ஸ்ரீ அரங்கம் -அருளிச் செயல் பாசுரங்கள் – Sri Renga Divya Prabanda Paasurangall

.Yella Paasurangallum Thiruvaranguthukku yentraalum, kuripittu aruliyavai 247 Paasurangall.Avattrin vibarangall..

..Poyhai Aazlvaar-1 paasuram-mudal thiruvanthaathi 6th paasuram.

..Boothath Aazlvaar-4 paasurangall-eranndaam thiruvanthaathi-28,46,70,88.

..Peyaazlvaar-2 paasurangall-moontraam thiruvanthaathi-61,62.

..Thirumazlisai Aazlvaar-14 paasurangall-Thiru Chanda Vrutham-21,49,50,51,52,53,54,55,93,119..Naanmuhan Thiruvanthaathi-3,30,36,60.

..Namaazlvaar-12paasurangall-Thiru virutham-28–Thiruvaaymozli-7-2..

..Kulesekar Aazlvaar-31paasurangall-Perumaal Thirumozli-1,2,3 pathiham and 8-10.

..Periaazlvaar-35 paasurangall-Periaazlvaar Thirumozli 2-7-2,2-7-8,2-9-11,3-3-2.4-8,4-9,and 4-10 pathihangall.

..Aandaal-10 paasurangall-Naatchiyaar Thirumozli11th Pathiham.

..Thondar Adi Podin Aazlvaar-55 Paasurangall-Thirumaalai 45paasurangallum  and Thiru Palli Elutchi 10 paasurangallum..

..Thiru paann aazlvaar-10 paasurangall-Amalanathi piraan 10 paasurangallum..

..Thirumangai Aazlvaar-73 paasurangall-Periya Thirumozli-1-8-2,3-7-6,5-4,5-5,5-6,5-7,5-8,6-6-9,7-3-4,8-2-7,9-9-2,11-3-7,11-3-8-
-Thirukurumthaandaham 7,12,13,19..Thirunedum Thaandaham -11,12,14,18,19,23,24,25,26..Siriya Thiru madal-71..Periya Thirumadal- 118..

வான் திகழும் சோலை மதில் அரங்கர் வண் புகழ் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் -இருந்தாலும்
குறிப்பிட்டு –247-பாசுரங்கள் அருளிச் செயல்களில் உண்டே
பொய்கையார்1-பாசுரம் -6-
பூதத்தார் –———–4-பாசுரங்கள் —28-/-46-/-70-/-88-
பேயார் —————-2–பாசுரங்கள் –61 -/-62-
திருமழிசையார்14 -பாசுரங்கள் —திருச்சந்த விருத்தம் –10-பாசுரங்கள்-21-/-49-/-50-/-51-/-52-/-53-/-54-/-55-/-93-/-119-/ நான்முகன் திருவந்தாதி4-பாசுரங்கள்-3-30-/-36-/-60-
நம்மாழ்வார் ———-12-பாசுரங்கள் —திருவிருத்தம்1-பாசுரம் -28-/ திருவாய்மொழி-11-பாசுரங்கள் -7-2-
குலசேகரர் ———–-31-பாசுரங்கள் -1-/.-2-/-3-பதிகங்கள் –/-8-10-
பெரியாழ்வார்35–பாசுரங்கள் –2-7–2-/-2-7-8-/-2-9-11-/–3-3-2-/ பதிகங்கள் -4-8-/-4-9-/-4–10-
ஆண்டாள் ———-10--பாசுரங்கள் –நாச்சியார் திருமொழி -11-பதிகம்
தொண்டர் அடி பொடி ஆழ்வார்55-பாசுரங்கள் –-திருமாலை45-பாசுரங்களும் / திருப் பள்ளி எழுச்சி10-பாசுரங்களும்
திருப் பாண் ஆழ்வார்10-அமலனாதி பிரான் -10-பாசுரங்களும்
திரு மங்கை ஆழ்வார்73-பாசுரங்கள் —பெரிய திருமொழி -58–பாசுரங்கள் –1-8-2-/3-7-6 /பதிகங்கள் ,5-4,/5-5,/5-6,/5-7,/5-8,/
பாசுரங்கள் -6-6-9,/7-3-4,/ 8-2-7,/ 9-9-2,/11-3-7,/11-3-8–/ திருக் குறும் தாண்டகம் -4-பாசுரங்கள் -7-/-12-/-13-/-19-/
திரு நெடும் தாண்டகம் -9-பாசுரங்கள் –11,/12,/14,/18,/19,/23,/24,/25,/26./ சிறிய திரு மடல் -1-பாசுரம் -71-/ பெரிய திரு மடல் -1-பாசுரம் -118-

————————————————————————

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பராசர பட்டர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ ஆழ்வார்கள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: