Geetha Saram -recap 0f 3-7 athyayams..

….3rd athyayam-recap-Thiru maal erum solai-Gita is Amrut and Sri Krishna, Who gave Gita, is Amrut of Amrut! That Amrut is beautiful! Who will not be willing to enjoy beauty? The Lord is gracing as Beauty personified! Yes, we have come to Tirumaliruncholai, where the Lord is called Sri Kallazhagr, as Sri Sundara Bahu [ஸ்ரீ சுந்தர பாகு] [Sri Sundara Tholudayan ஸ்ரீ சுந்தர தோளுடையான்] and as Sri Paramaswamy. Nammalwar advises all to go to Azhagar malai and worship Sri Kallazhagar,before losing youth! Here we can see Noopura Ganga or Silambaru [சிலம்பாறு]. When the Lord took Sri Trivikrama Avatar, lord Brahma washed the toe of the foot of the Lord, that entered Satya loka, by water from his kamandalu [pot]. Part of the water splashed on the anklet worn on His ankle. Water dropped from the anklet, is Silambaru, flowing in Tirumaliruncholai hill. Sri Moolavar is called Sri Paramaswamy. He is gracing with Five weapons. Sri Utsavar is Sri Sundara Bahu, as Sri Azhagar and as Sri Kallazhagar [Tamil azhaguஅழகு = beauty]. Sri Sundaravalli Thayar is gracing all here. The Lord is gracing here as prayed by Yama, who meditated here. The Lord got a temple built for Himself, by Vishvakarma. In Srivaishnava sampradaya, this place is known as South Tirumala. On Chitra Pournami day, Sri Kallazhagar descending into Vaigai river bed, is a magnum opus festival in Madurai. Millions of people gather and worship the Lord on that day. At the entrance of the temple is Padhinettam Padi Karuppanna Swami is gracing as the guard…Thiru mohoor-The Lord is Sri Kalamega Perumal [ஸ்ரீ காளமேக பெருமாள்]. This place is called Mohana Kshetram, which has transformed into Mogur. During the Samudra Manthan [ocean churning], the Lord took the form of a beautiful damsel, Sri Mohini and distributed Amrut to Devas. The same Sri Mohini is gracing as Sri Kalamega Perumal here! Kalamegam means dark clouds, ready to shower. Similarly, the Lord is waiting to shower His grace on the devotees. For any Jeevatman, on the way via archiradi marg, to Vaikuntam, the Lord here accompanies and so He is also called Sri Margha Bhandu or Sri Vazhi Thunai Perumal [ஸ்ரீ வழித் துணை பெருமாள்] or Sri Aaptan [ஸ்ரீ ஆப்தன்]. Sri Thayar is Sri Tirumogurvalli. As prayed by sage Pulastya, the Lord is gracing as Sri Parkkadal Nathan. Tiru Mogur is famous for Sri Chakkarattalwar [Sri Sudarsana]. He blesses all with longevity and health….Thiru koshtiyoor-Here all Devas assembled n ghoshti [group] to have Darshan of the Lord and so it is Tiru [Gh]Koshtiyur. Here we can see Ashtanga vimanam, climbing which Swami Ramanuja preached the meaning of Charama sloka of Gita [we are to see it in due course], to those desirous. Sri Moolavar is Sri Uraga Mellanaiyan [ஸ்ரீ உரக மெல்லனையான்] aka Sri Madhava Perumal. Sri Utsavar is Sri Sowmya Narayana Perumal. Sri Thayar is Sri Tirumamagal Nacchiyar [ஸ்ரீ திருமாமகள் நாச்சியார்]. On Three tiers in the temple, we can worship the Lord in standing, sitting and reclining poses. Alwar says that the garment, food and other articles used by the person, who has not visited the temple here, have sinned!….Thiru pullaanni-We can come from Madurai to Rameswaram, near which is Tiru Pullani. Pul [புல் grass] + anai [அணை bed], that is pullanai has become Pullani. Here, Sri Rama spread grass and laid down for Three days and requested Samudra Raja to make way for Him to reach Lanka and rescue Sri Sita. But Samudra Raja did not oblige and so the Sethu bridge was constructed. Alwar wonders as to how with the help of monkeys and squirrels, the Lord could build a bridge in Five days! The Lord here is Sri Aadi Jagannatha Perumal, worshiped by Dasarata. He was gracing this place much before Sri Darbha Sayana Perumal [Sri Rama]. Here Three sages Pullava, Kannuva and Kalava prayed the Lord and He graced as Sri Aswatta Narayana. Sri Thayar is Sri Padmasani Thayar and Sri Utsavar is Sri Kalyana Jagannatha Perumal. In Srimad Ramayana it is said that by bathing in or by sprinkling Sethu water or by just seeing Sethu, one’s sins are all destroyed…..Thiru meyyam-The Lord Sri Satya Murty, Sri Satya Nathan is gracing from Satya giri. We should all speak truth and that is the effect of Gita. Adisesha prayed the Lord that sattva quality should flourish in him and so the Lord is gracing. Tirumangai Alwar has praised this place. There was a sage Satya in Himalayas; the Lord asked him to leave Himalayas and go to a place marked by Him to meditate. The sage came here and meditated…..

Azahan-sundara thol udaiyaan..noobara gangai-silambaru..thiru vikraman theertham nooburam-silambil pattu varum parama swami pancha ayutham..sundara valli thayar..visva karma nirmanam therkku thirumalai chitrai bowrnami vaihaiyil eranguhiraar ..pathinattu padi..thiru mohoor vazi thunai perumal..mohana shedram..parkadal mohini avatharam..meham pola kotti kulira vaikiraar..archirathi marham abthan..thiru mohoor valli parkadal nathan thani sevai.. chakarath azvar sannithi..thiru koshtiyoor ashtanga vimanam..sarama sloham uraha mel annaiyaan madava perumal.. nintra amarntha kidantha moovaraiyum sevikalaam..veshti /sapadu papam entha peyar siolla villai.. thiru pullaani..pul anai..darba sayanam..sethu pantham thiruthinaay..kurangukal.salamilaa anilam..sethu..poy kettu eruntheney -kaliyan athi jaganatha perumal dasarathan aarathitha perumal padmasini thayar kalyana jaganatha perumal.. thiru meyyam sadya girinathan..sadva gunam vallara adiseshan ..sadya maha rishi..

3rd athyayam..karma yoham neraha atma sashadkaram tharum yenkiraar..pazakkam erukku nazuva maattom..vitta edathil thodaralaam adutha janmathilum.. vithikka patta karmam seyyanum..muk gunangal thoondum..bagavan pin erunthu ..anaithum avan edam samarpithu.. yen udaiyathu naan seyhireyn palam yenakku yentru moontu yennam.. kama krotham jeyikkanum..

Swami Alavandar has compressed the essence of Chapter 3, in one sloka:

asakty¯a lokaraks.¯ayai gun.es.v¯aropya kartr. t¯am |
sarve´svare va¯ nyasyokta¯ t.rt¯ıye karmaka¯ryataHabitual is Karma yoga. We can never slip from Karma yoga. A little of control of sense organs would enable to practice Karma yoga. It can continue even in next births. So, never abandon Karma yoga. In 3.8, the Lord says that one had to perform one’s assigned duty.Sri Krishna asks Arjuna to do his Karma. He should remember that such action is not done, only by him; Sattvam, Rajas and Tamas qualities induce him [3.27]. Prakruti induces one to do Karma.In 3.30, He advises that while doing Karma, he should abandon the feeling that he was doing, the Karma was done for him and desire for results. Dedicate the Karma to Him and do the Karma. In 3.37, He said that kama and krodha were his real enemies, and vanquishing them was not easy. These have been generated by rajo quality in him. He advised Arjuna to practice to destroy those enemies, and not Drona or Duryodana.

..4th athyayam recap…Thiruvemkadam-First we worship Sri Padmasani Thayar aka Sri Alarmel Mangai Thayar at Tirucchanoor, at Tirupati, at bottom of the hill. Then we proceed to Sri Govinda Raja temple, again at Tirupati. This is an ancient temple. After worshiping Sri Thayar and then Sri Govindaraja, it is customary to climb the hill, chanting the Divine name Govinda, repeatedly. While climbing up Venkata hills, if we only utter ‘nama: [नम:]’, then the Lord accepts it and like a debtor, He does all good things to us. Our purpose in life should be to serve Him and His Consort, always. Earlier, this was Sri Varaha Kshetram. Even now, Sri Varaha Perumal is gracing on the banks of Swami Pushkarini. He is Leader for this Kshetram. Sri Venkatesa Perumal is Kali yug God. We had already seen the story of how Lord Sri Venkatesa married the daughter of King Akashraja. Like Srirangam, this is an important Divya desam. Inside the temple, only one Acharya has sannidhi. That is of Swami Ramanuja aka Sri Bhashyakara.
Shri ahobilam-This is Nava Narasimha Kshetram, famous because of Sri Narasimha. Garuda, once meditated on the Lord and prayed that He should show Himself as, when He killed Hiranyaksipu, but not with anger. This hill is called Garudachalam. Here, river Papanasini flows. Bathing in it will destroy all papas. This Ksheram has Lower Ahobilam and Upper Ahobilam. Sri Utsavar of Sri Malola Narasimha, is in Sri Ahobila Mutt, and is performed daily poojas. Sri Varaha Narasimha is in Varaha [wild Boar] form. Reaching the sannidhi of Sri Pavana Narsimha is difficult. Worshiping Sri Karanja Narasimha is easy. Sri Chatra Vata Narasimha graces with a tree acting as umbrella. Sri Bhargava Narasimha blessed Sri Parasurama. Reaching Sri Jwala Narasimha sannidhi also is very difficult. Sri Malola Narasimha’s sannidhi can be reached easily. Sri Alli Ma Malar Mangai is always with Sri Malola Narasimha. Sri Yogananda Narasimha is in Yoga pose. Ahobalam Ahobilam!
Sri Ayothya-Sri Rama’s birth place is Ayodhya, situated on the banks of river Sarayu. The Lord here was worshiped by lord Brahma. The Lord emerged from Tirupparkadal [Milk Ocean]. Lord Sri Jagannatha was in Satya Loka and, on request by Ikshvaku King, He was brought to Ayodhya and all Kings had performed pooja. Sri Rama also worshiped Him. The Lord along with Vimanam was donated by Sri Rama to Vibheeshana, who installed the Lord in a temple at Srirangam. Hanuman Gaddi, Sarayu river, Kanak Bhavan [which was the palace of Sri Rama and Sri Sita], Muktar Ghat [from where, in Sarayu river, Sri Rama proceeded to Vaikuntam with His people], etc., are important places to visit.Thiru Nymisaranyam-
The Lord graces here in the form of Forest! Nemi means the tip of discus. When Brahma rolled out the discus, the place where discus fell, was Naimsharanyam. Sages were asked to meditate there. River Gomati flows here. There is Vyasa gaddi. Here, he wrote 18 Puranas and made them public. Sarvata learnt Bhagavatam purana from Soota Powranika, here. The Lord here is Sri Devaraja and Sri Thayar is Sri Hari Lakshmi.
Thiru pirithi-Thiru joshimutt-In ancient Tirupiridi, the Lord was different; but in the present Tirupiridi, Sri Narasimha is gracing, seated. He was called Sri Parama Purusha and was in reclining pose; and, Sri Thayar is Sri Parimalavalli Nacchiyar. It is presently known as Joshi math.
101. KANDAMENUM KADINAGAR [DEO PRAYAG]கண்டமென்னும் கடி நகர் :
It is at the confluence of rivers Bhagirati and Alakananda. We can see the brown and green rivers mingling. This Kshetram is connected with Sri Narayana, Brahma and Rudra. The Lord here is Sri Maryada Purushottam Ram. He is gracing as Sri Rama with bow and arrows

we will see the summary of Chapter 4:

prasa ˙ng¯at sva svabh¯avoktih.karman.o 0karmat¯asya ca
bhed¯a j˜n¯anasya m¯ah¯atmyam.caturth¯adhy¯aya ucyate

He says that He preached Karma yoga to Vivaswan, Twenty Eight Chatur yugs ago! Vivaswan told this to Manu. Manu to Ikshvaku. Thus it was known hereditarily. But over the ages, it had been forgotten. Therefore, He was repeating it again to Arjuna.The Lord replies these by Four slokas [4.5 – 4.8]. Swami Vedanta Desika shows Six interpretations for these. Just like Arjuna’s birth, His birth is also true. But unlike him, the Lord does not go through difficulties and He never compromises His natural qualities. The Lord’s body was not like Arjuna’s. It was not made of prakruti; but of Aprakrutam and of pure Sattvam only. While we are all born because of past Karma effects, the Lord is born out of His Own will. He is born whenever there was decay of Dharma and flourishing of Adharma. He is born in any yug and at any time. We are born to expend our Karma effects; but the Lord is born to rescue noble persons and destroy evil persons, to save Dharma. In 4.11, He says that He presented Himself as desired by devotees. He further says that for the person, who always thought of Him and His actions, that was his last birth. Then He says, in 4.18, that one should see Akarma in Karma and vice versa. Arjuna asked how without Gyana one could do Karma. The Lord says that he who sees Karma in Gyana and vice versa, is the most intelligent. When we go round in temples, we should think that our action is for His pleasure. Thus, Karma has within it Gyana. What is the use in chanting 108 Gayatri mantra, without knowing its purpose. Mere counting is of no use. No doubt in our action, the knowledge portion is superior to the physical action [4.33]. All Karmas eventually end in Gyana. So Karma has to be performed continuously.

.thayar..thiru suhavanoor.alarmel mangai.. govinda raja perumal..thalaiyal yetru kondu naam sonna namaha..adi varaha perumal..sri bashyakarar sannithi..ahobilam-nava narasimhar garudan thabam erunthu..garudachalam..paba nasini nathi..malola narasimhan arathan.. varaha narasimhan bavana .garanchana chadra vada barghava jola malola piratti udan sevai..alli ma malar mangai yohananda aho balam..ayothya-sarayu nathi.brahma thiruvarathanam seytha perumal.jaganatha /narayana vibeeshanan arangam..hanuman gathi kanaka bavan guptharghat.. nymisarinyam chakarathin munai ..thabas panna gomuki nathi vyasar gathi 18 puranam..bagavath puranam petra maram ..thiru pirithi..narasimhar .parama purushan..antru..joshimutt.kandam yennum kadum nahar deva prayag..mariyatha purushothaman raman villudan sevai..

..thideer yentru thanai patri solhiraan..28 chadur yuham mun sonnathai..paramparaiyaha.. thirumbi solhiren..than janma rahasyam nangu slohathal aruluhiraan..6 artham desihan.piravi sathyam..kuraiyintri pirakireyn.. pancha sakthi mayan sutha sathvam..echa mathram pirakiraan..karmam adi ellai. sankalpithu pirakiraan..darmam thalai kunivu vattam varum pothu pirakiraan nallarai radshikka theeyorai mudikka darmam nilainatta. piravi seshidam ninaithaal pirakka maattaan ..karmathil -gjana baham..karmathul gjanam.. gjanathil karma erukirathu..arivu ellaamal karma panni prayojanam ellai..arivu baham seyal bahuthi vida yetram..

..5th athyaya surukku.shri Badrikashramam-As mentioned by Alwar, the Lord Himself took the Forms of Sri Narayana and Sri Nara, and preached Tirumantram [Ashtaksharam]. The Lord is called Sri Badrivishal, Sri Badri Narayana and Sri Badri Perumal. The Two mountains are Nara – Narayana Parvat. From Narayana mountain the Lord preached to Sri Nara, in human form, on Nara Mountain. River Alakananda flows. This is one of the Swayam Vyakta Kshetrams. The Lord is made of Salagrama. Near Sri Badri Vishal, Sri Nara, Uddhava, Narada and Kubera are gracing. Tapta Kund here has hot water. Bathing in this is customary before worshiping the Lord. Badari means ilandai [இலந்தை], a type of berry. Beneath a Badari tree, the Lord as Sri Narayana, meditated and preached. In nearby Mana, we can see Vyasa cave. From there only, Vyasa wrote Mahabharata epic, which contains Bhagavad Gita. We can see there, mingling of river Saraswati with river Ganga. From Damodara Kund, Gantaki river originates. Gangotri is the origin of Ganga. We can see many wonders like Swargarohini. Sri Thayar is Sri Aravindavalli. In nearby Brahma Kapalam, people offer pinda for deceased ancestors.
Thiru Salagramam-This also a Swayam Vyakta Kshetram, but is in Nepal. Between the 25,000 feet high mountains Annapoorna and Daulagiri, one has to reach, by helicopter or on mules or by trekking, Gantaki river bed and worship the Lord. The Natural beauty of the place is very attractive. The Lord is Sri Muktinath and Sri Salagrama Perumal. Sri Sridevi Nacchiyar is in sitting pose. As prayed by river Ghantaki, the Lord resides within the river in Salagrama Murtys. They are fossils formed over Millions of years..Shri Gokulam/Thiru vada mathurai/ Govardanam-The name Mathura will nullify our papas. This Kshetram is associated with the Lord in all the Four yugs. In Krita yug, Sri Vamana’s Ashram was here. In Treta yug, Sri Rama’s brother Shatrugna defeated Lavanasura and ruled from here. In Dwapara yug, the Lord was born as Sri Krishna. In Kali yug we are all fortunate to worship the Lord here. We can see Sri Krishna janma bhoomi, within the prisons of Kamsa. In nearby Keshavji Mandir, Sri Krishna Himself has worshiped. In Kotra kund, Vasudeva and Devaki used to wash clothes. In Kamsa sheela, the Lord killed Kamsa, after destroying Kuvalayapeeta elephant and wrestlers Mushtika and Chanura. On the other side of river Yamuna is Gokulam. Sri Andal mentions this as ‘seer malgum aaipadi [சீர் மல்கும் ஆய்ப்பாடி]’. Brindavan, Nandgaon, Kamyavan and Govardhana also are part of Gokulam. Earlier this place was described, when, for 7 days we stayed and visited nearly 90 spots. In uttavi bandam, Sri Krishna was tied to a mortar [உரல்]. In Ramana rehi people roll on the ground, where the Lord had played. Sri Andal describes Yamuna as pure water, as Sri Krishna washed Himself in it! In Brahmanda ghat, Sri Krishna showed entire Universe in His mouth, to Yasoda! In Kesi ghat, Sri Krishna killed Kesi, who had come in the guise of an horse. Sri Krishna lifted up Govardana hill, to protect gopis and gopikas. In Kanda vana, we visited the sliding rock. At Charan Pahadi, we can see the foot prints of Sri Krishna and of cows and calves.
Thiru paarkadal-The Lord is in Vyuha forms of Sri Vasudeva, Sri Pradyumna, Sri Sankarshana and Sri Aniruddha. By these the Lord creates, sustains and destroys the Universe. The Lord is reclining here..Thiru Vaikundam-All Alwars have praised this as Nalamandhamiladhor Naadu [நலமந்தமில்லதோர் நாடு]. Gyana is in full blossom. Nityasuris are always worshiping the Lord. After crossing river Viraja and after discarding body made of prakrutam, atman gets aprakruta body and enters Vaikuntam. The Lord is seated on a throne of Adisesha. The Lord graces with Sri Sridevi to His right and Sri Bhudevi and Sri Neeladevi to His left. Everyone has to go to Vaikuntam one day! Upanishads say that after reaching Vaikuntam, none returns [to samsaram]. This is considred as the 108th Divya desam.

.badri..singamai virithan nara narayananaha.. erandu malai..alaka nanda nathi svayam vyaktha shedram..thathva kundam.. elanthai kadu..maana-vyasar guhai..geethai ulla maha bharatham.. damothara.. gangai/sarasvathi pirakkum edam. brahma kabalam..pinda pirathanam..saligramam-nediya malai 26000adi uyaram malaikal..sri moorthy mukthi nathan sri devi nachiyar amarntha kolam..fossils-salagramam..vada mathurai.papam vilahum.. vamana avatharam/sadrugnan lavanasuran/kannan pirantha janma boomi kesava mandir..kamsadeela..gokulam adutha pakkam seer malhum aaypadi.. brunthavanam/kamyavanam/govarthanam..aneha edam..ukkal bandan kattu ramana redy urundu pona edam.. yamunai vaay koppillika patta thooya.. bramanda ghat kesi ghat govardana malai/sarukku parai..sarunu bahadi/thiru parkadal-vyooha..gunna pirivu thozil piravi.. sri vaikundam paramahasam antha mil –vaikuntham puhuvathu mannavar vithiyey..

karmayogasya saukaryam.´saighryam.k¯a´scana tadvidh¯ah.
brahmajn˜a¯napraka¯ra´sca pan˜cama¯dhya¯ya ucyate

Karma yoga is easier to perform than Gyana yoga. Not merely, it is convenient to practice, it yields result also quickly. It has many divisions. By practicing the chosen one, he sees others equally. Sloka 5.18 is the soul of this Chapter. Brahma Gyana means he sees all, as part of Brahmam or the Lord; every atman is body of the Lord and there is no difference between one atman and another. Atman are all identical, whether the body is of a learned or illiterate; of a cow or an elephant; of a dog or a dog eater. All differences are only in the bodies. By nature all atman are identical in qualities – embodiment of Gyana and servant of God. One can be identified as possessing Brahma Gyana, by the way he sees all. All atman are superior. Though muktatman is at higher stage, atman, in this world, are born because of past Karma. Once this body is removed, all differences are gone and in Vaikuntam all are equal in worshiping the Lord. Many perform meditation and tapas and yagnas. But all ultimately reach the Lord only [5.29]. The Lord is the Leader for all living beings. With this thought, one should perform Karma yoga, which is easy to practice and quick to yield results.

..karma yoham seyya sulabam..seekkiramum palam tharum..pirivukal pala unndu..anaivaraiyum samamaha parkiraan..brahma gjanam anaivarum avan sareeram yentru unarvathu..pasuvo/yanaiyo/naayo/nayai unnubavano anaivarum ontru ..athma gjana ananda mayam..karmavaal udal yeduthu erukirom athanaal verupadu..anaivarum avan edam poy seruvom..thoonduvanum avan..

..6th athyayam surukku..Dwaraha-Five Dwarakas [Pancha Dwaraka] are famous – Dakur Dwaraka, Moola Dwaraka, Gomati Dwaraka, Bhet Dwaraka and Natha Dwaraka. In addition Chantoli Dwaraka is there. In all these, Lord Sri Krishna is gracing. Today [14th October 2009], we are at Dakur [Dakor] Dwaraka. It is about 90 KMs from Ahmedabad. It is about 30 KMs from Anand Railway station. There is a pond, perhaps the Lord might have bathed in this.After taking bath or sprinkling this holy water, we proceed to the temple. The Gopuram, with the majestic North Indian architecture, welcomes us. We see the large silver doors, with intricate craftmanship. Two large lamp stands are there. As in North Indian temples, marble stones are used extensively. All prakarams and mantaps are all with marble stones. We go round the temple. We can see the Vimanam, under which the Lord Sri Dwarakadeesa is gracing. Plenty of prasads are offered. Everywhere we can see prasads are kept in heaps. Then we come near the Mahadwar. We have entrance and exit gates. Here the Lord is called Sri Ranachod Rai [Sri Ranachor Rai]. Rana  – battlefield, chod  – left, rai  – Sri Krishna..Kala Yavana followed and mistook the sleeping Muchukunda to be Sri Krishna! He also kicked Muchukunda and shouted. Muchukunda’s sleep was disturbed and he saw Kala Yavana. With the boon granted to Muchukunda, instantly Kala Yavana was reduced to ashes! Sri Krishna then blessed Muchukunda and left. In that very same spot the Lord is now gracing as Sri Rana Chod Rai! Thousands of devotees daily come here and worship..

the summary of Chapter 6:

yog¯abhy¯asavidhiryog¯ı caturdh¯a yogas¯adhanam
yogasiddhissvayogasya p¯aramyam.s.as.t.ha ucyate

In sloka 6.11, the Lord says that first a good and solitary place should be selected. A firm seat should be used. On that darbha [grass] and over them deer skin, should be spread. Then a silk cloth should be spread on it. One should sit in padmasanam. This is a good health exercise also. There are 27,000 nerves in our body. Body should be straight and erect. Very high seat should not be used; nor too low also. Place should have an ambience giving peace and happiness. Our eyes should focus on the tip of our nose. Then we should meditate on the Lord. This is Dhyanam, and it takes us nearer God. Both mind and body are made healthy by this. We should allocate time for this daily and practice. This way Yogam would slowly develop and more time will be spent on it. Slowly, we will find that even after sitting in Yoga, the Lord would be in our mind. Atman sakshatkaram is not the end or goal. This is only the initial step and more would be told about Bhakti. Finally, in sloka 6.47, the Lord says that more than Karma yoga and Gyana yoga, Bhakti yoga on the Lord was better. He says that he, who after performing Karma yoga and realized that the true nature of atman was servant of the Lord, and performed Bhakti, was the best devotee of the Lord.

dwarahai..pancha dwaraha..moola gomathi bed natha..dakoor dwarahai ahamadabad 90 km anan 30 km.. pushkarani..velli kathavukal..salavaikal yellaam..rana choduraay-yutha boomi vittu odina kannan..jarasandan -jeyithu..sisubalan thoonda 17 murai padai yeduthaan..makkal siramam paduhiraarkal. merkku samuthra nathiyil dwarahai nirmanithu..kalayavanan vanthaan jarasandanukku uthava..pattu beethambarathudan changu chakarathudan nadanthaan..naradar sonna adaiyalathaal kalayavanan thuratha..dahoor dwarahai vanthaan musuhunthan oyvu eduthu eruntha edam..kannai muzithaal sambalaha povaar varam vangindavan..kannan kalai edari othunga ..kalayavanan evanai kannan yentru ninainthu..angey thaan sevai..3000 per udan sevai..

..nangu vahai yohi..yoha sadam//sithi..maturing process villakkuhiraan..yutha boomil erunthu -methuvaha pakkuva pattu athma sashadkaram peruvom..bakthi yaha malarum..sthiramaha asanam nalla edam ..darbam man thol pattu thunni..padmasana amarnthu 27000 narambukal kattu pattu erukku naduvaha-mookin nuni parthu ..bagavanai thyanam..manasai katu paduthi..yoham mudinthalum manasil perumal eruppar. mudal padi thaan ethu bakthi/paramathma sashadkaram aduthu varum..adimai yentru therinthu bakthi pannui anukka thondar aahanum..

.7th adyaya suruku-In this temple of Sri Rana Chod Rai, doors are having silver plates carved with Sri Krishna Avatar‘s incidents, like Vasudeva carryng child Sri Krishna on his head, lifting Govardana as umbrella, etc. On both sides of the doors, artistic windows can be seen. Behind these windows, the Lord Sri Rana Chod Rai is gracing. In the morning at 6:30 AM, mangala harati is performed. In South, the First dharshan is called Viswaroopam; but here it is Mangala harati. The Lord appears with the same dress and ornaments, He was decorated previous night. Bala Bhog or Dwal, is like breakfast, and is offered to the Lord at about 9:30 AM. Then there would be a harati. Doors are closed and the Lord is offered Raj Bhog at 11:30 AM. In this, all types of eatables are offered. When, after this, the doors are opened, devotees shout ‘jai sri ran chod rai‘. One speciality is that only ladies can go near the Lord, through a special entrance. Afterwards the doors are closed and at 4:30 PM, Utthapan is performed. Here, the Lord is woken up after a fiesta! There will be Shringar seva, when the Lord is decorated to play and dance with Thousands of Gopikas! Finally, at bed time, it is Sayana harati. All incidents of Sri Krishna avatar, are pictured here. Here the Lord is standing with one hand lifting Govardana as umbrella and the other hand on His waist

Summary of Chapter 7:

svay¯ath¯atmyam.prakr. ty¯asya tirodhi´s´saran.¯agatih. |
bhaktabhedah.prabuddhasya ´srais.t.hyam.saptama ucyate ||

In slokas 7.4 and 7.5, the Lord says that He possessed Two properties – chit or all jeevatman and achit or inert matter, like organs, mind, etc. These matter are 24 but classified into Eight. There is none equal or superior to Him. His auspicious qualities are infinite..In 7.15, He explains that all people go away from Him and did not realize His superiority. All think that He was also another man like them, as He also slept, ate, etc. Reason being Prakruti, which blinds people. The solution is to surrender to the Lord alone. In 7.16, He mentions the Four categories of Bhaktas. One prays for Kaivalyam; another for recovery of lost property; yet another prays for new property; all these are inferior Bhakti. The Lord says He considers that devotee as Gyani, who wants nothing else, but only Him and Moksham. He is the dearest to the Lord [7.19]. He attains this Bhakti after numerous births..

dwarahai..pancha dwaraha..

.krishna seshidanthagal velli velai padu..6-30 mangala harathi..visvarooba darsanam..bala boham aduthu.madu meykka povaan aduthu..kuvala..11-30 raja bog.attu kuvi sothu..pennkal thani vayil vaziyaha mun urimaiyudan sevai..4-30 uthaban ezunthu erukiraar..sirungara sevai pancha lakshanam penkaludan..lavanyudathudan sayana harathy..saritharam yellaam chitra roobathil..danam leela.. naduthara vayasu kannan raja..roobam..oru thiru kaiyal govarthanam pidithu sevai..

..gjana karma yohathal adaiyum bakthi.unmaiyana arivu/sriman narayanan namakku erangi sevai sathikiraan..raja gobalan anubavithu sevikirom..vann thuvarabathi yethumin..than unmai nilaiyai solli/prakruthi namai thadukkum ethai therinthu kolla vidaamal..yeppo vilahum..kalakkam..vilakki thanai katti koduppaan. nanhu vitha ..avanaiyey veyndi varubavan siranthavan..jeevatma/achit eranndum yenakku sothu 24 thathvankal..mikkar yaarum ellai..samam pattavarum ellai..eyarkkai thanmai solluhiraan..sarva loha mahesvaranaha erunthalum .manushanaha ninaikirom..mayai-pirakruthi thanda avan thiruvadi patri..sarana gathi solli kodukiraan.. kaivalyam/tholaitha puthusa eisvaryam vida mosha pirapthy kedpavan sirantha bakthan.. pala janmam aduthu yen edam varuhiraan avan kaattum pirithiyil 100 oru pangu thaan kaattuvathaha solli kollhiraan..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: