் சிலை இறுத்து மழு வாள் ஏந்தி
வெவ் வரி நல சிலை வாங்கி வென்றி கொண்டு வேல் வேந்தர் பகை தடிந்த வீரன் தன்னை 10-3

வலி வணக்கு வரை நெடும் தோள் விராதை கொன்று வண் தமிழ் மா முனி கொடுத்த வரி வில் வாங்கி …
சிலை வணக்கி மான் மறிய எய்தான்  தன்னை -10-5

குரை கடலை அடல் அம்பால் மறுக வெய்து 10-7-

———–

ஸ்ரீ கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய வாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ குலசேகரப்பெருமாள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

ஸ்ரீ திரு விருத்தம் -4..

August 26, 2010

அவதாரிகை..
இமையோர் தலைவா என்னும் படியே நித்ய விபூதியை காட்டி கொடுக்கையாலே ,
அங்கு உள்ள பதார்த்தங்கள் ஸ்மாரகமாய் நலிகிற படியை சொல்லுகிறது ….

ஸ்ரீ திருவடி ஸ்ரீ துளசி போல்வனவும் காற்றுடன் சேர்ந்து ஸ்ரீ எம்பெருமான் நினைவை மேலும் அதிக படுத்துகின்றன

தனி நெஞ்சம் முன்னவர் புள்ளே கவர்ந்தது தண் அம் துழாய் க்கு
இனி நெஞ்சம் இங்குக் கவர்வதியாம் இலம்
முனி வஞ்ச பேய்ச்சி முலை சுவைத்தான் முடி சூடு துழாய்
பனி நஞ்ச மாருதமே எம்மதாவி பனிப்பு  இயல்வே

பதவுரை

தனி நெஞ்சம்–(என்னோடு) உறவற்று நீங்கிய (என்) மனம் முழுவதையும்
முன்–முன்னமே
அவர் புள்ளே–அப்பெருமானுடைய கருடப் பறவையே
கவர்ந்தது–(பிறர்க்கு மிச்சமில்லாதபடி) கவர்ந்து கொண்டு போயிற்று.
(ஆதலால்,)
தண் அம் துழாய்க்கு–(அப்பெருமானுடைய) குளிர்ந்த அழகிய திருக் குழாய்க்கு
கவர்வது–கவர்ந்து கொண்டு போவதற்கு உரியதான
நெஞ்சம்–வேறொரு நெஞ்சை
இனி இங்கு யாம் இலம்–இனி இவ்விடத்தில் யாம் உடையோ மல்லோர்,
(அப்படியிருக்க.)
முனி–கோவிக்குத் தன்மையுள்ள
வஞ்சம் பேய்ச்சி–வஞ்சனையையுடைய பேய் மகளான பூதனையினுடைய
முலை–(விஷந்தடவின) முலையை
சுவைத்தான்–(பசையற) உருசி பார்த்து உண்ட கண்ணபிரானுடைய
முடிசூடும் துழாய்–திருமுடியில் சூடப்பட்ட திருத்துழாயினது
பனி நஞ்சம் மருதமே–குளிச்சியை யுடைய விஷம் போன்ற காற்றே!
நீ நடுவே–நீ இடையிலே (புகுந்து)
எம்மது ஆவி பனிப்பு–(ஏற்கனவே நோவு பட்டிருக்கிற) எம்முடைய உயிரை மேலும் நடுங்கச் செய்வது
இயல்பே–(உனக்குத் தக்க) இயற்கையோ? (தகாது.)

தனி நெஞ்சம்–
பாத்யத்தின் அளவு அன்றிக்கே பாதகம் இருந்த படி..

முன்னவர் புள்ளே கவர்ந்தது–
ஸ்ரீ திருவடி மேலே இருக்கிற இருப்பிலே தோளின் மாலை யுடன் அணைக்க காணும் ஆசைப் படுகிறது ….
அவ்வளவும் கிட்டுவதற்கு முன்னே ஒரு திருவடி வழி பறித்து கொண்டபடி..

புள்ளே —
சஜாதியருக்கும்  வையாது ஒழிந்த படி ஈடு பட்ட படி.

கவர்ந்தது–
தனக்கும் அரை வயிறாய் இருந்த படி

முன்–
திரு துழாய் க்கு முன்னே திருவடி முற் பட்ட படி

தண் அம் துழாய்க்கு–
குளிர்ந்த திரு துழாய்க்கு

இனி நெஞ்சம் —
மரம் போல திமிர்த்து -ஸ்திரமாக -உறுதியாக-இருந்தாலும் ஆவது உண்டோ ?
ஓர் அடி முற்பட பெற்றதில்லை ..ஒப்பூணாக உண்ணலாயிற்று..உங்கள் அபேஷிதம் இல்லை .

இங்கு —
விளக்கு ஏற்றி காட்டுகிறாள்

யாம் இலம்—
ஸ்ரீ திருவடி பாடே போம் இத்தனை ..
பாவியேன் பல் நெஞ்சம் படைக்க பெற்றிலேன் ..
ஸ்ரீ தண் அம் துழாய்க்கு கவர்வதான நெஞ்சத்தை யாம் இனி இங்கு உடையோம்அல்லோம்

நீ நடுவே —
ஸ்ரீ திரு துழாய் ஆழ்வார் மரம் போலே திமிர்த்து -ஸ்திரமாக -உறுதியாக-இருந்தார் என்று பார்த்து
அவ் அளவிலே கால் கடுகி வந்தது ..அசாதாரனர் பட்டினி விடா நிற்க உனக்கு என் ?-என்கிறாள்.
அங்கு சம்பந்தம் உண்டாதல் அன்றியே நடுவே

முனி வஞ்ச பேய்ச்சி–
முனிவையும் க்ருத்ரிமதையும் உடைய பூதனை

முலை சுவைத்தான்–
தன் நாவில் பசை கொடுத்து சுவைத்தான் –
” பெற்ற தாய் போல் வந்த பேய்ச்சி  பெருமுலை ஊடு உயிரை வற்ற வாங்கி உண்ட வாயான் “-பெரிய திரு மொழ (1-2-1)

முடி சூடு துழாய்–
அத் தலையில் உள்ளதை கொண்டு வந்து வாயு பிரேரிகிறபடி..
சஹ்யத்தில் நீரை ஆகாசத்தில் முகந்து நின்று இரைக்குமா போலே , திரு துழையை முடித்து வந்து  போலே காணும் .
பூதனையை முடித்து ..திரு அபிஷேகத்தில் துழாய் என்று அறிந்த படி என் தான் !

பனி நஞ்ச மாருதமே —
குளிர்ந்த காற்று அகவை நஞ்சே இருக்கிற படி ..சென்று அற்றறுகிற படி ..

எம்மதாவி–
பாதகங்களில் கையில் அகப்பட்டு அவேசிஷித்த பிராணன் .

பனிப்பு  இயல்வே–
நடுக்குகை ச்வாபாவமே..
விசஜாதியர் செய்யும் சஜாதியமான நீ –அடியார்கள் குலம்– நீ செய்யக் கடவையோ..

——————–

ஸ்ரீ கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ அழகிய மணவாளப் பெருமாள் நாயனார் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய வாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ நம் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

ஸ்ரீ திரு விருத்தம் -3..

August 26, 2010

அவதாரிகை..
கீழிற் பாட்டில் பிரிவின் உடைய பிரதம அவதி ஆகையாலே தன் உடைய தசையை ஸ்த்ரீத்வத்தாலே ஒளித்தாள் ;
அங்கன் இன்றிக்கே தோழிக்கு சொல்லி தரிக்க வேண்டும்படிக்கு ஈடான தசாவிபாகத்தாலே
” அவன் பின்னே போன நெஞ்சானது வருமோ ? அங்கனே போமோ ? என்று தோழியை கேட்கிறாள்

வெட்கம் காரணமாக நேரடியாக சொல்லாமல்,தோழி கூறுவது போல் உரைத்தாள்….
தோழி இடம் மனம் விட்டு பேசினால் மட்டும் தரிக்க முடியும் என்ற நிலை ஏற்பட்டதால் இப்படி கேட்கிறாள்

குழல் கோவலர் மடப்பாவையும் மண் மகளும் திருவும்
நிழல் போல்வனர் கண்டு நிற்கும் கொல் மீளும் கொல் தண்அம்துழாய்
அழல் போல் அடும் சக்கரத்து அண்ணல் விண்ணோர் தொழ கடவும்
அழல் போல் சினத்த அப் புள்ளின் பின் போன தனி நெஞ்சமே..3..

பதவுரை

தண் அம் துழாய்–குளிர்ந்த அழகிய திருத் துழாயை யுடையவனும்
அழல் போல் அடும் சக்ரத்து–(அஸுர ராக்ஷஸர்களை) நெருப்புப் போல் அழிக்கின்ற திருவாழியை யுடையனுமான
அண்ணல்–எம்பெருமான்
விண்ணோர் தொழ கடவும்–மேலுலகத்தவர் வணங்கும்படி ஏறி நடத்துகிற
தழல்போல் சினத்த–பள்ளின் பின்போன
(பகைவர் நிறத்தில்) நெருப்புப் போன்ற கடுங்கோபத்தையுடைய அக்கருடாழ்வானது பின்னே சென்ன
தனி நெஞ்சம்–(எனது) தனிப்பட்ட மனமானது
குழல்கோவலர்–புல்லாங்குழலை யுடையரான இடையரது
மடம் பாவையும்–குணவதியான மகளாகிய நப்பின்னைப் பிராட்டியும்
மண் மகளும்–பூமிப்பிராட்டியும்
திருவும்–பெரிய பிராட்டியும்
நிழல் போல்வனர்–(எம்பெருமானுக்கு) நிழல் போலேயிருக்க அவர்களை
கண்டு நிற்கொல்-பார்த்துக் கொண்டு (அவ்விடத்தை விடாதே) நிற்குமோ?
மீளும் கொல்–திரும்பி வருமோ?

குழல் கோவலர் மடப்பாவை–
குழலை உடைய கோவலர் என்ற படி..புல்லாம் குழல் ஊதும் இடையர்கள்
நப்பின்னை பிராட்டி ஷமை தான் ஒரு வடிவாய் இருக்கும்..

மண் மகள்–
ஸ்ரீ பூமி பிராட்டி..ஆஸ்ரிதர் குற்றத்தை பொருப்பிக்கும் பிராட்டி…
குற்றம் காண்பான் என் ? பொறுப்பான் என் ?  என்று இருக்கும் ஸ்ரீ பூமி பிராட்டி..

திருவும்
பெரிய பிராட்டியார்  இவனுக்கு சம்பத்தாய் இருக்கும்..அது விளையும் தரை ;
அதனை அனுபவிக்கும் போக்தாவாய் இருக்கும் நப்பின்னை..

நிழல் போல்வனர்..
இவர்கள் மூவரும் அவனுக்கு நிழல் போலே இருப்பார்கள் ..
ஒருவருக்கு ஒருவர் நிழல் போலே இருப்பர்கள் என்றும் ஆம் ..
ஆச்ரயித்தார்க்கு நிழல் போலே இருப்பவர்கள்..

கண்டு நிற்கும் கொல் மீளும் கொல்–
இப் படிகளை கண்டு இதுவே பற்றாசாக தரித்து நிற்குமோ ?
இம் மேன்மையை கண்டு  கடலில் துரும்பு போல எழ வீசுமோ ?

தண் அம் துழாய் அழல் போல் அடும் சக்கரத்து அண்ணல்–
குளிர்ந்த பரிமளத்தை உடைத்தான  திரு துழாய்    அளர் போலே துழாய்
(விரக தாபத்தால் குளிர்ந்த திரு துழாயும் சுடுகிறதாம் ) அம் முடியா நின்றுள்ள  திரு ஆழியை உடைய சர்வேஸ்வரன் ..
உபமானம் சொல்லும் போதும்  அவ அருகிட்டு சொல்லும் படி  பகவத் விஷயத்தை அவகாகித்த படி ..
அனுகூல பிரதி கூல விபாகம் இல்லை திரு ஆழிக்கு..அனுகூலர்கேஆய் இருக்கும் திரு துழாய் ..

அண்ணல்..
திரு ஆழி பிடிக்கும் போது பேராத படி பிடிக்கும் இச் செயலாலே என்னை எழுதி கொண்டவன் ..

தழல் போல் சினத்த—
அஸ்தானே பய சந்கிதனாய் கொண்டு கத கத என்னா இருக்கும்

விண்ணோர் தொழ கடவும்–
நித்ய சூரிகள் தொழும் படி பெரிய திரு அடியை நடத்துகிற ..
அவர்கள் தொழுது உளர் ஆவார்கள் ….
அவர்களை தொழுவித்து கொண்டு உளனாம் அவன்

அப் புள்ளின் பின் போன–
தன் இழவு பாராதே அத் தலைக்கு பரிவர் உண்டு என்று கொண்டாடுகிறாள் ..
அவனிலும் அவனுக்கு பரிந்த புள்ளின் பின்னே தன் நெஞ்சு போன படி..
கெண்டை ஒண் கணும் (பெரிய  திருமொழி-11-1-9 )இத்யாதி..
உறங்காத கண்களும்  உறங்கும்..என் நிறம் கல்பதுக்கு முன்புத்த நிறம்  போலே ஆம்..
மிக்க சீர் இத்யாதி….அநந்ய பிரயோஜனர் இட்ட அழகிய திரு துழாயின் பரிமளத்தை  வண்டு கொண்டு வந்து
ஊதூமாகில் அநந்ய பிரயோஜனர் என்பான் என் என்னில் அத் தலைக்கு பரிவார் உண்டு என்று தான் தேறுகைகாக..
பரிமளத்தின் வாசி அல்லாதார் இடும் அதில் காட்டில் அறிகையாலே

தனி நெஞ்சம்–
ச்வதந்த்ரமான நெஞ்சு/வேண்டா என்றால் மீள மாட்டாத நெஞ்சு

———–

ஸ்ரீ கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய வாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ நம் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

Geetha Saasthram..

August 26, 2010

Geethaartha Sangraham Sloham -1.

Svadarma  gjaana vairaakya saathya bakthyeka kosara:

Naaraayana : para brahma geethaa saasthrey sameeritha :

Jeevanukku uriya  Darmankalaalum, gjaanathaalum, matra vishayankalil patrru illaatha nilai yaalum bakthi yokam kai koodukirathu..Ippadikku matttume elakaana para brahmam-sriman naarayanan-geethai yennum saasthrathaal nantraka koora pattu ullaan..

Swami  Vaathi kesari aruli seytha  Bagavath Geethai Vennbaa..

1..Kannaa ! nee paartharkku kaatharkku inithu uraiththa

thinnaar thiram arulum seer geethai -yennaaru

nanporulai yenkadkku naathaa varuluthalaar

pun porulil pokaa pulan..

2.. Maathavanum maa maathu maaranum van poothoor vaal

potha muni yun thantham pon ad kann – meetharula

uchchi mer kondey uyar geethai mey porulai

nachi mel kondu uraippan naan ..

3..Naatha narul puriyum nar geethai in padiyai

vetham vakutha viyan munivan -poothalaththu

baarathathey kaattum pathinettu oththum pakarvon

seer thalaiththa  venpaa therinthu

4..Vetha porulai visayarkku ther meethu

potha pukantra pukal maayan -geethai

porul viriththa  poothoor man pon arulaal  vantha

therul virippanan thamilaal thernthu

5.Theya thor uyya  thirumaal arul geethai

neyathor yenney niraiviththu -thooya

theru noolathey periya deebathai  nenjil

irunnoorave yetruken naan

6.suththiyaar  nenju itran thol karum gjaanathaal

athiyaathu ontrai aram thuranthor -pathiyaal

nannum paramanaa naarananey nargeethaikku

yennum porullaam isainthu..

Geethartha Sangrakam -Slokam -2

Gjaana karmaathmikey nishdey yoka lashyey susamskruthey

aathmaanu boothi siththa yarthey poorva shadkena sothithey

jeevaathma saashath kaaram/athma anubavathukku gjana karma yokankal muthal aaru athyaayankalil koora pattana..

7..Gjanam karma nalam ser nilaiyathanai

yaana mana yokaththu aaraaynthu inku -koonamara

than aar ueir unnarum thanmai inai  nal geethai

mun aaru oth thothum muyantru..

Geethaartha Sangrakam -slokam -3

Mathyamey bagavath thathva yaathaathmya avaapthi siththaye

gjaana karma  abinivarthiyo bakthi yoka : pirakeerthitha :

naduvil ulla 6 athyaayankalil  gjaanathudan koodiya karma yokam moolam undaaka valla bakthi yokam-sarvesvaranin parathvathin unmaiyana anubavam yerpaada uraikka pattathu..

8-Ulla padi iraiyai uttru yeytha mutraram ser

thellarivil vanthu thikal paththi -vella

nadaiyaadum yokathai  naathan arul geethai

idai aaru othothum yeduthu..

Geethaartha Sangrakam -Slokam 4

Pirathaana purusha vyaktha sarvevara vivesanam

karmatheer bakthir ithyaathi : poorva seshaa anthimothitha :

9..Karumam arivu anbu ivatrin kannaar thelivil

varum chit achi eraiyon maadchi -arumai ara

vennaathu antru antha yelil geethai vethaantha

pin aaru oththu othum  peyarnthu.

Geethaa Baashya Mangala Sloham- Emberumaanaar Aruliyathu..

Yath pathaam poruha thyaana vithvastha asesha kalmasha

vasthuthaam ubayatha : aham yaamuneyam namaami tham..

Geethaiyin Saara Porul..

Karumamum gjaanamum kondu yelum kaathalukku or elakku yentru

arumarai uchiyul aathariththu othum arum brahman

thiru makalodu varum thiru maal yentru thaan uraiththaan

tharumam ukantha thananjayanukku avan saarathiyey

ஸ்ரீ திவ்ய பிரபந்தத்தில் ஸ்ரீ திவ்ய ஆயுதங்கள் -ஸ்ரீ ஆண்டாள் ..

August 25, 2010

ஸ்ரீ திருப் பாவை

பாழி அம் தோள் உடை பற்ப நாபன் கையில் ஆழி போல் மின்னி வலம் புரி போல் நின்று அதிர்ந்து
தாழாதே சார்ங்கம் உதைத்த சர மழை போல் வாழ உலகினில்பெய்திடாய் -4

புள் அரையன் கோயில் வெள்ளை விளி சங்கின் பேர் அரவம் கேட்டிலையோ ? -6

செங்கற் பொடிகூறை வெண் பல் தவத்தவர் தங்கள் திரு கோயில் சங்கிடுவான் போதந்தார் …
சங்கோடு சக்கரம் ஏந்தும் தடக் கையன் பங்கய கண்ணனை பாடேலோர் எம்பாவாய்.. -14

வென்று பகை கெடுக்கும் நின் கையில் வேல் போற்றி -24

எல்லாம் நடுங்க முரல்வன பால் அன்ன வண்ணத்து உன் பாஞ்ச சன்னியமே போல்வன சங்கங்கள் -26

ஸ்ரீ நாச்சியார் திருமொழி

வெய்யதோர் தழல் உமிழ் சக்கரக் கை வேங்கடவற்கென்னை விதிக்கிற்றியே -1-1

ஊன் இடை ஆழி சங்குத் தமர்க் கென்று உன்னித் தெழுந்த என் தட முலைகள் -1-5

சுடர் சக்கரம் கையில் ஏந்தினாய் ! -2-8

வெள்ளி விளி சங்கு இடங்கையில் கொண்ட விமலன் எனக்கு உரு காட்டான் 5-2

அம குயிலே  ! உனக்கு என்ன மறைந்து உறைவு  ? ஆழியும் சங்கும் ஒண் தண்டும் தங்கிய
கையவனை வர கூவில் நீ சாலத் தருமம் பெறுதி 5-7

சார்ங்கம் வளைய வலிக்கும் தடக் கை சதுரன் பொருத்தம் உடையன் 5-8

சங்கோடு சக்கரத்தான் வரக் கூவுதல் 5-9

கருப் பூரம் நாறுமோ ? கமலப் பூ நாறுமோ ? திருப் பவள செவ்வாய் தான் தித்தித்திருக்குமோ  ?
மருப்பொசித்த மாதவன் தன வாய்ச் சுவையும் நாற்றமும் விருப்புற்று கேட்கின்றேன் சொல் ஆழி வெண் சங்கே 7-1

கடலில் பிறந்து கருதாது பஞ்ச சனன் உடலில் வளர்ந்து போய் ஊழியான் கைத் தலத்திடரில் குடியேறி
தீய வசுரர் நடலைப் படமுழங்கும் தோற்றத்தாய் நற்சங்கே 7-2

தடவரையின் மீதே சரற்கால சந்திரன் இடையுவாவில் வந்து எழுந்தாலே போல நீயும்
வடமதுரையார் மன்னன் வாசுதேவன் கையில் குடியேறி வீற்றிருந்தாய் கோலப் பெரும் சங்கே ! 7-3

சந்திர மண்டலம் போல் தாமோதரன் கையில் அந்தரம் ஓன்று இன்றி ஏறி அவன் செவியில்
மந்திரம் கொள்வாயே போலும் வலம் புரியே ! இந்திரனும் உன்னோடு செல்வத்துக்கு ஏலானே 7-4

உன்னோடு உடனே ஒரு கடலில் வாழ்வாரை இன்னார் இனையார் என்று எண்ணுவார் இல்லை காண்
மன்னாகி நின்ற மது சூதன் வாய் அமுதம் பன்னாளும் உண்கின்றாய் பாஞ்ச சன்னியமே ! 7-5

போய் தீர்த்த மாடாதே நின்ற புணர் மருதம் சாயத் தீர்த்தான் கைத் தலத்தே ஏறி குடி கொண்டு சேய்த்
தீர்த்தமாய் நின்ற செம் கண் மால் தன் உடைய வாய்த் தீர்த்தம் பாய்ந்தாட வல்லாய் வலம் புரியே ! 7-6

செம் கமல நாண மலர் மேல் தேன் உகரும் அன்னம் போல் செம் கண் கருமேனி வாசு தேவன் உடைய
அம் கைத்தலம் ஏறி அன்னவசம் செய்யும் சங்கரையா !உன் செல்வம் சால வழகியதே 7-7

உண்பது சொல்லில் உலகளந்தான் வாய் அமுதம் கண் படை கொள்ளல் கடல் வண்ணன் கைத்தலத்தே
பெண் படையார் உன் மேல் பெரும் பூசல் சாற்றுகின்றார் பண் பல செய்கின்றாய் பாஞ்ச சன்னியமே ! 7-8

பதினாறாம் ஆயிரவர் தேவிமார் பார்த்திருப்ப மதுவாயிற் கொண்டாற்போல் மாதவன் தன் வாயமுதம்
பொதுவாக உண்பதனை புக்கு நீ உண்டக்கால் சிதையாரோ ?உன்னோடு செல்வா பெரும் சங்கே ! 7-9

பாஞ்ச சன்னியத்தை பத்மா நாபனோடும் வாய்ந்த பெரும் சுற்றம் ஆக்கிய வண் புதுவை
ஏய்ந்த புகழ் பட்டர் பிரான் கோதை தமிழ் ஈர் ஐந்தும் ஆய்ந்து ஏத்த வல்லார் அவரும்அணுக்கரே 7-10

பூங் கொள் திரு முகத்து மடுத்தூதிய சங்கொலியும் சார்ங்கவில்  நாண்  ஒலியும் தலைப் பெய்வது எஞ்ஞான்று கொலோ ? 9-9

வேத முதல்வர் வலங்  கையில் மேல் தோன்றும் ஆழியின் வெஞ்சுடர் போல சுடாது 10-2

தாம் உகக்கும் தம் கையில் சங்கமே போலாவோ ?யாம் உகக்கும் எங்கையில் சங்கமும் ஏந்திளையீர்  ! 11-1

அம் கைத்தலத்திடை ஆழி கொண்டான் அவன் முகத்தன்றி விழி யேன் என்று 12-4

தருமம் அறியா குறும்பனை தன் கை சார்ங்கம் அதுவே போல் புருவ வட்ட அழகிய பொருத்தமிலியை கண்டீரே ? 14-6

வெளிய சங்கு ஓன்று உடையானை பீதக வாடை உடையானை அளி நன்குடைய திருமாலை ஆழியானை கண்டீரே ?
களி வண்டு எங்கும் கலந்தாற் போல் கமழ் பூங்குழல்கள் தடம் தோள் மேல் மிளிர நின்று விளையாட விருந்தாவனத்தே கண்டோமே  14-8-

—————-

ஸ்ரீ கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ ஆண்டாள்  திருவடிகளே சரணம்.
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

ஸ்ரீ திவ்ய பிரபந்தத்தில் ஸ்ரீ திவ்ய ஆயுதங்கள் -ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் ..

August 24, 2010

ஸ்ரீ திருப்  பல்லாண்டு

வடிவார் சோதி வலத்துறையும் சுடர் ஆழியும் பல்லாண்டு படை போர் புக்கு முழங்கும் அப் பாஞ்ச சன்னியமும் பல்லாண்டு -2

தீயிற் பொலிகின்ற செஞ்சுடர் ஆழி திகழ் திருச் சக்கரத்தின் கோயிற் பொறியாலே ஒற்றுண்டு நின்று குடி குடி ஆட செய்கின்றோம் -7

சார்ங்கம் என்னும் வில் ஆண்டான் தன்னை வில்லி புத்தூர் விட்டு சித்தன் விரும்பிய சொல் -12

பெரியாழ்வார்  திரு மொழி

நெய்ததலை  நேமியும் சங்கும் நிலாவிய கைத்தலங்கள் வந்து காணீரே -1-2-12

சங்கின் வலம் புரியும் சேவடி கிண்கிணியும் 1-3-4

சக்கர கையன் தடம் கண்ணால் மலர விழித்து 1-4-4

தண்டோடு சக்கரம் சார்ங்கம் ஏந்தும் தடம் கையன் 1-4-6

ஆழி கொண்டு உன்னை எறியும் ஐயுறவில்லை காண் வாழ உருதியேல் மா மதீ ! மகிந்தோடி வா 1-4-9

தடம் தாள் இணை கொண்டு சார்ங்க பாணி தளர் நடை நடவானோ 1-7-1/1-7-7

ஒரு காலில் சங்கு ஒரு காலில் சக்கரம் உள் அடி பொறித்து அமைந்த இரு காலும் கொண்டு அங்கு எழுதினால் போல் இலச்சினை பட நடந்து 1-7-6

சங்கு வில் வாள் தண்டு சக்கரம் ஏந்திய அம கைகளாலே வந்து அச்சோ அச்சோஆரத் தழுவா வந்து அச்சோ அச்சோ 1-8-2

சுக்கிரன் கண்ணை துரும்பால் கிளறிய சக்கரக் கையனே ! அச்சோ அச்சோ சங்கம் இடத்தானே ! அச்சோ அச்சோ 1-8-7

நாந்தகம் ஏந்திய நம்பி சரண் என்று  தாழ்ந்த தனஞ்சயர்காகி 1-9-4

சத்திரம் ஏந்தி தனி ஒரு மாணியாய்  உத்தர வேதியில் நின்ற ஒருவனை 1-9-6

மெச்சூது சங்கம் இடத்தான் நல்வே யூதி…..அத் தூதன் அப் பூச்சி காட்டுகின்றான் அம்மனே !அப் பூச்சி காட்டுகின்றான்  2-1-1

வல்லாள் இலங்கை மலங்க சரம் துரந்த வில்லாளனை விட்டு சித்தன் விரித்த 2-1-10

சங்கம் பிடிக்கும் தடக் கைக்கு தக்க நல அங்கம் உடையதோர் கோல் கொண்டு வா 2-6-2

சீமாலிகனவனோடு தோழமை கொள்ளவும் வல்லாய் ! சாமாறு அவனை நீ எண்ணி சக்கரத்தால் தலை கொண்டாய் ! 2-7-8

வேழம் துயர் கெட விண்ணோர் பெருமானாய் ஆழி பணி கொண்டான் 2-10-8

பற்றார் நடுங்க முன் பாஞ்ச சன்னியத்தை வாய் வைத்த போர் ஏறே ! 3-3-5

அம சுடர் ஆழி உன் கையகத்தேந்தும் அழகா ! 3-3-6

திண்ணார் வெண் சங்கு உடையாய்  ! 3-3-9

தூ வலம் புரி உடைய திருமால் தூய வாயில் குழல் ஓசை 3-6-1

பொங்கு வெண் மணல் கொண்டு சிற்றிலும் முற்றத் திழைகலுறில் சங்கு சக்கரம் தண்டு வாள் வில்லும் அல்லது இழைக்கலுராள் 3-7-3

ஆழியான் என்னும் ஆழ மோழையில் பாய்ச்சி அகப்படுத்தி 3-7-4

அண்டத் தமரர் பெருமான்  ஆழியான் 3-8-7

என் வில் வலி கொண்டு போவென்று எதிர்வந்தான் தன வில்லினோடும் தவத்தை எதிர் வாங்கி
முன் வில் வலித்து முது பெண் உயிர் உண்டான் தன வில்லின் வன்மையை பாடி பற தாசரதி தன்மையை பாடி பற 3-9-2

பொன்  ஒத்த  மான்  ஓன்று  புகுந்து  இனிது  விளையாட  நின் அன்பின் வழி நின்று சிலை பிடித்து எம்பிரான் ஏக  3-10-7

வில் இறுத்தான் மோதிரம் கண்டு ஒக்குமால் அடையாளம்  அனுமான் ! என்று உச்சி மேல் வைத்து கொண்டு உகந்தனளால் மலர் குழலாள் சீதையுமே 3-10-9

நாந்தகம் சங்கு தண்டு நாண் ஒலி சார்ங்கம் திரு சக்கரம் ஏந்து பெருமை ராமனை இருக்கும் இடம் 4-1-2

வெள்ளை விளி சங்கு வெஞ்சுடர்த் திரு சக்கரம் ஏந்து கையன் உள்ள இடம் 4-1-7

தேவகி தன சிறுவன் ஆழி கொண்டு அன்று இரவி மறைப்ப 4-1-8

எரி சிதறும் சரத்தால் இலங்கையினை தன் உடைய வரி சிலை வாயில் பெய்து வாய்க் கோட்டம்
தவிர்த்து  உகந்து அரையன் அமரும் மலை அமரரோடு கோனும் சென்று திரி சுடர் சூழும் மலை திரு மால் இரும் சோலை அதே 4-3-8

நேமி சேர் தடம் கையினான் 4-4-5

உழுவதோர் படையும் உலக்கையும் வில்லும் ஒண்  சுடர் ஆழியும் சங்கும் மழுவொடு வாளும் படைக்கலம் உடைய மால் புருடோத்தமன் 4-7-5

செரு செய்யும் நாந்தகம் என்னும் ஒரு வாளன்  மறையாளனோடாத படையாளன் விழுக்கை ஆளன் 4-9-10

சாமிடத்து என்னை குறிகொள் கண்டாய் சங்கோடு சக்கரம் ஏந்திநானே !  4-10-2

நேமியும் சங்கமும் ஏந்திநானே !  4-10-3

சழக்கு நாக்கொடு புன் கவி சொன்னேன் சங்கு சக்கரம் ஏந்து கையானே ! 5-1-2

உறகல் உறகல் உறகல் ஒண் சுடர் ஆழியே ! சங்கே ! அறவெறி நாந்தக வாளே ! அழகிய சார்ங்கமே ! தண்டே ! 
இறவு  படாமல் இருந்த எண் மரு லோக பாலீர்காள் ! பறவை அரையா ! உறகல் பள்ளி அறை குறிக்கொண்மின் 5-2-9

சக்கரமும் தடக் கைகளும் கண்களும் பீதக வாடையொடும் செக்கர் நிறத்து சிவப்பு உடையாய் ! திரு மால் இரும் சோலை எந்தாய் 5-3-7

சென்று அங்கு வாணனை ஆயிரம் தோளும்திரு சக்கரம் அதனால் தென்றித் திசை திசை வீழ செற்றாய் திரு மால் இரும் சோலை எந்தாய் 5-3-9

என்னையும் என் உடைமையையும் உன் சக்கர பொறி ஒற்றிக் கொண்டு நின் அருளே புரிந்திருந்தேன் இனி என் திருக் குறிப்பே ? 5-4-1

கொடுமை செய்யும் கூற்றமும் என் கோலாடி குறுக பெறா தடா வரைத் தோள் சக்கர பாணீ !சார்ங்க வில் சேவகனே 5-4-4

உன் உடைய விக்கிரமம் ஓன்று ஒழியாமல் எல்லாம் என் உடைய நெஞ்சகம் பால் சுவர் வழி எழுதிக் கொண்டேன்
மன் அடங்க மழு வலங்கை கொண்ட ராம நம்பீ ! என் இடை வந்து எம்பெருமான் ! இனி எங்குப் போகின்றதே ? 5-4-6-

————

ஸ்ரீ கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் திருவடிகளே சரணம்.
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

ஸ்ரீ திவ்ய பிரபந்தங்களில் ஸ்ரீ பிராட்டி சம்பந்தம்-ஸ்ரீ நம் ஆழ்வார்-

August 24, 2010

ஸ்ரீ திரு விருத்தம்

குழல் கோவலர் மடப் பாவையும் மண் மகளும் திருவும் நிழல் போல் வனர் கண்டு நிற்கும் கொல் மீளும் கொல் ? -3

வானம் இது திருமால் கோலம் சுமந்து -7

கோட்டிடை ஆடினை கூத்து அடலாயர் தம் கொம்பினுக்கே -21

மேகங்களோ ! உரையீர் திருமால் திரு மேனி ஒக்கும் யோகங்கள் எவ்வாறு பெற்றீர் ? -32

திருமால் அவன் கவி யாது கற்றேன் ? 48

மழை கண்ண நீர்  திருமால் கொடியான் என்று வார்கின்றதே 52

இவள் பரமே !பெருமான் மலையோ திரு வேங்கடம் என்று கற்கின்ற வாசகமே 60

கண்ணன் திருமால் திரு முகம் தன்னோடு காதல் செய்தேற்கு எண்ணம் புகுந்து 63

அசுரரை செற்ற மாவி அம் புள் வல்ல மாதவன் கோவிந்தன் 67

வையம் சிலம்பும்படி செய்வதே ? திருமால் இத் திரு வினையே 87

திருமால் உரு ஒக்கும் மேரு அம் மேருவில் செஞ்சுடரோன் திரு மால் திரு கைத் திரு சக்கரம் ஒக்கும்
அன்ன கண்டும் திரு மால் உருவோடு அவன் சின்னமே பிதற்றா நிர்ப்பது ஓர் திருமால் தலைக் கொண்ட
நங்கட்கு எங்கே வரும் தீ வினையே ? -88

பூவினை மேவிய தேவி மணாளனை -89

நல் வீடு செய்யும் மாதாவினை பிதுவை திருமாலை வணங்குவனே -95

நல்லார் நவில் குருகூர் நகரான் திருமால் திரு பேர் வல்லார் அடிக் கண்ணி சூடிய மாறன் விண்ணப்பம் செய்த
சொல்லார் தொடையல் இந் நூறும் வல்லார் அழுந்தார் பிறப்பாம் பொல்லா வருவினை மாய வன் சேற்று அள்ளல் பொய் நிலத்தே -100-

———

ஸ்ரீ திருவாசிரியம்

திருவோடு மருவிய இயற்கை -2

————-

ஸ்ரீ பெரிய திருவந்தாதி

பூ மேய செம் மாதை நின் மார்வில் சேர்வித்து பார் இடந்த அம்மா ! நின் பாதத்தருகு -7

திருமாற்கு  யாமார் ? வணக்கமார்  ? -10

கலந்து நலியும் கடும் துயரை நெஞ்சே ! மலங்க வடித்து மதிப்பான் விலங்கல் போல் தொல் மாலை
கேசவனை நாரணனை மாதவனை சொல்மாலை எப்பொழுதும் சூட்டு -65

திருமால் சீர் கடலை வுள் பொதிந்த சிந்தனையேன் தன்னை ஆர்க்கு ஆடலாம் செவ்வே அடர்த்து ? 69

முதல்வா ! நிகர் இலகு கார் வுருவா ! நின் அகத்த தன்றே   புகர் இலகு தாமரையின் பூ -7

இப்போதும் இன்னும் இனி சிறிது நின்றாலும் எப்போதும் ஈதே சொல் என் நெஞ்சே !
எப்போதும் கை கழலா நேமியான் நம் மேல் வினை கடிவான் மொய் கழலே ஏத்த முயல் -87

———————

ஸ்ரீ கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-