Ashta Shloki–Shri-Paeasara Battar Swami..

shrIparAsharabhaTTArya: shrIranggEshapurOhita: |

shrIvatsAngkasutashshrImAn shrEyasE mE

akArArthO viShNurjagadudayarakShApraLayakrut

makarArthO jIvastadupakaraNam vaiShNavamidam |

ukArO

trayIsArastryAtmA praNava imamartham samadishat || 1

mantrabrahmaNi madhyamEna namasA pumsa: svarUpam gati:

gamyam shikShitamIkShitEna purata: paschAdapi sthAnata: |

svAtantryam nijarakShaNam samuchitA vruttischa nAnyOchitA

tasyaivEti harErvivichya kathitam svasyApi nArham tata: || 2

akArArthAyaiva svamahamatha mahyam na nivahA:

narANAm nityAnAmayanamiti nArAyaNapadam |

yamAhAsmai kAlam sakalamapi sarvatra sakalAsu

avasthAsvAvi:syu: mama sahajakaingkaryavidhaya: || 3

dEhAsaktAtmabuddhiryadi bhavati padam sAdhu vidyAttrutIyam

svAtantryAndhO yadi syAt prathamamitarashEShatvadhIshchEddvitIyam |

AtmatrANOnmukhashchEnnama iti cha padam bAndhavAbhAsalOla:

shabdam nArAyaNAkhyam viShayachapaladhIshchEchchaturthIm prapanna: || 4

nEtrutvam nityayOgam samuchitaguNajAtam tanukhyApanam cha

Ayam kartavyabhAgam tvatha mithunaparam prApyamEvam prasiddham |

svAmitvam prArthanAm cha prabalataravirOdhiprahANam dashaitAn

ntAram trAyatE chEtyadhigatanigamaShShaTpadO

IshAnAm jagatAmadhIshadayitAm nityAnapAyAm shriyam

samshrityAshrayaNOchitAkhilaguNasyAngghrI harErAshrayE |

iShTOpAyatayA shriyAcha sahitAyAtmEshvarAyArthayE

kartum dAsyamashEShamapratihatam nityam tvaham nirmama: || 6

matprAptyarthatayA mayOktamakhilam samtyajya dharmam puna:

mAmEkam madavAptayE sharaNamityArtO

tvAmEvam vyavasAyayuktamakhilaGYAnAdipUrNO hyaham

matprAptipratibandhakairvirahitam kuryAm shucham mA kruthA: || 7

nishchitya tvadadhInatAm mayi sadA karmAdyupAyAn harE

kartum tyaktumapi prapattumanalam sIdAmi du:khAkula: |

 

kartAsIti druDhO

smi tE tu charamam vAkyam smaran sArathE: || 8

|| iti aShTashlOkI sampUrNam ||

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: