ஸ்ரீ திவ்ய பிரபந்தத்தில் ஸ்ரீ திவ்ய ஆயுதங்கள்-ஸ்ரீ பொய்கை ஆழ்வார் —

வெய்ய சுடர் ஆழியான் அடிக்கே சூட்டினேன் சொல் மாலை இடர் ஆழி நீங்குகவே என்று -1

கையது வேல் நேமி உருவம் எரி கார்மேனி -5

மயங்க வலம் புரி வாய் வைத்து வானத்து இயங்கும் எறி கதிரோன் தன்னை
முயங்க மருள் தேர் ஆழியால் மறைத்தது என் ? நீ திரு மாலே ! போர் ஆழிக் கையால் பொருது -8

அலகளவு கண்ட சீர் ஆழியாய்க்கு அன்று இவ் வுலகளவும் உண்டோ ? உன் வாய் -10

வடி யுகிரால் ஈரந்தான் இரணியனது ஆகம் 17

வையகம் உண்டு ஆலின் இலை துயின்ற ஆழியான் 19

என்றும் படை ஆழி புள்ளூர்த்தி பாம்பணையான் பாதம் அடை ஆழி நெஞ்சே ! அறி 21

தழும்பு இருந்த சார்ங்க நாண் தோய்ந்த வாமங்கை தழும்பு இருந்த தாள் சகடம் சாடி 23

சிலையால் மரா மரம் யேழ் செற்று -27

கைய வலம் புரியும் நேமியும் கார் வண்ணத்து ஐய ! மலர் மகள் நின் ஆகத்தாள் -28

புரி ஒரு கை பற்றி ஓர் பொன் ஆழி ஏந்தி அரி யுருவும் ஆள் உருவுமாகி -31

இரணியனை புண் நிரந்த வள்ளுகிரால் பொன் ஆழி கையால் நீ மண் இரந்து கொண்ட வகை -36

வெண் சங்கம் ஊதிய வாய் -37

பொன் ஆழி கையான் திறன் உரையே சிந்தித்து இரு -41

தமர் உகந்து எவ் வண்ணம் சிந்தித்து இமையாதிருப்பரே அவ் வண்ணம் ஆழியானாம் -44

அழலும் செருவாழி ஏந்தினான் சேவடிக்கே செல்ல மருவாழி நெஞ்சே ! மகிழ் -48

வில் அம் கை வைத்தான் சரண் -59

பேராழி கொண்ட பிரான் அன்றி மற்று அறியாது ஓர் ஆழி சூழ்ந்த வுலகு -60

ஓர் ஆழியான் அடியே ஓதுவதும் ஒர்ப்பனவும் பேராழி கொண்டான் பெயர் -66

என்றும் விடலாழி  நெஞ்சமே ! வேண்டினேன் கண்டாய் அடலாழி கொண்டான் மாட்டன்பு -71

அன்பு ஆழியானை அணுகு என்னும் நா அவன் தன பண் பாழி தோள் பரவி ஏத்து என்னும் -72

உரவுடைய நீராழி உள் கிடந்தது நேரா நிசாசரர் மேல் பேராழி கொண்ட பிரான் ! -83

சூடிலும் பொன் ஆழி ஏந்தினான் பொன் அடியே சூடுவேற்க்கு -88

பொறி யுகிரால் பூவடிவை ஈடழித்த பொன் ஆழிக் கையா !நின் சேவடி மேல் ஈடளியச் செற்று -93

———————

1-வெய்ய சுடர் ஆழியான் அடிக்கே சூட்டினேன் சொல் மாலை இடர் ஆழி நீங்குகவே என்று -1
2-கையது வேல் நேமி உருவம் எரி கார்மேனி -5
3-மயங்க வலம் புரி வாய் வைத்து வானத்து இயங்கும் எறி கதிரோன் தன்னை
முயங்க மருள் தேர் ஆழியால் மறைத்தது என் ? நீ திரு மாலே ! போர் ஆழிக் கையால் பொருது -8
4-அலகளவு கண்ட சீர் ஆழியாய்க்கு அன்று இவ் வுலகளவும் உண்டோ ? உன் வாய் -10
5-வையகம் உண்டு ஆலின் இலை துயின்ற ஆழியான் 19
6-என்றும் படை ஆழி புள்ளூர்த்தி பாம்பணையான் பாதம் அடை ஆழி நெஞ்சே ! அறி 21
7-கைய வலம் புரியும் நேமியும் கார் வண்ணத்து ஐய ! மலர் மகள் நின் ஆகத்தாள் -28
8-புரி ஒரு கை பற்றி ஓர் பொன் ஆழி ஏந்தி அரி யுருவும் ஆள் உருவுமாகி -31
9-பொன் ஆழி கையான் திறன் உரையே சிந்தித்து இரு -41
10-தமர் உகந்து எவ் வண்ணம் சிந்தித்து இமையாதிருப்பரே அவ் வண்ணம் ஆழியானாம் -44
11-அழலும் செருவாழி ஏந்தினான் சேவடிக்கே செல்ல மருவாழி நெஞ்சே ! மகிழ் -48
12-பேராழி கொண்ட பிரான் அன்றி மற்று அறியாது ஓர் ஆழி சூழ்ந்த வுலகு -60
13-ஓர் ஆழியான் அடியே ஓதுவதும் ஒர்ப்பனவும் பேராழி கொண்டான் பெயர் -66
14-என்றும் விடலாழி  நெஞ்சமே ! வேண்டினேன் கண்டாய் அடலாழி கொண்டான் மாட்டன்பு -71
15-அன்பு ஆழியானை அணுகு என்னும் நா அவன் தன பண் பாழி தோள் பரவி ஏத்து என்னும் -72
16-உரவுடைய நீராழி உள் கிடந்தது நேரா நிசாசரர் மேல் பேராழி கொண்ட பிரான் ! -83
17-சூடிலும் பொன் ஆழி ஏந்தினான் பொன் அடியே சூடுவேற்க்கு -88
18-பொறி யுகிரால் பூவடிவை ஈடழித்த பொன் ஆழிக் கையா !நின் சேவடி மேல் ஈடளியச் செற்று -93

———————-

1-தழும்பு இருந்த சார்ங்க நாண் தோய்ந்த வாமங்கை தழும்பு இருந்த தாள் சகடம் சாடி 23
2-சிலையால் மரா மரம் யேழ் செற்று -27
3-வில் அம் கை வைத்தான் சரண் -59

———–

1-வடி யுகிரால் ஈரந்தான் இரணியனது ஆகம் 17
2-இரணியனை புண் நிரந்த வள்ளுகிரால் பொன் ஆழி கையால் நீ மண் இரந்து கொண்ட வகை -36

————

1-வெண் சங்கம் ஊதிய வாய் -37

——————————-

ஸ்ரீ கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பொய்கை ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: