Maannikka Manni Maalai..

"thaivaathiinNam jakam Sarvam manNthraathiinNanNthu thaivatham,
 thanNmanNthram
praaHmaNaathiinNam thaSmaath praaHmaNathaivatham" en_kiRapatiyE
 upayavipuuthiyum
iicvaranitta vazakkaayirukkum. iicvaran thirumanNthram itta 
vazakkaayirukkum. thirumanNthram
aacaaryanitta vazakkaayirukkum. aakaiyaalE, upayavipuuthikkum
 nNirvaaHakanaana iisvaranum
avanai prathipaathikkiRa thirumanNthramum aacaaryanitta 
vazakkaakaiyaalE thirumanNthraththaal
prathipaathikkiRa praapya praapakaNGKa LiraNdum aacaaryanaalE 
ennaththattillai.

aacaaryanaavaan: "aacaaryO vEthaSampanNnNO vishNupakthO 
vimathSara: manNthrajNYO
manNthrapakthacca Sathaa manNthraacrayac cuci:" 
"kurupakthiSamaayuktha: puraaNajNYO
vicEshatha:, Evam lakshaNaSampanNnNO kururithyapithiiyathE."
 en_kiRapatiyE vaithikaakrESaranaay,
pakavathpakthiyukthanaay, maathSaryaviyukthanaay,
 SakalavEthaSaarapuuthamaay SakalamanNthraNGkaLukkum
kaaraNamaay iraNdu paNGkukku oru kaiyOlai pOlE emperumaanOdu 
ivvaathmaavukku
uNdaana avinNaapuuthaSampanNthathaik kaattakkatavathaay
 mumukshuvukku eyppinnil vaippaana
thirumanNthraththai pakthicraththaikaLOtE arththaSaHithamaaka
 anNuSanNthiththup periya
mathippanaay, arththakaamOpaHathananRikkE lOkaparikraHam 
utaiyavanaayiruppaanoruvan
aacaaryanaakakkatavan.

kuuraththaazvaan emperumanaar thiruvuLLaththilE 
ciiRiyaruLinaarenRu kEttu "ivvaathmaa avarukkE
cEshamaayirunNthathaakil avarutaiya ishtavinNiyOka 
prakaaram koNdu kaaryamen" enRaar.
thannai aacrayiththuvaiththuth than thiRathilE thiiNGku 
nNinaiththu thrOHiyaana nNaaluraanaip
perumaaL "nNa kshamaami" enRu muninNtharuLa, perumaaLOtE
 ethirittu "avan nNaan peRRa
lOkam peRavENum" enRu viNNappam ceythaar. aaka,
 ivviraNdarththaththaalum cishyaacaarya
kramaththukku Siimaapumi kuuraththaaz vaanenRu 
aruLicceyvaar. vadukanNampi "aacaaryapathamenRu
thaniyE orupatham, athuLLathu emperumaanaarukkE 
yaayiRRu; aakaiyaal emperumaanaar
thiruvatikaLE caraNamenRu vicvaSiththiruNGkOL" enRaayiRRu, 
thammutaiya cishyarkaLukku
aruLicceyvathu.

nNallatikkaalaththil nNammaacaaryar_kaL athikaarikaLaip 
peRRaalallathu pakavathSampanNtham
irukkumpati collakkatavathaayiraathu. AthikaarikaLaavaar:
 karunNtharaiyil thaaNGkaL nNinRa
nNilaiyai anNuSanNthithu "inNnNinRa nNiirmai muRaamai" enRum,
 "EHi pacya cariiraaNi"
enRum, 'innam keduppaayO" enRum ivaiyenna ulakiyaRkai" enRum
"nNaattumanitaththO tenakkarithu" enRum, "nNaattaarO 
tiyalvozinNthu" enRum
"O! O! ulakinathiyalvE" enRum, kuuvi veruvi
inNnNilsththiRporunNthaamai thORRaththuvaNda
cEthananukkaayiRRu pakavathSampanNtham colluvathu.
 aNGNGananRikkE, vaaykkaraiyilE
poripuRanNthatavina aanNukuulyam kaNdaathal, 
thyaaJyamaana arththakaamaNGkaLilE nNacaiyaalEyaathal,
nNilai nNillaatha oru prapavaththai nNacciyaathal,
 onRaalE vanNthathuvum thuvatciyillaak
kazanimuNtar_kku oru nNalvaarththai connaanaakil than
 mathippumkettu, than kuuRRilE
othuNGkina pakavathpraapthiyam nNazuvavita mutinNthu,
 kEtkiRavanaiyum nNaaSthikanaakkukiRaaniththanai.

aacaaryapEthamum aathmapEthaththOpaathi, pithaavai,
 maathulanai, maamanaarai, SaavithryupathEcam
paNNinavanai, athyyaanNam paNNuviththavanai, oru manNthram 
upathEciththavanai, pakavanNmanNthram
upathEciththavanai ippati aaraaynNthu paarththaal 
 anEkaraayiruppaarkaL. ivar_kaLtaiya
mumuksukkaLukku thyaajyarkaL. "ithuven? pakavanNmanNthram 
colluviththavanaiyum appatic
collalaamO?" ennil: pakavathavathaaraNGkaLum pakavath 
kuNaNGkaLum ellaiyai enRum
iRanNthirukkum, pakavathavathaaraNGkaL thORum pakavathkuNaNGkaL 
thORum thivyacEshtithaNGkaL
thORum thirumanNthraNGkaLum uLavaayirukkum. SamSaaraththil 
SthriipumaankaL SamclEsha
viSlEsharuupamaana SrikOpaala manNthraththai upaythEcipaarum, 
puthraprathammana manNthraththai
upathEcippaarum, aiSvaryamenna, aarOkyamenna, vijayaarththamenna,
 cathrunNiraSanamenna,
ivaRRukkuth thakka manNthraNGkaLaiyum upathEcippaarellaam
 SamSaaraththai var_ththippaar_ka
LaakaiyaalE aacaaryar_ka Laakamaattaar_kaL. ivvarththam 
thirumanNthraththai kuRiththanRu, vinNiyOkam
koLLukiRa cEthananutaiya nNinaivaippaRRa. vipariitha Spar_
camutaiya emperumaan, nNiica
Spar_camutaiya manNthram, nNiicaSpar_camutaiya aacaaryan
ivarkaLutaiya mumuksukkaLukku
thyaajyar_kaL. vipariitha Spar_camutaiya emperumaanaavaan: -
pakavathpaakavatha kaiNGkarya
praapthikku avvarukuNtaana aapaaSaNGkaLataiyac collumathu.
 nNiicaSpar_camutaiya aacaaryanaavaan:-
ithukku puRampu cila SamSaaraththil minukkaNGkaLaith thOnRac
 collumavan.

ini, aacaaryan aarennil, pakavathpraapthikku prathipanNthakamaana
 Svavyaapaara nNivruththiruupamaana
prapthththiyai upathEcikkiRavan aacaaryanaavaan. "criya:pathiyaana
 emperumaanaiyE raksakanenRu
vicvaSiththu nNir_paanaayirum" enRu aruLicceyyumavan. 
Sathaaccaaryan Saccishyanai
pakavathpraSaathaththaalE thirunNthina SrivaishNavanenRu 
mikavum aathariththukkoNdu pOrum.
Saccishyanum Sathaacaaryanutaiya aathakaththaik kaNdu 
iRumaavaathE than karunNtharaiyai uNarnNthu
'pakavathvimukanaay capthaathivishayaNGkaLilE maNti 
urumaaynNthu kaikazinNthu nNinRa ennai
muthalatiyilE athvEsham paRRAcaakakkoNdu thannutaiya 
nNiravathika krupaiyaalE raksiththaruLina
maHOpakaarakan" enRum "aacaaryanaalE ippERupeRREn" enRum 
"ennaith thImanaNGkoduththaay"
"maruviththozum manamE thanNthaay" enRum "unakken ceykEn"
 enRum aacaaryan paNNina
maHOpakaaraththukku prathyupakaaram thEtik kaaNaamal 
thadumaaRi, "kururEva param praHma
kururEva paraa kathi:, kururEva paraa vithyaa kururEva 
param thakam, kururEva para: kaama: kururEva
paraayaNam, yaSmaath thathupathEshtaaSau thaSmaath 
kurutharO kuru:"  en_kiRapatiyE
iHaparalOkaNGkaLiraNdum aacaaryan thiruvatikaLE enRum 
thrushtaathrushtaNGka LiraNdum avanE
enRum nNINaiththirukkum. aacaaryan cishyanutaiya Hithaththaic
 ceyyumavan; cishyan aacaaryanutaiya
priyaththai ceyyumavan. "aacaaryan cishyanutaiya aathma
 paathraiyaith thanakku thEHayaathraiyaaka
ninaiththirukkum" enRu vicvaSiththirukkiRathaRku mElillai,
 cishyanum appatiyE aacaaryanutaiya
thEHayaathraiyaith thanakku  aathmayaathraiyaaka
 nNinaiththirukkum. aacaaryanaavaan cishyanutaiya
uyirai nNOkkum. cishyan aacaaryanutampai nOkkum.
 cishyavaSthuvai aacaaryan vinNiyOkam
koLLakkaravanallan. "cishyavaSthuvai vinNiyOkam koLLukiRaan"
 enRirukkum aacaaryanutaiya
aRivaiyum caNGkikka adikkum. aacaaryanukkuth than vaSthuvai
 upakarikkinREn enRirukkum
cishyanutaiya aRivaiyum caNGkikka adukkum. "cariiramarththam 
praaNaNYca SathkurupyO nivEthayEth"
enRum "uRRu eNNil athuvumaRRaaNGkavanRannathu" enRum
 cishyanukku prathipaththi yaakaiyaalum,
inNtha ruciyai viLaippiththaan aacaaryanaakaiyaalum 
aacaaryanukkum cishyanukkum oru
ninaivEyaakvEnum. aacaaryan poRaikku ilakkaana cishyanukku 
pakavathjNYaanamE
kaivanNthathenna voNNaathu. aacaaryan kaNvattaththil 
varththikkiRa Saccishyanukkum aacaaryan
priyamE ceykaiyaalE kOpaththukku HEthuvillai. aakaiyaal
 aacaaryan poRai kumarirunNthu
pOmiththanai. aacaaryan arththakaamaNGkaLil 
nacaiyaRRavanaakaiyaalE thyaajyamaana
arththakaamaNGkaL HEthuvaakap poRukkavum veRukkavum 
praapthiyillai. ini
ivanutaiya Hitharuupamaaka veRuththaanaakilum athuvum 
praapyaanNth_rkkatha maakakkatavathu.

mattiyuura raNGkaththaanum, paNikaiyOcaip piLLaanum,
 peRRiyum, nNaNYciiyarumaaka
ezunNtharuLiyirukkaceythE nNaNYciiyaraip paarththu
 "oru vaishNavan Oraacaaryan SripaathaththilE
pakavathSampanNthaththaip paNNi vEROraacaaryan 
SripaathaththilE SvaruupaciksaiyaayirunNthathu.
iruvar pakkalilum ivan anNuvarththikkumpati eNGNGanE?"
 enRu viNNapaNYceyya, "aaraiththaan
nNiir vitap paarkkiRiir? muRpatak karunNtharaiyilE oru 
nNalvaarththaiyaic collumavar
"criya:pathiyaana emperumaanutaiya thiruvatikaLaiyE
 vicvaSiththu nNirparanaayirum" enRu
ariLicceyyumavar. pinpu avanaikkuRiththu oru nNalvaarththai
 collumavan "nNiiraar
Sripaathaththaitaiyiir?" enRu kEttu ivanai raksiththa 
aacaaryanukku oru priyam ceythaanumaay,
ivan Hithaththin mElellai nNilaththaip pitiththu "un aacaaryan 
thiruvatikaLaiyE vicvaSiththu
nNirpparanaayirum" enRaayiRRu vaarththai colluvathu. aakaiyaal 
iruvarum upaathEyathamar"
enRu aruLicceythaar. "Ekaaksaraprathaathaaram aacaaryam 
yOvamanNyathE, cvaakayOnNicatham
praapya caNtaaLEshvapijaayathE" ennakkatavathiRE.
 "mumuksukkaLukku maathaapithaakkaL aar?"
enRu kEtka "cariiramEva maathaapitharau JanNayatha:"
 en_kiRa maathaapithaakkaLum,
"thvam maathaa SarvalOkaanNaam thEvathEvO Hari: pithaa" 
"pithaa maathaa ca maathava:"
enRu pothuvaana maathaapithaakkaLum ivanukkanRu. 
avarkaLu malla. ini yaarennil,
thirumanNthram maathaavumaayum pithaa aacaaryanum" 
enRu aruLicceyvar. iththai nNinaiththiRE
nNaNYciiyarai ananNthaazvaan "thirumanNthraththilE 
piRanNthu thvayaththilE vaLarnNthu
thvayanNishtaraaviir" enRu vaazththiRRum. 
"uthpaathakapraHmapithrO: kariiyaanN praHmatha: pithaa"
enRum uNdu.

mumuksukkaLukku SamSaaraththilE irukkum nNaaL 
ucaaththuNai yaar? pozuthu
pOmpati en?" enRu nNaNYciiyaraip piLLaikEtka,
 "mumuksuvenRu orujaathiyanRu; oru
aacrama manRu; pOksaththilE iccaiyutaiyavanai 
mumuksuvenRa thiththanai; ivanukku
ucaaththuNaiyum ivanOtE cErnNthu pOthupOkku muLLathum 
virajaikku akkaraiyilE
pOnAliRE. avviruppilE OraacaiyutaiyavanukkanRO
 thuNaivENduvathum pOthupOkku
muLLathum. irukkum nNaaL piraattikku laNGkaiyil
 ucaaththuNaiyNtaakil ivanukkum
SamSaaraththil thuNaiyuNdu. aRivu nNataiyaatina
 mumuksuvukku SamSaaram piraattikku
laNGkaiyOpaathiyiRE. avaLukku maariivanutaiya 
thORRaavO paathi ivanukku
vishayapraavaNyam. "akaRRa nNii vaiththa maayavallaimpulan
kaL" ennakkatavathiRE.
avaLukku raavaNan thORRaavOpaathi ivanukku SamSaaraththi
 thORRaavu. avaLukkuth
tharjanaparthSanaathikaLaip paNNum raaksaSikaLOpaathi 
ivanukkup puthramithraathikaL.
Ekaaksi EkakarNikaLOpaathi ivanukku aHaNGkaara 
mamakaaraNGkaL. avaLukku
SrivipiishaNaazvaanum peNmakaLum pOlE ivanukku
 SrivaishNavarkaL ucaaththuNaiyaa
yirukkumpati. avaLukkuth thiruvati thORRaravOpaathi
 ivanukku aacaaryan thORRaravum.
avaLukkuth thiruvati varshiththa SriraamakuNaNGkaLOpaathi
ivanukku aazvaar_kaL
aruLicceyalkaLum, SriraamaayaNa maHaapaarathaathi 
pakavathkathaikaLum. avaLukkuth
thiruvatikoduththa thiruvaazi mOthiraththOpaathi 
ivanukkum aacaaryan thiruvuLLamaana
thirumanNthram. avaLukkuth thiruvaazi mOthiram 
caaththina maNiviralai nNinaippathu, aNaiththa
thiruththOLai ninaippathu, avvaziyaalE thirumEniyai
 muzukka ninaippathaay ilaNGkaiyil
thaniyiruppaiyum mathiyaathE perumaaLOtE oru padukkaiyil
 irunNthaaR_pOlE ivan
thirumanNthraththil prathamaaksaraththil collukiRa
 raksakathva cEshithvaNGkaLai nNinaiththu
anNtha raksakathcEshithvaNGkaLukku itaiccuvaraana
 anNyacEshathvaSvaSvaathanNthryanNishEthaththaip
paNNith thannai anNanNyaarHacEsha maakkina avathaaraNaththai
 ninaiyaa, avvanNanNyaarHacEsha
vaSthuvukku ujjavanam nirupaathikacEshiyaanavanukkuk
kiNYcithkarikkai yen_kiRa arththaththaik
kaattum nNaaraayaNa pathaththai ninaiyaa, ippati 
thirumanNthraththil arththaanNuSanNthaanaththaalE
SamSaaraththil iruppaiyum mathiyaathE paamarumuuvulakaththuLLE
 theLivuRRa cinNthaiyaraay
varththippar_kaL. piraattikku laNGkaiyilE pozuthupOkkup pOlE
 mumuksuvukku SamSaaraththilE
pozuthupOkku. SamSaarikaLiRkaattil mumuksuvukku || 
laNGkaiyiluLLaar, thannilamaana vaacithOnRa
uNpaaruRaNGkuvaaraay, pravruththinNivruththikaLOtE
 pOthupOkkaay, piraatti uuNu
muRakkamuminRikkE, paththukkOti cenNnNaaykku nNaduvE 
orumaan pEtai irunNthaaRpOlE,
perumaaL thOL viiraththai anNuSanNthithu, avviiraththukku
 itaiyuuRaanavoru pravruththikkum
ksamai yanRikkE thurumpu nNaRukkaathE irunNthaap pOlE 
mumuksuvukkum, "uNNaanNaaL
paciyaava thonRillai" enRum, "nNaattu maanitaththO
 tenakkarithu" enRum,
"nNaattaarOtiyalvozinNthu" enRum "kuuvikoLLum kaalam 
innam kuRukaathO" enRumirukkai.
SamSaarikaLukku vaaSaSthaanam oru kraamamaathramaay,
 aacrayam ksEthraJNYanaa yiruppaanOr
eniyelumpanaay, prayOjanamum vayiRu vaLarkkaiyaayirukkum. 
mumuksuvukku iruppitam
emperumaanEyaay, aacrayam emperumaanEyaay, prayOjanamum
 kaiNGkaryamEyaayirukkum.
"vaiththaparicithu kaaNmin" enru inNnNilaththup 
porunNthaamaiyum, porunNthina nNilaththil
pukappeRaamaiyum vativilE thORRumpatiyaayk "kaNkaL
 acumpozuka nNinainNthirunNthE
ciramam thiirnNthEn enRiruppaar_kaL."

ivviruppil porunNthaamai viLaippiththu irumpaip 
ponnaakkuvaaraippOlE karunNtharaiyilE
pukunNthu pakavathvishayaththai upakariththa
 aacaaryanukku cishayan paNNum upakaara
mEthennil: aacaarya vishayiikaaraththukku ivvaruku 
cishyan nNalvazikku uRuppaaka nNatakkum
natakkaikaLataiya aacaaryanukku upakariththaanaakavaayiRRu.
 aacaaryan thiruvuLLaththil
anNuSanNthiththirukkumathu. avaiyaavana:- than munnati
 paarththu natakkaiyum, piRarutaiya
kuNaakuNanNiruupaNam paNNaathozikaiyum; SvathOshaththil 
SarvajNYanaayirukkaiyum;
parathOshaththil ajNYanaayirukkaiyum; anNyacEshathvam, 
SvaSvaathanNtharyam,
thEHaathmaapimaanam, aathamaSthuthi, paranNinNthai 
en_kiRa ellai mayakkukaL pariHariththu
nNatakkaiyum; emperumaanutaiya vaay puku cORRaip 
paRiyaathozikaiyum; athaavathu:
emperumaanutaiya vakuththa raksakathvaththaith
 thaLiththaan thanakku raksakanenRirukkai;
aacaaryanaiyum, thirumanNthraththaiyum, emperumaanaiyum, 
avamaanam paNNaathozikaiyum;
aacaaryanai avamaanam paNNukaiyaavathu:- than munnati
 paarththu nNatavaathozikaiyum,
avan aruLicceytha thirumanNthraththaith tharaiyillaatha 
tharaiyilE cinNthi azikkaiyum;
thirumanNthraththai avamaanam paNNukaiyaavathu:-
 thirumanNthraththai maRakkaiyum, thirumanNthram
aruLicceytha aacaaryanai anNaatharikkaiyum,
 thirumanNthraththaal prathipaathikkiRa arththathinpati
yoziya anNyacEshathva SvaSvaathanNth_r_ya 
thEHaathmaa pimaa nNaathikaLilE moththuNdukittam
thinRa maaNikkam pOlE urumaaynNthu POkaiyum; 
emperumaanai avamaanam paNNukaiyaavathu:-
avanutaiya raksakathvaththukku  itaiccuvaraaka
 ksEthr_JNYarai raksakaraaka ninaiththu
avar_kaL vaacalkaL thORum nuzainNthu SarVEcvaranai 
SthuthikkiRa nNaakkai yittu
purOtaacaththai nNaaykkidumaappOlE ksEthr_JNYarai
 Sthuthikkaiyum.

emperumanukkum aathmaavikkum praapthi avinNaaputhamaayirukka,
 purushakaaram
vENduvaanennennil: irukkiRa SamSaaramum, ediththa utampum, 
inNtha praapthikku
itaiccuvaraana anNyacEshathva SvaSvaathanNthrya 
thEHaapimaanaathikaLai viLaippiththuth
thannai maRanNthu urumaayappaNNum thaakaiyaalE 
Saaparaathanaana than patiyaiyum,
aparaathaththaiyum aRikaikku SarvajNYanumaay,
 aRinNthapati anNupavippikkaikku Sarva
cakthiyumaay, thaan SvathanNthranumaayirukkaiyaalE 
ivan aparaathaththai kaNdu aziyac
ceyyaamaikkup purushakaaram vENum. aanaal piraattikkum 
emperumaanukkum praapthi
oththirukkumaakil piraattiyaip purushakaaramaakac
 colluvaanennennil; iruvarkkum
iraNdukuNa muNdaakaiyaalE. emperumaanukku 
SvaSvaathanNthryamum nNiirmaiyumuNdu.
piraatti veRum nNiirmaiyE vativaayirukkum.
 eNGNGanEyennil: mathya raathriyilE kaathukarum
kuuta iraNGkumpatiyaana caraNaakathiyai munnittuk
koNduvanNtha SrivipiishaNaazvaanaiyuNGkuuta
"vathyathaam pathpathaam" enna, oru nNilai nNinRu
kaikkoNdathu perumaL prakruthi; thannai
nNalinNtha raaksaSikaLaith thiruvati nNaliyappuka,
perumaaL parikaramenRu pathiyaathE
"nNa kaccinN nNaaparaathuathi" enRathu piraatti prakruthi.

aanaal piraattiyum aacaaryanum iraNdu purushakaaram 
vENduvaanennennil; "caraNyan
kuRaiyum caraNaakathan kuRaiyum thiirnNthu iruvarkkum
 Svaruupam peRukaikkaaka" enRu
aruLicceythaar. kuruparamparaiyai munnitavE caraNaakathan
 kuRai thiirum; piraattiyai
munnitavE caraNyan kuRai thiirum. caraNyanukkuk kuRaiyuNdO.
 ennil: nithyavipuuthi pOlE
theLivicum panRikkE iruL tharumaa NYaalamaana SamSaaraththilE
 varththikkiRa cEthanai
inNnNilaththin thaNmai paaraathE pizai yezuthum SvaathanNth_ryam
 caraNyanukkuk kuRai.
akkuRai piraattiyai munnitavE thiirum. emperumaan ivvaathmaavai 
paRRumpOthu
piraattiyaiyum aacaaryanaiyum munnittaayiRRup paRRuvathu.
 aathmaa emperumaanaip
paRRumpOthu piraattiyaiyum aacaaryanaiyum munnittaayiRRup 
paRRuvathu. ivvarththam
iLaiyapperumaaL, SrivipiishaNapperumaaL, SrikuHapperumaaL, 
thiruvati, maHaaraaja
ruLLittaar pakkalilum kaaNalaam. emperumaanukku raksiththE
 Svarupam peRavENum.
piraattikku raksippiththESvaruupam peRavENum. aacaaryanukkum
 ivvarththam aRivippiththE
Svaruupam peRavENum; ivvarththa maRinNthu athyavaSiththapOthE 
SvaruupaSiththi.
cEthananukku arththakaamaththil nacaiyaRavE aacramam nNiRam
 peRum. aHaNGkaara maakaara
maRa vaishNavathvam nNiram peRum. ivaiththaan pakavath 
praapthikku
prathipanNthaNGkaLaayirukkum.

pakavathpraapthikku prathipanNthakamaana Svavyaapaaraththil
 nivruththi prapaththi.
"prapaththiyaavathu, onRai vittu onRai paRRukai" enRu aazvaan 
paNikkum. athaavathu:-
ajNYanaay, acakthanaay, apraapthanaana thannai vittu 
SarvajNYaanaay Sarvacakthiyaay
praapthanumaana emperumaanaip paRRukai. prapaththikku 
Svaruupam Ethu? aNGkam Ethu?
pramaaNam Ethu? athikaarikaL aar? ennil: thiruvatiyaik
 kattina praHmaaSthram
caNaRkayiRu kaaNa vittupPOnaapPolE thannai yozinNtha 
upaayanNtharaNGkaLaip poRaa
thozikai Svaruupam. itharOpaayathyaakam aNGkam. 
Sakala pramaaNaprathipaathyanaana
emperumaan thaanE "maamEva yE prapathyanNthE"
 enRu aruLicceykaiyaalE athuthaanE
pramaaNam. thaanum piRarum thaNYcamen Rirukkum 
nNanmaikku, emperumaanukku avvaruku
illaiyen Rirukkaiyum, piRarutaiya anNarththaapyuthayaNGkaL 
thannathenRirukkaiyum ivai
thotakkamaanavai. arththacraththai piRanNthapOthu 
thEHaathmaapimaaNam pOyiRRillaiyaakakkatavathu.
thannaiyuLLapati aaraayumanRum piRarutaiyakuNaakuNakiruupaNam
paNNa avaSaramillai;
praapthiyumillai. emperumaanai uLLapati aaraayumanRum
pirarutaiya kuNaakuNanNIruupaNam
paNNa avaSaramillai, praapthiyumillai. caithanyam
nNataiyaatinavan thannaip paarththuththaLar_thal
emperumaanaip paarththuth thERuthal ceyyumiththanaiyoziya 
pozuthai pazuthE pOkkaan. ini,
piRarutaiya kuNaakuNanNirupaNam paNNukiRathu, 
pakavathjNYaanam neNYciRpataamaiyaalE,
uNarththiyaRRavan uRaNGkukiRaanaayiREyiruppathu.
 "manNa JNYaanNE" en_kiRathaathu.

aciththukkum oru kuNamuNdu. Icvaranukkum oru kuNamundu. 
aciththuthannai apimaaniththaaraip
piRar kaalil thuvaLavottaathu. thEHaathmaapimaanNi
 piRar kaalil thuvaLaan. "nNa nNamEyam"
enrirukkumthoziya emperumaanaiyaathal. SrivaishNavarkaLaiyaathal
 vaNaNGkaanE. emperumaanum
thannai apimaaniththaaraip piRar kaalil thuvaLavottaan. 
thirumanNthranNishtan aSaththukkaL
kaalil vaNaNGkaan. aathmaa prakruthiyai aNtaikkoNdu
 emperumaanai uRumuthal, emperumaanai
aNdai koNdu prakruthiyai uRumuthalceyyumathoziya onRil
 nNillaathu. HiraNyan prakruthiyai
aNdai koNdu emperumaanOtE athirittu mutinNthu pOnaan; 
SripraHlaathaazvaan emperumaanai
aNdaikoNdu prakruthiyai athirittu vaaznNthu pOnaan.
 prakruthiyai ceRiyaCeRya anNthakaaram
mikum. emperumaanaic ceRiyacceRiya veLicceRippu mikum.
 HiraNyaraavaNaathikaL; kaikEyi, kuuni
pakkalilE kaaNalaam. thriJtai, vipiishNaazvaan pakkalilEyum 
kaaNalaam. prakruthiyinutaiya
aSthirathvaathithOshaNGkaLai aacaaryan kaattakkaNda 
cEthanNanukku ivvarththam neNYcil
pataathaakil pakavathpraapthiyaLavum payaNGkettirukka virakillai. 
"thERElennai un
ponnaticcErththollai vERE pOka eNYNYaanRum vital" enpathu
 'maNGkavottu" enpathu,
'inNnNinRa nNiirmai" enpathu "ithukaNdaay" enpathaay,
 "vaziththaNGku valvinaiyai maRRaanO"
enpathaaym "nNaduvEyOrutampivittu" enRu aNYcik 
kuuppitaanNiRpaar_kaL. pakavathSampanNtham
paNNina pinpu ivvutampaik kaNduvaiththu aNYcaathE
irunNthavanutaiya jNYaanaththai
cOthikkavadukkum.

aathmaa accEththanaay, athaaHyanaay, aklEthyanaay, 
acOshyanaay, Sarvakathanaay,
jNYaanaananNthaSvaruupanaay, pakavaccEshapuuthanaayirunNthuvaiththu
prakruthiSampanNthaththaalE
maknanaaykkoNdu urumaaynNthu "aSanNnNEva Sa pavathi" enRu
uNdaayirukkacceythE
illaathaar kaNakkaay nNinRanNilaiyai aacaaryan kaattakkaNda
ananNtharam virOthikazinNthu
praapyathEsaththilE pukurumaLavum, raaksaSikaL mathyEyirukka 
piraattiyutaiya caniyirup
paippOlavum kaalaakni mathyE akappattaaraip pOsavum 
HaalaaHalavishaththinitai
akappattaaraippOlavum athanutan porunNthaamai ThORRap 
peruNGkuuppiitaakak kuuppittu
iththai viduvikkavalla maaHaapaakavatharkaLaana
saththukkaLutaiya SaHavaaSaNGkaLaal peRRa
pakavathkrupaiyaalum Svaruupayaathaathm_
yaththaalumveLicceRippuppiRanNthu ivvirOthiyai
viduviththukkoLLukaiyilE thvarai viNYcic cellaanNiRkum.
"JNYaanNaanNmOksha:" "aJNYaanNaath
SamSaara:" en_kiRathu. jNYaanNamaakiRathu jNYEyamaakiRa
 pakavathSampanNthaththai aRinNthu,
SampanNthaththukku virOthiyaana SamSaaraSampanNtham
 poRaathozikaiyiRE. aJNYaanNaath
SamSaaramaakiRathu: pakavathSampanNthaththukku 
virOthiyaana prakruthipraakruthaNGkaLOttaic
ceRivu. SamSaaram aapaththenRapati. anNaathmaanNi
 aathmapuththiyum, aSvE Svampuththiyum,
karmaparamparaiyum SamSaaraHEthu. pakavathpraSaatha
paramparai mOksa HEthu.

cEthanutaiya aHamaarththamaRiyalaavathu
 thEHAthmaapimaanNikaLOtoththa thanakkuth thaan
vENdum nNanmaikaLataiyaith thanakku nNaacamenRikkai.
nNaNYciiyar SripaathaththilEyutaiyaaroru
SrivaishNavar thammutaiya anNthimathacaiyil
 "ivvavaSthaiyil enakkuth thaNYcamaaka nNii
vaiththirukkalaavathu Ethu?" enRu viNNappam ceyya 
"ippOthu inNnNinaivum kuuta aRukai"
enru aruLicceythaar. athaavathu: jNYaanam 
piRanNtha pinpu jNYaanNakaaryamaana kaiNGkaryam
kaipukurum thEcacicEshaththilE cellumaLavum 
aRivu nNataiyaatina cEthanNanukku aapaththenRapati.
"aathmanNO thurthacaapaththim vimrucpa ca HarEr kuNaak" 
en_kiRapatiyE. aathalaal,
thannutaiya nNinaivu maaRinaalallathu "Smaraami" yum 
"nNayaami" yum paliyaathenRu
aruLicceyvar. ivvaLavu upaayaththai otavaiththathu
 Ekapatham. upEyaththai Otavaiththathu
mElil nNamaSSu upaayaththai nilaiyittaar_kaL piraatti, 
thraupathi, thirukkaNNa
maNGkaiyaaNdaanuLLittaarkaL. upEyaththai nilaiyittaar_kaL 
iLaiyaperumaaL, periya utaiyaar,
cinNthayanNthi, piLLaithirunNaRaiyuuraraiyar.
 eNGkanEyennil: "ciithO pava" ennavallavaL
thannutaiya thaniyiruppaiyum maaRRa vallaLaayirukka
 perumaaLutaiya viiraththukku
koththaiyaamenRu thurumpu nNaRukkaa thirunNthapatiyaalum, 
ajjaiyillaatha kOshtiyilE,
lajjaiyai utaiyavan kaiyilE thannutaiya lajjaiyaip pokattu
 nirlajjaiyaayirunNthapatiyaalum,
upaayaththukku Siimaapuumi avar_kaL. "nil" enna "kurushva" 
enRapatiyaalum "aHam Sarvam
karishyaami" enrapatiyaalum, "kriyathaamithi maam vatha" 
enRapatiyaalum, "laksmaNEnNa
kathaam kathim" en_kiRapatiyaana praapthiyaalum,
 "SaHajakaiNGkaryavithaya:" en_kiRa arththam
kaippattathu avarkkEyaakaiyaalum. periya vitaiyaarum,
 cinNthayanNthiyum, piLLaithirunNaRaiyuuraraiyarum
vakuththa vishayaththaip piriththuth thanNthamutaiya
utampaippONaathapatiyaalum, vakuththa
vishayaththai kaNda maathraththilE virOthiyaana utampai
 vidukaiyaalum, upEyaththukku
Siimaapuumi ivar_kaL.

itharOparayathyaakapuurvakamaaka "avanE upaayamaakavENum" 
ennum upEya praarththanaiyai
"thvayam" en_kiRathu. ivvarththam neNYcil pattavar 
piraattiyaippOlE thurumpu naRukkaathE
oziyum. thraupathiyaippOlE thannutaiya lajjaiyaippokattirukkum.
 thirukkaNNa
maNGkaiyaaNdaanaippOlE paraparappaRRu vakuththavan vaacalilE
thannaip pENaathu othuNGkum.
iLaiyaperumaaLum, periyavutaiyaarum,
 piLLaithirunNaRaiyuuraraiyarum, cinNthayanNthiyum pOlE
thanNthaamai mutiththum Svaruupamaziyaamal
nNOkki niRpar_kaL.

aacaaryaaNGkiikaaraananNtharaththilE kuruparamparaiyaiyum,
 thirumanNthraththaiyum, caramaclOkaththaiyum
anNuSanNthiththu irunNtha itamaRiyaamal thannai
oruNGkavittukkoNdu, thannaik karaiyERRavallanaay,
arththakaamOpaHathanallaathaanoru paramanathvanNishtan
kaiyilE thannaip pokattu
nirpparanaayirukkaikku mElillai ivanukkup pariHarikka 
vENduvathu: thEvathaanNtharapajanNam
paNNuvaarOttai SampanNthikaLutaiya SaHavaaSam 
vinNaacamenRaNYcith thaviravum, pakavathSvaththai
varunNthiyaakilum  apaHaRiththu jiiviyaa thozikaiyum,
 pakavathpraapthikku virOthiyaana
vishayapraavaNyam thannai mutikkumenRu aNYciyapPOravum,
aacaaryanaLavil
prakruthipraakruthaNGkaL nimiththamaaka varum anNarththam
pariHariththuppOravum, nilainNinRa
pakavathapacaaram varunNthiyum pariHariththuppOravum vENum.

"OrOravathaaraNGkaLiRceytha aanaiththozilkaLellaam 
orOpaakavathaapacaaram paNNina palam
anNupavikkaikkkaaka" enRu jiiyar aruLicceyvar, nallatikkaalaththil
 nammaaccaaryar_kaL Sri
vaishNavar_kaLaith thaNGkaLOpaathi prakruthimaan_kaLaaka
 ninaiththirukkum
pullimaiyinRikkEyaayiRRu iruppathu. "thiruvutaimannar",
 "cezumaamaNikaL", "nilaththEvar",
 "uruvutaiyaarinaiyaar", "oththu vallaar",
"thakkaar mikkaar", "vEtham vallaar", "vEthavimalar",
 "ciRumaamanicar", "empiraanRana
cinnaNGkaL", enRu nNam kulanNaatharaana aazvaar_kaL 
SrivaishNavar_kaLukku ippatith
thirunNaamam caaRRukaiyaalE, kEvalam thannOtokka oru
manushyarenRu SrivaishNavar_kaLai
ninaiththirukkai paakavathaapacaaram. pakavathapacaaram 
paNNukaiyaavathu: emperumaanutaiya
naRceevanaana SrivaishNavar_kaL thiRaththup paNNumapacaaram.
paakavathaapacaaram
paNNukaiyaavathu, SrivaishNavar_kaLutaiya uyirnNilaiyaana
 emperumaan thiRaththu
paNNumapacaaram. paakavathaSmclEsham pakavathaS_m_clEshaththaiyum
 piRappikkum.
pakavathSamclEsham paakavathaSamclEshaparyanNthamaayalvathu
iraathu, apaakavatha
SamclEsham paakavathaviclEshaththaiyum piRappiththu,
 pakavathviclEshaththaiyum piRappiththu
apaakavatha viclEshaththaiyum piRappiththu ivanaiyum
 eduththuk karaimaram cErththuvidum.

ivvellaimayakku aacaaryan kaNvattaththilE varththikkumavanukku
 vaaraathu. aacaaryan
kaNvattam vittaal, nithyaSamSaariyaayp pOmiththanai.
aacaaryanaavaan ottai OtaththOtE
OzukalOtamaay, thannaikkoNdu muzukumavananRu.
 thannaik karaiyERRa vallanaay,
thannaiyatainNthaaraiyum karaiyERRavallanaana 
jNYaanNaathiparipuurNanaayiruppaanoruvan.
aacaaryanutaiya jNYaanam vENdaa cishyanukku;
 vikraHamE amaiyum. "karutathyaanaththukku
visham thiirumaappOlE aacaaryanai thyaaniththirukkavE
SamSaaramaakiRa visham
thiirththukkoLLalaam" enRu aruLicceyvar_kaL.
 "kurOravajNYayaa mruthyu: manNthraavajNYaa
tharithrathaa, kurumanNthraparithyaakii rauravam 
nNarakam vrajEth' enRumuNdu.

athrushtamE thaNYcamenRiruppar_kaL nithyamukthar_kaL.
 thrushtamE thaNYcamenRiruppar_kaL
nithyaSamSaarikaL. mumukshuvukku thrushtaathrushtaNGkaL 
cellaanNiRkacceythE athrushtaththai
maRaiyavaruvathoru thrushtamuNdaanaal, thrushtaththai
 vittu athrushtaththaip paRRumavan
mumukshu. athrushtaththai maRaiyavaruvathoru thrushtamuNdaanaal 
athrushtaththai vittu
thrushtaththai paRRumavan nithyaSamSaari. ippOthu thannutaiya 
aHamarththamaRiyalaavathiv
viraNtarththamum, oru ellai vanNthaalallathu kaaNavoNNaathu. 
allaathapOthu irunNthE
kutiyaajavenRirukkaiyum vaishNavar_kaL thaaNGkaLum 
thaNGkaLpatiyaalE
vaishNavar_kaLenRirukkavum oruthattillai.

parathavaapaHaarikaL caivar, pOkaapaHaarikaL vishayapravaNar.
 kuNaapaHaarikaL
maayaavaathikaL, thaanum emperumaanum aRiya vaishNathvamuNdenRu 
aRiyalaavathu,
thyaajyamaana cilavaRRil vanNthaal thaanum emperumaanum
 aRiya nacaiyaRRirukkaiyum,
upaathEyam yaathonRu, athilum vanNthaal thaanum emperumaanum
 aRiya nacaiyuNdaa
yirukkaiyum. nEcaanNthramum, thEHaanNthramum uNdenRu aRinNthu 
payaththOtE kuuta
varththikka adukkum.

nNam muthalikaLukku oru muurththinNiyathiyum, 
oru manNthranNiyathiyum, Or aacaaryanNiyathiyum
uNdu. avaiyaavana:- perumaaLum, thvayamum, thvayaththai
muthalatiyil aruLicceytha
maHOpakaarakanaana aacaaryanum.

emperumaan muthalatiyilE "ksipaami" ennum, purushakaaraththai
munnitavE "thathaami"
ennum, pinpu "nayaami" ennum. avan raksikkaikkup parikaram 
aartthiyallathillai.
ithu kuRaivaRa iruvar Svaruupamum kuRaivaRum. "pataippodu 
keduppuk kaappavan".
ithyaathi. iththaal rucijanakan emperumaanennumaththaiyum 
Svavyathiriktha
kailapathaarthththamum avanaalE janNyamennum colliRRaayiRRu.
 "itaippukkOr" en_kaiyaalE
SrushtiSamHaaraNGkaLukkum "naan naan" en_kiRa
praHmaathikaLanRiyE, maathaapithaakkaLaaka
pramikkiRavarkaLaiyum collukiRathu.

aaHaarathvaaram upathEyam, viHaarathvaaram thyaajyam.
aakaiyaalE, lajjaapuraSSara
nivruththiyaic collukiRathu. kaalaththukkum,
 karmaththukkum, vEthaththil puurvapaakaththiR
collappatta naamaththukkum prapannan kutimakanallan.
 "aathmavicvaaSamum, athyavaSaayamum
utaiyaraay, kruthajNYaraayiruppaarkkallathhu
pakavathvishayam collalaakaathu" enRu palakaalum
aruLicceyvar. aacaaryaviSvaaSamum, athyavaSaayamum,
 thEvathaanNtharapajanaSampanNthamaRukaiyum,
nilainNinRa paakavathaapacaaram pariHariththuppOravum 
vENum. aacaaryanukku
ivanupakarikkumathaavathu:- avan thanNtha vaSthuvai
 nNaaRcanNthiyilE vaiyaathozikai.
pakavathpraSaatham paakavatharuciyaip piRappikkum.
 paakavatharuci aacaaryaaNGkiikaaraththaip
piRappikkum. aacaaryaaNGkiikaaram pakavathSviikaaraththaip 
piRappikkum. pakavathpraapthi
thathkaiNGkaryaththaip piRappikkum. thathkaiNGkaryam 
virOthinNivruththiyai apEksiththirukkum.
Saccishyan Sathaacaaryan pakkal paNNum vicathacravaNam
 "Sathaa pacyanNthi"kkE
anNvayikkum. ivvarththam Sathaacaaryan SanNnNithiyuNdaakath
 thORRum.

				maaNikkamaalai muRRiRRu.
		Sri PeriyavaaccaanpiLLai thiruvatikaLE caraNam.
Aazvaar, Emberumaanaar, Jeeyar Thiru Adikalley Sarannam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: