Sadagobar anthaathi..part1..

தேவில் சிறந்த திருமாற்குத் தக்க  தெய்வகவிஞன்

 பாவில் சிறந்த திருவாய் மொழிபகர் பண்டிதனே

நாவில் சிறந்த மாறற்குத் தக்கநன் நாவலவன்

பூவில் சிறந்த ஆழ்வான் கம்பநாட்டு புலலைமயனே..

 

 

 

ஆரணத்தின் சிர மீது உைற ேசாதிைய ஆந்தமிழால்

பாரணம் ெசய்தவனை குருகூரனைப் பற்பலவா

நாரணனாம் என ஏத்திக் ெதாழக்கவி நல்குெகாைடக்

காரணைனக் கம்பனை நிைனவாம் உள் களிப்புறவே

 

‘நம்சட ேகாபைனப் பா􁾊ைனேயா ?’என்􁾠நம்ெப􁾞மாள்

விஞ்சியஆதரத்தால்ேகட்பக்கம்பன்விைரந்􁾐உைரத்தெ

..

 

நாதன் அரங்கன் நயந்􁾐ைர என்னநல் கம்பன்உன்தன்

பாதம் பரவி ைபந்தமிழ் 􁾓􁾠ம் பாி􁾫டேன

ஓ􁾐ம் ப􁾊ெயனக்கு உள்ளத் தைனய􁾞ள் ஓதாிய

ேவதம் தமிழ் ெசய்த ெமய்ப்ெபா􁾞 ேளஇ􁾐என் விண்ணப்பேம

 

மன்ேற 􁾗க􁾨ம் தி􁾞வ􁾨ந்􁾑ர் வள்ளல் மாறைன􁾙ன்

ெசன்ேற ம􁾐ரகவிப் ெப􁾞மாள் ெதன்த மிழ்த்ெதாைடயில்

ஒன்ேற பதிகம் உைரத்தவன் ெபான்அ􁾊 􁾜ற்􁾠நின்றான்

என்ேற பதிகம் பதிகம் அதாக இைசத்தனேன

 

ேவதத்தின் 􁾙ன்ெசல்க ெமய்􁾜ணர்ந் ேதார்விாிஞ் சன்􁾙தேலார்

ேகாதற்ற ஞானக் ெகா􁾨ந்தின்􁾙ன் ெசல்க குணம்கடந்த

ேபாதக்க டல்எங்கள் ெதன்கு􁾞 கூர்ப் 􁾗னிதன் கவிஓர்

பாதத்தின் 􁾙ன்ெசல்􁾤ேம ெதால்ைல 􁾚லப் பரஞ்சுடேர.

 

 

 

..

 

சுடர்இரண் ேடபண்􁾌 􁾚ன்றா யின􁾐கள் தீர்ந்􁾐லகத்􁾐

இடர்இரண் டாய்வ􁾞ம் ேபர்இ􁾞ள் சீப்பன எம்பிறப்ைப

அடர்இரண் டாம்மலர்த் தாள்உைட யான்கு􁾞 ைகக்கரசன்

படர்இ􁾞ங் கீர்த்திப் பிரான்தி􁾞 வாய்ெமாழிப் பாெவா􁾌ேம

 

பாெவா􁾌க் கும்􁾒ன் இைசஒ􁾌க் கும்பல􁾫ம் பைற􁾜ம்

நாெவா􁾌க் கும்நல் அறிெவா􁾌க் கும்மற்􁾠ம் நாட்டப்பட்ட

ேதெவா􁾌க் கும்பர வாதச் ெச􁾞ஒ􁾌க் கும்கு􁾞கூர்ப்

􁾘ெவா􁾌க் கும்அ􁾙 தத்தி􁾞 வாயிரம் ேபாந்தனேவ

 

தனமாம் சிலர்க்குத் தவமாம் சிலர்க்குத் த􁾞மநிைற

கனமாம் சிலர்க்குஅதற் குஆரண மாஞ்சிலர்க்கு ஆரணத்தின்

இனமாம் சிலர்க்குஅதற்கு எல்ைல􁾜 மாம்ெதால்ைல ஏர்வகுள

வனமாைல எம்ெப􁾞 மான்கு􁾞 கூர்மன்னன் வாய்ெமாழிேய

 

ெமாழிபல ஆயின ெசப்பம் பிறந்த􁾐 􁾙த்திெயய்􁾐ம்

வழிபல வாயவிட் ெடான்றா அ􁾐வ􁾨 வாநரகக்

குழிபல ஆயின பாழ்பட் ட􁾐குளிர் நீர்ப்ெபா􁾞ைந

சுழிபல வாய் ஒ􁾨குங்கு􁾞 கூர் எந்ைத ேதான்ற􁾢ேன

 

grammar and poetry.

 

ேதான்றா உபநிட தப்ெபா􁾞ள் ேதான்ற􁾤ற் றார்தமக்கும்

சான்றாம் இைவஎன் றேபா􁾐மற் ெறன்பலகா 􁾤ம்தம்மின்

 

􁾚ன்றா யின􁾫ம் நிைனந்􁾐 ஆரணத் தின்􁾙ம் ைமத்தமிைழ

 

 

 

 

 

 

ஈன்றான் கு􁾞ைகப் பிரான்எம் பிரான்தன் இைசக்கவிேய

 

கவிப்பா அ􁾙த இைசயின் கறிேயா􁾌 கண்ணன் உண்ணக்

குவிப்பான் கு􁾞ைகப் பிரான்சட ேகாபன்கு மாிெகாண்கன்

􁾗விப்பா வலர்தம் பிரான்தி􁾞 வாய்ெமாழி 􁾘சுரர்தம்

ெசவிப்பால் 􁾒ைழந்􁾐􁾗க் குள்ளத் 􁾐ேளநின்􁾠 தித்திக்குேம

 

தித்திக்கும் 􁾚லத் ெதளிய􁾙 ேத􁾜ண்􁾌 ெதய்வெமன்பார்

பத்திக்கு 􁾚லப் ப􁾔வற்கு 􁾚லம்பவம் அ􁾠ப்பார்

􁾙த்திக்கு 􁾚லம் 􁾙ளாிக்ைக வாணைக ெமாய்குழலார்

அத்திக்கு 􁾚லம் கு􁾞ைகப் பிரான்ெசான்ன ஆயிரேம

 

ஆயிரம் மாமைறக் கும்அலங் காரம் அ􁾞ந்தமிழ்க்குப்

பாயிரம் நாற்கவிக் குப்ப􁾊ச்சந் தம்ப􁾔 வற்குஎல்லாம்

தாய் இ􁾞 நாற்றிைசக் குத்தனித் தீபந்தண் ணங்கு􁾞கூர்ச்

ேசயி􁾞 மாமர 􁾗ம்ெசவ் வியான்ெசய்த ெசய்􁾜ட்கேள

 

ெசய்ஓ􁾌 அ􁾞விக் கு􁾞ைகப் பிரான்தி􁾞 மாைலநங்கள்

ைகஓர் கனிஎனக் காட்􁾊த்தந் தான்கழற் ேககமலம்

ெபாய்ேயாம் அவன்􁾗கழ் ஏத்திப் பிதற்றிப்பித் தாய்ந்திாிேயாம்

ஐேயா அறி􁾐ம் என்ேற உபகாரத்தின் ஆற்றைலேய

 

ஆற்றில் ெபாதிந்த மண􁾢ன் ெதைகய􁾞 மாமைறகள்

ேவற்றில் ெபாதிந்த ெபா􁾞ள்கெளல் லாம்வி􁾨 மாக்கமலம்

ேசற்றில் ெபாதிய􁾪ழ்க் கும்கு􁾞 கூரர்ெசஞ் ெசாற்பதிகம்

􁾓ற்றில் ெபாதிந்த ெபா􁾞ெளா􁾞 ஒ􁾞கூ􁾠 􁾒வல்கிலேவ

 

இலேவ இத􁾨ள ேவ􁾙ல்ைல 􁾜ள்ளியம் 􁾗ம்ெமாழி􁾜ம்

சிலேவ அைவெச􁾨ந் ேதெனாக் குேமதமிழ்ச் ெசஞ்ெசாற்களால்

பலேவ த􁾙ம்ெமாழிந் தான்கு􁾞 கூர்ப்ப􁾐 மத்􁾐இரண்􁾌

சலேவல் க􁾦ம்உள ேவய􁾐 காண்என் தனி􁾜யிேர

 

உயிர்உ􁾞க் கும்􁾗க் குஉணர்􁾫 உ􁾞க்கும் உடலத்தி􁾔 ள்ள

ெசயிர்உ􁾞க் ெகாண்டநம் தீங்குஉ􁾞க் கும்தி􁾞 􁾊த்தி􁾞􁾊த்

தயிர்உ􁾞க் கும்ெநய் ெயா􁾌உண் டான்அ􁾊ச்சட ேகாபன்சந்ேதா􁾌

அயிர்உ􁾞க் கும்ெபா􁾞 நல்கு􁾞 கூர்எந்ைத அம்தமிேழ

 

அந்தம் இலாமைற ஆயிரத்􁾐 ஆழ்ந்த அ􁾞ம்ெபா􁾞ைள

ெசந்தமி ழாகத் தி􁾞த்தில ேனல்நிைலத் ேதவர்க􁾦ம்

தந்தம் விழா􁾫ம் அழகும்என் னாம்தமி ழார்கவியின்

பந்தம் விழாஒ􁾨 குங்கு􁾞 கூர்வந்த பண்ணவேன

 

பண்ணப் ப􁾌வன 􁾫ம்உள ேவாமைற ெயன்􁾠பல்ேலார்

எண்ணப் படச்ெசால் திகழச் ெசய்தான் இயேலா􁾌 இைசயின்

வண்ணப் பைடக்கும் தனித்தைல ேவந்தன்மலர் உகுத்த

சுண்ணப் படர்படப் ைபக்கு􁾞 கூர்வந்த ெசால்கடேல

 

கடைலக் கலக்கி அ􁾙தம் அமரர்க்குஅளித் தான்களித்தார்

குடைலக் கலக்கும் குளிர்சங்கி லான்குைற யாமைறயின்

திடைலக்கலக்கித் தி􁾞வாய் ெமாழிஎ􁾔ம்ேத ைனத்தந்தான்

நடைலப் பிறப்􁾗அ􁾠த்􁾐 என்ைன􁾜ம் ஆட்ெகாண்ட நாயகேன

 

நாய்ேபால் பிறர்கைட ேதா􁾠ம் 􁾒ைழந்􁾐அவர் எச்சில்நச்சிப்

ேபய்ேபால் திாி􁾜ம் பிறவி யிேனைனப் பிறவிெய􁾔ம்

ேநாய்ேபாம் ம􁾞ந்ெதன்􁾔ம் 􁾒ன்தி􁾞 வாய்ெமாழி ேநாக்குவித்􁾐த்

தாய்ேபால் உதவிெசய் தாய்க்குஅ􁾊ேயன் பண்ெடன் சாதித்தேத

 

சாதிக் குேமபற தத்􁾐வத் ைதச்சம யத்தி􁾞க்ைக

ேசதிக் குேம ஒன்􁾠 சிந்திக் குேமயத ைனத்ெதாியப்

ேபாதிக் குேமஎங்கும் ஓங்கிப் ெபா􁾐நிற்கும் ெமய்ையப்ெபாய்ையச்

ேசாதிக் குேமஉங்கள் ேவதம் எங்ேகான்தமிழ்ச் ெசால்எனேவ

 

ெசால்என் ெகேனா􁾙􁾨 ேவதச் சு􁾞க்ெகன் ெகேனாஎவர்க்கும்

ெநல்என் ெகேனா உண்􁾎ம்நீர் என்ெகேனா மைறேநர்நி􁾠க்கும்

கல்என் ெகேனா􁾙திர் ஞானக் கனிெயன் ெகேனா􁾗கல

வல்என் ெகேனாகு􁾞 கூர்எம் பிரான்ெசான்ன மாைலையேய

 

மாைலக் குழ􁾢􁾜ம் வில்􁾢யம் மாறைன வாழ்த்தலர்ேபாம்

பாைலக் கடம்பக ேலகடந்􁾐 ஏகிப் பைணம􁾞தத்􁾐

ஆைலக் க􁾞ம்பின் நேரல்என்􁾔ம் ஓைசைய அஞ்சியம்ெபான்

சாைலக் கிளிஉறங் காத்தி􁾞 நாட்􁾊டம் சார்வார்கேள

 

சாரல் குறிஞ்சி த􁾨􁾫ம் ெபாழில்தளிர் ெமல்ல􁾊த்தண்

􁾚ரல் குறிஞ்சி நைக􁾙கம் ேநாக்கற்குநீ 􁾙􁾌கும்

சூரல் குறிஞ்சி ெநறிநிைன ேதா􁾠ம் 􁾐􁾎க்குஎ􁾔மால்

வாரல் கு􁾠ைகப் பிரான்தி􁾞 ஆைண மைலயவேன

 

மைலயார 􁾙ம்கடல் ஆர􁾙ம் பன்மா மணிகுயின்ற

விைலயார 􁾙ம்விர 􁾫ந்தி􁾞 நாடைன ேவைலசுட்ட

சிைலயார்அ􁾙தின் அ􁾊சட ேகாபைனச்ெசன்􁾠 இைறஞ்சும்

தைலயார் எவர்அவ ேரஎம்ைம ஆ􁾦ம் தேபாதனேர

 

ேபாந்􁾐ஏ 􁾠க என்􁾠 இைமேயார் 􁾗க􁾢􁾔ம் 􁾘ந்ெதா􁾨வின்

ேவந்􁾐ஏ 􁾠அடர்த்தவன் 􁾪ேட ெபறி􁾔ம் எழில்கு􁾞கூர்

நாம்ேத றியவ றிவன்தி􁾞 வாய்ெமாழி நா􁾦ம்நல்கும்

தீந்ேத ற􁾤ண்􁾌ழ􁾤ம் சித்தி ேயவந்􁾐 சித்திக்குேம

 

சித்தர்க்கும் ேவதச் சிரம்ெதாிந் ேதார்கட்கும் ெசய்தவர்க்கும்

சுத்தர்க்கும் மற்ைறத் 􁾐ைற􁾐றந்ேதார் கட்கும் ெதாண்􁾌ெசய்􁾜ம்

பத்தர்க்கும் ஞானப் பகவர்க்கு ேமயன்றி பண்􁾌ெசன்ற

􁾙த்தர்க்கும் இன்ன 􁾙தம்சடேகாபன் ெமாழித்ெதாைகேய

 

ெதாைகஉள வாயப􁾎 வற்ெகல் லாம்􁾐ைறேதா 􁾠ம்ெதாட்டால்

பைக􁾜ள லாம்மற்􁾠ம் பற்􁾠ள வாம்பழ நான்மைறயின்

வைக􁾜ள வாகிய வா􁾐ள வாம்வந்த வந்திடத்ேத

மிைக􁾜ள வாம்கு􁾞 கூர்எம் பிரான்தன் வி􁾨த்தமிழ்க்ேக

 

வி􁾨ப்பா ாினிஎம்ைம யார்பிற வித்􁾐யர் ெமய்உறவந்􁾐

அ􁾨ப்பா ெதாழியின் அ􁾞விைன காள்உம்ைம அப்􁾗றத்ேத

இ􁾨ப்பான் ஒ􁾞வன்வந் தின்􁾠நின் றான்இள நாகுசங்கம்

ெகா􁾨ப்பாய் ம􁾞தம் சுலாம்கு􁾞 கூர்எம் குலக்ெகா􁾨ந்ேத

 

ெகா􁾨ந்ேதா 􁾊ைல􁾜ம் 􁾙ைக􁾜ெமல் லாம்ெகாய்􁾜ம் ெகாய்ம்மகிழ்க்கீழ்

வி􁾨ந்􁾐 ஓ􁾌வ􁾐 ஓர் ச􁾞கும் ெபறாள்விறல் மாறெனன்றால்

அ􁾨ம்ேதாள் தள􁾞ம் மன􁾙􁾞 கும்கு􁾞கூ ைரயில்

எ􁾨ந்􁾐ஓ ட􁾫ங்க􁾞த் 􁾐ண்􁾌ெகட் ேடன்இவ் இளங்ெகா􁾊க்ேக

 

ெகா􁾊எ􁾌த் 􁾐க்ெகாண்􁾌 நின்ேறன் இனிக்ெகா􁾌ங் கூற்றி􁾔க்ேகார்

அ􁾊எ􁾌த் 􁾐க்ெகாண்ெடன் பால்வர லாகுங்ெகால் ஆரணத்தின்

ப􁾊எ􁾌த் 􁾐க்ெகாண்ட மாறன்என் றால்ப􁾐 மக்கரங்கள்

􁾙􁾊எ􁾌த் 􁾐க்ெகாண்ட அந்தணர் தாள்என் 􁾙􁾊எனேவ

 

என்􁾙􁾊 யாெதனக்கி யாேத அாிய􁾐 இராவணன்தன்

ெபான்􁾙􁾊 யால்கடல் 􁾑ர்த்தவில் லான்ெபா􁾞 ைநந்􁾐ைறவன்

தன்􁾙􁾊 யால்அவன்தாள் இைணக்கீழ் எப்ெபா􁾞 􁾦ம்தழீஇச்

ெசால்􁾙􁾊 யால் அ􁾙தக்கவி ஆயிரம் சூட்􁾊னேன

 

சூட்􁾊ல் கு􁾞குஉறங் கும்கு􁾞 கூர்ெதா􁾨 ேதன்வ􁾨தி

நாட்􁾊ல் பிறந்தவர்க் கா􁾦ம்ெசய் ேதெனன்ைன நல்விைனயாம்

காட்􁾊ல் 􁾗குதவிட்􁾌 உய்யக்ெகாள் மாறன்கழல் பற்றிப்ேபாய்

􁾪ட்􁾊ல் 􁾗குதற்கும் உண்ேட குைறமைற ெமய்எனிேல

 

ெமய்􁾜ம் ெமய் யா􁾐 ெபாய்􁾜ம்ெபாய் யா􁾐 ேவ􁾠ப􁾌த்􁾐

உய்􁾜ம்ெமய் யாய உபாயம் வந் 􁾐ற்ற 􁾐􁾠விைனையக்

ெகாய்􁾜ம்ெமய் வாள்வல வன்கு􁾞 ைகக்கர சன்􁾗லைம

ெசய்ெமய் யன்தனக் ேகதனித் தாளன்􁾗 ெசய்தபின்ேன

 

ெசய்யன் காியன் எனத்தி􁾞 மாைலத் ெதாிந்􁾐ணர

வய்யம் காியல்ல மாட்டா மைறம􁾐 ரக்கு􁾞கூர்

அய்யன் கவியல்ல ேவல்பிறவிக் கடலாழ் வ􁾐அல்லால்

உய்􁾜ம் வைகெயான் 􁾠ம்யான் கண்􁾊ேலன்இவ் 􁾫யிர்க􁾦க்ேக

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: