Periya Thirumozli Amuthu -Shri.PBA.Swami–8-7..

Paramapadam namakku piraapyam yentraalum,avan thanakku ethu thaan praapyam yentru enghey nithya vaasam pannuhiraan athaalaal namakkum ethuvey piraapyam..ethai piraaptha pinbum varuntha veynndaam yentru antha Thiru Pathiyai anubavikiraar..kuttru ezluthukkall konndu-chitra kavi -aaha arullu hiraar..

..8-7-1..Viyam vudai (valimai porunthiya ) vidai enam  vudai thara (azlintha alla viley ) mada mahall kuyam midai(thiru mulaikall nerunghi annaiya pettra )  thada varai ahalamadu vudaiyavar nayam vudai nadai anam (anna paravaikall ) ellaiyavar nadai payila kayam midai (thaadaa hangall  nerunghi erukka pettra ) kanna puram adikall tham edamey…

..8-7-2..Ennaimali maruthi nodu  yeru thira ehal (por ) seythu  thunnai mali mulai avall manna mihu kalavi vull  manna mali(mahizlchi mihuntha )  vizla vinodu  adiyavar allaviya  kanna mali kanna pura  adikall tham edamey….nithyodsava,pashodsava,maasodsava, samvasrodsava-mahodsavangall anubavikkum sri vaishnna varkall kuzlam niraintha divya desam..ehal-pahai, yutham..-eruthukalludanpor seytha vidaay theera nithya vaasam seyhiraan..gannam-sri vaishnnava koshdi..

..8-7-3..Puyal vuru  varai mazlai (perum kaattru vudan koodiya kal mazlai ) pozli thara  manni nirai (azlahiya pasukkall )  mayal vura varai kudai yeduviya nediyavar muyal thullar millai muyal thulla valla villai vayal  kayal thullu kanna puram  adikal tham edamey…. manni nirai-tham muyarchi entri -avaney radshahanaay erukkum azlahu..nediyavar-aabad radshannathil thanakku mem pattavar ellaathavar..

..8-7-4..Yedalar (pahaivar-sisubaala aadikall )  nahai seya ellaiyavar allai venney pothu seythu amariya (santhoshitha ) punithar nal virai malar kothiya madukaram (vanndukall )  kulaviya malar mahall kaathal sey (virumba pettra ) kanna puram  adikall tham edamey….yedalar nahai seyya-paanaiyil paalai paruhi pattraathaar yellaam  sirippa-Periaazlvaar-2-7-1–kattrinam meykkalum meykka  pettraan ,kaadu vaazl saathiyum aaha pettraan  pattri vural edai aappum vunndaan paavikaall vungallukku yechum kolo-Aandaall-Naachiyaar Thiru mozli-12-8-..allai-thayirukkum aahum..pothu seythal-thirupthiyaaha vunnuthal..punithar-pari suthar–avan seshditham ninaithathum nam  paavangall tholaiya pettru punnyam adaiya pannum  pari suthan..

..8-7-5..THonndarum  amararum munivarum thozluthu yezla  annda modu ahal edam  allanthavar amar seythu vinndavar (sadrukkall ) pada  mathill elanghai mun yeri yezla  kanndavar(sankkalpithavar )  kanna pura adikall tham edamey…

..8-7-6.. Mazlu eyal padai vudaiyavan edam  mazlai muhil  thazluviya vuruvinar  thiru mahall maruviya  kozluviya sezlu malar  muzlusiya paravai pann  yezluviya  (yenghum vyaa bika pettra ) kanna puram adikall tham edamey….thirumahall maruviya-malarukkum, kanna purathukkum viseshannam..malarukku yentraal-padma vanaalayaam-thaa marai malar thorum vaasam seybavall..

..8-7-7..Parithiyodu anni mathi  pani varai  (emayam pontra kula pavadangall ) thisai nilam yeri thee yodu yena eyalvinar (pira kaara maaha vudai yavarum )  selavinar  (evattrai nadathi konndu pohiravarum )  suruthi yodu aru marai  murai solum adiyavar  karuthiya(thamakku ev edamey piraapyam yentru  anusanthikka pettra )  kanna puram adikall tham edamey….

..8-7-8..Padi pulhum adi ennai palar thozlu  malar vaihu  kodi pulhu  thada varai  ahalam athu vudaiyavar  mudi pulhu (naattru mudi kallodu koodi erukira )  nedu vayal padai(kalappai kallai )  sela  adi (seluthum pothu kaal patta ) malar kadi pulhu(pari mallam veesum )  kanna puram adikall tham edamey…. padai nintra paim thaamarai yodu  anni neelam adai nintru alarum valaali  mannaallaa-Periya Thirumozli -118-6..-vulahu allantha thiru vadi entrum sevikka perum desam-padi pulhum adi ennai palar thozla..padi-boomi.. malar vaihu  kodi-periya piraattiyaar-ahala hilleyn  eraiyum yentru alar meyl manghai vurai maarban..

..8-7-9..Pulam manu (endariyangall azlunthi kidakkum padi azlahu vaayntha ) malar misai malar mahall punnariya (koodiya ) nila mahall yena  ena mahallirkall evarodum vala manu padai vudai( vala thiru kaiyil thiru aazli padai yudan )  manni vannar  nithi kuvai  kala manu(por kuviyalkall vudaiya  mara kalangall porunthi vulla )  kanna puram  adikall tham edamey….samudram pakkam eruppathaal-kalangal mun neer kanna purathu-Thiru kadal mallai yum-pulam koll  nithi kuvai yodu puzlai kaimaa kallittru enamum ,nalam koll nava manni kuvaiyum semanthu yenghum nmantru vosinthu  kalangall eiyanghum  mallai-thiru madanthai mann madanthai  eru paalum thihazla  nirkkum perumaan vuraiyum edam..

..8-7-10..Mali puhazl kanna puram vudaiya yem adikallai vali kezlu (thinnmai porunthiya ) mathill ayal (suttru purangallil  ) vayal anni manghaiyar  kaliyana thamizl  evai vizlumiya  esaiyinodu  oli solum adiyavar vuru thuyar elarey….mali puhazl kanna puram-nychiyathukku ellai nilam-samsaarikallukku muham kaattum..eruttu arai villakku pola  puhazl malinthu erukkum.. entha thiru mozli esai parama bogyam-vizlumiya esai yinodu..paapam ontrum anubavikka peraamal mukthi peruvar-yentru palan solli thalai kattu hiraar.

Thiru manghai Aazlvaar, Aazlvaar, Emberumaanaar, Jeeyar Thiru Adikalley Sarannam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: