ஸ்ரீ யதிராஜ விம்சதி வியாக்யானம் -ஸ்ரீ கோபாலாச்சார்ய ஸ்வாமிகள் –பாசுரம் -5-

October 27, 2020

அஷ்டாஷராக்ய மநுராஜ பத த்ரய அர்த்த நிஷ்டாம் –
மம அத்ர விதர அத்ய யதீந்திர நாத
சிஷ்டாக்ர கண்ய ஜன சேவ்ய பவத் பதாப்ஜே-
ஹ்ருஷ்டாஸ்து நித்யம் அனுபூய மம அஸ்ய புத்தி –5-

யதீந்திர-யதிகளில் ஸ்ரேஷ்டரே
நாத-ஸ்ரீ வைஷ்ணவ பிரபன்ன குலத்திற்கு ஸ்வாமியே
யதீந்திர நாத-யதி ஸ்ரேஷ்டர் களுக்குள் தலைவரே
அஷ்டாஷராக்ய மநுராஜ பத த்ரய அர்த்த நிஷ்டாம் -எட்டு எழுத்து என்கிற பெயரை உடைய
ஸ்ரேஷ்ட மந்திரத்தில் உள்ள மூன்று பதங்களின் பொருள்களில் வழுவாத நிஷ்டையை
மம அத்ர விதர அத்ய -எனக்கு -இங்கேயே -இப்பொழுதே -தானம் செய்து அருள வேண்டும்
ஆத்ய -என்று பதம் பிரித்தால் -ப்ராஸீம் பதவீம் யதிராஜ த்ருஷ்டாம் -என்றபடி
இந்த ப்ராஸீனமான தர்சனத்தை மஹரிஷியாக ஸாஷாத் கரித்த முதல்வரே -என்றும்
நாத உபஞ்ஞன மான இந்த தர்சனத்தை -த்ராதம் சம்யக் யதீந்த்ரை -என்று அகில தம தர்சனம் ஆகும் படி
நன்கு பரி ரக்ஷணம் செய்து அருளினை ப்ரதானரே -என்று கொள்ள வேண்டும்
அஸ்ய மம புத்தி -இந்த -சிஷ்டாக்ர கண்யர் அல்லாத என்னுடைய புத்தி
சிஷ்டாக்ர கண்ய ஜன சேவ்ய பவத் பதாப்ஜே—சிஷ்டர்களில் உயர்ந்தவராக மதிக்கப் படுபவரால் நெருங்கி
சேவிக்கத் தக்க உம்முடைய தாமரை திருவடி இணையை
ஹ்ருஷ்டாஸ்து நித்யம் அனுபூய புத்தி –எக்காலமும் அநுபவித்து அநுபவித்து ஓயாமல்
மகிழ்ச்சியோடு இருக்க அருள வேணும் –

அஷ்டாஷராக்ய மநுராஜ
அஷ்டாக்ஷரம் என்கிற ஆக்யை-பெயர் உடைய மூல மந்த்ரம் –
மந்த்ர ராஜம் என்பது நரஸிம்ஹ விஷயமான மந்த்ர ஸ்லோகத்துக்கு ரூடமான பெயர்
இங்கு மந்த்ர ராஜம் என்ற பத பிரயோகம் இருந்தால் அத்தையே குறிக்கும்
மந்த்ரம் பொருளில் -மநு சப்தம் -பிரயோகித்து மநு ராஜ -அஷ்டாக்ஷரம் -மந்திரங்களில் ஸ்ரேஷ்டம் புஷ்கலம் –
என்பதை காட்டவே மநு ராஜ ஸப்த பிரயோகம்

வைவஸ்தோ மனுர் நாம மான நீயோ மநீஷிணாம் ஆஸீன் மஹீ ப்ருதாம் ஆத்ய
பிரணவ சந்தஸா மிவ -ரகுவம்ச முதல் ஸ்லோகம்
விவஸ்வான் ஸூர்ய குமாரர்களில் மனு ராஜாக்களுக்குள் முதல்வர் மூல பூதர் -பிரணவம் வேதங்களுக்கு மூலமான
ஆதி போல் மனு சிஷ்டர்களான மநீஷி களுக்கு மான நீயரான சிஷ்டாக்ர கண்யர் –
மேலும் அவர் சிஷ்டாக்ர கண்யர் களான மனீஷிகளால் ஸேவ்யர் -காளி தாசர் வாக்கியமும் ஸ்வாமி நெஞ்சில் உள்ளது –
இந்த மநுராஜம் மநு ராஜ்யரைப் போல் ஆத்யமான மூல மந்த்ரம் –

மநு ராஜருடைய ஸ்ம்ருதி தொடக்கத்தில் மஹரிஷிகள் கூடி அவரை சேவித்து பரி ப்ரஸ்னம் புண்ணியத்தில் அவர்
ஆபோ நாரா இதி ப்ரோக்தா -ஆபோவை நர ஸூநவ தாய தஸ்யா யநம் பூர்வம் தேந நாராயண ஸ்ம்ருதா -என்றும்
ஸோபித்யாய சரீராத் ஸ்வாத் ஸுஸ்ருஷுர் விவிதா ப்ரஜா -அப ஏவ சசர்ஜா தவ் தாஸூ வீர்ய மவாஸ்ருஜத்-என்ற
ஸ்லோகங்களால் நாராயண சப்தத்தின் உத்பத்தியையும்
ஆதி காரணமான நாராயணன் அநேக விதமான பிரஜைகளை ஸ்ருஷ்டிக்க விரும்பி ஸங்கல்ப மாத்ரத்தால்
முதலிலே தன் சரீரத்தில் இருந்து அப்புக்களை ஸ்ருஷ்டித்தார் -என்று
நாராயணன் தன் சரீரத்தில் இருந்து சித் அசித்துக்களை ஸ்ருஷ்டிக்கிறார் என்ற சித்தாந்தத்தையும் கூறினார் –
இவ்வாறு மநு ஸ்பஷ்டமாகக் கூறியதை ஸூத்ர காரரும் பிரகிருதி அதிகரணத்தில் -முதல் அத்யாய முடிவில் –
அபித்யோ பதே சாச்சா -என்கிற ஸூ த்ரத்தில் பராமர்ச்சித்து ஹேதுவாக அமைத்தார் –
மற்ற ஸ்ருஷ்டி வாக்கியங்களில் ஐஷத –அகாமயத -போன்ற கிரியா பதங்களால் ஸங்கல்பத்தைப் பேசியுள்ளது –
ஸூத்ரகாரர் படித்த அபித்யா சப்தம் இந்த மநு ஸ்லோகத்தில் உள்ளது –

இது ஸூ த்ரகாரர் ஹ்ருதயத்தில் அபித்யா ஸூத்ரத்தில் இருப்பது ஸ்வ ரஸம்
ராம சந்திரருடைய மநு ஸ்ம்ருதி வியாக்யானத்தில் -அப்புக்கள் என்கிற நர ஸூ நுக்களான நாரங்கள்
நரனாகிய பரமாத்மாவினிடம் இருந்து உண்டாகும் ஜீவ ஸமூஹங்கள் -என்று கூறி உள்ளார் –
ரஹஸ்ய கிரந்தங்களில் நாராயண பத உத்பத்தி பரமான மநு ஸ்ம்ருதி ஸ்லோகம் முக்ய பிரமாணமாக
பூர்வர்கள் காட்டி அருளி உள்ளார்கள் –

ஆம்னாய யுக்தம் பதம் அவ்யதாம் ஸார்த்தம் ஆச்சார்ய தத்தம் -என்கிறபடி ஆச்சார்ய உபதேஸத்தாலே
பதங்களின் ஞானம் பெற்று அவற்றுக்குத் தக்க அனுஷ்டானமும் பெற வேண்டும் என்று பிரார்திக்கிறார்
இங்கு பதம் என்பதற்கு வாக்கியம் என்றும் அபிப்பிரேதம்
ஒவ்வொரு பதமும் ஒவ்வொரு வாக்யமாகக் கொண்டு மூன்று வாக்கியங்களையும் ஏக வாக்யமாகக் கொண்டு
மஹா வாக்யமாகவும் யோஜனை உண்டு –

வாக்ய ஏக வாக்கியமாக பொருள் காட்டியதில் கண்டா வாக்கியங்களில் ஒவ்வொன்றையும் ஓர் பதம்
என்று மீமாம்ஸகர் வியவஹரிப்பர்
மீமாம்ஸையில் ஐந்தாவது அத்யாயம் க்ரம அத்யாயம் என்று பெயர்
சுருதி அர்த்தம் பாடம் முதலிய ஆறு க்ரம விஷயமான பிரமாணங்கள் அங்கெ கூறப்பட்டுள்ளதில்
இங்கு -பத த்ரய அர்த்த-என்னும் இடத்தில் பதம் -என்று பதபாடம் பொருளில் மூன்று பாதங்களின் பாத க்ரமத்தையும்
அர்த்த -என்பதால் அர்த்த க்ரமத்தையும்
ஆக்யை-என்பதால் ஸ்ருதியாலேயே தம் கண்டத்தினில் ஸ்பஷ்டமாக க்ரமத்தை ஆக்யானம் செய்யும்
ஸ்ருதி க்ரமத்தையும் ஸூசிக்கிறார் –
திரு மந்த்ர மூன்று பாதங்களின் பொருள் வர்ணனத்தில் பத பாட க்ரமத்தை அநுசரிப்பதும் உண்டு –
அத்தை மாற்றி அர்த்த க்ரமத்தை அனுசரித்தும் உண்டு

இந்த ஸ்லோகத்தில் முன் பாதியில் நாராயண நிஷ்டையை திரு மந்திர அர்த்தத்தின் நித்ய அனுசந்தான
மூலமாக அளிக்க வேணும் என்று
எம்பெருமானாரை ஆச்சார்யராக வரித்து பிரார்த்தித்து விட்டு பிறகு ஆச்சார்யரான எம்பெருமானார்
திருவடித் தாமரைகளில் ஹர்ஷத்தோடே அனுபவத்தை பிரார்த்திக்கிறார்
பரீஷ்ய லோகான் கர்மஸிதான் – -என்கிற முண்டக சுருதியில்
ஸமித் பாணியாய் ப்ரஹ்ம நிஷ்டரான ஸ்ரோத்ரியரான குருவையே அபி கமனம் பண்ணி
அவரிடம் தாத்விகமாக ப்ரஹ்ம வித்யையை ஸ்ரவணம் செய்து நன்கு பெற வேணும்
என்று கூறியுள்ள க்ரமத்தில் ஆச்சார்ய உபாஸனம் முந்தியும் அவரிடம் இருந்து ப்ரஹ்ம வித்யா நிஷ்டை பெறுவது
பின்புமாகும் என்னும் கிரமத்தை முன் பின்னாக மாற்றி உள்ளது போல் காண்கிறது

நன்கு பராமர்சித்தால் இங்கு அப்படி இல்லை என்று தெளியலாம்
திரு மந்த்ரார்த்தத்தைத் தெளியச் செய்து ப்ரஹ்ம வித்யை யாகிய அதில் எனக்கு ஸந்ததமும் நிஷ்டையை
தேவரீர் விதிப்படி கொடுக்க வேண்டும் என்று சாதிப்பதாலேயே முன்பே குருவை அபி கமநம் செய்து
வித்யா தான பிரார்த்தநம் செய்ததாகத் தெளிவாகிறது –
அஷ்டாக்ஷர பத த்ரயார்த்தம் ப்ரஹ்ம வித்யையே ஆகும்
சாரீரகம் நான்கு அத்தியாயங்களும் இம்மந்திரத்தினுடையவும் அதிலும் நாராயண பதத்தினுடையவும் பொருளில்
அடங்கி உள்ளது என்று ரகஸ்ய கிரந்தங்களில் –
காரணத்வம் -அபாத்யத்வம் -உபாயத்வம் -உபேயதா -இதி சாரீரக ப்ரோக்தம் இஹ சாபி வியவஸ்திதம்
என்று விளக்கப் பட்டுள்ளது –
மநுராஜர் தம் ஸ்ம்ருதி தொடக்கத்திலேயே நாராயணனே தன் சரீர விசிஷ்டனாய் ஜகத்துக்குக் காரணம்
ஆகிறான் – என்பதைக் காட்டினார் என்பதை இங்கே மநுராஜ ஸூஸித்தத்தை முன்பே பார்த்தோம் –

நாராயண நிஷ்டை சித்திக்கையில் அவருக்குச் செய்யும் கைங்கர்ய ஆனந்தம் தத் அபிமத பர்யந்தம் ஆக்கி
பாகவத கைங்கர்யத்தில் அதிலும் பகவானைப் போல்
முக்தியிலும் நித்ய சேஷித்வத்தை யுடைய ஆச்சார்யன் இடத்தில் புருஷார்த்த காஷ்டையாக-எல்லையற்ற ஹர்ஷமாக –
பலத்தில் ஸித்திப்பதை இங்கே இரண்டாம் பாதியில் காட்டப் பட்டுள்ளது –
முன் பாதியில் பகவத் நிஷ்டையைப் பிரார்த்தித்து -பின் பாதியில் ஆச்சார்யர் இடம் நித்ய நிஷ்டையை பிரார்த்திப்பதில்
நித்யமும் உம்முடைய திருவடித் தாமரைகளை அனுபவித்து அனுபவித்து என்னுடைய புத்தி மிகவும்
ஹர்ஷத்தோடு கூடி இருக்க வேணும் -என்று
பிரார்த்திப்பதால் ஆனந்தம் என்னும் புருஷார்த்தத்தின் அதிகப் பெருக்கை விளக்குகிறார் –
அத்ர பரத்ர சாபி நித்யம் யதீய சரணவ் சரணம் மதீயம் -ஸ்தோத்ர ரத்னம் போல் –
ஈஸ்வர தேவனைப் போல் ஆச்சார்ய தேவனையும் உபாஸிக்க வேண்டும் என்று இருவருக்கும் உள்ள
சத்ருசமான அத்புத மஹிமைகளை
அஞ்ஞான த்வந்த ரோதாத் அக பரி ஹரணாத் ஆத்ம சாம்யா வஹத்வாத் -ஜன்ம ப்ரத்வம்ஸி ஜன்ம பிரத கரி மதயா
திவ்ய த்ருஷ்ட்டி பிரபாவாத் நிஷ ப்ரத்யூஹா ந்ருசம்ஸ்யாத் நியதர சதயா நித்ய சேஷித்வ யோகாத் ஆசார்ய
சத் ப்ரப்ரத்யு பகரண தியா தேவவத் ஸ்யாது பாஸ்ய -ஸ்ரீ தேசிகன் அருளிச் செய்த ஸ்லோகம்
ஸ்வாமியின் வியாக்யானங்களில் உதாஹரிக்கப் பட்டுள்ளது –

எம்பெருமானார் இடத்தில் இவர் சாஷாத்தாக ஆஸ்ரயிக்கா விடிலும் –
யத் பதாம் போருஹ த்யான வித்வஸ்த அசேஷ கல்மஷ வஸ்து தாம் உபயா தோஹம் யாமுநேயம் நமாமி தம் -என்கிற
ஸ்ரீ கீதா பாஷ்ய மங்கள ஸ்லோக வியாக்யானத்தில் அவதாரிகையில் துரோணாச்சார்யார் இடம் ஏகலவ்யன் போல்
ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர் ஆளவந்தார் திருவடிகளை த்யானம் செய்து கொண்டே அவருக்கு சிஷ்யராகி வஸ்து ஆனதாக
அனுசந்தித்தாக காட்டியது போல் எம்பெருமானார் விஷயத்தில் இவருக்கு சிஷ்யத்வ அபிமானம் –

பத்யு ஸம் யமி நாம் ப்ரணம்ய சரணவ் தத் பாத கோடீ ரயோ சம்பந்தேன சமித்யமான
விபவான் தன்யாம் ஸ்தான்யான் குரூன் -நியாய பரிசுத்தி மங்கள ஸ்லோகத்தில்
எம்பெருமானார் திருமுபை சம்பந்தத்தால் முன்னோர்களும் திருவடி சம்பந்தத்தால் பின்புள்ளோரும் தன்யரானார் என்றும்
இவரே நடு நாயகமாய் எக்காலத்திலும் திகழ்கிறார் என்றும்
அமுநா தப நாதி சாயி பூம்நா யதி ராஜேந நிபத்த நாயக ஸ்ரீ மஹதீ குரு பங்க்தி ஹார யஷ்டி விபுதா நாம்
ஹ்ருத யங்க மா விபாதி -யதிராஜா சப்தாதி ஸ்லோகம்
இவருடைய திவ்ய ஆஜ்ஜை அங்கும் இங்கும் செல்லும் என்பர் –
இவர் விஷயத்தில் எத்தனை பூஜித்தாலும் புகழ்ந்தாலும் மிகை யாகாதே

சிஷ்டாக்ர கண்ய ஜன சேவ்ய பவத் பதாப்ஜே-ஹ்ருஷ்டாஸ்து நித்யம் அனுபூய மம அஸ்ய புத்தி –என்ற இடத்தில்
அஸ்ய மம என்பதால்
தாம் சிஷ்டர் அல்லர் என்றும்
அதிலும்-அக்ர கண்யர் அல்லர் என்றும்
நைச்ய அனுசந்தானம் வியஞ்ஜிதம்

———————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ கோபாலாச்சார்ய ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்-
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்–

ஸ்ரீ யதிராஜ விம்சதி வியாக்யானம் -ஸ்ரீ கோபாலாச்சார்ய ஸ்வாமிகள் –பாசுரம் -4-

October 26, 2020

ஆழ்வான் பிள்ளான் முதலிய புராண புருஷர்களுடைய கரண த்ரயங்களும்
எம்பெருமானார் திருவடி த்வந்தத்தில் ஈடுபட்டு இருந்தன –
அவர்கள் திருவடிகளில் எனக்கு நிரந்தர பக்தியை அருள வேண்டும் என்கிறார் –

வேதாந்தங்களில் தத்க்ரது நியாயம் உண்டு –
ப்ரஹ்ம க்ரதுவாக யாவதாயுஷம் ப்ரஹ்மத்தைத் தியானிக்க வேண்டும் –
ப்ரஹ்ம வித் ஆப்நோதி பரம்
தமேவம் வித்வான் அம்ருத இஹ பவதி
நான்ய பந்தா அய நாய வித்யதே
திரு நாரணன் தாள் சிந்தித்து உய்ய வேண்டும்

முன் ஸ்லோகத்தில் என்ன என்னமோ பிரார்த்தித்தீரே
நீர் பிரார்த்திப்பது ப்ரஹ்ம க்ரது என்னும் ப்ரஹ்ம உபாசன ஸித்திக்காகவோ அல்லது
நீராக உத்தேசிக்கும் வேறு புருஷார்த்துக்காகவா என்ற கேள்வி வரக் கூறுகிறார் –
மீமாம்ஸை நான்காவது அத்தியாயத்தில் சில கிரியைகள் க்ரத் வர்த்தமா -யாக ஸ்வரூபத்தை ஸித்திக்காகவா –
அல்லது கோறும் அடுத்த பலத்துக்காகவா -என்று விசாரம் –
ப்ரஹ்ம பிராப்தி பரம புருஷார்த்தம் -பரம பிரயோஜனம் என்பது உண்மையே
அது ப்ரஹ்ம க்ரதுவினால் ஸித்திப்பதே
ப்ரஹ்ம த்யானம் ப்ரஹ்ம க்ரது தத் க்ரத்வர்த்தம் -அடியார்கள் சேவை -புருஷார்த்த காஷ்டை என்று
இங்கே 4 வது அத்யாய விஷயத்தை ஒருவாறு ஸூ சிப்பதில் திரு உள்ளம்

த்ரிகரணங்களாலும் உம்மையே ஆழ்வான் முதலிய பெரியோர்கள் உபாசித்தார்கள் –
என் கரண த்ரயங்களும் உம் திருவடிகளில் லயிக்கும் படி அனுக்ரஹிக்க வேண்டும்
என்று இங்கே பிரார்த்திக்கிறார்
அந்வய மூலமாகவும் வ்யதிரேக மூலமாகவும் பிரார்த்திக்கிறார்
உமது திருவடிகள் விஷயத்தில் இன்புற்று சக்தமாய் இருக்க வேண்டும் என்பது அந்வயம் –
மற்ற எதையும் கண் எடுத்துப் பார்க்கக் கூடாது என்பது வியதிரேகம்
மூன்று பாதங்களில் அந்வயத்தையும்
நான்காம் பாதத்தில் வியதிரேகத்தையும் கூறுகிறார் –

நித்யம் யதீந்திர தவ திவ்ய வபு சம்ருதௌ மே-
சக்தம் மநோ பவது வாக் குண கீர்த்தநேசௌ-
க்ருத்யம் ச தாஸ்ய கரணம் து கர த்வயஸ்ய –
வ்ருத்யந்த்தரேஸ்து விமுகம் கரணத்ரயம் ச–4-

யதீந்திர-யதித் தலை நாதனே
நித்யம் -ஒழிவில் காலம் எல்லாம்
தவ திவ்ய வபு ஸ்ம்ருதௌ -உன் திருமேனியின் நினைவில்
மே-சக்தம் மநோ பவது -அடியேன் மனம் ஆசை கொண்டு இருக்க வேண்டும்
அசௌ வாக் –இந்த என் வாக்கு
குண கீர்த்தநே– உமது குண கீர்த்தனத்திலேயே
ஸததம் ஸக்தம் பவது-ஆ சக்தமாய் இருக்க வேண்டும்
க்ருத்யம் கர த்வயஸ்ய -இரு கைகளின் செய்கையும்
ச தாஸ்ய கரணம் து ஸக்தம் பவது-சேஷ வ்ருத்தியிலேயே இன்புற வேண்டும்
கரணத்ரயம் ச-முக்கரணங்களும்
வ்ருத்யந்த்தரே அஸ்து விமுகம் -மற்ற வியாபாரங்களில் கண் எடுத்துக் கூடப் பார்க்காமல் இருக்க வேண்டும் –

நித்யம்
நித்தியமாக ஆச்சார்ய உபாஸனத்தை விரும்புவோம்
இது கோறும் புருஷார்த்த காஷ்டையைத் தரும் காம்ய கர்மமாய் இருக்க வேண்டும்
என்று வைச்சித்ர்ய ரஸம் ரசிக்கத் தக்கது –
காம்யம் நித்யம் ஆகிறது என்று விரோதா பர்யாய அலங்காரமும் த்வநிக்கிறது –

யதீந்திர
யதித் தலை நாத
யோ நித்யம் அச்யுத பதாம் புஜ யுக்ம ருக்ம வ்யாமோஹத -என்று ஆழ்வான் பாடிய படி
நீர் நித்யம் அச்யுதன் திருவடிகளில் ஸக்தர் –
உம்முடைய திருமேனியின் ஸ்மரணத்தில் எமக்கு நித்ய வியாமோஹம் வேண்டும்
எத்தனை ஆச்சார்யர்கள் பின் வந்தாலும் நீரே குரு பரம்பரையின் நடு நாயகம்

நித்யம் யதீந்த்ர-
நித்ய காலமும் -கால தத்வம் உள்ளதனையும் நீரே எதித்தலை நாதர் என்று
நித்யம் யதீந்த்ர என்று சேர்த்துப் பொருள் கொள்ள வேண்டும் –

தவ திவ்ய வபு சம்ருதௌ
அப்ரதீ காலம்பனருக்கு அர்ச்சிராதி கதி உண்டு என்பர் –
உம திவ்ய சரண ஆலம்பனராய் இருக்க அதுவும் லபிக்கும்
இங்கு யோகத்தை -நிரந்தர பாவனையைப் -பிரார்த்திப்பதால் மனஸ்ஸூ வாக்குக்கு முன் வந்து விட்டது –

மே-சக்தம் மநோ பவது
மனஸ்ஸூக்கு வ்யாமோஹம் நீங்காமல் இருக்க வேண்டும் –

வாக் அசௌ
இது என் வாக்கு
என் பொல்லா வாக்கு
தோஷ கீர்த்தனத்தையே செய்து கொண்டு பாபத்தில் சாக்தமான என் வாக்கு என்று ஓர் கருத்து
இப்போது உம் குண கீர்த்தனத்திலே சக்தமாக ஸ்துதி பாடிக் கொண்டு இருக்கும் இந்த என் வாக்கு –

குண கீர்த்தநே
தவ-என்பதை இங்கேயும் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்
முதல் அடியில் உள்ள திவ்ய -பதத்தின் -ஸ்மரணத்தைக் கொண்டு இங்கும்
உம்முடைய திவ்ய குணங்களைக் கீர்த்தனம் செய்வதில் -என்றும் பொருள் கொள்ளலாம்
தைவீ சம்பத்து என்று ஸ்ரீ கீதையில் வர்ணித்த குணங்கள் திவ்ய குணங்கள்
கீர்த்தநம் -என்கிற பதத்தால் பகவத் குண கீர்த்தநம் போல் பரம சுத்தியையும் அனுபவத்தையும் தருவது
என்று பகவத் துல்யமான கௌரவத்தை ஸூசிக்கிறார்

அசௌ வாக் –
என்று சொல்வது இந்த என் நாக்கு என்று அபிநயத்தோடு கூடக் காட்டுவதையும் குறிக்கும்

ஸூ தரிடம் ஸ்ரீ பாகவதம் ஸ்ரவணம் செய்த ஸுவ்நக மகரிஷி-2 ஸ்கந்தம் 3 அத்தியாயத்தில்
ஜிஹ்வா அசதீ –ஸூதந சோபகாயத்யுருகாயா காதா -என்றது
ஓங்கி உலகு அளந்த உத்தமன் பேர் பாடி -என்று கொத்தப்பிராட்டி
வி சக்ர மாணஸ் த்ரேதாருகாய -என்று வேதம் டிண்டிமம் போல் உத் கோஷத்தை ஸூசித்தது
உரு காயன் என்பது அநேகம் பேர் களால் உச்ச ஸ்வரத்தில் ஆரவாரத்தோடு பாடப் படுபவனைச் சொல்லும்
உலகம் முழுவதும் தன் திருவடி முத்ரை பதியும் படி திருவடியை ஒத்தித் தந்தவர் த்ரிவிக்ரமர்
உலகம் முழுவதும் அவர் திருவடியின் ஸ்வம் என்று உலகம் எங்கும் எப்பொருளிலும் முத்ரை வைத்துக் காட்டியது
த்ரிவிக்ரமன் யஸஸ் விஷயமான காதைகளை ஓங்கி மகிழ்ந்து பரம ஆதரத்துடன் பாடாத நாக்கு
அஸதீ -இல்லது என்றே சொல்ல வேணும் –
ஸூத மஹரிஷியே அந்த நாக்கு ஸதீ உள்ளதாகக் காணப்படுகிறதே என்று சிலர் ஆபேஷித்தால்
அது ஸதீ உளதேல் -தார் துரிகா ஏவ ஸூத அது தவளை நாக்கே -மனுஷ்ய நாக்கு அல்ல என்று
அறுதி இடலாம் என்று அந்த ஸ்லோகத்தின் ரஸம் –
இந்த என் நாக்கு உன் குண கீர்த்தனத்தில் ஸக்தா பவது -எப்பொழுதும் பற்று உடையதாய் இருந்து
அதிலேயே வ்யாபரிக்க வேணும் –

க்ருத்யம் ச தாஸ்ய கரணம் து கர த்வயஸ்ய
இரண்டு கைகளின் செய்கை முழுவதும் உனக்குப் பணிவிடை செய்வதிலேயே மன்னி இருக்க வேண்டும்
இங்கு து -ஏவ என்று பொருள்
ச என்று முன் இரண்டு அடிகளில் கூறின மநோ வாக்குகள் போக மிகுந்தத்தைக் கூட்டுவது –

ஸ்ரீ மத் பாகவதம் -9 ஸ்கந்தத்தில் அம்பரீஷ உபாக்யானத்தில் அம்பரீஷருடைய பகவ நிஷ்டையை
ச வை மந கிருஷ்ண பதார விந்தயோ வஸாம்சி வைகுண்ட குண அநு வர்ணேந கரௌ
ஹரேர் மந்திர மார்ஜுன திஷு -என்று தொடங்கி
மநோ வாக் காயங்கள் மூன்றும் பகவானிடம் மன்னி வழு விலா அடிமை செய்தன என்றும்
தசம ஸ்கந்தம் 80 அத்யாயம் குசேலர் உபாக்யானத்தில்
ச வாக் யயா தஸ்ய குணான் க்ருணீத கரௌ ச தத் கர்ம கரௌ மனஸ் ச ஸ்மரேத் வசந்தம்
ஸ்திர ஜங்கமேஷு என்று வாக் காய மனங்களின் முக்கிய க்ருத்யங்கள் எவை என்று வர்ணித்ததையும்
இங்கே ஸ்வாமி நினைத்ததாகக் கொள்ளலாம்

அங்கும் இங்கும் பதங்களின் ஒற்றுமையும் பொருள்களின் ஒற்றுமையும் காணலாம்
அம்பரீஷ உபாக்யானத்தில் இம்மூன்று கரணங்களின் க்ரமத்தை அநு சரித்துள்ளது
மநோ வாக் காயங்கள் என்று சொல்லும் நிர்தேசத்துக்குப் பொருந்தும்
மநோ பூர்வ வாக் உத்தர -என்கிற கிரமத்தையும் இங்கு அநுசரிப்பதாகும் –
சா வாக் என்று குசேல உபாக்யானத்தில் -இங்கு அ சவ் வாக் என்று மாற்றியது
தம்முடைய இந்த நாக்கு என்று அபி நயித்துக் காட்டி அருளவே
அங்கு சா அது என்று பரோக்ஷ நிர்தேசம்

கரௌ ச தத் கர்ம கரௌ-என்று பாகவத ஸ்லோகத்தில் மிக்க ரசம் உண்டு
பகவத் கர்மங்களைக் கரணம் செய்யும் கரங்களே ஜீவன் தன உயிர் உடன் இருப்பவன் கரங்களே ஆகும்
இல்லையேல் சவ்நகர் 2 ஸ்கந்தத்தில் முன் கூறிய பிரகரணத்தில் -சாவவ் கரௌ -அவை பிணங்களின் கரங்களே –
உயிர் உள்ளவன் கரங்கள் அல்ல என்று நிந்தனைக்கு விஷயங்கள் ஆகும்
இந்த ரசத்தை க்ருத்யம் ச தாஸ்ய கரணம் -என்பதால் வியஞ்சனம் செய்கிறார் –
அது எங்கனம் என்னில்
தாஸ்ய கரணம் தான் க்ருத்யமாகும் -இல்லையேல் அது செய்கையே ஆகாது -என்று
வியாப்தியையும் க்ருத்யம் என்பதற்கு லக்ஷணத்தையும் காட்டுவது என்பது ஸ்பஷ்டம் –
என் செய்கை முழுவதும் உம் தாஸ்ய க்ருத்யமாகவே இருக்க வேணும்
இங்கே கரண சப்த்தத்தை புனருக்தம் போலே பிரயோகித்து இருப்பதால் தாஸ்ய கரணம் தான் க்ருத்யம் தான்
என்று அறுதி இடுவதோடு அடுத்து நான்காம் பாதத்தில் உள்ள கரண த்ரயம் என்ற பதத்தில்
கரண பாதத்தை பொறி இந்திரியம் என்னும் பொருளில் பிரயோகித்து
பகவான் ஆச்சார்யர் இவர்களுக்கு தாஸ்ய கரணம் செய்தால் தான் கரணங்கள் என்னும்
இந்திரியங்கள் கரணங்கள் ஆகும் -இல்லையேல் இவை துஷ் கரணங்கள் -அல்லது வி கரணங்கள்
அல்லது அகரணங்கள் ஆகும் என்பதையும் வியஞ்சனம் செய்கிறார்

வ்ருத்யந்த்தரேஸ்து விமுகம் கரணத்ரயம் ச-
முன் மூன்று பாதங்களாலும் மநோ வாக் காயங்கள் உளது என்று கூறும் யோக்யதையைப் பெறுவதற்கு
யதிராஜன் விஷயமாகவே நித்யமும் விநியோகிக்கப் பட வேணும் என்பதை அன்வய முறையில் காட்டி அருளி
அத்தை த்ருடீ கரிக்க வியதிரேக முறையில் நான்காம் அடியில் ஒரே பதத்தால்
மூன்றையும் சேர்த்து ஸங்க்ரஹித்து அருளுகிறார்
யத் சத்வே யத் சத்வம் -என்பது அன்வய முறை
யத பாவே யத பாவ -என்பது வியதிரேக முறை

யதிராஜ பக்தி நிஷ்டையில் நித்யமும் அன்வயம் இருந்தால் இவை மூன்றில் ஓன்று ஒன்றும் உளதாகும்
என்று முதல் மூன்று பாதங்களிலும் காட்டிய அந்வய முறை
அந்த நிஷ்டை இல்லையேல் இவை மூன்றும் இல்லனவே யாகும் என்று இந்த
நான்காம் பாதத்தில் காட்டுவது வியதிரேக முறை –
விருத் யந்த்ரத்தை வி முகத்வத்தை பிரார்த்திப்பதால் எம்பெருமானார் விஷயத்திலேயே இங்கு கூறும்
மனோ வ்ருத்தி வாக் வ்ருத்தி காய வ்ருத்தி மூன்றும் அபிமுகமாக இருக்க வேண்டும் என்றும்

யோக சித்த வ்ருத்தி நிரோத-என்கிற யோக ஸூ த்ரத்தில் கூறிய லக்ஷணம் படி
எம்பெருமானாரை உபாசனம் செய்யும் யோகம் ஆகும் இது என்று ஸூசிக்கிறார்
அமானித்வம் அதம்பித்வம் முதலிய இருபது ப்ரஹ்ம ஞான சாதனங்களை ஸ்ரீ கீதை -13 அத்யாயம்
கணக்கிடுகையில் -ஆச்சார்ய உபாஸனம் என்று ஆச்சார்ய விஷயமான உபாஸனத்தையும்
சாதனமாக பரிகணநம் செய்தார்
தேவம் இவ ஆச்சார்யம் உபா ஸீத என்று -இரண்டு தேவர்களையும் -பகவான் ஆகிற தேவரையும்
ஆச்சார்யரான தேவரையும் உபாஸிக்க வேண்டியதில் பகவானைப் போலவே
ஆச்சார்யரையும் உபாஸிக்க வேணும் என்று ஸ்ருதி விதித்தது –

ஸ்வேதர உபநிஷத்தில் முடிவில் கடைசி மந்திரத்துக்கு முன் மந்த்ரத்தல்
தபஸ் ப்ரபாவாத் தேவ ப்ரஸாதாத் -என்று பக்தி யோகம் என்னும் தவத்தின் வலிமையாலும்
தேவனுடைய கடாக்ஷத்தாலும் ஸ்வே தாஸ்வதரர் ப்ரஹ்ம ஸாஷாத் காரம் பெற்று
ப்ரஹ்ம வித்வனாகி மோக்ஷ சித்தியைப் பெற்றார் என்று கூறி விட்டு
தேவ ப்ரஸாதம் என்பதற்கு குரு தேவன் ப்ரஹ்மம் ஆகிய தேவன் இரண்டு தேவர்கள் இடத்திலும்
துல்யமாய் பக்தி செய்ய வேணும் என்றும்
ஆச்சார்யன் இடத்தில் தேவன் இடத்தில் போல் அத்யுத் க்ருஷ்டமான பக்தி நிஷ்டையை அனுஷ்டித்து
அவன் பிரஸாதத்தைப் பெற்றால் அம் மஹானுக்கு உபதேசிக்கப்பட்ட எல்லா விஷயங்களும்
உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி போல் பிரகாசிக்கும் என்றும் முடிவு மந்திரத்தில் இது பரம சாரம் என்றும்
உபநிஷத் உப சம்ஹாரம் செய்தது –

யஸ்ய தேவே பரா பக்தி யதா தேவே குரவ் ததா பரா பக்தி தஸ்ய மஹாத்மன ஹி ஏதே கதிதா
அர்த்தா ப்ரகாஸந்தே என்று -என்று உபநிஷத் பதங்கள் உள்ளபடியே அந்வயிப்பதே உசிதம் என்று பெரியோர் அருளிச் செய்வர்
இந்த அன்வயத்தில் முன் கூறிய தேவ சப்தத்துக்கு ஆச்சார்ய தேவரும் பொருள் கிடைப்பதால்
ஞான சித்திக்கும் மோக்ஷ சித்திக்கும் இருவர் கடாக்ஷமும் வேண்டும் என்பதும்
தேவே குரவ் -என்று ஸாமா நாதி கரணமாக அபேத அந்வயத்தாலே குருவை தேவனோடு அபின்னமாக
நினைக்க வேணும் என்றும் கிடைக்கிறது
ஆச்சார்ய பரம்பரையில் நித்யமும் நடு நாயகரான யதிராஜர் என்னும் நம் சித்தாந்த தீர்த்த காரரை உபாசித்து
ப்ரஹ்ம உபாஸனத்துக்கு உபஷ் டம்பகம் ஆகுமே ஒழிய விரோதம் ஆகாது

———————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ கோபாலாச்சார்ய ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்-
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்–

ஸ்ரீ யதிராஜ விம்சதி வியாக்யானம் -ஸ்ரீ கோபாலாச்சார்ய ஸ்வாமிகள் –பாசுரம் -3-

October 26, 2020

முதல் ஸ்லோகத்தில் ஸ்ரீ மாதவர்கள் திருவடிகள் சடகோபர் திருவடிகள்
எம்பெருமானார் திருவடிகள் ப்ரஸ்த்துதம்
இரண்டாம் ஸ்லோகத்தில் கோதை பட்டர் பிரான் பரகாலர் முதலிய ஆழ்வார்கள்
திருவடிகளும் ஸ்ரீ கூர நாதனுடைய சென்னியும் சேர்ந்தன
இங்கு கூர நாதன் பிள்ளான் முதலிய சிறு மா மானிடராய் ஆச்சார்யர்கள் திருவடிகள்
நிரந்தரம் பஜநம் பிரார்த்திக்கப் படுகிறது –
எம்பெருமானார் திருவடிகளைப் பணிந்த ஆச்சார்யர்களின் திரு வடிகளைப் பஜிப்பது
எம்பெருமானார் தியான பாரமான விம்சதி என்னும் பாவனையில் ஏக ரஸமாகச் சேருகிறது

மீமாம்ஸை மூன்றாம் அத்தியாயத்தில் சேஷ சேஷி பாவ விசாரணை –
சேஷ சேஷி பாவம் தானே நம் சித்தாந்தம் -ததீய சேஷத்வம் தத் சேஷத்துவத்துக்கு அங்கம் –
சேஷி பரம்பரை தாழத் தாழ கீழ்ப் பர்வத்தில் சேஷத்வம் ஸ்வரூபத்துக்கு மிகவும் ஏற்கும்
ஸ்ருதி லிங்கம் வாக்கியம் முதலிய பிரமாணங்கள் கர்ம மீமாம்ஸையில் சேஷ சேஷி பாவ நிர்ணாயகம்
வாசா என்பது நிரபேஷ கண்டாவரமான சப்தம் என்னும் ஸ்ருதி பிரமாணத்தை ஸூ சிக்கும்
ஸ்ருதியினால் சேஷித்வம்
வாக்கினால் -வாக்யத்தால் சேஷத்வம்
லிங்க ப்ரமாணத்துக்கு ஐ ந்தர்யா கார்ஹ பத்யம் உப திஷ்டதே என்னும் பிராமண வாக்கியத்தையும்
நேந்த்ர சச்ச ஸதா சஷே -என்கிற இந்த மந்திரத்தையும் உதா ஹரிப்பர் –

வச நாத்து அயதார்த்தம் ஐந்த்ரீ ஸ்யாத் -என்ற இரண்டாம் பாதம் இரண்டாம் அதிகரணத்தில் –
வசனம் -என்னும் ஸ்ருதியாலே இந்திரனை ஸ்துதிப்பது போல் உள்ள
மந்த்ரத்தைச் சொல்லி கார்ஹ பத்யம் என்னும் அக்னியை உபஸ்தானம் பண்ண வேண்டும் –
மந்திரத்தில் உள்ள இந்த்ர பதத்துக்கு அமுக்யமாக அக்னி பரமாகப் பொருள் கொள்ள வேண்டும்
என்று சித்தாந்தித்தார்கள் –
அக்னவ் வசன சாமர்த்யாத் விநியோக பிரதீயதே நாத்யந்தம சமர்த்தத்வம் கௌண சாமர்த்ய சம்பவாத் –
என்று அங்கே வார்திகம்

இந்த ஸ்லோகத்தில் -யதீந்த்ர -என்று இந்த்ர சப்தத்தை -கௌண மாக -அமுக்யமாக -பிரயோகிப்பதாலும்
ஸ்ருதி லிங்க பலாபலாதி கரணத்தை ஸூசிக்கிறார் –
அங்கங்கள் கரணங்கள் சாதனங்கள் -இங்கே மூன்று கரணங்களாலும் கூரநாதர் பிள்ளான் முதலான பிரதான குருக்கள்
யதிராஜர் திருவடித் தாமரை நிரந்தரம் முடி சூடி உபாசித்தார்கள் -என்கிறார் –

அங்க அத்யாயமான மூன்றாம் அத்தியாயத்தை அனு சரிக்கும் மூன்றாம் ஸ்லோகத்தில்
மூன்று கரணங்களாலும் ஏக ரீதியாக ச ரூபமாக பரம ஆர்ஜவத்தோடு ஆச்சார்ய உபாசனம் செய்தார்கள் என்கிறார் –

உபாசனத்துக்கு கரண த்ரயங்களும் அவற்றின் ஸாரூப்யமும் அங்கம் ஆகும் –
எம்பெருமான் திருவடிகளை உபாஸித்த ஆச்சார்யரின் திருவடிகளை உபாஸிப்பது
எம்பெருமான் திருவடிகளை உபாஸிப்பதுக்கு அங்கம் –
அங்கங்கள் பிரதானத்துக்கு அனுக்ராஹம் என்பர் மீமாம்ஸகர் -இந்தக் கிரமத்தில் எம்பெருமானார்
அடி பணிந்து உய்ந்த ஆச்சார்யர் பாத சேவை எம்பெருமான் பாத சேவைக்கு அனுக்ராஹம் ஆகும் –
அமானித்வம் என்று தொடங்கிப் படித்த 20 சாதனங்களில் ஆச்சார்ய உபாசனம் ஓன்று
முண்டக உபநிஷத்தில் -தஸ்மாத் ஆத்மஜ்ஞம் ஹி அர்ச்சயேத் -என்று ப்ரஹ்ம நிஷ்டரை பூஜிப்பதை விதித்து
உடனே அடுத்த மந்திரத்தில்
ச வேத ஏதத் பரமம் ப்ரஹ்ம தாம -என்று அப்படிப் பூஜிப்பவன் பர ப்ரஹ்மத்தை அறிவான் என்று கூறப்பட்டது –

வாசா யதீந்திர மநஸா வபுஷா ச யுஷ்மத்
பாதாரவிந்த யுகளம் பஜதாம் குருணாம்
கூராதி நாத குருகேச முக ஆத்ய பும்ஸாம்
பாதா நு சிந்தன பர சததம் பவேயம் –3-

யதீந்திர -யதித் தலைவனே
வாசா -வாக்கினாலும்
மநஸா -மனத்தினாலும்
வபுஷா ச -காயத்தினாலும் கூட
யுஷ்மத் பாதாரவிந்த யுகளம் -உம் திருவடித் தாமரைகளை
பஜதாம் -இடைவிடாமல் உபாசிக்கும்
குருணாம்-ஆச்சார்யர்களான
கூராதி நாத குருகேச முக ஆத்ய பும்ஸாம் -கூரத்தாழ்வான் திருக்குருகைப் பிரான் பிள்ளான்
முதலிய ஆதி புருஷர்களின்
பாதா நு சிந்தன பர –திருவடிகளை அனுஸ்யூதமாக ஸ்மரிப்பதிலேயே நோக்கோடு
சததம் பவேயம் – சர்வ காலமும் இருப்பேனாக

வாசா
வாங்கினாலும்
மநோ வாக் காயங்கள்
மனஸா வாஸா ஹஸ்தாப்யாம்
காயேந மனஸா வாசா
இங்கு வாஸா -என்று முதலில் வைத்ததுக்கு மூன்று காரணங்கள் –
1- ஸ்ருதி லிங்க வாக்யாதி ப்ரமாணங்களில் சப்தம் ஸ்ருதி என்பதை முதலிலேயே காட்ட வாஸா என்று தொடங்குகிறார்
வாஸா என்பது வாக்யத்தையும் சொல்லுமானதால் மூன்றாவது பிராமணமான வாக்யமும் ஸூசகம்
2-குரூம் ப்ரகாசயேத்தீ மான் -என்று குரு பிதா முதலானவர்களைப் புகழ வேண்டும் –
மனத்தில் வைத்து இருந்தால் போதாது – உலகம் அறிய உரக்க ஸ்துதிக்க வேண்டும்
ஆகையால் இது விஷயத்தில் வாக்கு பிரதானம் –
3-இப்போது பிரக்ருதத்தில் அபேக்ஷிப்பது ஸ்துதி தலைக்கட்ட வேண்டும் என்பதே –
எம்பெருமானாரை உபாசித்த ஆழ்வான் போல்வார் ஸ்துதி வாக்குகளை முதலில் நினைக்க வேண்டும் -பேச வேண்டும்
ஜிஹ்வே கீர்த்தய கேஸவம் முரரிபும் சேதோ பஜ ஸ்ரீ தரம் பாணி த்வந்த்வ சமர்ச்சய -என்ற
முகுந்த மாலை கிரமத்தையும் நினைக்கிறார் –

யதீந்த்ர
இங்கு தான் முதன் முதலில் நேரில் ஆஹ்வானம் பண்ணுகிறார் –
இந்த்ர ஆயாஹி வீதயே –ஹவிஷ்க்ருத் ஏஹி -என்பது போல் கூப்பிடுகிறார்
தேவரீர் திருவடிகளில் உபாசகர் திருவடிகளில் நிறைந்த பக்தியை அருள வேண்டும் என்று
இங்கு யதீந்த்ரரைப் பிரார்த்திக்கிறார்
இந்த்ராதிகளை இப்படிப் பிரார்த்தித்தால் கோபம் வருமே
அடியார்க்கு என்னை ஆட்படுத்த விமலன் என்று வர்ணிக்கப் பட்ட பர ப்ரஹ்மம் போல்
மம சாதர்ம் யம் ஆகதா -என்றபடி ப்ரஹ்ம சாதரம்யம் உள்ள எம்பெருமானாருக்கும் அதே சீலம்
இங்கே யதீந்த்ர என்று கூப்பிடத் தொடங்கி -நித்யம் யதீந்திர-4- / யதீந்திர நாத-5-/யதீந்திர-7-/யதீந்திர-12 /
யதீந்திர-15-/யதீந்திர-16 /யதீந்திர -18 /ஸ்ரீ மன் யதீந்திர-19–என்று கூப்பிட்டு முடிக்கிறார் –
யதித்தலை நாதன் -யதீ நாம் இந்திரன் –

மனஸா
ஓர் பிரகரணம் முழுவதும் ஏக புத்யா ரூடமாக -ஒரே வாக்யமாக மனதில் க்ரோ டீகரிக்க வேண்டும்
இதில் பிரகரணம் என்று மூன்றாம் பிரமாணத்தை ஸூ சிக்கிறார் -அந்தர் இந்த்ரியம்

வபுஷா ச
அங்கு என ஆடும் என் அங்கம் -என்றது போல் எம்பெருமானார் விஷயத்தில்
அங்கங்கள் எல்லாம் பரவசமாகப் பஜித்துக் கூத்தாடும் –

யுஷ்மத் –பாதாரவிந்த யுகளம் பஜதாம்
நிரந்தரமாக -அவிச்சின்னமாக பஜிக்கும் தேவரீர் திருவடிகளைப் பஜிப்பவர் திருவடிகளை
அடியேன் பஜ்ஜிக்க அனுக்ரஹிக்க வேண்டும்

குருணாம்-
உம்முடைய திருவடிகளைப் பஜித்து உம் சிஷ்யர்கள் ஜகத் குருக்கள் ஆனார்கள்
உம்மைப் பஜிப்பவர்க்கும் உம் சாம்யத்தை நீர் அருளினீர்
ஆத்ம சாம்யா வஹத்வாத் பத்யு ஸம் யமி நாம் ப்ரணம்ய சரணவ் தத் பாத கோடீ ரயோ –
சம்பந்தேன ஸமித்யமான விபவான் தான்யம்ஸ்த தான்யான் குரூன் -முதலியவற்றை நினைக்க வேண்டும் –

கூராதி நாத குருகேச முக ஆத்ய பும்ஸாம் –
கூரப்பிரான் -கூரேசர் –குருகைப்பிரான் குருகேசர் -முதலிய பகவத் குணங்களில் ஆழ்ந்து
முழுகும் குருகை நகர் முனிவர் போன்றவர்கள் – கூரேச குருசேகர்கள் –
ப்ரேமார்த்த விஹ் வல கிர -புருஷா -புராணா -என்பதைக் கணிசித்து ஆத்ய புமான்கள் என்கிறார் –

ஆத்ய புமான்கள் –
புராண புருஷர்கள்
தாசாரதி -முதலியாண்டான் முதலிய பெரியோரும் ஆதி ஸப்த க்ராஹ்யர்

பாதா நு சிந்தன பர
பக்தி என்பது த்ருவ அநு ஸ்ம்ருதி
அநு ஸ்ம்ருதி என்பது உபாஸனம் என்று ஸ்ருதி பிரகாசிகை -தொடர்ந்து ப்ரீதி நினைப்பு
அநு -பின் தொடர்ச்சியாக என்றும் பொருள் உண்டே
உன் திருவடி த்வந்வத்தை முடியில் வஹிப்பவர்கள் திருவடிகளில் பக்தி -உம் திருவடியை மேலும் அத்தை ஒட்டி

சததம்
இந்த ஸ்துதியில் நெடுகிலும் -ஒழி வில் காலம் எல்லாம் -எல்லையற்றதாக
முடிவில்லா அன்புடன் அடிமைத்தன்மை கோரப்படுகிறது –
நித்ய சேவா பிரேம ஆவில ஆசய -முதல் ஸ்லோகம்
நித்யம் சக்தம் பவது-4 th ஸ்லோகம்
நித்யம் அனுபூய மம அஸ்ய புத்தி –-6th ஸ்லோகம்
அந்வஹம் ஏததே-நாள் தொறும் வளர்ந்து வருகிறது-7th ஸ்லோகம்
அநிசம் -8th ஸ்லோகம்
நித்யம் -9th ஸ்லோகம்
சததம் சராமி -10th ஸ்லோகம்
புன புன–11th ஸ்லோகம்
சததம் பவாமி–12th ஸ்லோகம்
ஏக ரசதா–16th ஸ்லோகம்
சதா பவதி தே–16th ஸ்லோகம்
கால த்ரயேபி–17th ஸ்லோகம்
அந்வஹம் மம விவர்த்தய–18th ஸ்லோகம்
ஸ்ரீ மன் யதீந்திர தவ திவ்ய பதாப்ஜ சேவாம்-19- என்று ஒத்துகிறபடி யதிராஜா பாத ஸேவையே
இங்கே கோறும் பலன்
ஆழ்வான் பிள்ளான் திருவடிகளிலே நிரதிசயமான ப்ரீதி வந்தால் தானே அவர்கள்
தைவமான யதிராஜன் திருவடிகளின் பக்தி கூடவே வரும் –

பவேயம் –
இங்கே எல்லாம் அஸ்து -பவேயம்-பவது-என்றே ஓடுகிறது –
இதுவே சத்தா ஹேது
இல்லையேல் அஸன்நேவ பவதி –

———————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ கோபாலாச்சார்ய ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்-
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்–

ஸ்ரீ பரவாதி கேசரி ஸ்வாமிகள் அருளிச் செய்த ஸ்ரீ சைல வைபவ பாசுரங்கள் —

October 25, 2020

ஆனி திரு மூலம் -தனியன் அவதார நாள்
ஸ்ரீ சைல அஷ்டகத்தின் தமிழ் ஆக்கம்
15 பாசுரங்கள் -அந்தாதி –

கூறுகேன் உலகீரே குங்குமத் தோள் அரங்கேசர்
மாறன் மறைப் பொருள் கேட்க மணவாள மா முனியை
ஏறும் மனை தனில் இருத்தி இரு நிலத்தில் தாம் இருந்து
வீறுடனே செவி சாத்தி விரையடி பூசனை யாற்றி –1-

ஆறு இரண்டு புரம் சூழும் அரங்க முதல் நூற்று எட்டும்
கூறிய ஸ்ரீ சயிலத்தைக் கொண்டாடி உரைக்க என
ஊறிய தேன் பெருக்கு என்ன உன்னி அத்தை உகந்து உரைத்தான்
சேறு வளர் கமலை மைந்தன் சிந்தை மகிழ்ந்து ஒருப்பட்டே -2-

ஆறு இரண்டு-பன்னிரண்டு மாதங்களும் -இரண்டு ஆற்றுக்கு நடுவில் என்றும்-

பட்டர் பிரான் முதலான பதின்மர் கலை படிச்சலினும்
சிட்டர்களாய் தினம் தோறும் திருமண் இடு வேளையிலும்
இட்டமுற உணும் பொழுதத்து ஒண் சுர நீர் ஏற்கையிலும்
அட்ட திக்கும் விளங்க உரைத்தார் ஆரியர்கள் அனைவருமே –3-
(பழிச்சலினும் -பாட பேதம்-அநுஸந்திக்கும் புகழும் போது எல்லாம் )

ஆரியர்கள் கொண்டாடி ஆசரித்த தனியனைத் தான்
பேர் இயலும் தொண்டர் குழாம் பெரும் பேறாகக் கொண்டனரால்
சீரியராய் வாழ எண்ணில் ஜகத்தலத்தீர் கற்று உணர்மின்
தார் இயலும் அரங்கருக்கும் தமிழ் மறைக்கும் மணமாமே -4–

மணவாள மா முனியை வழுத்துரவோர் பயன் பெறுவர்
குணமாகக் கொண்மின் இதைக் கொடும் பிறபிப் பிணி அகல்வீர்
பண வாள் அரவு இவராம் பகைத்தாரோ உய்வு இலர்
மணமுடைய மந்திரமா மதிக் கொள்ளீர் தனியனையே –5-

தனியன் என்று பேர் சாற்றித் தண் அரங்கர் முன்னர்
இனிய திருப்பவளத்தாலே முனி வரனார்
மாறன் மறை முப்பாதாறாயிரத்தின் மாண் பொருளை
கூற உபதேசித்தார் கொண்டு –6-

தேசம் எங்கும் ஈது திருப்பதிகள் தோறும் உரைக்க
நேசமுற அரங்கர் நேமித்தார் ஏசுமவர்
பாதகராய் எரி வாய் பாழ் நரகில் துய்ப்பர் இன்னல்
வேதனார் உள்ள மட்டும் எய்த்து –7-

எய்யத் துணிய இராவணியைக் கொன்றவன் தான்
செய்ய நெறி விளங்கும் சேடன் அவன் வையம்
தனை வளர்க்குமாறு வர யோகி தானாய்
வினை அறுத்து வீடு அருளும் வேந்து –8-

வேந்தராய் மண் ஆண்டு விண் ஏறலாம் எளிதாய்த்
தோய்ந்த உறவாய் இருக்கில் தொல் உலகீர் ஓர்ந்து உய்ய
ஏதி கொடு காலன் இருந்தமர் மேவார் விண்ணோர்
நாதனும் வந்தே வணங்கு நன்று – 9-

வணங்கினார் சீர் பெற்றார் வான் முறையால் வீடணர் போல்
இணங்கினார் ஓர் ஒருவர் இரு நிலத்தில் சிறப்புற்றார்
பிணங்கினார் பேய்ப் பிறவி பேதையர் கடமைத் தண்டே
உணங்கினார் தாமதராய் உட் சினந்தார் சென்ற வாறே –10-

தென் கலையாம் தமிழ் வேதச் சீ சயிலத் தனியன் எனும்
நன் கலையை உள் கனிந்து நவிற்று பெரும் தகை மாந்தர்
மின் களையும் புரி நூலும் மேல் நோக்கு புண்டரமும்
தென் கலையும் வட கலையும் திகழ் நா வீரர் ஆகுவரே –11-

ஆகுதல் என் இனி எனக்கோர் ஆராவமுதாய் என்
சோக மற உளத் தடத்துத் துலங்கு வர வர யோகி
சேகறு செம்மலர்த் தாளும் சீ சயிலத் தனியனும் இன்று
ஓகை யறப் பெற்றேனால் ஒலி கடல் தாரணீயீரே -12-

தாராணியோர் வாழ்வு எண்ணித் தானே திரு வனந்தன்
பேர் அணியும் குருகை நகர் பிறந்த தனிப் பேர் அருளால்
சீர் அணியும் மணவாள மா முனியாய்ச் செனித்தனனால்
தார் அணியும் அரங்கருக்குத் தமிழ் மறை தேசிகன் எனவே -13-

தமிழ் மறையோர் ஓதுவரேல் தனியன் இது மற்று இல்லை
திமிர மற மெய்ஞ்ஞானச் செழும் சுடர் சேர் மனமுடையீர்
அமிழாமல் சம்சாரத்து ஆழ் கடலை கடத்தி ஓர்
நிமிடத்தில் நித்தியராய் நிறுத்தும் பேர் இன்பத்தே –14-

பத்துத் திசைகளிலும் பண மணிகள் சுடர் எறிப்ப
முத்தி தரும் அரங்கருக்கு மூ வணையாய் சூழ்ந்து இலங்கும்
எத்திசையும் பணிந்து ஏத்தும் எம் பெரிய முனி யாகும்
அத்தன் எழில் வர யோகி ஆயிர வாய் அரவரசே –15-

அரவம் ஏறு மேவி அறி துயில் கொள்ளும் அரங்கர் உரை
வர யோகி சி சைலத்தின் பெரும் புகழ் வைபவத்தை
விரகால் இசை மறையோர் திலகன் தமிழ் வீறு உடைய
பரவாதி கேசரி பாப் பதினைந்து பணித்தனனே –16-

——————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பரவாதி கேசரி ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்-
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

ஸ்ரீ யதிராஜ விம்சதி வியாக்யானம் -ஸ்ரீ கோபாலாச்சார்ய ஸ்வாமிகள் –பாசுரம் -2-

October 24, 2020

ஸ்ரீ பாஞ்ச ராத்ரத்தையும்
அதில் விஸ்தரிக்கப்பட்ட பஞ்ச கால பாராயணத்வம் அர்ச்சாதி திவ்ய மங்கள அர்ச்சனாதிகள்
வேதங்களை ஓன்று படுத்தி ஸ்ரீ வைஷ்ணவ தரிசனத்தை த்ராதம் ஸம்யக் யதீந்த்ரை –
முதலிய உபகாரங்களைக் கொண்டு அல்லவோ எம்பெருமானார் ஸ்துதி இருக்க வேண்டும்
ஸ்ரீ மாதவன் என்றால் எந்த திவ்ய தேச எம்பெருமான்
பராங்குச பாத பக்தர் என்றதால் நாதோப்ஜ் ஞமான விசிஷ்டாத்வைத தர்சனம் என்பதில்
நாதனுக்கு நாதனான வரும் முனி நாதன் ஆக்கி நாலாயிரம் வழங்கி அருளிய சேனை நாதன் என்னும் சடகோபர் ஸ்மரணம் உண்டே
லஷ்மீ நாத ஸமாரம்பாம் -திவ்ய தம்பதிகள் சமரணம் ஸ்ரீ மாதவாங்க்ரி கிடைத்தது
வந்தே கமலா க்ருஹமேதிம்-போல் லஷ்மீ நாத ஸமாரம்பமாகும் இஸ் ஸ்லோகமும்

பாஞ்ச ராத்ர ப்ரதிபாத்யமான எந்த திவ்ய தேசத்தில் ஸூ காஸீனராக பகவத் நியமனத்தால்
எம்பெருமானார் தம் சிஷ்ய பரிகாரங்களோடே ஆ பிரயாணம் எழுந்து அருளி இருந்தார்
எந்த திவ்ய தேசத்தில் சிரகாலம் ப்ருங்கமாக -மதுகரமாக -மாதுகர வ்ருத்தியாலே திரு வீதிகளில்
பிஷாடன் உத்ஸவங்கள் செய்தது
யதிகள் ஞான கர்மங்கள் பக்ஷங்களால் ஹம்ஸங்களாய் விளையாடி ரமிக்க வேணுமே
ஸ்ரீ ரங்க ராஜனே வேதாதியில் விளங்கும் பரம் பொருள் -உபய வேதாந்த சர்வ ஸாகா ப்ரத்யயமான பொருள்
யதிராஜ ஹம்ஸ பக்ஷியை ராமானுஜ திவாகரர் என்பர் -எந்தக் கமலங்களை மலரச் செய்து மகிழ்விப்பவர் இவர்
குரு சிஷ்யர்களை சேர்ந்தே அனுசந்திப்பது வியாஸ சம்ப்ரதாயம்
இவர் சிஷ்யர்களில் உத்தமர் யார்
இந்தக் கேள்விகளுக்கு உத்தரம் அளிக்கிறார் இதில்

பூர்வ மீமாம்சையின் இரண்டாவது அத்யாயம் சப்தாந்தரம் -அப்யாசம் முதலியவைகளால்
கர்ம பேதத்தைச் சொல்லி சாகாந்தர அதிகரணம் என்ற சர்வ சாகா ப்ரத்யய ஐக்ய அதிகரணத்தோடே முடிந்தது
ஆச்சார்ய தேவோ பவ
தேவ மிவ ஆசார்யம் உபாஸீத
தஸ்மாத் ஆத்மஞ்ஞம் ஹயர்ச்சயேத் பூதி காம் -இப்படி பல இடங்களில்
பண்டை நான் மறையில் ஆச்சார்ய உபாஸனம் விதிக்கப்படுகிறது
ப்ரஹ்ம வித்யைகளில் -32-யிலும் ஆச்சார்ய உபாஸனம் தனியான வித்யை இல்லை
அது சர்வ வித்யை அநு யாயி
ஆச்சார்யார்க்கு அடிமை -அடியார்க்கு அடிமை -நெடுமாற்கு அடிமை -இவற்றை உபாய கோடியிலும் பல கோடியிலும்
சேர்த்து சாகாந்த்ர அதிகரணம் ஸூசகம் இங்கு
சடஜித் த்ருஷ்ட ஸர்வீய ஸாகா காதா -ரத்னாவளியில் மாறன் மறை சர்வாதிகாரமாக சர்வ சாகா என்கிறார்
சர்வருக்கு பொதுவான சாம சாகை சர்வ சாகை –

ஸர்வ ஸாகா ப்ரத்யயர் -சர்வ வேதாந்த ப்ரத்யயர் -பதின்மர் பாடும் பெரிய பெருமாளே அந்த மூர்த்தி –
முதலில் பேசப்படுபவனும் -பிரணவத்தில் விளங்கும் பரம் பொருளும் -ஸ்ரீ ரெங்க ராஜனே –
ப்ரஹ்மண பிரணவம் குர்யாத் ஆதவ் அந்தேச -எந்த வேதத்தைப் பேசினாலும் முதலில் பிரணவம் உண்டே
செழு மறையின் முதல் எழுத்துச் சேரும் கோயில்
ப்ரணவாகார விமானத்துக்குள் ப்ரணவ வாஸ்யமான ரெங்கராஜன் -சர்வ வேத வாத்யன் -சர்வ வேத ப்ரத்யயன் –

ஸ்ரீ ரெங்க ராஜ சரணாம் புஜ ராஜ ஹம்சம் –
ஸ்ரீ மத் பராங்குச பதாம் புஜ ப்ருங்க ராஜம் –
ஸ்ரீ பட்ட நாத பரகால முகாப்ஜ மித்ரம் –
ஸ்ரீ வத்ஸ சிஹ்ன சரணம் யதிராஜ மீடே –2-

ஸ்ரீ ரெங்க ராஜ சரணாம் புஜ ராஜ ஹம்சம் –
ஸ்ரீ ரெங்கராஜருடைய திருவடித் தாமரைகளில் விஹரிக்கும் ராஜ ஹம்ஸமாயும் –
ஹம்ஸ ஸ்ரேஷ்டராயும்
ஸ்ரீ மத் பராங்குச பதாம் புஜ ப்ருங்க ராஜம் –
ஸ்ரீ பராங்குசர் திருவடித் தாமரைகளில் மது பானம் செய்து ரீங்காரத்துடன் பாடி வட்டமிடும்
ஸ்ரேஷ்டமான வண்டை ஒத்தவராயும்
ஸ்ரீ பட்ட நாத பரகால முகாப்ஜ மித்ரம் -ஸ்ரீ பட்டர் பிரான் ஆகிய பெரியாழ்வார் பரகாலர் இவர்களுடைய
முகங்களாகிய தாமரைகளுக்கு மகிழ்ச்சி தரும் ஸூர்யனாகவும் மித்ரராகவும்
ஸ்ரீ வத்ஸ சிஹ்ன சரணம் -கூரத்தாழ்வானுக்கு அடைக்கலமாயும் உள்ள
யதிராஜ மீடே –ஸ்ரீ எதிராஜரை ஸ்துதிக்கிறேன் –

ஸ்ரீ ரெங்க ராஜ சரணாம் புஜ ராஜ ஹம்சம்
அத்ரைவ ஸ்ரீ ரெங்கம் ஸூ கமாஸ்வ -என்று ஸ்ரீ ரெங்க ராஜ நியமனம்
வான் திகழும் சோலை மதிள் அரங்கர் வண் புகழ் மேல்
ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடகோபன்
மொய்ம் பால் வளர்த்த இதத்தாய் இராமானுசன் -என்று பிள்ளான் அருளியபடி
இரண்டு தாய்களையும் கீழே அனுசந்தித்தார்
திருவாய் மொழி ரெங்க ராஜன் புகழ் விஷயம்
பத்து சதக விஷயங்களும் கங்குலும் பகலும் பதிகத்தில் உண்டே

ஸ்ரீ ரெங்க ராஜ ஸ்தவம் –127- ஸ்லோகங்களுக்கு நடுவில் -63- ஸ்லோகத்தில்
ஏஷ ப்ரஹ்ம ப்ரவிஷ்டோஸ்மி க்ரீஷ் மே சீத மிவ ஹ்ரதம் -போல் மானஸ சரஸூ போன்ற சீதளமான
தாமரைத் தடாகம் ஸ்ரீ ரெங்கராஜர் திவ்ய மங்கள விக்ரஹ நிரூபணம்
திருவடிகளை அத் தடாகத்தில் தாமரைகளாய் மிதப்பன –
அவற்றின் போக்யதையை ரஸித்துக் கொண்டு -திரு மேனி யாகிய மானஸ ஸரஸ்ஸூ போன்ற
பங்கஜ தடாகத்தில் விஹரிக்கும் ராஜ ஹம்ஸம் ஆவார்
ஸ்ரீ ராமானுஜ பரம ஹம்ஸர் -ராஜ ஹம்ஸர் -பரம ஹம்ஸர் -ஹம்ஸா நாம் ராஜா என்பதும்
பரமரான ஹம்ஸர் என்பதும் ஒன்றே –

அரங்கத்தம்மான் திருக் கமல பாதத்தில் அலை எறிகிற மது ப்ரவாஹத்தில் சிறகு அடித்துக் கொண்டு
வர்த்திக்கிற ஹம்ஸ ஸ்ரேஷ்டர் -பிள்ளை லோகம் ஜீயர்
ரதிம் கத -ஸ்ரீ ரெங்கத்தில் அரங்கனுக்கு ரதி
அரங்கன் தாமரை அடிகளில் ராமானுஜ ராஜ ஹம்சருக்கு ரதி –

ந பத் நாதி ரதிம் ஹம்ஸ கதாசித் கர்த்த மாம்பஸி -என்பர் ரமந்தி ஹம்ஸா உசி கஷயா -என்று ஸூ கர் –
இரண்டாம் அத்யாயம் மூன்றாம் பாதம் -அவேஷ்ட் யதிகரண விஷயம் திரு உள்ளத்தில் ஓடி இந்த இரண்டாம் ஸ்லோகம்
ராஜா சப்தம் க்ஷத்ரியர் என்றே பொருள் -குமாரில பட்டர் வார்த்திகம்
ரெங்க ராஜன் -என்ற இடத்தில் ராம கிருஷ்ண அவதார தசையைக் கொண்டு ஒருவாறு ஷத்ரியத்வத்தை நினைக்கலாம்
அரங்கமேய அந்தணன் –
அரங்கம் ஆளி -அந்தண அரசனாகவும் கொள்ளலாம்
ரங்கத்தை ரஞ்ஜீப்பிக்கும் ராஜாதி ராஜன்
இந்த ஸ்லோகத்தில் நான்கு ராஜ -சப்தங்கள்
ஷத்ரிய ராஜா அந்தணர் ராஜா முதலில்
இரண்டாவது மூன்றாவது மனுஷ்யர் அல்லாத கேவல பிராணியைச் சொல்லுவதால் ஜாதி ப்ரஸக்தி இல்லை –
ஸ்ரேஷ்டர் என்னும் பொருளிலே உபயோகம்
யதிராஜர் என்னும் இடத்திலும் ஸ்ரேஷ்டர் பொருளிலிலே தான் -ஷத்ரிய பொருளில் இல்லை –

ரெங்கேச பக்த ஜன மானஸ ராஜ ஹம்ஸ –சப்தாதி ஸ்லோகம் –
பக்தர்கள் மானஸ ஸரஸ்ஸில் விஹரிக்கும் மானஸ ஹம்ஸம்
ராஜன் திருவடித் தாமரைகளில் விஹரிப்பது ஹம்ஸ ராஜர் என்று ஆநு ரூப்யம்
ரெங்க ராஜரும் ஆதியில் ஹம்ஸ அவதாரம் செய்து ஹம்ஸர்
வேறே எந்த ராஜனை இந்த ராஜ ஹம்சர் அடி பணியக் கூடும்
ஹம்சங்களுக்கு ராஜா பரம ஹம்ஸர் -பரம ஹம்ஸர் வணங்க ஏற்பவர் –
ரெங்க ராஜர் வராத ராஜர் வேங்கடேஸ்வரர் முதலிய ஆதி ஹம்ஸரான ஸர்வேஸ்வரர்களே –
பல ராஜ பத அப்யாசம் செய்வதால் -இரண்டாம் அத்யாயம் அப்யாஸ விசாரமும் ராஜ சப்த விசாரமும் ஸூ சகம் –

எம்பெருமான் சரண ஸரோஜ ஹம்ஸ குலபதி யதிராஜர்
இந்திரா லோகம் ஆளும் அச்சுவை பெறினும் வேண்டேன் அரங்க மா நகர் உளானே என்பதையும்
சிற்று எயிற்று முற்றல் மூங்கில் முன்று தண்டர் ஒன்றின் அற்ற பத்தர் சுற்றி வாழும்
அந்தணீர் அரங்கமே -என்பதையும் நினைக்கிறார் –

ஸ்ரீ மத் பராங்குச பதாம் புஜ ப்ருங்க ராஜம் –
பெருமாள் திருவடிகளோடு பாதுகையான ஸ்ரீ சடகோபனுடைய திருவடிகளும் கூடவே நெஞ்சில் வசித்து இன்பம் பயக்கின்றன –
ஸ்ரீ மத் ததங்க்ரி யுகளம் ப்ரணமாமி மூர்த்நா –என்று ஆழ்வார் திருவடிகளைச் சென்னி மேல் கொள்ளவே
யன் மூர்த்தி மே -என்று உடனே பெருமாள் திருவடிகளும் சிரஸ்ஸிலே விளங்கின –
இங்கே யதிராஜன் திருவடிகளைச் சென்னி மேல் கொண்டதும் கூடவே
அவர் சென்னி மேல் உள்ள நம்மாழ்வார் திருவடிகளும்
அவருக்கு அவயவமான ஸ்ரீ ஆண்டாள் ஸ்ரீ பட்டர் பிரான் பரகாலன் திருவடிகளும்
யதிராஜருக்கு அவயவமான ஸ்ரீ கூர நாதரும் புத்திஸ்த்தர் ஆகிறார் –

விஷ்ணோ பதே மத்வ உத்ஸ-வேதம்
தவாம்ருத ஸ்யந்திநி பாத பங்கஜே நிவேசிதாத்மா கதமன்ய திச்சதி –
ஸ்திதே அரவிந்தே மகரந்த நிர்ப்பரே மது வ்ரதோ நே ஷு ரகம் ஹி வீக்ஷதே -என்று
பெருமாள் திருவடிகளில் பெருகும் தேனைச் சுவைத்து அதில் நீங்காத இன்பமுறும்
மதுகரமாகத் தன்னை ஆளவந்தார் நிரூபித்தார்
யதிராஜரை ஆழ்வார் திருவடிகளில் அதே போல் ரசிக்கும் ப்ருங்க ராஜர் என்கிறார்

அணி குருகை நகர் நம்பி நாவுக்கு இசைந்த ஸூகர் கோதிய பழம் –
ஸூக முகத் அம்ருத த்ரவ ஸம்யுதம்-ஆழ்வார் நாவுக்குச் சுவைத்த திருவடித் தாமரைகள்
யதி ராஜர் பிருங்க ராஜர்
மதுகர வ்ருத்தி பரம ஹம்சர் வ்ருத்தி
என் நாவில் இன் கவி யான் ஒருவருக்கும் கொடுக்கிலேன் தென்னா தெனா என்று
வண்டு முரல் திரு வேங்கடத்து என் ஆனை என் அப்பன் எம்பெருமான் உளனாகவே -என்றபடி
திருவேங்கடவன் திருவடிகளில் செந்தேனை அருந்தி மத்தமாகி அங்கே மதுரமாகப் பாடும்
வண்டே போல் தான் இன் கவி பாடுவதாக அனுசந்தித்தார் –
ஸ்திதோ அரவிந்தே என்கிற அனுபவம் அத்தை அநுசரித்தது –
பராங்குச பிரமரத்தின் ஷட் சரணங்கள் ஆகிற தாமரைகளில் தேன் அருந்தி ஆடிப்பாடும் ஷட் சரணர்-
ப்ருங்கத்தின் திருவடியில் ஓர் தலைமையான ஆண் வண்டு பராங்குச நாயகி ராணி வண்டு
அதைப் பணியும் மற்ற வண்டுகளின் தலைவர் யதிராஜர் –

ஸ்ரீ பட்ட நாத பரகால முகாப்ஜ மித்ரம்-
ஸ்ரீ ரெங்க ராஜன் சுடர் அடி தொழுது எழுபவர் சடகோபர்
அவர் அடி பணிந்து உய்ந்தவர் ராமானுஜர்
சடகோபருக்கு அவயவமான மற்ற ஆழ்வார்களின் திருவடித் தாமரைகளை எம்பெருமானார் தொழுது எழுவாராயினும்
தாமரை ஸமூஹங்களை வர்ணிக்கும் இவ்விடத்தில் அவர்கள் திரு முகங்கள் ஆகிற தாமரைகளைப் பேசுவது ரஸம்
அந்தத் தாமரைகளை மலரச் செய்யும் ஸூ ர்யன் ராமானுஜ திவாகரன் –
அந்த ஸூ ர்யன் விஷயமான அந்தாதியும் காயத்ரி யாயிற்று
பட்ட நாத ஸ்ரீ என்னும் தனியனில் ஆண்டாள் பட்டர் பிரான் என்று பொருள் பணிப்பர்
அரங்கன் பிரஸ்தாவத்தில் ஆண்டாளை மறக்கலாகாதே
ஸ்ரீ பட்ட நாத -என்று இங்கே மாற்றி வைத்து இருப்பதில் ஆழ்வார்களின் பிரபந்த பிரஸ்தாவத்தில்
ஸ்ரீ என்று ஸ்ரீ அம்சமான ஆண்டாளை முதலில் கொள்ளலாம் –

ஸ்ரீ வத்ஸ சிஹ்ன சரணம்-
ஸ்ரீ ரெங்க ராஜன் ப்ரஸ்தாவத்திலும் -ஆழ்வார்கள் பிரஸ்தாவத்திலும் –
ஸ்ரீ ரெங்கேச புரோஹிதரான ஆழ்வானை மறக்கலாகாது –
யதிராஜர் ப்ரஸ்தாவத்திலும் ஆழ்வானை மறக்கலாகாது
ஸ்ரீ ஸூ ந்தர பாஹுவை விஸ்தாரமாக ஸ்துதித்து ஸ்ரீ அரங்கத்தில்
ஸ்ரீ ராமானுஜர் திருவடி வாரத்தில் வாஸம் அருள பிரார்த்தித்தார்

ஸ்ரீ ரெங்க தாமநீ யதாபுர மேகதோஹம்
ராமாநுஜார்ய வசகஸ் பரி வர்த்திஷீய–129-
அடியேன் முன்பு போலே
திருவரங்கம் பெரிய கோயிலிலே ஒரு புறத்திலே எம்பெருமானார் திருவடி நிழலிலே வாழ்வேனாக –
எம்பெருமானாரும் கோயில் வந்து சேர –
அடியேன் அவர் திருவடிகளில் சேர்ந்து வாழ்வேனாம் படி அருள் செய்ய வேணும் என்கிறார் –

ஸ்ரீ ரெங்க ஸ்ரியம் அந்வஹம் ப்ரகுணயந் த்வத் பக்த போக்யாம் குரு
ப்ரத்யக்ஷம் ஸூ நிரஸ்த மேவ விததத் ப்ரத்யர்த்தி நாம் ப்ரார்த்தநம் –130-
தென் திருவரங்கம் கோயில் செல்வத்தை
நாள் தோறும் அபி வ்ருத்தமாக்கி தேவரீருடைய பக்தர்களுக்கே போக்யமாம்படி செய்து அருள வேணும் –

தத் போக்யாம் நிசம் குருஷவ பகவந் ஸ்ரீ ரெங்க தாம் ஆஸ்ரியம்–131-
திருவரங்கம் பெரிய கோயில் செல்வம் எந்நாளும்
சத்புருஷர்களுக்கே போக்யமாம் படி செய்து அருள வேணும்
இதில் காட்டிலும் வேறே ப்ரார்த்த நீயம் இல்லை என்றதாயிற்று

இயம் பூயோ பூய புநரபி ச பூய புநரபி
ஸ்புடம் விஜ்ஞாப்சாமித்யக் அகதி அபுதஸ் அநந்ய சரண–132-
இது தன்னையே மீண்டும் மீண்டும் திருப்பித் திருப்பி விண்ணப்பம் செய்யா நின்றேன்
இதி -இந்த விஞ்ஞாபநத்தையே மீண்டும் மீண்டும் செய்கிறேன் என்ற காரணத்தினாலேயே
க்ருதாகா துஷ்டாத்மா கலுஷமதிர் த்யக் அஸ்மீ –குற்றவாளனாகிறேன்-துஷ்ட ஸ்வ பாவமுடையவன் ஆகிறேன்-
கலங்கின புத்தி உடையவன் ஆகிறேன்-

ஸ்ரேய கிரந்து கிரணாச் சரணாரவிந்த
நிஷ்யந்தமான மகரந்த ரஸவ்க சேஸ்யா
தஜ்ஜா ஸ்ருதேர் மதுந உத்ஸ இதி ப்ரதீதா
மாங்கல்ய ரங்க நிலயஸ்ய பரஸ்ய தாம்ந –ஸ்ரீ அதி மானுஷ ஸ்தவம் -2-
அனைவருக்கும் ஷேமங்கரமான ஸ்ரீ ரெங்க விமானத்தை வாஸஸ் ஸ்தானமாக உடையவனாய்
பரஞ்சோதி என்று பிரசித்தமான எம்பெருமானுடைய திருவடித் தாமரைகளில் நின்றும் பெருகா நின்ற
மகரந்த ரஸ ப்ரவாஹம் என்னலாம் படியாய் மதுவின் ப்ரவாஹம் என்று-வேதத்தினால் பிரதிபன்னனாய்
அந்த திருவருள் நின்றும் கிரணங்கள் நன்மையை விருத்தி பண்ணட்டும் –

அநாரத ததுத்தி தாரக யோகம்
ஸ்ரீ ரெங்க ராஜ சரணாம் புஜம் உந்நயாம –3-
அந்த அநு ராக ரஸ சமஞ்சனத்தால் உண்டான ராக சம்பந்தம் மாறாமல் இறுக்கப் பெற்ற
ஸ்ரீ ரெங்க நாதனுடைய திருவடித்தாமரையை சிரஸா தரிக்கிறோம் –

வஜ்ர த்வஜ அங்குச ஸூதா கலச ஆதபாத்ர
பங்கேருஹ அங்க பரிகர்ம பரீதம் அந்த
ஆபாத பங்கஜ விச்ருங்கல தீப்ர மௌலே
ஸ்ரீ ரெங்கிண சரணயோர் யுகம் ஆஸ்ரயாம–4-

திருவடித்தாமரை அளவும் நிரர்கனமாக ஜ்வலித்துக் கொண்டு இருக்கிற திரு அபிஷேகத்தை யுடையனான
அந்த ஸ்ரீ ரெங்கநாதனின் திருவடியின் உடபுறத்தில் வஜ்ரம் -த்வஜம் மாவட்டி -அம்ருத கலசம் -குடை -தாமரைப்பூ –
இந்த சின்னங்கள் ஆகிற அலங்காரத்தாலே வ்யாப்தமாய் இருக்கிற திருவடியை ஆஸ்ரயிக்கிறோம் –

ஸ்ரீ ரெங்க ராஜ சரணவ் ப்ரணுமோ-ஸ்ரீ வைகுண்ட ஸ்தவம்-5-
ஸ்ரீ ரெங்கநாதனுடைய திருவடிகளை ஸ்தோத்ரம் பண்ணுகிறோம்

யோ நித்யம் அச்யுத பதாம்புஜ யுக்ம ருக்ம வ்யாமோஹதஸ் தத் இதராணி த்ருணாய மேநே
அஸ்மத் குரோர் பகவதோஸ்ய தயைக ஸிந்தோ ராமாநுஜஸ்ய சரணவ் சரணம் ப்ரபத்யே –1-

தத் ஸம்ஸ்ரயேம வகுளாபரண அங்க்ரி யுக்மம் –2-

தேவ த்வதீய சரண ப்ரணய ப்ரவீண ராமாநுஜார்ய விஷயீ க்ருதம் அப்யஹோ மாம்
பூய பிரதர்ஷயதி வைஷயிகோ விமோஹ
மத் கர்மண கதரத் அத்ர சமானசாரம்–90-

எம்பெருமானே உன் திருவடிகளில் அன்பு பூண்டு இருப்பதில் தலை சிறந்தவரான எம்பெருமானாரால்
ஆட்படுத்திக் கொள்ளப்பட்ட அடியேனையும் விஷய வியாமோஹம் பரிபவிக்கின்றது அந்தோ
என்னுடைய கருமத்தோடு ஒத்த வலிதான கருமம் வேறு ஒருவருக்கு உண்டோ இவ்வுலகில்
இந்த நிலைமையில் ஆச்சார்ய நாம உச்சாரணம் செய்வது ச்ரேயஸ்கரம் என்று திரு உள்ளம் பற்றி
ஒருவாறு அது தன்னைச் செய்கிறார்-

இவற்றைத் திரு உள்ளம் பற்றியே இங்கு முதல் இரண்டு ஸ்லோகங்கள் –

யதிராஜ மீடே –

இங்கு ராஜ சப்தத்துக்கு ஷத்ரிய வர்ண பொருள் பாதிதம் ஆகும்
ஸந்யாஸ ஆஸ்ரமம் ஷத்ரியர்களுக்கு இல்லை
திவாகரனாக வர்ணித்த யதிராஜரை சந்திரனாக வர்ணிப்பது அழகு
ஸகல குமதி மாயா சர்வரீ பால ஸூர்ய-நிகம ஜலதி வேலா பூர்ண சந்த்ரோ யதீந்த்ர -சப்ததி ஸ்லோகம் –
இங்கு ராஜ சப்தத்துக்கு சந்திரன் பொருள் கொண்டு யதி சந்திரர் என்று சந்த்ரத்வ வர்ணனும் திரு உள்ளம் –

———————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ கோபாலாச்சார்ய ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்-
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

ஸ்ரீ யதிராஜ விம்சதி வியாக்யானம் -ஸ்ரீ கோபாலாச்சார்ய ஸ்வாமிகள் –அவதாரிகை -பாசுரம் -1-

October 23, 2020

ஸ்ரீ சைலேச தயா பாத்ரம் தீ பக்தியாதி குணார்ணவம்
யதீந்திர பிரணவம் வந்தே ரம்யா ஜாமாதரம் முநிம்–

ஸ்ரீ எறும்பு அப்பா அருளிச் செய்த தனியன் —

ய ஸ்துதிம் யதிபதி பிரசாதநீம் வ்யாஜாஹர யதிராஜ விம்சதீம்
தம் பிரபன்ன ஜன சாதகாம்புதம் நௌமி சௌம்ய வர யோகி புங்கவம் –

ஸ்வாமி இதயத்தை மகிழ்விக்க பெரிய ஜீயர் இந்த ஸ்ரீ யதிராஜ விம்சதி வழங்கினார் –
அவரை வணங்குவோம் -சாஸ்திர அமிர்தம் அளித்தவர்
சாதக பறவை பௌர்னமி நிலவு கண்டு மகிழ்வது போலே
அநந்ய பிரயோஜனரான அடியோம் இவர் அளித்த சாஸ்திரம் கொண்டு மகிழ்வோம் –

ய யதிபதி பிரசாதநீம் –
யாவர் ஒருவர் எம்பெருமானாரை அருள் செய்யும் படி பண்ணுமதான
ஸ்துதிம் வ்யாஜாஹர
யதிராஜ விம்சதீம் -20-ஸ்லோகங்கள் கொண்ட இந்த யதிராஜ விம்சதி என்ற திவ்ய கிரந்தத்தை அருளிச் செய்தாரோ
பிரபன்ன ஜன சாதகாம்புதம்– –
பிரபன்ன ஜனங்களாகிய சாதக பக்ஷிகளுக்கு நீரை உதவும் மேகம் போன்றவரான
தம் நௌமி சௌம்ய வர யோகி புங்கவம் –
அந்த அழகிய மணவாளர் என்னும் பெயர் கொண்ட
முனி ச்ரேஷ்டரான -அழகிய மணவாள மா முனிகளை -ஸ்துதி செய்கிறேன் –

மோக்ஷம் அளித்து உயிர் காக்கும் எம்பெருமானார் -என்றபடி –
திருமந்திரம் -மூன்று பதங்களும் -மந்த்ர ரத்னம் ஆறு பதங்களும் –
சரம ஸ்லோகத்தில் -11-பதங்களும் -சேர்ந்த -20-இது என்பர் –

சரம உபாய உபேயம் யதிராஜரே -உபாயத்துக்கு வேண்டிய விஷய பூர்த்தி முதல் இரண்டு ஸ்லோகங்களில் –
ஞான பூர்த்தியை முதல் ஸ்லோகத்திலும்
அனுஷ்டான பூர்த்தியை இரண்டாவதில் அருளிச் செய்கிறார்-

நம்மாழ்வார் திருவடிகளில் பிரேம புஷ்கல்யமும் –
ஸ்வ அபிமானத்தில் ஒதுங்கியவர்களின் அநிஷ்ட நிவ்ருத்தியும் இஷ்ட பிராப்தியும் -ரக்ஷகத்வத்தையும் –
ஞான ஆஸ்ரயம் –பிரபன்ன காயத்ரி போலவே முதல் ஸ்லோகத்தில் அருளிச் செய்கிறார் –
இதனால் இது பிரபன்ன காயத்ரி யுடைய சங்க்ரஹம் ஆகும்

மேலே மூன்று ஸ்லோகங்களில் –3-/4-/-5—உபாய உபேய பிரார்த்தனை
அபராத-தோஷ – பூயஸ்தம் ஆகிஞ்சன்யம் –மேலே எழு ஸ்லோகங்களில் -6- முதல் –12-வரை
அநிஷ்ட நிவ்ருத்தி பிரார்த்தனை -13-ஸ்லோகம்
அநந்ய கதித்வம் -14-/-15-ஸ்லோகங்களில்
ப்ராப்தியின் சரம அவதி பிரார்த்தனை -16-/
தேவரீர் இதற்கு சக்தர் -17-நிரதிசய கைங்கர்யம் அருள -தம் ஆச்சார்யர் முன்பே
அருளியதை அனுதினம் அபி விருத்தி செய்து ததீய பர்யந்தம் ஆக்கி அருள பிரார்திக்கிறார் -மேலே –

———————————————————————-

அவதாரிகை –

ப்ராவண்யம் ப்ராக் த்ரி வர்க்கே -ஸாரா வளி –தர்ம அர்த்த காமங்கள் -ஆகிய –
த்ரி வர்க்க ப்ரேமையில் ப்ராயேண -ப்ராவண்யம் உடையது உலகம் –
அவற்றுள் அர்த்த காம பிரவணர் மிகுதி -தர்ம சாத்தியமான ஸ்வர்க்காதி களிலும் விஷய ப்ராவண்யமே மிகுதி –
அவி விவேகிகளுக்கு விஷய ப்ராவண்யம் எப்படி நீங்காமல் உள்ளதோ அந்த ப்ரீதி எல்லாம்
உம்மையே நினைந்து நெஞ்சில் ஊற்று வற்றாமல் இருக்க வேண்டும் என்று
சாதுக்களுக்கு எல்லாம் கால த்ரயத்திலும் உபமானமாக இருக்கும் ஸ்ரீ ப்ரஹ்லாத ஆழ்வார் பிரார்த்தித்துப் பெற்றார்
மயர்வற மதி நலம் அருளினான் யவன் அவன் என்கிறபடி ஒழி வில் காலம் எல்லாம் அவன்
சுடர் அடி தொழுகை ஆகிற ப்ரீதி ரூபா பன்ன ஞானம் என்னும் பக்தி பகவத் ப்ரஸாதத்தால் ஸ்ரீ பராங்குசர் பெற்றார் –
எல்லை அற்ற க்ருஷ்ண த்ருஷ்ணாவே மாறன் சீலம்

மாறன் அடி பணிந்து உயந்த ஸ்ரீ ராமானுஜருக்கும் ஆத்ம ஸாம்யாவஹத்வம்-என்னும் ஆச்சார்ய
ஸ்வ பாவ மஹிமையாலே நித்யம் அச்யுத பதாம் புஜ யுக்ம ருக்ம வ்யாமோஹம் -நீங்காத சீலம் ஆயிற்று
சடங்கள் ஆகிற நம் இந்த்ரியங்களைச் ஜெயித்து அடக்கிக் கொடுத்து நம் காமாதி தோஷங்களைப் போக்கி
நம்மை பகவத் விஷயத்தில் பிரவணர் ஆக்கி அருளினார் மாறன்
அவர் திருவாய் மொழியும் அப்படியே ஆக்கும்
சடகோபன் சீலம் அவரை பஜிப்பதால் சாம்யம் அருளப் பெற்ற யதீந்த்ரருக்கும் உண்டு
சடகோப ப்ரவணராய் அதன் பயனாகத் தாமும் சடகோபர் சீலம் பெற்று நம் காமாதி தோஷங்களை ஹரிக்கிறார்
விஷயான்த்ர ப்ராவண்யத்தை அகற்றி சர்வ இந்திரியங்களும் யதீந்த்ரர் இடத்தில் சகஜமான ப்ராவண்யத்தை
அடையப் பெற்று அதுவே நிரூபகமாக உடையவர் நம் யதீந்த்ர ப்ரவணரான மா முனிகள் –

உண்ணிலாய ஐவரால் குமை யுண்ணச் செய்யும் விஷயாந்தர ப்ராவண்யத்தை அடியோடு விலக்கி
யதீந்த்ர ப்ராவண்யத்தை பிரார்த்திப்பதே இந்த யதிராஜா விம்சதியின் காரணம்
அவர் திருவடியை முடியால் வணங்குவது தொடங்கி தமது ஆச்சார்யரான திருவாய் மொழிப் பிள்ளை
தந்து அருளிய யதீந்த்ர பாதாப்ஜ சேவையையே அன்வஹம் -பிரதி தினம் – தமக்கு விருத்தி செய்ய வேண்டும்
என்ற விஞ்ஞாபனத்தை அங்கீ கரித்து அருள கருணைக் கடலான ராமாநுஜரைப் பிரார்த்திக்கிறார் –

20 அத்யாயங்கள் அடங்கிய மீமாம்ஸா சாஸ்திரம் –
கர்ம மீமாம்ஸா 12 -தேவதா மீமாம்ஸா -4 சாரீரகம் -4 -ஒரே சாஸ்திரம் என்று ஸ்தாபித்த
ஸ்ரீ பாஷ்யகாரரை ஸ்துதிக்க –20- ஸ்லோகங்கள்
முதல் ஸ்லோகத்தில் பிராமண லக்ஷண விஷயம் ஸூ சிக்கப்படுவது ஸ்பஷ்டம்
முதல் அத்யாயம் சுருதி ஸ்ம்ருதி போன்ற பிரமாணங்களின் ப்ராமாண்யத்தை ஸ்தாபிக்கும் –
சாரீரிக ஸூத்ரங்களின் உட் பொருளையும் வேதத்தின் உட் பொருளையும் ஸ்ரீ பாஷ்யகாரருக்கு
நிலை நிறுத்தியது மாறன் திருவடியில் பிராவண்யமே
ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர் இது கொண்டே ஸூ த்ரங்களை ஒருங்க விடுவர்
தெளிய ஓதித் தெளியாத மறை நிலங்கள் தெளிக்கின்றோமே
மிக்க வேதியர் வேதத்தின் உட் பொருள் நிற்கப் பாடி ஏன் நெஞ்சினுள் நிறுத்தினான் –

மாதவன் திருவடிக்காதல் மையல் ஏறிய மாதவ பிரவணர் பராங்குசர்
பராங்குச பிரவணர் யதீந்த்ரர்
யதீந்த்ர பிரவணர் நம் பெரிய ஜீயர்
யதிராஜரின் 74 சிம்ஹாசனாதிபதிகளின் எண்ணிக்கையை அனுசரித்து பத்து திக்குகளிலும்
அவர் கீர்த்தியைப் பரப்பும் சங்கத்வநி போல் டிண்டிம கோஷம் போல் பக்தி பிரசுரமாயும் கம்பீரமாயும்
பஹு வித வருத்தங்களாலும் அருளப்பட்டது யதிராஜ- சப்தாதி –
பூர்வாச்சார்யர்களுடைய ஸ்துதிகளை திரு உள்ளத்தில் கொண்டு நொந்தவரே முதலாக –
நொந்து நினைத்து பரம ஆர்த்தியுடன் ராமானுஜர் திருவடிகளை சரணம் பற்றவே இந்த ஸ்துதி
கார்ப்பண்யமான ஆகிஞ்சன்ய அநந்ய கதித்வங்கள் தமக்கு உள்ளதாகவே அனுசந்தித்து
முன்னோர்கள் போலவே இந்த ஸ்துதியும்

பராங்குசன் திருவடித் த்வந்தமே மாதா பிதா யுவதி தனயா விபூதிகள் போல் சர்வ போக்யங்கள் போல்
நியத சஹஜ ப்ராவண்யம் இருந்து தீர வேண்டும்
பராங்குசன் மகிழ் மண திருவடித் த்வந்தத்தை மூர்த் நா ப்ரணமாமி என்று தொடங்கி
மது மதன விஞ்ஞாபனம் இதம் என்று விஞ்ஞானபத்தை செவி சாற்ற வேண்டும் கூப்பிட்டு
ப்ரஸீத மத வ்ருத்த மசிந்தயித்வா என்று நிகமித்தார்

யதீந்த்ரர் விஷயமாக யதீந்த்ர ப்ரவண பராங்குச பாத பக்தரான மாறன் அடி பணிந்து உயந்த
இராமானுஜனை ப்ரணமாமி மூர்த்நா என்று யதீந்த்ர ப்ரணவ முனியும் இதில் தொடங்கி
விஜ்ஞாபனம் யதித மத்ய து மா மகீநம் -அங்கீ குருஷ்வ யதிராஜ-என்று பாடி
அநந்ய சரணோ பவதி இதி மத்வா –என்று முடிந்தது

மத்வா -என்று சிந்த யித்வா என்று பொருள்
ப்ரணத இதி தயாளு -என்று காகாசுரன் விஷயத்தில் சக்தியால் கீழே விழுந்தத்தையே கொண்டு
ப்ரணதன் என்று மதித்து சாதித்ததையும்
மத் வ்ருத்தா மத் சிந்தயித்வா -என்று நிகமம் செய்ததையும் ஓன்று சேர்த்து
அநந்ய சரணோ பவதி இதி மத்வா –என்று அமைத்து அனுசந்திப்பது ரசிகர்களுக்கு
மனம் கவரும் படி அன்றோ உள்ளது –

பாபீய ஸோ பி சரணாகதி –மாம கீநம் -என்ற ஸ்ரீ ஆள்வான் அனுசந்தானமும் திரு உள்ளத்தில் ஓடிக் கொண்டு இருக்கிறது
சரணா கதாக்க்ய-8-ஸ்லோகம் என்றது சரணாகதி சப்த பாக் என்றும் –
அநந்ய சரணோ பவதீதி மத்வா-என்ற ஸ்ரீ ஆழ்வான் ஸ்லோகத்தை நினைக்கும்
மாம கீனம் முடிவு ஸ்லோக பதமும் அதை நினைப்பதாகும்

யோ நித்யம் அச்யுத பதாம் புஜ யுக்ம ருக்ம வ்யாமோஹத -பதங்களை அனுசந்தித்தே
ஸ்ரீ மாதவங்க்ரி ஜலஜ த்வய நித்ய சேவா –பிரேம ஆவில ஆசய -என்று தொடங்கி
தயைக ஸிந்தோ -ஆழ்வான் ஸ்ரீ ஸூ க்தி போல் தயாம்புராசே -என்று நிகமிக்கிறார்
தயைக ஸிந்தோ-என்று கூப்பிட்டே ஆறாவது ஸ்லோகமும் முடிகிறது
யதிராஜ சப்ததியில் -பிராணாமம் லஷ்மண முனி ப்ரதி க்ருண் ஹாது மாமகம் -என்றதை அனுகரித்து
ராமானுஜம் பிராணாமமி என்று தொடங்கி
மா மகீநம் -அங்கீ குருஷ்வ-என்று நிகமிக்கும் அழகு அனுசந்திக்கத் தக்கது

ஆங்காங்கு இப்படி பல ரசனைகள் பொதிந்து உள்ள ஸ்துதி இது –

———————

ஸ்ரீ மாதவங்க்ரி ஜலஜ த்வய நித்ய சேவா –
பிரேம ஆவில ஆசய பராங்குச பாத பக்தம்
காமாதி தோஷ ஹரம் ஆத்ம பதாம்ஸ்ரிதா நாம் –
ராமா நுஜம் யதிபதிம் ப்ரணமாமி மூர்த்நா –1-

ஸ்ரீ மாதவங்க்ரி ஜலஜ த்வய நித்ய சேவா –பிரேம ஆவில ஆசய பராங்குச பாத பக்தம்
ஸ்ரீ என்னும் திரு -மாதவன் -தாமரையாள் கேள்வன்
மிதுன திருவடி இணைகளிலே ஒழி வில் காலம் எல்லாம் அடிமை ரசத்தில் காதல் மையல் ஏறிய
ஹ்ருதய கமலத்தை உடைய பராங்குசன் திருவடிகளை நிரந்தரம் ப்ரீதி சேவை செய்பவரும்
ஸ்ரீ விசிஷ்டனான மாதவன் திருவடி த்வந்தத்தில் என்றுமாம்
காந்தி பொருந்திய -சுடர் ஒளியான ஸ்ரீ யபதியுடைய இணைத் தாமரைகளில் என்றுமாம்

ஆத்ம பதாம்ஸ்ரிதா நாம்–தம்முடைய திருவடியை ஆஸ்ரயித்த அடியார்களுடைய

காமாதி தோஷ ஹரம் -காமம் முதலிய தோஷங்களை நீக்குபவரான
ராமா நுஜம் யதிபதிம் –யதிகட்க்கு இறைவனான ராமானுஜனை
ப்ரணமாமி மூர்த்நா–தலையால் வணங்குகிறேன் –

ஸ்ரீ மாதவங்க்ரி ஜலஜ த்வய-
ஸ்ரீ வைஷ்ணவர் மிதுநாயனர் -ஏகாயனர் அல்லர்
உபாய தசையோடு வாசியற மிதுனம் உத்தேச்யம்
இருவருமாக சேர்த்தியில் அடிமை செய்வதே முறை
இருவருமாக சேர்த்தியலே இவரும் அடிமை செய்கிறார்
அச்சேர்த்தி தன்னையே இவர் உபாயமாகவும் போற்றுகிறார்
விலக்ஷணமான மிதுனம் உத்தேச்யமாக இருக்க முமுஷுக்களுக்கு ஒரு குறை உண்டோ
தனித்தனியே பற்றினார்க்கே ஸ்வரூப நாசம்

ஸ்ரீ மாதவர் -த்வந்த சமாசம் என்றம் உள்ளது
பரஸ்மின் ப்ரஹ்மணி ஸ்ரீ நிவாஸே பக்தி ரூபா சேமுஷீ பவது
பூ மன்னு மாது பொருந்திய மார்பன்
தென்னரங்கன் அணியாக மன்னும் பங்கய மா மலர்ப் பாவையைப் போற்றுதும்
பிரதம சதகே மாதவம் சேவ நீயம்
ஞானம் கனிந்த நலம் கொண்டு நாள் தொறும் நைபவர்க்கு வானம் கொடுப்பது மாதவன்
லஷ்ம்யா ஸஹ ஹ்ருஷீ கேஸா
திருமாலே நானும் உனக்கு பழ வடியேன்
சி மாதவன் கோவிந்தன்
மாதவன் பால் சடகோபன் தீது அவம் இன்றி உரைத்த
அரவிந்த லோசன மன காந்தா ப்ரஸாதாத் –

அங்க்ரி ஜலஜ த்வய
அங்க்ரி ஜலஜம் -கங்கை –விஷ்ணு பதீ நதீ -அதில் உள்ள தாமரை
அடிச்சோதி நீ நின்ற தாமரையாய் அலர்ந்ததுவோ -இங்கு உவமானம் ஆகும் தாமரை கங்கை நீர்த் தாமரை –
திரிவிக்ரமன் திருத் தாள் இணைத் தாமரைகளை –
தேசமா ஸ்மத் ருஸோ அங்க்ரி ஸரோஜ ஸூதா
பவத் பதாம் புஜ ஹ்ருத
அகபிதங்க்ரி ஜலா

நித்ய சேவா
முடி சூடும் இணை அடிகள் வாடாத தாமரை ஆதலால் நித்யமும் அலங்காரமே -நித்யமும் போக்யமே –
த்ரி விக்ரம த்வத் சரணாம் புஜ த்வயம் மதீய மூர்த் நாம் அலங்கரிஷ்யதி -என்ற அனுபவ ரஸம் –
திரிவிக்ரமன் தாள் இணைத் தாமரை என்பதை வ்யஞ்ஜிப்பிக்க -அங்க்ரி ஜலஜ-என்றது
கேவல பத்ம பத பிரயோகத்தால் இவ்வர்த்தம் கடியாதே –
திருவடி பிடிக்கும் கைங்கர்யம் ஆனாலும் மலர் மகள் பிடிக்கும் மெல்லடி –
யல் லஷ்மீ கர ஸுவ்க்ய ஸாஷீ -என்றபடி பிடிக்கும் கைக்கு அளவற்ற ஸூகத்தைத் தருமே –
அவள் அனுபவத்துக்கு திருவடி ஸாக்ஷி
போக்த்ருத்வம் லஷ்மீ கரத்துக்கு-தத் சாஷித்வம் திருவடிக்கு -இனியாள் படும் இன்பத்தைப் பார்க்கும் இன்பம்

ஸேவை துக்ககரமாக அன்றோ இருக்கும் என்று சங்கை வர
ஸேவ்யத்வாத் போக்ய பாவாத் -என்றபடி முதல் சதகத்தில் மாதவ ஸேவையைப் பேசி
அதுவே போக்யம் இன்பம் என்று அடுத்த சதகத்தில் உடனே திருவாய் மொழி பிரதிபாதித்தது –
ஒழிவில் காலம் எல்லாம் உடனாய் மன்னி வழு விலா அடிமை செய்ய
நித்ய ஸேவை செய்யப் பாரித்ததும் ஸ்ரீ நிவாஸன் இடமே
அதையே இங்கு மாதவன் -என்கிறது –

பிரேம ஆவில ஆசய
ஸேவை துக்கம் தரும் -தோஷ ஆவிலம் -துக்க ஆவிலம் என்பர் ஸ்ரீ மாதவன் சேவை துக்க ஆவிலம் அல்ல –
ஆனால் ப்ரேம ஆவிலம் என்பது ரஸம்
மதி எல்லாம் உள் கலங்கி மயங்குமால்
மாலே ஏறி மால் அருளால் மன்னு குருகூர் சடகோபன்
நினைதொறும் நெஞ்சு இடிந்து உகும்
ஆச்சர்ய சக்தனான மாயக்கவியும் மாறக்கவியுடன் சேர்ந்து பாடாமல் இருந்தால் திருவாய் மொழி இல்லையாகும்
ப்ரேமார்த்த விஹ்வல கிரஸ் -ஆழ்வான்

பராங்குச
பிறருடைய இந்திரிய கஜங்கள் இந்திரிய வாஜிகள் விஷயங்களில் மேயாமல் அதட்டி அடக்கும் மண்குடம் உடையவர்
திருமால் விஷயத்தில் தம் திரு உள்ளமும் இந்திரியங்களும் ஆழ்ந்து தலை தெரியாமல் முழுகுவதையும் அடக்க வல்லவர்
அது விஷயத்தில் ஸ்வ அங்குசர் அல்ல
சடகோபனாக பிறருக்கு சட்டமான இந்திரிய சத்ருக்களை ஜெயிக்க அனுகூலிப்பவர்
யதார்த்தா சடஜித் சம்ஞ்ஞா மச்சித்த விஷயா த்யயோ –பாதுகா சஹஸ்ரம் –
அவரை உபாசிக்கும் யதிராஜருக்கும் அவர் திருவடிகளுக்கும் ஆஸ்ரித காமாதி தோஷங்களை அபகரிக்கும் சக்தி உண்டாய் இருக்குமே
தத் க்ரது நியாயம் -தம் யதா யதா உபாஸதே ததைவ பவதி –

பராங்குச பாத பக்தம்
மாறன் அடி பணிந்து உயந்த இராமானுசன்
நித்ய சேவை
ப்ரேம ஆவில ஆசய -என்பவற்றை மாறன் விஷயமான எதிராஜர் பக்தியிலும் ஒருவாறு கொள்ளலாம்
மதுரகவி தோன்றக் காட்டும் தொல் வழியான நல் வழி
பராங்குச பாதர் -நம் தர்சனத்துக்குக் கூடஸ்தர் -தீர்த்த கரர்
ராமானுஜ தரிசனத்துக்கு ஆதி தீர்த்தகரர் பராங்குச பாதர்
என்ற ரஸம் –
அங்க்ரி பதத்தை வைத்தால் இந்த ரஸம் கிடைக்காதே –

ஆத்ம பதாம்ஸ்ரிதா நாம்–காமாதி தோஷ ஹரம் –
ஹரர் சப்தம் கேட்டாலே காமன் ஓடுவானே
இந்த சப்த த்வநியே போதும் காமனை நடுங்கி ஓடச் செய்ய
மதன கதனை ந க்லிஸ்யந்தே யதீஸ்வர ஸம்ஸ்ரயா -சப்ததி ஸ்லோகம் -ஈஸ்வர சப்தத்தால் சொல்லும்

யதிபதிம் ராமா நுஜம்
ய புரஸ்தாத் யதீ நாம் -என்று ஸ்தாணுவான ஹரரை யதிகளுக்கு அக்ர கண்யர் என்கிறார் காளி தாசர்
யதிபதி யான அந்த ஹரர் அல்லர் ராமானுஜன் என்னும் யதிபதி என்கிறார்
வ்யாவர்த்தகமான திரு நாமத்தை முதலில் வைத்து பிறகு யதிபதி என்கிறார் –

மூர்த்நா ப்ரணமாமி
ஸ்ரீ மத் ததங்கரி யுகளம் ப்ரணமாமி மூர்த்நா–ஸ்தோத்ர ரத்னம் –
சடகோபன் தாளிணையை ஆளவந்தார் முடி சூடியது போல்
ஸ்ரீ மாதவன் தாளிணைத் தாமரைகளை முடி சூடிய ராமானுஜன் தாளிணைகளை
நான் முடி சூடுகிறேன் என்கிறார்
பூ மன்னு மாது பாசுரத்தை இங்கு அநு சரிக்கிறது

———————

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ கோபாலாச்சார்ய ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்-
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

ஸ்ரீ மா முனிகள் அஷ்ட திக் கஜங்கள் -வைபவம் –

October 23, 2020

ஸ்ரீ மா முனிகள் அஷ்ட திக் கஜங்கள் –

1-ஸ்ரீ வான மா மலை ராமானுஜ ஜீயர்
2-ஸ்ரீ திரு வேங்கடம் ஜீயர்
3-ஸ்ரீ பரவஸ்து பட்டர் பிரான் ஜீயர் –இவர் ஸ்ரீ நடுவில் ஆழ்வான் வம்சம்
4-ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அண்ணன் -இவர் ஸ்ரீ முதலி ஆண்டான் வாசம்
5-ஸ்ரீ பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணா -இவர் ஸ்ரீ முடும்பை நம்பி வம்சம்
6-ஸ்ரீ எறும்பி அப்பா -இவரும் ஸ்ரீ முடும்பை நம்பி வம்சம்
7-ஸ்ரீ அப்பிள்ளார்
8-ஸ்ரீ அப்பிள்ளை

———

1-ஸ்ரீ திருவேங்கட ராமானுஜ ஜீயர்

ரம்ய ஜாமாத்ரு யோகீந்த்ர பத பங்கே ருஹாஸ்ரிதம்
ஸ்ரீ வேங்கட ரகூத்தம்ஸ ஸோதரம் மநைவை முனிம்

ஸ்ரீ ராமானுஜர் ஸ்தாபித்த மட முதல் பட்ட ஜீயர் ஸ்ரீ அப்பன் சடகோப ராமானுஜ ஜீயர் –1119-1173-
ஸ்ரீ மா முனிகள் –12 th பட்டம் -1428-1431-
அதன் பின்பே ஸ்ரீ பெரிய கேள்வி ஜீயர் -ஸ்ரீ சின்ன ஜீயர் கள் எழுந்து அருளி உள்ளார்கள்

————–

2-ஸ்ரீ பரவஸ்து பட்டர் பிரான் ஜீயர்

ரம்ய ஜாமாத்ரு யோகீந்த்ர பாத சேவ ஏக தாரகம்
பட்ட நாத முனிம் வந்தே வாத்ஸல்யாதி குண ஆர்ணவம்

வ்ருஸ்சிகே ஸ்திதி பே ஜாதம் பர வஸ் த்வம்ஸ பூஷணம்
வர யோகி பதாதாரம் பட்ட நாதம் முனிம் பஜே

வர யோகி பதாதாரம் பர வஸ் த்வம்ஸ பூஷணம்
பட்ட நாதம் முனிம் வந்தே தீ பக்த்யாதி குண ஆர்ணவம்

வ்ருஸ்சிகே ஸ்திதி பே ஜாதம் வர யோகி பதாஸ்ரிதம்
கார்க்ய வம்ஸ ஸமுத் பூதம் பட்ட நாத முனிம் பஜே

ஸ்ரீ நடுவில் ஆழ்வான் வம்சம்
கார்த்திகை புனர்பூசம் திரு அவதாரம்
திருத் தகப்பனார் -ஸ்ரீ ராமானுஜாச்சார்யார்
இயல் பெயர் -ஸ்ரீ கோவிந்த தாஸர் அப்பன்
இவருக்கு ஸ்ரீ மா முனிகள் ஸ்ரீ அழகிய மணவாளப் பெருமாளைத் திரு ஆராதனத்துக்குக் கொடுத்து அருளிச் செய்தார்
இவர் ஒரு திருவாடிப் பூரத்தில் சூடிக் கொடுத்து அருளிய நாச்சியார் பிரசாதம் கொண்டு வந்து சமர்ப்பிக்க
ஸ்ரீ மா முனிகள் இவருக்கு ஸ்ரீ பரவஸ்து பட்டர் பிரான் தாசர் -என்ற திரு நாமம் இட்டு அருளினார்
இவர் பின்பு ஸ்ரீ மா முனிகள் இடமே சந்யாச ஆஸ்ரமம் பெற்று
ஸ்ரீ பரவஸ்து பட்டர் பிரான் ஜீயர்-என்று திரு நாமம் இடப் பெற்றவர்

இவர் அந்திம உபாய நிஷ்டை -பிரபந்தம் அருளிச் செய்துள்ளார்

இவர் வம்ச பரம்பரை
ஸ்ரீ கோவிந்த தாசர் அப்பன் -ஸ்ரீ பரவஸ்து பட்டர் பிரான் ஜீயர்
ஸ்ரீ பரவஸ்து நாயனார்
ஸ்ரீ சட கோபாச்சார்யார்
ஸ்ரீ வரதாச்சார்யார் -ஸ்ரீ பிள்ளை லோகம் ஜீயர் -1525- சித்திரை திருவோணம்
ஸ்ரீ ஸ்தல சயனத் துறைவார் வம்சத்தார் இன்றும் ஸ்ரீ திருவல்லிக் கேணியில் அத்யாபகராக உள்ளார்

இன்னுலகில் கச்சி தனில் வந்து உதித்தோன் வாழியே
எழில் கார்த்திப் புனர் பூசித்து இங்கு உற்றான் வாழியே
மன்னு மறைத் தண் தமிழை மகிழ்ந்து உரைத்தான் வாழியே
மணவாள யோகி மலர்த்தாள் பணிவோன் வாழியே
பன்னு சிச்சன் அனுஷ்டானம் அறிவித்தோன் வாழியே
பாரில் அட்ட திக் கயத்தில் பேர் பெற்றான் வாழியே
சொன்ன நெறி மதுர கவி போலுமவன் வாழியே
தூய்மை மிகு பட்டர் பிரான் துணை அடிகள் வாழியே

—————–

3-ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அண்ணன்

சகல வேதாந்த ஸாரார்த்த பூர்ணாசயம்
விபுல வாதூல கோத்ர உத்பவா நாம் வரம்
ருசிர ஜாமாத்ரு யோகீந்த்ர பதாஸ்ரயம்
வரத நாராயண மத் குரும் ஸம்ஸ்ரயே

1389-புரட்டாசி பூரட்டாதி -திரு அவதாரம்
திருத் தகப்பனார் ஸ்ரீ தேவராஜ தோழப்பர்
இவருக்கு 7 சகோதரர்கள்
இயல் பெயர் ஸ்ரீ வரத நாராயண குரு
இவருடைய பால்யத்திலே திருத் தகப்பனார் ஸ்ரீ பரமபதம் ஆச்சார்யர் திருவடி அடைய
ஸ்ரீ கோயில் மரியாதை கிடைக்காமல் போனது
ஸ்ரீ ராமானுஜர் ஸ்வப்னத்தில் ஸ்ரீ மா முனிகளை ஆஸ்ரயிக்க த் தெரிவித்து அருளினார்
1371-ஸ்ரீ நம் பெருமாள் ஸ்ரீ கோயிலுக்குத் திரும்பினாலும் 1415 வரை ஸ்ரீ கோயில் மரியாதைகள்
இவர் வம்சத்துக்கு கிடைக்க வில்லை
ஸ்ரீ மா முனிகளே பின்பு ஏற்பாடு செய்து அருளினார்
ஸ்ரீ அழகிய ஸிம்ஹர் திரு ஆராதனப் பெருமாளையும் தந்து அருளினார்
கீழ் உத்தர வீதி 16 கால் மண்டபத்தையும் இவருக்கு மடமாகக் கொடுத்து அருளினார்

ஸ்ரீ மா முனிகளின் நியமனப்படி இவருடைய சிற்றண்ணர் குமாரர் அப்பாச்சியார் அண்ணா –
தமையனார் போர் ஏற்று நாயனாரையும் ஸ்ரீ வான மா மலை ராமானுஜ ஜீயர் இடம் ஆஸ்ரயிக்கச் செய்தார்
ஸ்ரீ அப்பாச்சியார் அண்ணா – ஸ்ரீ காஞ்சி புர கோயில் நிர்வாகம் செய்து வந்தார்

இவரே ஸ்ரீ உத்தம நம்பியையும்
ஸ்ரீ அப்பிள்ளார்
ஸ்ரீ அப்பிள்ளை
ஸ்ரீ எறும்பி அப்பா -ஆகியோரையும் ஸ்ரீ மா முனிகளை ஆஸ்ரயிக்கச் செய்தார்

இவர் ஸ்ரீ மா முனிகள் விஷயமான கண்ணி நுண் சிறுத்தாம்பு
ஸ்ரீ வர வர முனி அஷ்டகம்
ஸ்ரீ ராமாநுஜார்யா திவ்யாஜ்ஞா –நூல்களையும்
ஸ்ரீ உபதேச ரத்ன மாலை தனியனையும் அருளிச் செய்துள்ளார்
இவருக்கு ஸ்ரீ பகவத் சம்பந்தாச்சார்யார் -என்னும் விருது ஸ்ரீ மா முனிகள் தந்து அருளினார்
ஸ்ரீ நம் பெருமாள் இவருக்கு ஜீயர் அண்ணன் -என்று அருளப்பாடிட்டார் –
ஸ்ரீ காஞ்சி பேர் அருளாளர் இவருக்கு ஸ்வாமி அண்ணன் -என்று அருளப்பாடிட்டார்
ஸ்ரீ மா முனிகள் சரம தசையில் இவர் கையாலேயே தளிகை சமைக்கச் செய்து விரும்பி அமுது செய்து மகிழ்ந்தாராம்

இவர் வம்சத்தின் பெருமையால் ஸ்ரீ மா முனிகள் இவர் வம்சத்தாரை கீழ் உள்ள 7 கோத்ர த்துக்குள்ளேயே
சம்பந்தம் செய்து கொள்ள அறிவுறுத்தி அருளினாராம்
1-ஸ்ரீ முதலியாண்டாம் வம்சம் -வாதூல கோத்ரம்
2-ஸ்ரீ முடும்பை நம்பி வம்சம் -ஸ்ரீ வத்ச கோத்ரம்
3-ஸ்ரீ முடும்பை அம்மாள் வம்சம் -கௌண்டின்ய கோத்ரம்
4-ஸ்ரீ ஆஸூரிப் பெருமாள் வம்சம் -ஹரிதா கோத்ரம்
5-ஸ்ரீ கிடாம்பி ஆச்சான் வம்சம் -ஆத்ரேய கோத்ரம்
6-ஸ்ரீ குமாண்டூர் இளைய வல்லி வம்சம் -கௌசிக கோத்ரம்
7-ஸ்ரீ வங்கி புரத்து நம்பி வம்சம் -பரத்வாஜ கோத்ரம்

ஸ்ரீ கோயில் அண்ணனின் அஷ்ட திக் கஜங்கள்

1-ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் –இவர் ஸ்ரீ முதலியாண்டான் வம்சம் -இவரது திருத் தம்பியார்
2-ஸ்ரீ திருக் கோபுரத்து நாயனார் -இவரும் ஸ்ரீ முதலியாண்டான் வம்சம் -ஸ்ரீ அழகிய சிங்கர் திருத்தம்பியார்
3-ஸ்ரீ கந்தாடை நாயன் -இவரும் ஸ்ரீ முதலியாண்டான் வம்சம் -இவரது திருக் குமாரர் –1408-மார்கழி உத்திரட்டாதி
4-ஸ்ரீ சுத்த சத்வம் அண்ணன் -இவர் ஸ்ரீ இளைய வல்லி வம்சம் -இவரது திரு மருமகன்
5-ஸ்ரீ திருவாழி ஆழ்வார் பிள்ளை -இவரும் ஸ்ரீ இளைய வல்லி வம்சம் –
6-ஸ்ரீ ஜீயர் நாயனார் -ஸ்ரீ கோமடத்தாழ்வான் வம்சம் -ஸ்ரீ மா முனிகள் திருப்பேரானார்
7-ஸ்ரீ ஆண்ட பெருமாள் நாயனார் -ஸ்ரீ குமாண்டூர் ஆச்சான் பிள்ளை திருப்பேரானார்
8-ஸ்ரீ ஐயன் அப்பா –

ஸ்ரீ திருமலை அனந்தாழ்வான் வம்ச ஸ்ரீ குன்னத்து ஐயன் இவர் இடத்திலும்
இவர் குமாரர் பேரர்கள் இடத்திலும் அன்பு பூண்டு பல கைங்கர்யங்களைச் செய்தாராம்

இவர் விபவ வருஷம் -1448- சித்திரை மாதம் கிருஷ்ண பக்ஷ த்ருதீயை அன்று
ஸ்ரீ ஆச்சார்யர் திருவடிகளை அடைந்தார் –

தேன் அமரு மலர் முளரித் திருத் தாள்கள் வாழியே
திருச் சேலை இடை வாழி திரு நாபி வாழியே
தானமரு மலர்க்கண்கள் தனி யுதரம் மார்பம்
தங்கு தொங்கும் உப வீதம் தடந்தோள்கள் வாழியே
மானபரன் மணவாள மா முனி சீர் பேசும்
மலர்ப் பவளம் வாய் வாழி மணி முறுவல் வாழியே
ஆனனமுந் திரு நாம மணி நுதலும் வாழியே
அருள் வடிவன் கந்தாடை அண்ணன் என்றும் வாழியே

————–

4-ஸ்ரீ பிரதிவாதி பயங்கர அண்ணா ஸ்வாமி

கர்கடே புஷ்ய சஞ்சாத் வாதி பீகரம் ஆஸ்ரயே
வேதாந்தா சார்யா ஸத் சிஷ்யம் வர யோகி பதாஸ்ரிதம்

வேதாந்த தேசிக கடாக்ஷ விவ்ருத்த போதம்
காந்தோ பயந்த்ருய மிந கருண ஏக பாத்ரம்
வத்ஸ அந்வயம் அநவத்யா குணை ருபேதம்
பக்த்யா பஜாமி பரவாதி பயங்கரார்யம்

முடும்பை வம்சம்
1361-ஆடி -பூசம் -ஸ்ரீ காஞ்சியில் திரு அவதாரம்
ஸ்ரீ வத்ஸ கோத்ரம்
இயல் பெயர் ஸ்ரீ ஹஸ்தி கிரி நாதர் அண்ணா
திருத்தகப்பனார் -ஸ்ரீ அனந்தாச்சார்யார்
திருத்தாயார் -ஸ்ரீ ஆண்டாள்
ஸ்ரீ தேசிகன் திருக்குமாரர் ஸ்ரீ நயன வரதாச்சார்யர் இடம் ஸ்ரீ பாஷ்யம் கற்றார்
க்ருஹஸ்தாஸ்ரமம் ஸ்வீ கரித்து –திருமஞ்சனத்துக்கு சாலைக் கிணறு தீர்த்த கைங்கர்யம்
கைங்கர்யம் செய்து வந்தார்
நரஸிம்ஹ மிஸ்ரன் மாயாவதி இவற்குருவான ஸ்ரீ நாயந வரதாச்சார்யரை வாதத்துக்கு அழைக்க
அவர் இவரை அனுப்ப வென்றதால் பிரதிவாதி பயங்கரர் விருது பெற்றார்

இவருக்கு
ஸ்ரீ ஸ்ரீ நிவாசார்யார்
ஸ்ரீ அநந்தாச்சார்யார்
ஸ்ரீ அழகிய மணவாளப் பெருமாள் -மூன்று திருக்குமாரர்கள்
ஆந்திர ராஜா வீர நரஸிம்ஹ ராயன் -இவரது சிஷ்யன்
ஸ்ரீ திருமலையில் ஸ்ரீ ஆகாச கங்கையில் இருந்து திரு மஞ்சன தீர்த்த கைங்கர்யம் செய்து வர
ஒரு ஸ்ரீ வைஷ்ணவர் ஸ்ரீ மா முனிகள் பிரபாவம் பேச அத்தைக் கேட்டு ஏலக்காய் இத்யாதிகள் சேர்க்க மறக்க
ஸ்ரீ திருவேங்கடமுடையானோ அர்ச்சக முகேந இன்று தீர்த்தம் மிக்க மணத்துடன் இருந்தது என்று அருளிச் செய்ய
ஸ்ரீ மா முனிகளின் பிரபாவம் கேட்டதாலே நடந்த விசேஷம் என்று தெரிந்து மகிழ்ந்து
ஸ்ரீ ரெங்கம் சென்று ஆஸ்ரயிக்க ஆசை கொண்டார் –

ஸ்ரீ ராமானுஜருக்கு ஸ்ரீ கூரத்தாழ்வானைப் போலவே ஸ்ரீ மா முனிகளுக்கு இவர் உஸாத் துணையாக இருந்தார் –
ஸ்ரீ மா முனிகள் உடன் ஸ்ரீ திருமலைக்கு எழுந்து அருளி ஸூ ப்ரபாதம் -ஸ்தோத்ரம் -பிரபத்தி -மங்களா சாசனம்
அருளிச் செய்யும் படி செய்து நித்ய அநுஸந்தான ஏற்பாடு செய்ய வைத்து அருளினார் –
ஸ்ரீ ரெங்கம் திரும்பி சிஷ்யர்களுக்கு ஸ்ரீ பாஷ்ய கால ஷேபம் சாதிக்கும் படி செய்து அருளி ஸ்ரீ அண்ணாவை
ஸ்ரீ பாஷ்ய சிம்ஹாசனத்தில் அபிஷேகம் செய்து ஸ்ரீ பாஷ்யாச்சார்யர் என்ற பட்டமும் வழங்கி அருளினார் –
ஸ்ரீ மா முனிகள் திரு நாட்டுக்கு எழுந்து அருளின பின்னர் ஸ்ரீ திருமலைக்கு எழுந்து அருளி
கைங்கர்யம் செய்து கொண்டு ஸ்ரீ பரவஸ்து ஸ்ரீ நிவாஸாச்சார்யார் போல்வாருக்கு
ஸாஸ்த்ர அதி வர்த்தனங்கள் செய்து அருளினார் –

இவர் அருளிச் செய்த நூல்கள்
ஸ்ரீ பாஷ்யம் -ஸ்ரீ பாகவதம் -ஸ்ரீ ஸூ பால உபநிஷத் -ஸ்ரீ அஷ்ட ஸ்லோஹீ –
ஸ்ரீ யதிராஜ விம்சதி -இவற்றுக்கு வியாக்யானங்களும்
ஸ்ரீ வர வர முனி சதகம்
ஸ்ரீ வர வர முனி ஸூ ப்ரபாதம்
ஸ்ரீ 108 திவ்ய தேச ஸூ ப்ரபாதம் -ஸ்தோத்ரம் -பிரபத்தி -மங்களம்
ஸ்ரீ ராமானுஜ ஸூ ப்ரபாதம்
ஸ்ரீ ரெங்க ராஜ ஸூ ப்ரபாதம்
ஸ்ரீ கிருஷ்ண மங்களம்
ஸ்ரீ பிரபத்தி யோக காரிகை
ஸ்ரீ ப்ரசார்ய சப்ததி ரத்ன மாலை
ஸ்ரீ நித்ய ஆராதனை விதி
ஸ்ரீ விஜய த்வஜம்
ஸ்ரீ ஜீயர் வாழித் திரு நாமம்
ஸ்ரீ இருபது வார்த்தை
ஸ்ரீ பெரிய ஜீயர் பாதாதி கேசாந்த மாலை
ஸ்ரீ வ்ருத்தி ஸ்தவம் –ஆகியவை –

92 வருஷங்கள் வாழ்ந்து -1453-பங்குனி சுக்ல பக்ஷ நவமி புஷ்ய நக்ஷத்திரத்தில்
ஸ்ரீ திருநாடு எழுந்து அருளினார் –

————

5-ஸ்ரீ எறும்பி அப்பா ஸ்வாமிகள்

துலா ரேவதி ஸம்பூதம் வர யோகி பதாஸ்ரிதம்
ஸர்வ வேதாந்த ஸம் பூர்ணம் அப்பாசார்யம் அஹம் பஜே

ஸ்ரீ வத்ஸ கோத்ரம் -ஸ்ரீ முடும்பை வம்சம் -ஐப்பசி ரேவதி –
ஸ்ரீ சோளிங்கர் அருகில் சித்தூர் சாலையில் எறும்பியில் திரு அவதாரம்
திருத்தகப்பனார் -ஸ்ரீ பெரிய சரண்யாச்சார்யர் -ஐயை -என்றும் ஸ்ரீ ரெங்கராஜர் என்றும் திரு நாமங்கள்
இயல் பெயர்-ஸ்ரீ தேவ ராஜர்
திரு ஆராதனப் பெருமாள் -ஸ்ரீ சக்கரவர்த்தி திரு மகன் -இவர் சங்கல்பித்த படியே
ஸ்ரீ கோயில் அண்ணன் மூலம் ஸ்ரீ மா முனிகளை ஆஸ்ரயித்தார்

அருளிச் செய்த நூல்கள்
ஸ்ரீ பூர்வ தினசரி
ஸ்ரீ உத்தர தினசரி
ஸ்ரீ சைலேச அஷ்டகம்
ஸ்ரீ வர வர முனி சதகம்
மேலும் 10 கிரந்தங்கள்
ஸ்ரீ உபதேச ரத்ன மாலை -மன்னுயிர் காள் இங்கே -பாசுரமும் இவர் அருளிச் செய்ததே

———————-

6- ஸ்ரீ அப்பிள்ளார்
இயல் பெயர் -ஸ்ரீ ராமானுஜன்
ஸ்ரீ ஸம்ப்ராய சந்திரிகை -11-பாடல்கள் உள்ள கிரந்தம் அருளிச் செய்துள்ளார்
இவர் வம்சத்தார் இன்றும் ஸ்ரீ காட்டு மன்னார் கோயிலில் தீர்த்தகாரர்கள் –
ஸ்ரீ நாதமுனி சந்நிதி கைங்கர்யம் செய்து கொண்டு உள்ளார்கள்
ஸ்ரீ மா முனிகள் திருக்கைச் செம்பை உருக்கி இவரால் செய்யப்பட ஸ்ரீ மா முனிகள் அர்ச்சா விக்ரஹம்
இன்றும் ஸ்ரீ ரெங்கம் பல்லவ ராயன் மடத்தில் உள்ள ஸ்ரீ மா முனிகளின் சந்நிதியில்
திரு ஆராதனம் செய்யப் பட்டு வருகிறது –

————————-

7- ஸ்ரீ அப்பிள்ளை
இயல் பெயர் -ஸ்ரீ ப்ரணதார்த்தி ஹரர்
இவர் ஐந்து ஸ்ரீ திருவந்தாதிகளுக்கும்
ஸ்ரீ எதிராஜ விம்சதிக்கும் உரை சாதித்து உள்ளார்
பத்து ஸ்ரீ ஆழ்வார்களும் ஸ்ரீ ஆண்டாள் ஸ்ரீ மதுர கவி ஆழ்வார் மேலும்
மூன்று பாடல்களுடன் 15 பாடல்களுடன் வாழித் திரு நாமங்கள் அருளிச் செய்துள்ளார்
ஸ்ரீ மா முனிகளைப் பற்றிய செய்ய தாமரைத் தாளிணை வாழியே -என்ற
பாசுரமும் இவர் அருளிச் செய்ததே –

—————-

ஸ்ரீ வான மா மலை ராமானுஜ ஜீயரின் அஷ்ட திக் கஜங்கள்

1-ஸ்ரீ அப்பாச்சியார் அண்ணா -இவர் ஸ்ரீ முதலி யாண்டான் வம்சம்
2-ஸ்ரீ போர் ஏற்று நாயனார் -இவரும் ஸ்ரீ முதலி யாண்டான் வம்சம்
3-ஸ்ரீ சுத்த சத்வம் அண்ணா -இவர் ஸ்ரீ இளைய வல்லி வம்சம்
4-ஸ்ரீ ராமானுஜம் பிள்ளை -இவர் ஸ்ரீ முடும்பை நம்பி வம்சம்
5-ஸ்ரீ சண்ட மாருதம் மஹாச்சார்யார் -இவர் ஸ்ரீ இளைய வள்ளி வம்சம்
6-ஸ்ரீ ஞானக் கண் ஆத்தான் -இவர் முடும்பை நம்பி வம்சம்
7-ஸ்ரீ திருக் கோட்டியூர் அரையர்
8-ஸ்ரீ பள்ளக் கால் சித்தர்

———————————————————————————–

ஸ்ரீ கோவில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பூர்வாச்சார்யர்கள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

ஸ்ரீ ராமானுஜர் நியமித்த -74- ஸிம்ஹாஸனாதி பதிகள் வைபவம் –31-41-

October 22, 2020

31- ஸ்ரீ உக்கல் அம்மாள் ஸ்வாமி
ஸ்ரீ உடையவருக்கு திரு ஆல வட்ட கைங்கர்யம் செய்தவர்

———–

32- ஸ்ரீ சொட்டை அம்மார் ஸ்வாமி
இவர் ஸ்ரீ திரு நாராயண புரத்தில் ஸ்ரீ உடையவர் ஸந்நிதியில்
ஸ்ரீ நடுவில் ஆழ்வான் இடம் ஸ்ரீ வங்கி புரத்து ஆச்சி உடன் ஸ்ரீ பாஷ்யம் கேட்டவர்
அவர் இவர்களை ஆசீர்வதித்து ஸ்ரீ எம்பெருமானார் திருவடிகளே தஞ்சம் என்று
இருங்கோள் -என்று அருளிச் செய்தார் –

————-

33-ஸ்ரீ கிடாம்பிப் பெருமாள் ஸ்வாமி
இவர் ஸ்ரீ கிடாம்பி ஆச்சான் உடன் சேர்ந்து திரு மடப்பள்ளி கைங்கர்யம் செய்தவர்
ஸ்ரீ பாஷ்யம் முடித்த பின்பு ஸ்ரீ உடையவர் ஸ்ரீ பாஷ்ய கோசத்துடன் ஸ்ரீ கிடாம்பி ஆச்சான் உடன்
காஷ்மீர் சென்று சாரதா பீடத்தில் வைத்து அங்கீ காரம் பெறச் செய்தார்

————————–

34-ஸ்ரீ ஈச்சம் பாடி ஆச்சான் ஸ்வாமி

ஸ்ரீ ஈச்சம்பாடி ஸ்ரீ திரு மலைக்கு அருகில் உள்ளது
இவர் திருத் தகப்பனார் -ஸ்ரீ சுந்தர தேசிகர் என்ற ஸ்ரீ அழகப் பிரான் –
திருத்தாயார் -ஸ்ரீ திருமலை நம்பியின் திருக்குமாரத்தில்
இருவரும் ஸ்ரீ ஆளவந்தார் நியமனப்படி திருமலையில் கைங்கர்யம் செய்து கொண்டு இருந்தார்கள்
ஸ்ரீ ராமானுஜர் ஸ்ரீ திருமலைக்கு எழுந்து அருளிய போது அவருக்கு ஸ்ரீ சுந்தர தேசிகர்
ஸ்ரீ தாப நீய உபநிஷத்தையும் ஸ்ரீ நரஸிம்ஹ நிமந்த்ரத்தையும் உபதேசித்தார்
அவருக்கு 1026 தை மாசம் ஹஸ்தம் இவர் பிறக்க
ஆச்சான் ஸ்ரீ நிவாஸாசார்யார்-என்ற பெயர் சாற்றி அருளினார்
இவர் ஸ்ரீ ராமானுஜரை ஆஸ்ரயித்து தர்சன ப்ரவர்த்தனம் செய்து அருளினார் –

ஏராரும் தை யத்தம் இங்கு உதித்தான் வாழியே
சுந்தரேசன் திரு மகனாய் துலங்குமவன் வாழியே
பார் புகழும் யதி ராஜன் பதம் பணிவோன் வாழியே
சீராரும் வேங்கடத்தில் திகழுமவன் வாழியே
பார் மகிழும் பாடியத்தை பகருமவன் வாழியே
உத்தமமாம் குலமதனில் தொல் புகழோன் வாழியே
தொண்டர் குழாம் கண்டு உகக்கும் தொல் புகழோன் வாழியே
நல் ஈச்சம்பாடி வாழ் நம் ஆச்சான் வாழியே

——————

35- ஸ்ரீ ஈச்சம் பாடி ஜீயர் ஸ்வாமி

இவர் ஸ்ரீ ஈச்சம் பாடி ஆச்சானின் இளைய சகோதரர்
இவர் 1030 ஆனி திருவோணம் திரு அவதாரம்
ஸ்ரீ வேங்கடேசன் திரு நாமம் இயல் பெயர்
ஐவரும் ஸ்ரீ ராமானுஜரை ஆஸ்ரயித்து தரிசன பிரவர்தனம் செய்து கொண்டு இருந்தார்
அவர் இடமே சந்யாச ஆஸ்ரமம் ஸ்வீ காரம் பெற்று ஸ்ரீ ஈச்சம் பாடி ஜீயர் ஆனார்

ஆனி தனில் ஓணத்தில் அவதரித்தான் வாழியே
வேங்கடத்தைப் பாதியாக விரும்புமவன் வாழியே
பூவார்ந்த கழல்களையே போற்றுமவன் வாழியே
பதின்மர் கலை உட் பொருளை பகருமவன் வாழியே
அநவரதம் அரி யுருவன் அடி தொழுவோன் வாழியே
எப்பொழுதும் யதி பதியை ஏத்துமவன் வாழியே
முக்தி தரும் முந்நூலும் முக்கோலும் வாழியே
எழில் ஈச்சம் பாடி உறை ஜீயர் தாள் வாழியே –

————

36–ஸ்ரீ காராஞ்சி சோமயாஜியார் ஸ்வாமி

இவர் ஸ்ரீ உடையவரை ஆஸ்ரயித்தவர்
ஸ்ரீ உடையவர் இருக்கும் இடம் சென்று கைங்கர்யம் செய்ய இவர் மனைவி இடம் தராததால்
ஸ்ரீ உடையவர் விக்ரஹம் பண்ணி பூஜை செய்ய விரும்பினார்
விக்ரகம் சரிவர அமையாததால் அதை அழித்து வேறே ஒரு விக்ரஹம் பண்ணினார்
ஒரு நாள் இரவில் ஸ்ரீ உடையவர் ஸ்வப்னத்தில் தோன்றி ஏன் இப்படி செய்கிறீர் -என்று கேட்டார்
கண் விழித்து நேரே ஸ்ரீ ரெங்கம் புறப்பட்டுச் சென்று ஸ்ரீ உடையவராய் தண்டம் சமர்ப்பித்து நடந்தத்தைச் சொன்னார்
ஸ்ரீ உடையவர் முறுவல் செய்து அபயம் அளித்து இவருடைய கவலைகளைத் தீர்த்தார்

——————-

37-ஸ்ரீ ஆஸூரிப் பெருமாள் ஸ்வாமி

இவருக்கு ஆஸூரித் தேவர் -ஆஸூரி புண்டரீகாக்ஷர் -என்ற திரு நாமங்கள் உண்டு
ஹாரித கோத்ரம்
ஸ்ரீ நடுவில் ஆழ்வானுடைய சிஷ்யர்
ஸ்ரீ திரு நாராயண புரம் இருந்து தர்சன நிர்வாஹம் செய்து வந்தார்
இவரது திருவம்சத்தில் திரு அவதரித்தவர் ஸ்ரீ ஆய் ஜெகந்நாதாச்சார்யார் -என்ற பிரசித்தி பெற்ற வர் –

—————-

38- ஸ்ரீ கிடாம்பி ஆச்சான் ஸ்வாமி

ராமானுஜ பதாம் போஜ யுகளீ யஸ்ய தீமத
ப்ராப்யம் ச ப்ராபகம் வந்தே ப்ரணதார்த்தி ஹரம் குரும்

ஆஸ்திகா அக்ரேசரம் வந்தே பரிவ்ராட் குரு பாஸகம்
யாசிதம் குரு கேசேந ப்ரணதார்த்தி ஹரம் குரும்

சித்திரை ஹஸ்தம்
ஆத்ரேய கோத்ரம்
தளிகைக் கைங்கர்யம் -திருக் கோட்டியூர் நம்பி நியமனம் பிரசித்தம்
ஸ்ரீ பெரிய திருமலை நம்பி ஸ்ரீ கிடாம்பி ஆச்சான் உடைய அத்தை கணவர்
ஸ்ரீ திரு விருத்தத்துக்கு தனியன் சாதித்து உள்ளார்

அபராத ஸஹஸ்ர பாஜநம் –அகதிம் -சொல்ல அழகர் நீ ராமானுஜன் அடியவராக இருக்க
அகதி சொல்லக் கூடாதே என்று அருளிச் செய்த விருத்தாந்தம் –
தீர்த்தம் சாதிக்க -பணிமானம் பிழையாமே அடியேனைப் பணி கொண்ட -பாசுரம் சொல்லி
கிருதஜ்ஜை தெரிவித்துக் கொண்டாரே
பட்டர் இடம் தாழ்ந்து பரிமாற்ற -வயசில் மூத்த ராமானுஜர் அடியாராய் இருக்க இவ்வாறு செய்வது என் என்று கேட்க
நம்முடைய அடங்கலும் நம்மை நினைத்து இருக்குமா போல் பட்டரை நினைத்து இருக்க –
எம்பெருமானார் அருளிச் செய்தது உண்டே என்றாராம்
ஸ்ரீ பாஷ்ய கோசம் இவரையே காஷ்மீருக்கு சென்று சரஸ்வதி தேவி பாஷ்யகாரர் பட்டம் சாதித்த விருத்தாந்தம்
இவருக்கு வேதாந்த உதயனன் என்ற விருதை ஸ்ரீ உடையவர் வழங்கினார்
நியாய சாஸ்திரத்தில் உதயனன் பிரபல வித்வானாய் இருந்தார்

இவர் திருக்குமாரர் ஸ்ரீ கிடாம்பி ராமானுஜாச்சார்யார்
அவர் திருக்குமாரர் ஸ்ரீ கிடாம்பி ரங்க ராஜாச்சார்யார்
அவர் திருக்குமாரர் ஸ்ரீ கிடாம்பி அப்புள்ளார்
அவர் திரு சகோதரி ஸ்ரீ தோத்தாத்ரி அம்மையார்
இவர் திருக்குமாரர் ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகன்
இவர் வம்சமே ஸ்ரீ சிங்கப் பெருமாள் ஸ்வாமியும்
அவருடைய ஸ்வீ கார புத்ரருமான காரப்பங்காடு வெங்கடாச்சார்யார் ஸ்வாமிகள் –1906-1971-

———-

39-ஸ்ரீ அலங்கார வேங்கடவர் ஸ்வாமி

ஸ்ரீ மத் தயாபால முநேஸ் த நூஜம் தத் பாத ஸேவாதி கத ப்ரபோதம்
ஸ்ரீ மத் யதீந்த்ர அங்க்ரி நிவிஷ்ட சித்தம் ஸ்ரீ கௌசிகம் வேங்கட ஸூரி மீடே

ஸ்ரீ ராமானுஜ பாத பத்ம யுகளம் ஸம்ஸ்ருத்ய ஸத் கோஷ்டிஷு
ப்ரேம்ண அலங்க்ருத வேங்கடேச குரு இத்யாக்யாம் பராம் ப்ராப்தவான்

யோ அசவ் கௌசிக தேசிகோ குண நிதி ஸ்ரீ விஞ்ச புர்யாம் ஸ்தி தஸ்
தத் பாதாப்ஜ யுகம் நமாமி ஸததம் ஸம்ஸார சந்தாரகம்

ஸ்ரீ அருளாளப் பெருமாள் எம்பெருமானா உடைய திருக்குமாரர்
கௌசிக கோத்ரம்
மார்கழி திருவாதிரை
இவர் ஸ்ரீ பெரிய திருமலை நம்பி திருப்புதல்வியை மணந்தார்
இவர் திருக்குமாரர் ஸ்ரீ விஞ்சிமூர் தாத்தாச்சாரியார்

திரு மருவும் விஞ்சை நகர் செழிக்க வந்தோன் வாழியே
ஸ்ரீ பாஷ்யகார் அடி சேர்ந்து உய்ந்தோன் வாழியே
அருளாள மா முனிவன் அருள் மைந்தன் வாழியே
அரு மறை நூல் மாறன் உரை ஆய்ந்து உரைப்போன் வாழியே
மருளில் திருமலை நம்பி மணவாளன் வாழியே
மார்கழியில் ஆதிரை நாள் மகிழ்ந்து உதித்தோன் வாழியே
திருவரங்கர் தாளிணை யின் தம் பகர்வோன் வாழியே
திரு வேங்கட ஆசிரியன் திருவடிகள் வாழியே

————-

40-ஸ்ரீ அருளாளப் பெருமாள் எம்பெருமானார் ஸ்வாமி-

கார்த்திகே பரணீ ஜாதம் யதீந்த்ர ஆஸ்ரிதம் ஆஸ்ரயே
ஞானப் பரமேய சார அபி வக்தாரம் வரதம் முனிம்

ஞான பக்த்யாத்த வைராக்யம் ராமானுஜ பத ஆஸ்ரிதம்
பஞ்சம உபாய ஸம்பந்தம் சம்ய மீந்த்ரம் நமாம் யஹம்

தயா பாலந தேவாய ஞான சாரா ப்ரதாயி நே
ப்ரமேய சாரம் தததே நமோஸ்து ப்ரேம ஸாலி நே

யஜ்ஞ மூர்த்தியாய் இருந்து -18 நாள் வாதம் -செய்து –
திரு ஆராதனை கைங்கர்யம்
ஞான சாரம் ப்ரேம சாரம்
தம் மடத்தை இடித்த விருத்தாந்தம்
ஸ்ரீ உடையவர் தம்மை ஆஸ்ரயிக்க வந்த
ஸ்ரீ அனந்தாழ்வான்
ஸ்ரீ எச்சான்
ஸ்ரீ தொண்டனூர் நம்பி
ஸ்ரீ மருதூர் நம்பி
ஸ்ரீ மழுவூர் நம்பி –ஆகியவர்களை இவர் இடம் ஆஸ்ரயிக்கச் செய்தார்

ஸ்ரீ வடுக நம்பி திரு நாட்டுக்கு எழுந்து அருளியதாக சொல்ல -அப்படிச் சொல்லக் கூடாது
ஸ்ரீ உடையவர் திருவடி சேர்ந்தார் என்று சொல்ல வேண்டும் என்றார் –
இவர் சரம காலத்தில் ஸ்ரீ கூரத்தாழ்வானும் ஸ்ரீ உறங்கா வில்லி தாஸரும் எழுந்து அருள
ஸ்ரீ கூரத்தாழ்வானுக்கு விரும்பியவருக்கு ஸ்ரீ பரமபதம் சாதிக்க சக்தி இருந்தும் தான் இப்படி
கஷ்டப்பட வைக்கிறார் என்று எண்ணி தான் சீக்கிரம் ஸ்ரீ ஆளவந்தார் திருவடிகள் சேர வேணும் என்று பிரார்த்தித்தார் –
சிறு மா மானிடராய் -8-10-3-மேனி சிறுத்து கீர்த்தி பெருத்து இருந்த
ஸ்ரீஅருளாளப் பெருமாள் எம்பெருமானாரைப் போல் என்று காட்டியது –

திரு வாழும் தென்னரங்கம் சிறக்க வந்தோன் வாழியே
தென் அருளாளன் அன்பால் திருந்தினான் வாழியே
தரு வாழும் எதிராசன் தாள் அடைந்தோன் வாழியே
தமிழ் ஞான ப்ரமேய சாரம் தமர்க்கு உரைப்போன் வாழியே
தெருளாரு மதுரகவி நிலை தெளிந்தோன் வாழியே
தேசு பொலி மடம் தன்னை சிதைத்திட்டோன் வாழியே
அருளாள மா முனியாம் ஆரியன் தாள் வாழியே
அருள் கார்த்திகைப் பரணியோன் அனைத்தூழி வாழியே –

————–

41-ஸ்ரீ குமாண்டூர் இளைய வல்லி ஸ்வாமி

ஸ்ரீ கௌசிக அந்வய மஹாம் பூதி பூர்ண சந்த்ரம்
ஸ்ரீ பாஷ்ய கார ஜநநீ ஸஹஜா தூ நூ ஜம்
ஸ்ரீ சைல பூர்ண பத பங்கஜ சக்த சித்தம்
ஸ்ரீ பால தன்வி குரு வர்யம் அஹம் பஜாமி

ஸ்ரீ யதீந்த்ர மாத்ஷ்வ ஸ்ரீய ப்ரதி தார்ய பதே ஸ்திதஸ்
மூல பத கௌசிகா நாம் தம் வந்தே பால தந்விதம்

சித்திரை ரேவதி நஷத்ரம் திரு அவதாரம்
கௌசிக கோத்ரம்
ஸ்ரீ ராமானுஜர் உடைய சிறிய திருத் தாயாருடைய திருக் குமாரர்
ஸ்ரீ பெரிய திருமலை நம்பியின் மருமகன்
ஸ்ரீ பால தந்வி -வட மொழி திரு நாமம்
இவர் வம்சம்
ஸ்ரீ பால தந்வி –சித்திரை ரேவதி
ஸ்ரீ திரு விக்ரம குரு
ஸ்ரீ ராமானுஜ குரு
ஸ்ரீ வரத்தார்ய குரு –கும்ப மூலம்
ஸ்ரீ வரம் தரும் பெருமாள் அப்பை -ஆவணி அவிட்டம் -இவர் ஸ்ரீ மா முனி சிஷ்யர்

———————————————————-

ஸ்ரீ கோவில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பூர்வாச்சார்யர்கள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

ஶ்ரீசைலேச தயாபாத்ரம்–ஶ்ரீ அரங்கன் அருளிய தனியன் திரு நாள்: ஆனி மூலம்

October 22, 2020

ஶ்ரீ சைலேச தயாபாத்ரம்–ஸ்ரீ அரங்கன் அருளிய தனியன்
தனியன் திரு நாள்: ஸ்ரீ ஆனி மூலம்

ஶ்ரீ மணவாள மாமுனிகள் தனியன் சமர்பித்து, ஶ்ரீ மணவாள மாமுனிகளை குருவாய்க் கொண்ட
ஶ்ரீ அழகிய மணவாளன்-அரங்கநாதன்.

ஶ்ரீ அரங்கன் கேட்ட ஶ்ரீ மணவாள மாமுனிகளின் உபன்யாசம்
ஶ்ரீ மணவாள மாமுனிகள், ஸ்ரீரங்க கோயில் நிர்வாகத்தை ஏற்று, ஶ்ரீ ராமானுஜர் காலம் போன்ற நிர்வாகத்தை ஏற்படுத்தினார்.
தன் ஆச்சாரியார் ஶ்ரீ திருவாய் மொழி பிள்ளையின் ஆணையின் பேரில் ஶ்ரீ ஆழ்வார் திருநகரியில்
ஸ்ரீ ராமானுஜர் விக்ரகத்தை நிறுவி ராமானுஜர் பற்றிய இருபது பாக்கள் கொண்ட ஶ்ரீ யதிராஜ விம்சதி இயற்றினார் –
அதனால் இவரை யதீந்த்ர ப்ரவணர் என போற்றப்பட்டார் .

ஸ்ரீ ரங்கநாதப் பெருமான் முன்னிலையில் -அவரது அவாவின் படி, ஓராண்டு காலம் (1430 AD)
ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் அருளிய ஸ்ரீ திருவாய்மொழிக்கு உபன்யாசம் நிகழ்த்தினார் .
அந்த ஓராண்டு காலத்திற்கும் உபன்யாசம் தடைபடாமல் இருக்க ஸ்ரீ கோயில் உத்சவங்கள் அனைத்தும் நிறுத்தப் பட்டிருந்தன.
ஓராண்டு கால இறுதி நாளன்று ஸ்ரீரங்கநாதரே ஓர் சிறுவன், வடிவில் வந்து ஸ்ரீ மா முனிகளின் திறமையை பாராட்டி
“ஸ்ரீ சைலேச தயாபாத்ரம்” என்ற புகழ் பெற்ற தனியனை வழங்கினார்.
இந்த தனியனே ஸ்ரீ கோயில்களிலும், கோஷ்டிகளிலும் சேவிக்கப்படுகின்றது.

தனியன்
தனியன் என்பது ஸ்ரீ ஆழ்வார்கள்-ஸ்ரீ ஆசார்யர்களைப் போற்றி சீடர்கள் இயற்றிப் பாடும் ஸ்தோத்ரம்.
ஸ்ரீ ஆழ்வார்கள், ஸ்ரீ ஆசார்யர்கள் இயற்றிய கிரந்தங்களை சேவிக்கும் முன், இந்த ஸ்தோத்ரத்தைச் சேவித்தே
தொடங்க வேண்டும் என்பதால் தனியன் எனப்படுகிறது.

ஶ்ரீசைலேச தயாபாத்ரம், தீபக்யாதி குணார்ணவம்
யதீந்திர ப்ரவணம், வந்தே ரம்ய ஜாமாதரம் முனிம்→

ஶ்ரீசைலேச தயாபாத்ரம்–விளக்கம்-1
“ஶ்ரீசைலேசர், என்ற ஸ்ரீ திருவாய்மொழிப் பிள்ளை, ஆசார்யர்யின் எல்லையற்ற கருணைக்குப் பாத்திரமானவரும்,……………
பக்தி, ஞானம், வைராக்ய குணங்கள் நிறைந்த சமுத்திரம் போன்றிருப்பவரும்……….
யதிராஜரான ஸ்ரீ ராமானுஜர் மீது அளவு கடந்த பக்தி நிறைந்தவருமான,……………..
அழகிய ஸ்ரீ மணவாள மாமுனிகளை அடியேன் வணங்குகிறேன்”

தனியனைப் பாடியவர்: ரங்கநாயகம் என்னும் சிறுவன் வடிவில் வந்த, சாட்சாத் ஶ்ரீரங்கநாதப் பெருமாளே.

5. ஶ்ரீசைலேச தயா பாத்ரம்-விளக்கம்-2

ஶ்ரீசைலேச தயாபாத்ரம்
ஸ்ரீ ராமாவதாரத்தில் ஸ்ரீசைல மலையான, ரிஷ்யமுகப் பர்வதத்துக்கு அதிபதியாக, விளங்கிய
ஸ்ரீ மதங்க முனிவரின் தயைக்குப் பாத்திரமாக விளங்கியவன் சுக்ரீவன்.
ஆனால் அந்தச் சுக்ரீவனும், தகுந்த நேரத்தில் ஶ்ரீராமருக்கு உதவ வராததால், ஶ்ரீராமன் அவன் மேல் கோபப்பட நேர்ந்தது.
அந்தக் குறை தீர, இப்போது ஒரு சைலர் (ஸ்ரீ திருவாய்மொழிப் பிள்ளை மற்றும் ஸ்ரீ திரு”மலை”ஆழ்வார்)
என்னும் ஆச்சாரியர் கருணைக்குப் பாத்திரமான ஸ்ரீ மணவாளமாமுனிகளின் மேல் அன்பு கொண்டான்..

தீபக்யாதி குணார்ணவம்
ஸ்ரீ ராமராக அவதரித்து, தீபம்-சமுத்திர ராஜனிடம், இலங்கையைச் சென்றடைய கடல் நீரை வற்ற வேண்டிய போது
ஸ்ரீ திருப்புல்லாணிக் கரையில், ஸ்ரீ தர்பசயண ராமராக, மூன்று நாட்களாகியும் அவன் வரவில்லை யாகியதால்
ஸ்ரீ ராமருக்குக் கோபம் வந்து வில்லெடுத்ததும் ஓடோடி வந்து, ஸ்ரீ ராமரிடம் சரணடைந்தான்.
ஆனால் எவ்விதக் குறையும் இல்லாத, நிறைகளே நிறைந்த ஸ்ரீ மணவாள மாமுநிகளைச் சரணடைந்தான்.

யதீந்திர ப்ரவணம்
ஸ்ரீ ராமானுஜர், ஸ்ரீ திருவேங்கடவனுக்கு, சங்கு, சக்கரம் வழங்கி, “அப்பனுக்குச் சங்காழி அளித்தர பெருமான்” என்று
ஆசார்ய ஸ்தானத்தில் இருந்தார். அவர் ஐந்து ஆசார்யர்களின் பொங்கும் பரிவுடையவர்,
குணங்கள் நிறைந்த மகாசமுத்திரம். அப்படியிருக்க அவரை, ஆசார்யராக அரங்கன் வரிக்கவில்லை.
ஸ்ரீ இராமானுஜ நூற்றந்தாதியைச் செவிமடுத்த ஸ்ரீ அரங்கன், ஸ்ரீ ராமானுஜர் காலத்திலேயே,
“தன்னை யுற்று ஆட் செய்யும் தன்மையினோர்” என்ற பாசுரத்தின்படி, அவரை உற்று ஆட் செய்யும் தன்மையில்
மிகச் சிறந்தவரான ஸ்ரீ மாமுநிகளுக்காகக் காத்திருந்தார்.

வந்தே ரம்ய ஜாமாதர முநிம்-
எந்தக் குறையுமில்லாத, எதையும் எதிர்பார்க்காத ஸ்ரீ அழகிய மணவாள மாமுனிவரை வணங்குகிறேன்

ஆதலால், ஸ்ரீ மணவாள மாமுனிகளின் குண விசேஷங்கள். அப்படிப் பாடும் பொழுது
ஸ்ரீ அரங்கன் முற்காலத்தில் அவருக்கு ஏற்பட்ட சில ஏமாற்றங்களையும்,
இப்போது ஏற்பட்ட குறையொன்றுமில்லாத ஏற்றத்தையும் கூட்டிப் பாடியுள்ளார்:

ஸ்ரீ ராமவதாரத்தில் ஸ்ரீ விஸ்வாமித்திர முனிவரை குருவாக ஏற்றிருந்தாலும், அவருடைய முழு வரலாறைக்
கேள்வியுற்ற ஸ்ரீ ராமருக்கு, அவர் மேல் ஈடுபாடு குறைந்தது.

ஸ்ரீ கிருஷ்ணாவதாரத்தில் ஸ்ரீ சாந்தீபினி முனிவரிடம், பயின்ற பின் அவர் குரு தட்சணையாக, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம்
உயர்ந்த மோட்சத்தைக் கேட்கவில்லை. மாறாக என்றோ இறந்து போன தம் மகனை மீட்டுத் தர வேண்டுமென்ற
ஒரு சாதாரண பலனைக் கேட்டுப் பெற்றார். எனவே ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கும் அவர் மேல் ஈடுபாடு குறைந்தது.

ஆனால் எந்தக் குறையுமில்லாத, எதையும் எதிர்பார்க்காத மாமுனிவர் ஒருவர் உண்டேல்,
அவர் ஸ்ரீ அழகிய மணவாள மாமுனிவர் மட்டுமே; என்வே அவரை வணங்குகிறேன்

ஶ்ரீசைலேச தயாபாத்ரம்-விளக்கம்-3:ஸ்ரீ பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கராச்சாரியார் வியாக்யானம்
ஸ்ரீசைலேச தயா பாத்ரம்–சுக்ரீவன்
ஸ்ரீ இராமாவதாரத்தின்போது “சைலேச தயா பாத்ரன்” என்பவனிடம் ஸ்ரீ இராமன் புகுந்தான்.
சைலம்=ரிஷ்யமுக மலை. அதன் அதிபதி மாதங்க மஹரிஷி. அவரது கருணையைப் பெற்றவன் சுக்ரீவன்.
தனக்கு உதவும்படி ஸ்ரீ இராமன் சுக்ரீவனிடம் புகுந்தாலும், சுக்ரீவன் தான் ஸ்ரீ இராமனுக்குப் பட்ட கடனை
அடைக்கவில்லை என்பதால், அவனை ஸ்ரீ இராமன் கண்டிக்க வேண்டியதாயிற்று.
இது சரணாகதிக்கு விரோதமாக ஆனதால், சரணாகதி தவறியது என்று ஸ்ரீ இராமன் வருத்தம் கொண்டான்.
இக்குறை தீர உயர்ந்த ஒரு ஆசார்யனிடம் சிஷ்யனாக இருப்பதே சிறந்தது என்று எண்ணினான்.

தீபக்யாதி குணார்ணவம்– ஸமுத்ர ராஜன்
ஸமுத்ர ராஜனிடம் ஸ்ரீ இராமன் அடைந்தான். ஆனால், அவன் இராமனின் சொற்களுக்கு ஏற்ற மதிப்பு
அளிக்கவில்லை என்பதால், அவன் மீதும் இராமன் சீற்றம் கொள்ள வேண்டியதானது.

யதீந்த்ர ப்ரணவம்–இராமாநுசர்
ஸ்ரீ இராமாநுச நூற்றந்தாதியின் 97-ஆவது பாசுரமான – தன்னை உற்றச் செய்யும் தன்மையின் ஓர் – என்பதை
ஸ்ரீ திருவரங்கன் கேட்டான். இந்தப் பாசுரத்தில் ஸ்ரீ எம்பெருமானாரின் சிஷ்யர்களின் மேன்மை கூறப்பட்டுள்ளது.
இதனைக் கேட்டவுடன், ஸ்ரீ எம்பெருமானாருக்கு சிஷ்யனாக இருப்பதைக் காட்டிலும்,
அவரது சிஷ்யனுக்கு சிஷ்யனாக இருப்பது மேலானது என்று முடிவு செய்தான்.

வந்தே ரம்ய ஜாமாதரம் முநிம்–
ஸ்வாமி, ஸ்ரீ மணவாளமாமுனிகள் விஷயத்தில் கடல் போன்ற ஞானம், அறிவு, பக்தி கொண்ட
ஸ்வாமியிடம் சரணம் அடைந்தான்.

ஸ்ரீ இராமனின் குருவான ஸ்ரீ விச்வாமித்ரரின் குறைகளை நாம் அறிவோம்.
ஸ்ரீ கண்ணனின் குருவான ஸாந்தீபநி முனிவரும், குரு தக்ஷிணையாக தனது பிள்ளையைக் கேட்டாரே அன்றி,
மோக்ஷம் கேட்கவில்லை.
ஆக தனது இரு குருவிடமும் எம்பெருமானுக்கு அந்த அளவு பிடிப்பு உண்டாகவில்லை.
எனவே குருவுக்கு இலக்கணமான ஒருவரைத் (ஸ்ரீ மணவாள மா முனிகள்) தேர்ந்தெடுத்தான்.

ஸ்ரீ அரங்கனின் சிஷ்ய-லட்சணம்
சீடர் ஆசார்யருக்கு செய்ய வேண்டிய சிஷ்ய-லட்சணமான ஐந்து கடமைகளைச்
செம்மையாக நடத்தி-நடத்தும் அரங்கன்:

(i) தனியன் சமர்ப்பித்தல்

(ii) ஆசார்யன் கீர்த்தியை வையமெங்கும் பரப்புதல்:
எல்லா ஸ்ரீ திவ்ய தேசங்களிலும், ஸ்ரீ பெருமாள் கோவில்களிலும் திருவாராதனை தொடங்கும் முன்னும்,
சாறறு முறை முடிவிலும் தம் ஆசார்ய தனியனான ‘ஶ்ரீ சைலேச தயாபாத்ரம்” சேவிக்க வேண்டுமென்று நியமித்தார்,
மடங்கள், கூடங்கள், ஶ்ரீ வைஷ்ணவர்கள், பாகவதர்களின் இல்லங்களிலும் தினம் தோறும்
முதலிலும், முடிவிலும் இந்தத் தனியன் சேவிக்கப் பட்டு வருகிறது.

(iii) சீடனுக்கு தனக்கென்று இல்லை
எந்த உடமையும் (சொத்தும்) தனக்கென்று இல்லையென்றும், எல்லாம் ஆசார்யனுடையவே,
தாம் அனுபவிப்பது அவர் கருணயால் கொடுத்தருளியதே என்ற நிஷ்டையில் இருக்க வேண்டும்.
எனவே தம் உடமைகளையெல்லாம் நிர்வகிக்கும், ஸ்ரீ ஆதி சேஷனையே ஸ்ரீ மா முநிகளுக்குக் கொடுத்துவிட்டார் ஸ்ரீ அரங்கன்.
அதனால் தான் ஸ்ரீ மணவாள மாமுனிகள் எங்கும், எப்பொழுதும் ஸ்ரீ சேஷ பீடத்திலேயே எழுந்தருளி யிருக்கிறார்.
ஸ்ரீ ஆதி சேஷ அவதாரமாகிய ஸ்ரீ ராமானுஜருக்கே இல்லாத சேஷாச-ஆசனத்தை ஸ்ரீ மாமுநிகளுக்குக் கொடுத்தருளினார்.

(iv) ஆசார்யனுடைய திருநாமத்தை சீடன் தரிக்க வேண்டும்.
ஸ்ரீ அரங்கனின் பெயரான ஸ்ரீ அழகிய மணவாளன் என்னும் பெயரே,
ஸ்ரீ மாமுநிகளுக்கு அவர் பெற்றோரால் சூடப்பட்டது.
ஸ்ரீ மாமுநிகள் துறவறம் மேற்கொண்ட போது, ஸ்ரீ சடகோப ஜீயர் என்னும் திருநாமத்தை ஏற்க விரும்பி
ஸ்ரீ அரங்கனிடம் வேண்ட, ஸ்ரீ அரங்கன் அதை ஏற்காமல், பழைய நாமத்துடனே இருக்கும்படி அருளினார்.
தம் ஆசார்யர் நாமம் அப்படியே இருந்தால் தான்,தாமும் ஆசார்யன் நாமத்துடன்(ஸ்ரீ அழகிய மணவாளன்)
என்று இருக்கு முடியும் என்று கருதியே இவ்வாறு ஸ்ரீ அரங்கன் நியமனம் ஆயிற்று

(v) ஆசார்யன் அவதார-திருநட்சித்திரத்தையும், ஸ்ரீ பரமபத-திதியையும் சீடன் சிறப்பாக நடத்தி வைக்க வேண்டும்.
ஸ்ரீ அரங்கன் இவ்விரண்டையும் செவ்வனே நடத்தி வருகிறார்.
இரண்டு நாட்களிலும் அரங்கன் பிரசாதங்கள், மாலை, மரியாதைகள் மாமுனிகள் சந்நிதிக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றன.
தீர்த்த திதியன்று, ஸ்ரீ அரங்கனுக்கு திருவாராதனை செய்யும் அர்ச்சகரே, ஸ்ரீ மாமுநிகளுக்கும் திருவாராதனை செய்கிறார்.
ஸ்ரீ மாமுனிகள் தளிகை அமுது செய்த பின்னரே, ஸ்ரீ அரங்கனுக்கு உச்சி கால நைவேத்யம்.அன்று
ஸ்ரீ அரங்கன் சுருளமுது (வெற்றிலை) கண்டருளுவதில்லை.

அடியார்கள் வாழ அரங்க நகர் வாழ,
சடகோபன் தண்தமிழ்நூல் வாழ, கடல் சூழ்ந்த,
மன்னுலகம் வாழ, மணவாள மாமுனியே,
இன்னுமொரு நூற்றாண் டிரும்.

இவ்வாறாக குரு பரம்பரையின் முதல் ஆசார்யரான, ஶ்ரீமந் நாராயணனே, கடைசி ஆசார்யன்
ஸ்ரீ மணவாள மாமுநிகளுக்கு சீட்ரானதால் ஆதியும், அந்தமும் ஒன்றே என்றாயிற்று.

—————–

ஸ்ரீ கோவில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

ஸ்ரீ ராமானுஜர் நியமித்த -74- ஸிம்ஹாஸனாதி பதிகள் வைபவம் –21-30-

October 22, 2020

21- ஸ்ரீ சிறியாண்டான்
இவர் ஸ்ரீ மாறு ஓன்று இல்லா மாருதி சிறியாண்டான் உடன் ஸ்ரீ ரெங்கம் வந்து
செய்தி திரு நாராயண புரத்தில் அருளிச் செய்தவர்

————–

22-ஸ்ரீ தொண்டனூர் நம்பி –
ஸ்ரீ தொண்டனூரில் பாகவத கைங்கர்யமே நிரூபகமாகக் கொண்டவர் –
ஸ்ரீ திருக் கோட்டியூரில் செல்வ நம்பியைப் போலவே
சைவப்பண்டாரம் ஒருவன் ஸ்ரீ மதே ராமாநுஜாய நம -சொல்லி -இவர் பிச்சை அளிக்க –
மற்றவர் குறை சொல்ல -இவர் திரு நாம வைபவம் எடுத்து விளக்க
பின்பு அவன் ஸ்ரீ வைஷ்ணவன் ஆனானாம்
இவர் ஸ்ரீ அனந்தாழ்வான் உடன் ஸ்ரீ ரெங்கம் செல்ல இவர்களை ஸ்ரீ ராமானுஜர்
ஸ்ரீ அருளாளப் பெருமான் எம்பெருமானார் இடம் ஆஸ்ரயிக்கப் பண்ணி அருளினார்
இவர் ஸ்ரீ ராமானுஜர் இடம் விண்ணப்பித்து விட்டல தேச ராஜன் மக்களது பிசாச பீடையைப்
போக்குவித்து அருளினார் –

—————-

23- ஸ்ரீ மருதூர் நம்பி
இவர் ஸ்ரீ தொண்டனூர் நம்பி ஸ்ரீ அனந்தாழ்வான் உடன் ஸ்ரீ ரெங்கம் செல்ல இவர்களை ஸ்ரீ ராமானுஜர்
ஸ்ரீ அருளாளப் பெருமான் எம்பெருமானார் இடம் ஆஸ்ரயிக்கப் பண்ணி அருளினார்

————-

24- ஸ்ரீ மழுவூர் நம்பி

இவர் ஸ்ரீ மருதூர் நம்பி ஸ்ரீ தொண்டனூர் நம்பி ஸ்ரீ அனந்தாழ்வான் உடன்
ஸ்ரீ ரெங்கம் செல்ல இவர்களை ஸ்ரீ ராமானுஜர்
ஸ்ரீ அருளாளப் பெருமான் எம்பெருமானார் இடம் ஆஸ்ரயிக்கப் பண்ணி அருளினார்

—————–

25- ஸ்ரீ முடும்பை நம்பி

ஸ்ரீ ராமானுஜ சம்ய தீந்த்ர சரணம் ஸ்ரீ வத்ஸ சிஹ்ன ப்ரியம்
சேவ அஹம் வரதார்ய நாம கமமும் ஸூ க்த்யா ப்ரிஸித்தம் முதா
பால்யாத் பரி பூர்ண போத சடஜித் காதா ராகோஜ்ஜ்வலம்
வாத்ஸ்யம் பூர்ண முதாரம் ஆஸ்ரித நிதிம் வாத்சல்ய ரத்நாகரம் –

ஸ்ரீ ராமானுஜ யோகீந்த்ர பத பங்கஜ ஷட் பதம்
முடும்பை பூர்ண மநகம் வந்தே வரதஸம் கஞகம்

ஸ்ரீ வத்ஸ கோத்ரம்
ஸ்ரீ காஞ்சீ புரம் அருகில் ஸ்ரீ முடும்பையில் திரு அவதாரம்
இயல் பெயர் -ஸ்ரீ வரதாச்சார்யர்
ஸ்ரீ ராமானுஜர் உடைய சகோதரி கணவர்
இவர் திருக் குமாரர் -ஸ்ரீ ராமானுஜ நம்பி
அவர் திருக்குமாரர் -ஸ்ரீ முடும்பை ஆண்டான் -என்னும் ஸ்ரீ தாசாரதி
இவர் முடும்பையில் இருந்து ஸ்ரீ ரெங்கம் குடி பெயர்ந்தார்
இவர் வம்சம்
ஸ்ரீ தாசரதி
ஸ்ரீ தேவப் பெருமாள் என்னும் ஸ்ரீ வரதார்யர்
ஸ்ரீ இளையாழ்வார் என்னும் ஸ்ரீ லஷ்மண ஆச்சார்யர்
இவருக்கு இரண்டு திருக்குமாரர்கள்
ஒருவர் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பாத குரு என்னும் ஸ்ரீ வடக்குத் திரு வீதிப்பிள்ளை –
அவருக்கு ஸ்ரீ பிள்ளை லோகாச்சார்யரும் ஸ்ரீ நாயனாரும் திருக்குமாரர்கள்
மற்ற ஒருவர் ஸ்ரீ வரதாச்சார்யர்
இவருக்கு திருக்குமாரர் ஸ்ரீ ராமானுஜ குரு
அவருக்குத் திரு குமாரர் ஸ்ரீ அழகப்பயங்கார்
அவருக்கு திருக்குமாரர் தேவராஜ குரு என்னும் பேர் அருளாலே ஸ்வாமி
அவர் திருக்குமாரர் ஸ்ரீ ராமானுஜம் பிள்ளை -இவர் மாமுனிகள் சிஷ்யர் -வான மா மலை ஜீயரின் அஷ்ட திக் கஜங்களில் ஒருவர்
இவர் திருக்குமாரர் ஸ்ரீ ஆழ்வார் திரு நகரி ஸ்ரீ ஆதி நாதன் ஸ்வாமி
ஆழ்வார் திரு நகரியில் கீழத் திரு மாளிகை மேலத் திரு மாளிகை வடக்குத் திருமாளிகை என்று இவர் வம்சம்
ஸ்ரீ காஞ்சி பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணாவும் ஸ்ரீ முடும்பை வம்சமே

————-

26-ஸ்ரீ வடுக நம்பி

ஸைத் ரேத் வஸ்வநி ஸஞ்ஜாதம் ஸம்ஸார ஆர்ணவ தாரகம்
ராமாநுஜார்ய ஸத் ஸிஷ்யம் ஆந்த்ர பூர்ணம் அஹம் பஜே

ராமானுஜார்ய ஸச்சிஷ்யம் ஸாளக்ராம நிவாஸிநம்
பஞ்சமோபாய ஸம்பந்நம் ஸாளக்ராமார்யம் ஆச்ரயே

திருநக்ஷத்ரம்: சித்திரை அஸ்வினி-1047-
அவதார ஸ்தலம்: சாளக்ராமம், கர்நாடகா
ஆசார்யன்: ஸ்ரீ எம்பெருமானார்-பால் அமுது கைங்கர்யம்
இவருடைய திரு மடியிலே திரு முடியை வைத்து ஸ்ரீ எம்பெருமானார் திரு நாட்டுக்கு எழுந்து அருளினார்
ஸ்ரீ பரமபத ப்ராப்தி ஸ்தலம்: சாளக்ராமம்

கிரந்தங்கள்: ஸ்ரீ யதிராஜ வைபவம்,
ஸ்ரீ ராமானுஜ அஷ்டோத்தர சதநாம ஸ்தோத்ரம்,
ஸ்ரீ ராமானுஜ அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி

ஸ்ரீ எம்பெருமானார் திருநாராயணபுரம் எழுந்தருளிய போது அங்குள்ள மிதிலாபுரி சாளக்கிராமம் சென்று,
ஸ்ரீ முதலியாண்டானை அங்கிருந்த தீர்த்தத்தில் திருவடி நனைக்கச் சொல்லவும், பின்னர் அதில்
நீராடிய உள்ளூரார் அனைவரும் ஸ்வாமியின் சிஷ்யர்களாக மாறினர். அவர்களில் ஒருவர் ஸ்ரீ ஆந்த்ர பூர்ணர் எனும் வடுக நம்பி.
இவர் ஸ்ரீ எம்பெருமானாரிடம் பூண்ட ஆசார்ய பக்தி அளப்பரியது, ஈடற்றது.
ஸ்ரீ எம்பெருமானார் இவர்க்கு சகல சாரார்த்தங்களும் போதித்தருளினார்.
அதனாலும் இவர் ஆசார்ய ப்ரதிபத்தி பள்ளமடை ஆயிற்றது.

ஸ்ரீ வடுக நம்பி ஆசார்ய நிஷ்டையில் ஊறியிருந்தார்.
தினமும் இவர் ஸ்ரீ எம்பெருமானார் திருவடி நிலைகளுக்கே திருவாராதனம் செய்வர்.
ஒரு நாள் ஸ்வாமி யாத்திரை கிளம்புகையில் அவரது திருவாராதன எம்பெருமான்களோடு, தாம் பூசித்து வந்த
ஆசார்யன் திருவடி நிலைகளையும் மூட்டை கட்ட, அது கண்டு துணுக்குற்ற ஸ்ரீ எம்பெருமானார், “நம்பீ! என் செய்தீர்!” என்று
கடிந்த போது, இவர், “ஸ்வாமி! உம் திருவாராதனப் பெருமாளைவிட நம் திருவாராதனப் பெருமாள் குறைவிலரே” என்றாராம்.

ஸ்ரீ எம்பெருமானார் பெரிய பெருமாளை மங்களாசாசனம் செய்யப் போகும்போதெல்லாம் நம்பியும் உடன் எழுந்தருளி,
அவர் பெருமாளின் அழகை அனுபவிக்கும்போது இவர் ஸ்வாமியையே நோக்கியிருக்க, அவர் இவரைப் பெருமாளின்
திருக்கண் அழகைப் பாரீர் என்ன, நம்பி, ஆசார்யன் திருவுள்ளம் குளிர,
“என் அமுதினைக் கண்ட கண்கள் மற்றொன்றினைக் காணாவே!”
(அதாவது, என்னுடைய ஸ்வாமியான தேவரீரைக் (எம்பெருமானாரை) கண்ட கண்கள் எம்பெருமானையே கூட காணாது)
என்று ஸ்ரீ திருப்பாணாழ்வார் திருவாக்கைக் கூறினாராம்.

ஸ்ரீ வடுக நம்பி எப்போதும் எம்பெருமானார் அமுது செய்த மிச்சில் ப்ரஸாதத்தையே ஸ்வீகரித்து அமுது செய்தபின்,
கைகளை அலம்பாமல் தம் தலையில் துடைத்துக் கொள்வார், பிரசாதம் உட்கொண்டபின் கையை அலம்பிச் சுத்தம்
செய்யக் கூடாதென்பதால். ஒரு நாள், இது கண்டு துணுக்குற்ற ஸ்ரீ எம்பெருமானார் கேள்வி எழுப்பவே,
ஸ்ரீ நம்பி தம் கைகளை அலம்பினார். பிற்றைநாள் பெருமாள் பிரசாதம் தாம் உட்கொண்ட மிகுதியை
ஸ்வாமி தர வாங்கி உண்ட நம்பி கைகளை அலம்ப எம்பெருமானார் வியப்புற்று வினவ,
“தேவரீர் நேற்று உபதேசித்தபடியே அடியேன் செய்தேன்” என்றாராம்.
அதைக் கேட்ட ஸ்ரீஎம்பெருமானார், ”உம்மிடம் நாம் தோற்றோம்!” என்றார்.

ஒரு முறை ஸ்ரீ வடுக நம்பி ஸ்ரீ எம்பெருமானாருக்கு, திருமடைப்பள்ளியில் பால் அமுது காய்ச்சிக் கொண்டிருந்தார்.
அப்பொழுது ஸ்ரீ நம்பெருமாள் திருவீதியில் புறப்பாடாக மடத்து வாசலில் எழுந்தருள,
ஸ்ரீ எம்பெருமானார் வெளியே சென்று சேவித்து, ஸ்ரீ வடுக நம்பியை வெளியே வருமாறு கூப்பிட்டார்.
அப்பொழுது, நம்பியோ, வெளியே வராமல், உள்ளிருந்தபடியே “அடியேன் உம் பெருமாளைக் காண வெளியே வந்தேன் என்றால்,
என் பெருமாளின் பால் பொங்கிவிடும், ஆதலால் அடியேன் வெளியே வர முடியாது” என்று கூறும்படியான ஆசார்ய நிஷ்டையுடன் திகழ்ந்தார்.

நம்பிகளின் அவைஷ்ணவ உறவினர் சிலர் வந்து, தங்கிச் சென்றதும், நம்பிகள் எல்லாப் பாத்திரங்களையும் எடுத்து வீசிவிட்டு,
ஸ்ரீ முதலியாண்டான் திருமாளிகையின் பின்புறத்தில் வைத்திருந்த பழைய உபயோகித்த பாத்திரங்களைப் பயன்படுத்த எடுத்துக் கொண்டார்.
ஆசார்யர்கள் சம்பந்தம் நம்மை எல்லா வகையிலும் சுத்தி செய்யும் என இப்படி அனுஷ்டித்து விளக்கினார்.

ஸ்ரீ எம்பெருமானார் திருவனந்தபுரம் சேவிக்கச் சென்றபோது அங்கு ஆகம முறையைச் சீர்திருத்தத் திருவுள்ளம் பற்றினார்.
ஆனால் எம்பெருமான் திருவுள்ளம் வேறுமாதிரி இருந்ததால், அவன் அவரை இரவோடிரவாக உறங்குகையில்
ஸ்ரீ திருக்குறுங்குடி சேர்ப்பித்து விட்டான். விடிவோரை திருக்கண் மலர்ந்த ஸ்வாமி நீராடித் திருமண் காப்புத் தரிக்க
இன்னும் ஸ்ரீ திருவனந்தபுரத்திலேயே இருந்த நம்பியை “வடுகா!” என்றழைக்க,
ஸ்ரீ திருக்குறுங்குடி நம்பியே வடுக நம்பி போல் வந்து திருமண் காப்பு தந்தருளினார்.
பின்னர் ஸ்ரீ எம்பெருமானார் ஸ்ரீ திருக்குறுங்குடி நம்பியையும் தம் சிஷ்யனாய் ஏற்றார்.

ஸ்ரீ எம்பெருமானார் திருநாடலங்கரித்தபின் வடுக நம்பி மீண்டும் சாளக்கிராமம் வந்து ஸ்ரீ எம்பெருமானார் க்ரந்தங்களைக்
காலக்ஷேபம் செய்தும், தன் சிஷ்யர்களுக்கு ஸ்ரீ எம்பெருமானார் திருவடிகளே தஞ்சம் என்ற உபதேசம் செய்து கொண்டும்,
எப்பொழுதும் ஸ்ரீ எம்பெருமானாருக்குத் திருவாராதனம் செய்தும், வேறு ஒரு ஸ்ரீ பாத தீர்த்தமும் ஏற்காமல்
ஆசார்ய நிஷ்டையோடே ஸ்ரீ எம்பெருமானார் திருவடியைச் சென்று அடைந்தார்.

ஸ்ரீ வடுக நம்பியின் வைபவம் வ்யாக்யானங்களிலும் ஐதிஹ்யங்களிலும் காணக் கிடைக்கிறது. அவற்றில் சில:

ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் திருமொழி 4.3.1 – மணவாள மாமுனிகள் வ்யாக்யானம்.
இப்பதிகம் “நாவகாரியம்” – சொல்லக்கூடாத சொற்களைச் சொல்லுதல்.
வடுக நம்பி அருகே ஒரு ஸ்ரீ வைஷ்ணவர் திருமந்திரம் ஓதவும், நம்பி, ”இது நாவகாரியம்” என்று வெறுத்து அகன்றாராம்.
ஏனெனில் திருமந்திரம் ஓதுமுன் குருபரம்பரையை ஒத வேண்டும், பிறகே திருமந்திரம் ஒத வேண்டும் என்பது முறை,
பிள்ளை லோகாசார்யரும் ஸ்ரீ வசன பூஷணம் 274வது ஸூத்ரத்தில், “ஜப்தவ்யம் குரு பரம்பரையும் த்வயமும்” என்று அருளினார்.

பெரியாழ்வார் திருமொழி 4.4.7 – மணவாள மாமுனிகள் வ்யாக்யானம், வடுக நம்பி திருநாடு எய்தினார் என்று
ஒரு ஸ்ரீவைஷ்ணவர் தகவல் கூறவும், அவர் ஆசார்ய நிஷ்டர் ஆகையால் அவர் ஆசார்யர் திருவடி அடைந்தார் என்று
கூற வேண்டும் என்று அருளாளப் பெருமாள் எம்பெருமானார் திருத்தி யருளினாராம்.

ஸ்ரீ வடுக நம்பி யதிராஜ வைபவம் என்றோர் அழகிய நூல் சாதித்துள்ளார்.
அதில் எம்பெருமானாரோடு 700 சன்யாசிகளும், 12000 ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களும், கணக்கற்ற ஸ்ரீ வைஷ்ணவிகளும் இருந்தனர் என்கிறார்.
தம் மாணிக்க மாலையில், பெரியவாச்சான் பிள்ளை, ஆசார்ய பதவி தனிச் சிறப்புள்ளது,
அது ஸ்ரீ எம்பெருமானார் ஒருவருக்கே பொருந்தும் என வடுக நம்பி கூற்று என்கிறார்.

பிள்ளை லோகாசார்யர், ஸ்ரீ வசன பூஷணம் 411வது ஸூத்ரத்தில்
“வடுக நம்பி ஆழ்வானையும் ஆண்டானையும் இருகரையர் என்பர்” என்று சாதிக்கிறார். இதை மாமுனிகள் விளக்குகையில்,
மதுரகவிகள் முற்றிலும் ஆழ்வாரையே பற்றினாப் போலே நம்பி எம்பெருமானாரையே பற்றினார்,
ஆண்டானும் ஆழ்வானும் எம்பெருமான் எம்பெருமானார் இருவரையும் பற்றி இருந்தார்கள் என்கிறார்.

இறுதியாக, ஆர்த்தி ப்ரபந்தம் 11ஆம் பாசுரத்தில் மாமுனிகள் எம்பெருமானாரிடம் தம்மையும் அவரையே பற்றியிருந்த
ஸ்ரீ வடுக நம்பிகளைப் போலே ரக்ஷித்தருள வேணும் என்று இறைஞ்சுகிறார்.
ஸ்ரீ வடுக நம்பி எம்பெருமானாரிடம் கொண்டிருந்த அளவற்ற ஈடுபாட்டினால், ஸ்ரீ எம்பெருமானைத் தனியாக வணங்கவில்லை.
ஆசார்யனை நாம் வழிபடும்போது, இயற்கையாகவே அவ்வாசார்யன் அண்டி இருக்கும் எம்பெருமானையும் வழிபட்டதாக ஆகி விடும்.
ஆனால், எம்பெருமானை மட்டும் வழிபட்டால், ஆசார்யனை வணங்கியதாக ஆகாது என நம் பூர்வர்கள் தெளிவாகக் காட்டியுள்ளனர்.
ஆகையால் ஆசார்யனையே எல்லாமாகக் கொண்டு இருப்பதே நம் ஸம்ப்ரதாயத்தின் முக்கியமான கொள்கை.
இந்த அம்சம் வடுக நம்பியிடம் அழகாகப் பொருந்தியுள்ளது என்கிறார் மாமுனிகள்.

இவ்வாறாக பாகவத நிஷ்டையை ஆசார்ய பக்தியால் அனுஷ்டித்த வடுக நம்பி திருவடிகளே நமக்குப் புகல்.

——————-

27- ஸ்ரீ வங்கி புரத்து நம்பி

பாரத்வாஜ குல உத்பூதம் லஷ்மணார்ய பத ஆஸ்ரிதம்
வந்தே வங்கீ புராதீஸம் ஸம்பூர்ணார்யம் கிருபா நிதிம்

இவர் ஸ்ரீ திருவாய் மொழியின் சாரம் அர்த்த பஞ்சகம் என்று அருளிச் செய்வர்
பிராட்டியின் பதியாய் இருப்பதே எம்பெருமானுக்குப் பெருமை –
ஸ்ரீ வைஷ்ணவ மதத்தின் பெருமையும் அதுவே என்று அடித்து அருளிச் செய்வர்
ஸ்ரீ எம்பெருமானே ஸ்ரீ நம்மாழ்வாராக அவதரித்தார் என்பாராம் –

ஸ்ரீ மணக்கால் நம்பி சிஷ்யரான ஸ்ரீ வங்கி புரத்து ஆய்ச்சியின் திருக்குமாரர் –
ஸ்ரீ சிறியாத்தான் இவரது சிஷ்யர் –

ஏஷ நாராயண ஸ்ரீ மான் ஷீரார்ணவ நிகேத –நாக பர்யங்க உத்ஸ்ருஜ்ய —
ஆகதோ மதுராம் புரீம்
சர்வ நியாந்தா
ஸ்ரீ கிருஷ்ணனாய் பிறந்து
நியாம்யனாய் இருந்த வ்ருத்தாந்தம் – பெரிய திருமொழி -6-7-4-
ஸ்ரீ வங்கி புரத்து நம்பி பல காலம்
திரு வாராதன க்ரமம் அருளிச் செய்ய வேணும் என்று  போருமாய்
அவசர ஹானியாலே அருளிச் செய்யாமலே போந்தாராய்
திருமலையிலே எழுந்து அருளி இருக்கச் செய்தே
ஸ்ரீ ஆழ்வானுக்கும் நம்பி   ஸ்ரீ ஹனுமந்தத் தாசருக்கும் அது தன்னை அருளிச் செய்தாராய்
சமைக்கிற அளவிலே நம்பி தோற்ற
திரு உள்ளம் துணுக் என்று  அஞ்சி அப்போது அருளிச் செய்த வார்த்தை –
என்றும் உள்ள இஸ் சம்சயம் தீரப் பெற்றோம் ஆகிறது
நியாமகன் நியாம்யங்களிலே   சிலர்க்கு அஞ்சிக் கட்டுண்டு அடி உண்டு
அழுது நின்றான் என்றால்  இது கூடுமோ என்று இருந்தோம் –
இரண்டு இழவுக்கும் நம்முடைய ஹிருதயம் அஞ்சி
நொந்தபடியால் அதுவும் கூடும் -என்று –

ஸ்ரீ நம் பெருமாள் வீதி உலாக்கில் பால் உண்பீர் பழம் உண்பீர் என்று இடையர்கள் –
விஜயீ பவ -இவர் சொல்ல ஸ்ரீ முதலியாண்டான்
முரட்டு சம்ஸ்க்ருத குறை சொல்லி அவர்கள் அவர்களே நாம் நாம் தான் என்று
ஆய்ச்சிகளின் பக்தியை மெச்சி அருளிச் செய்தாராம்

நமக்குத் தஞ்சமாக நினைத்து இருப்பது –உன்னை அருள் புரிய வேண்டும் என்ற
க்ஷத்ர பந்துவின் வார்த்தை -என்று எம்பெருமானார் சொல்ல
உன்னை வணங்கத் தெரியாத எனக்கு கிருபை செய்து எனக்கு அருள் புரிய வேண்டும் என்ற
காளியன் வார்த்தை என்றாராம்
இவர் நிர்ஹேதுக கிருபையின் பெருமையை விளக்க இந்த சம்வாதம்

———————–

28-ஸ்ரீ பராங்குச நம்பி

கோவிந்த ராஜான் வயஜோ மநீஷீ பரங்குசோ யாமுனவை மநஸ்யம்
அபாசகார பிரசபம் த்ருதீயம் விராஜதே வ்ருத்த மணி ப்ரதீப –

இவர் ஸ்ரீ எம்பாருடைய தம்பியான சிறிய கோவிந்த பட்டரின் திருக்குமாரர்
இவர் திருக்குமாரர் ஸ்ரீ கூர நாராயண ஜீயர் ஸ்ரீ புத்தருடைய சிஷ்யர்
ஸ்ரீ உடையவர் ஸ்ரீ எம்பாரிடம் ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் திரு நாமத்தைச் சாத்தகி சொல்ல இந்த திரு நாமம் –
தமிழில் வல்லவர்
ஸ்ரீ கூரத்தாழ்வான் இவரை பாலேய் தமிழர் என்பாராம் –

————

29- ஸ்ரீ அம்மங்கி அம்மாள்
இவர் ஒரு சமயம் ஸ்ரீ நம்பிள்ளையின் நோய் தீர ஒரு மந்திரிக்கப்பட்ட யந்திரத்தை அவர்
கையில் வைக்க முற்பட அவர் அத்தை ஏற்க மறுத்தார்
இவர் ஸ்ரீ மழுவூர் நம்பி ஸ்ரீ மருதூர் நம்பி ஸ்ரீ தொண்டனூர் நம்பி ஸ்ரீ அனந்தாழ்வான் உடன்
ஸ்ரீ ரெங்கம் சென்று வந்தார் –

இவர் நீதிப்பாடல்கள் பாடி மகிழ்விப்பாராம் –
இவரது சரம தசையில் ஸ்ரீ நஞ்சீயர் ஸ்ரீ நம்பிள்ளை அறிய வந்து அவர் படுகிற கிலேசங்களைக் கண்டு
இங்குத்தை ஆச்சார்ய சேவைகளும்
பகவத் குணங்களைக் கொண்டு போது போக்கின படிகள் எல்லாம் கிடக்க
அல்லாதாரைப் போலே இப்படி பட வேண்டுவதே -என்ன –
நீயாள வளை யாள மாட்டோமே -ஸ்ரீ பெரிய திரு மொழி -3-6-9–என்றவாறே
பகவத் பரிக்ரஹம் ஆனால் கிலேசப் பட்டே போம் இத்தனை காணும் -என்றார்
புறப்பட்ட பின்பு ஸ்ரீ நஞ்சீயர் ஸ்ரீ பிள்ளையை பார்த்து முடிகிற இவ்வளவிலேயும் இவ்வார்த்தை சொல்லுகிறது
விஸ்வாசத்தின் கனமான பாவ பந்தத்தில் ஊற்ற்ம் இறே என்று அருளிச் செய்தார்-

——————–

30- ஸ்ரீ பருத்திக் கொல்லை அம்மாள்

ஸ்ரீ உடையவர் திருமலைக்கு எழுந்து அருளும் போது ஸ்ரீ திருக்கோவலூர் சென்று அங்கு இருந்து
ஸ்ரீ காஞ்சி புரம் நோக்கி நடக்க அதில் இரண்டு வழிகள் பிரிய -அங்குள்ள இடையர்கள்
ஓன்று ராஜஸரான எச்சான் இடத்துக்குப் போகும் வழி என்றும் –
மற்ற ஓன்று சாத்விகரான இவர் இடத்துக்குப் போகும் வழி என்று சொல்ல
அதன் வழி இவர் இடத்துக்கு வந்தவர் -அங்கு அவர் இல்லாமல் அவர் தேவிமார் சரியான புடவை இல்லாமல்
வெளியே வர முடியாமல் இருக்க அறிந்த ஸ்ரீ உடையவர் தனது உத்தரீயத்தை எடுத்து எறிய –
அத்தைக் கட்டிக் கொண்டு வந்து வணங்க அவரைத் தளிகை பண்ணும்படி சொல்ல
பண்ணி முடித்ததும் அவள் கணவர் வந்து தண்டம் சமர்ப்பித்து ஸ்ரீ பாத தீர்த்தம் ஸ்வீ கரித்து
அனைவரும் அமுது செய்தார்கள்
இவர் தேவிக்கு தீங்கு நினைத்த வைசியன் ஒருவனை ஸ்ரீ உடையவர் ஸ்ரீ பாத தீர்த்தம் சாதித்து
இவர் திருத்திப் பணி கொண்டார் –

———————————————————-

ஸ்ரீ கோவில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பூர்வாச்சார்யர்கள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-