திருவாய்மொழி நூற்றந்தாதி -2/3/4/–ஸ்ரீ M. A. V.சுவாமிகள்

December 4, 2012

ஸ்ரீ ய பதியால் மயர்வற மதி நலம் அருள பெற்ற ஆழ்வார் -
வேத நேர் கொண்டு அருளிச் செய்தார்
திராவிட உபநிஷத் சங்கதி வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் அருளி செய்தது -
சம்சாரிகள் -உத்தரிப்பிக்க -தயாளு முனி -அல்ப அஸ்த்ர இதர ஆசையை போக்கி -
தத் தாக பூர்வாக -ஹரி பக்தி சுதாம் அமர்த்தம் -வளரும்படி உபதேசித்தார் -
திராவிட உபநிஷத் தாத்பர்ய -ரத்னாவளி தேசிகன் -ஒவ் ஒரு பாசுரமும் ஒரு குணம் காட்டும் -
ஸ்வாமி த்வாத் -மின்னின் நிலையில -சுச்த்ரத்வம் சொல்லி -நிகில அனைத்தையும் தன்னையே பற்ற
சுகராகம் -சர்வ அனுகூல்யன் -எல்லையில் அந்நலம் -சர்வத்ர பஷ பாதம் இன்றி -சுப விபவ தயா -
அனைத்தையும் விபூதியாக உடையவன் -மனசு முதலாள் அர்ச்சிக்க உள்ளம் உரை செயல் மூன்றாலும்
சங்கோச விடுவிக்கிறான் -ஜகத் அயன் -தயா நாரணன் -
திருவாய் மொழி தோறும் குணம் 10/100/1000 குணங்கள் -
இதில் தம் திரு உள்ளம் போல் -சம்சாரிகளை -பார்த்து உபதேசிக்கிறார் -
அனுபவதுக்கு துணையாக -
கீழ் பரத்வம் அனுபவித்து
அனுபவ ப்ரீத்தி ஜனித்த போதயந்த பரஸ்பரம் தேட்டம்
சம்சாரிகள் காணாமல் -திருத்தி -யாகவும் சேர்த்து கொள்ள பரோ உபதேசம் உபதேசித்து
வ்யத்ரிக்த விஷய தோஷம் சொல்லி
பகவத் குணா வைலஷ்ண்யம் காட்டி -
வீடு செய்து -விட்டு -
மற்று எவையும் -
மிக்க புகழ் நாரணன் தாழ்
நாடு நலத்தால் அடைய நன்கு உரைக்கும் -
நீடு புகழ் -
வ ண் குருகூர் மாறன்
இந்த மாநிலத்தோர் தாம் வாழ
பண்புடனே பாடியருள் பத்து -
சரண் அடைய -புத்ரான் ஷேத்ராணி -லோக விக்ராந்த சரணவ் சரணம் -
பரிக்ரகங்கள் அடைய பரித்யஜித்து -நீர் நுமது என்று -
விடுகையை செய்து -மற்று எவையும்
அஹங்கார ஹேது -முமுஷுக்கு த்யாஜ்யம் இறே -
குணத்தோடு இருப்பது ஒன்றே கைக் கொள்ள தக்கது -மிக்க புகழ் நாரணன்
ஈறில வ ண் புகழ் நாரணன் ஆழ்வார் சொன்னதை பின் சென்றபடி -
நாடு நலத்தால் அடைய -நாடு முழுவதும் -நாட்டில் உள்ளவர்கள் செய்மின் -பன்மையில் சொன்னதை -
அத்தை நினைத்து -நலத்தால் -அடன்கேளில் சம்பந்து-நலம் =ஆனந்தம்
அடங்கு -அடங்குக உள்ளே ஒடுங்க -அடைய சப்தம்
புல்குதல் அணைத்தல் -அங்கனாபர்சிஸ்வங்கம் போல் அபிநிவேசத்தால் ஆஸ்ரியிக்க
பக்தியாலே நலம் -உடன் அடைய -உபதேசித்து அருளும்
நன்கு உரைக்கும் -நன்மை நிர்ஹெதுகமாக உபதேசித்து -
சங்கோசம் இன்றி உபதேசித்து -அர்த்தங்கள் தெளிவாக அருளி -
நஞ்சீயர் இடம் -மந்திர உபதேசம் கேட்க -நம்பிள்ளை இடம் காட்ட -
கோபால மந்த்ரம் போலே உபதேசிக்க சொல்ல -
த்வ்யதையே உபதேசிக்க
நம்பிள்ளை கேட்டதும் -உபதேசம் பண்ணி தான் என்றால் நான் விச்வசித்த ஒன்றையே உபதேசிக்க வேண்டும் -
சங்கோசம் இன்றி உபதேசிக்கை வேண்டுமே -
திருவாய் மொழி தோறும் மாறன் -திருநாமமும் பலனும் உண்டே
அத்தையும் அருளிச் செய்தார் -
சம்சாரிகள் வைமுக்யம் பாராமல் பரோபதேசம் -
தர்சநீயமான உதாரமான திருநகரி -ஆழ்வாரை கொடுத்த வள்ளல் தனம்
வண்மையை ஆழ்வாரு க்கு கொண்டு -அனைவரும் உபயோகிக்க பாசுரம் அருளிய வள்ளல் தன்மை
பகவத் பாசனம் உடன் சத்தை பெற்று வாழும் படி அருளி -
கிருபா ச்வாபாவம் -ஒவ்தார்யா ச்வாபதுடன் பாடி அருளி -
பாட்டுக்கு கிரியையும் -பத்து தோறும் உபதேச திருவாய் மொழி உண்டே -
கிளர் /சொன்னால் /ஒருநாயகமாய் போல் உபதேச பத்து உயிர் பத்து -பத்துக்கும் நிதான பாட்டு
அதற்க்கு சேஷம் மற்றவை -
வீடு முன் முற்றவும் உயிர் பாசுரம் -நாயனார் அருளிச் செய்தார் த்யாஜ்யம் உபாதேயம்தொஷம் குணம் காட்டி -
பக்தி பரமாக யோஜித்து -பிரபத்தி பரமாக -பாஷ்யம் தலைக் கட்டின பின்பு -
ரகஸ்ய உபாயம் என்பதால் -உய்யக் கொண்டார் கூட -விச்வசிக்காமல் எம்பெருமானார் அருளிய வார்த்தை -

பிள்ளை லோகம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .
ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

—————————————————————————————————————————–

சங்கதி -
தூரஸ்தன் -முனி -கமலா சகாயம் -
ஐ ச்சை இச்சையால்-சமுத்பவ சதை நூற்று கணக்கான அவதாரம் கொண்டு
ஸு லபீ பவந்தம்
தஸ்ய செவாம் சகான்க்ஷ கரண த்ரய தஸ் – தழுவுவன்வணங்குவன்  அலர்துவன்

வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் -
தாத்பர்ய ரத்னாவளி
1-பந்தார் ஹத்வாத் ஸ்வ பக்தை -கடை வெண்ணெய்  களவினில் உரவிடை ஆப்புண்டு-
பக்த ஜனங்களாலே கட்டு உண்ணும் படி பவ்யனாய் இருக்கை -
2/3/–அ தி கதா குண ஆனந்ததி  வ்யாவதாராத் –இது இரண்டு பாட்டில் அர்த்தம் -
நிலை வரம்பில பல பிறப்பாய் /அமைவுடை  நாரணன் மாயை -
அசந்க்யேய  கல்யாண குண  விசிஷ்டனாய்  அப்ராக்ருத சம்ச்த்தானத்தொடே வந்து அநேக
அவதாரங்களைப் பண்ணுகையாலும் -
3-அவதரிக்கும் போதும் பிரம ருத்ராதிகளுக்கும் நியந்தாவான தான் -பிதரம் ரோசயாமாச -
என்கிறபடியே ஸ்வ நியாம்யனான ஒருவனுக்கு புத்ரனாம்படி ஆஸ்ர்யமாய் வந்து பிறக்கையாலும் -
4-சர்வேஷ் வாசக்திமத்த்வாத் –யாருமோர் நிலைமையன் என அறிவெளிய எம்பெருமான் -ஜன்ம வருத்தங்களால்
எத்தனை யேனும் தண்ணி யரான -குக சபரீ  வானர கோபால மாலாகாராதி களான எல்லாரிடத்திலும்
அனுரக்தன் ஆகையாலும்
5-நத ஸூ கமதயா -வணக்குடைத் தவ நெறி வழி  நின்று -வணங்கின பேர்களாலே  ஸூ ப்ராபனாகையாலும்

6-ஸ்வ ப்ரபோத ப்ரதத்வாத் -உணர்ந்து உணர்ந்து உரைத்து உரைத்து இறைஞ்சுமின் -ஸ்வ விஷய
ஞானத்தை உண்டாக்குகையாலும்
7-க்யாத அபிக்யாதி சிஹ்நாத் ஸ்வ ருசி விதரணாத் –நன்று எழில் நாரணன் உள்ளி நும் இரு பசை அறுத்து
ஸூ பால தைத்ரீய மைத்ராய ணீ ய  மஹோ பநிஷத் ப்ரப்ருதிகளிலே பிரசித்தமான நாராயணன்
என்கிற திருநாமத்தையும் -ததர்த்தமான நியந்த்ருத்வத்தையும் சிஹ்னமாக உடைதாகையாலும்
தன்னை மனசிலே சிந்தித்தவாறே இதர விஷயத்தில் நசையைப் போக்கி ஸ்வ விஷயத்தில்
நசையை உண்டாக்குகையாலும் -
8-சர்வ காலாஸ்ரயத்வாத் -மாளும்  ஓர் இடத்திலும் வணக்கொடு மாள்வது வலம் -ஆஸ்ரயனத்துக்கு
காலம் அதி க்ராந்தம் ஆயிற்று என்று கை வாங்க ஒண்ணாதபடி அந்திம சமயத்திலும் ஆஸ்ரயமாகையாலும் -
9-சர்வாதேஸ் ச்வாங்கதாநாத் -வலத்தனன் திரிபுரம் எரித்தவன் -பிரம ருத்ராதிகளுக்கும் தந்திருமேனியில்
இடம் கொடுக்கையாலும் -
10-ப்ரஹித பத தயா -பெரு நிலம் கடந்த நல்லடிப் போது -த்ரிவிக்ரமாவதாரம் பண்ணி -
நிம் நோன்னத விபாகமற எல்லார் தலையிலும் திருவடிகளை வைக்கையாலும்
எம்பெருமான் நிரவதிக சௌலப்ய விசிஷ்டன் என்று
பத்துடை அடியவர்க்கு -என்கிற தசகத்திலே ஆழ்வார் பிரதிபாதித்து அருளினார் என்கிறார் -
வேதாந்த தேசிகர் திருவடிகளே சரணம்

பத்துடை யோர்க்கு என்றும் பரன்  எளியனாம் பிறப்பால்
முத்தி தரும் மா நிலத்தீர் மூண்டு அவன் பால் -பத்தி செய்யும்
என்று உரைத்த மாறன்தன் இன் சொல்லால் போம் நெடுகச்
சென்ற பிறப்பாம் அஞ்சிறை -
அவதாரிகை -
இதில் சௌலப்ய த்தை உபதேசித்த திவ்ய சூக்தியை அனுவதித்து அருளிச் செய்கிறார் -அது எங்கனே என்னில்
சர்வ ஸ்மாத்  பரனாய் -அதீந்த்ரியனானவனை ஷூத்ரரான நாங்கள் கண்டு பஜிக்கும் படி எங்கனே -என்று வெருவுகிற
சம்சாரிகளைக் குறித்து -பரனானவன் தானே அதீந்த்ரியமான வடிவைக் கண்ணுக்கு இலக்காக்கிக் கொண்டு
இதர சஜாதீயனாய் -சம்சாரிகளுக்கும் பஜிக்கலாம் படி தன கிருபையாலே ராம கிருஷ்ணா தி ரூபேண
அவதரித்து ஸூ லபனான பின்பு பஜிக்கத் தட்டில்லை -என்கிற பத்துடை அடியவரில் அர்த்தத்தை பத்துடையோர்க்கு -
என்று அருளிச் செய்கிறார் -என்கை
வியாக்யானம் -
பத்துடை யோர்க்கு என்றும் பரன்  எளியனாம் பிறப்பால் -பத்துடையோர்க்கு -பக்திமான்களுக்கு -
நிதி உடையோர் என்னுமா போலே பத்துடையோர் –ஆசாலேச மாத்ரத்தையே  போரப்பொலிய
எண்ணி இருக்கும் ஈஸ்வர அபிப்ப்ராயத்தாலே அருளிச் செய்கிறார் -பத்துடை அடியவர்- 1- என்றார் இறே -
எவம் வித பக்தி உக்தருக்கு -என்றும் -சர்வ காலத்திலும் -பரன் -யாவையும் யாவரும் தானாம் அமைவுடை நாரணன் – 3-
மலர்மகள் விரும்பும் நம் அரும் பெறலடிகள் -1-என்று சொல்லப்படுகிற சர்வ ஸ்மாத் பரனான சர்வேஸ்வரன்
எளியனாம் -வாயு ஸூ நோ -என்றும் -இமௌ ஸ்ம -பெருமாள் வார்த்தை விஸ்வாமித்ரர் இடம் -இத்யாதிப் படியே
எளியனாம் -
அவதாரம் =எளிமை கீழே இறங்குவது -
கச்சதி போகிறான்
ஆகச்சதி வருகிறான் சங்கச்சதி பின் தொடருகிறான்-
அவதாரம் கீழே இறங்குவது -மேன்மை விட்டு எளிமை ஏறிட்டு கொள்கிறான் -
இரங்கி -இறங்கி வருகிறான் பிறப்பால் -எளியனாம் -
பத்துடை அடியவர்க்கு எளியவன் மத்துறு கடை வெண்ணெய் களவினில் உரவிடை ஆப்புண்டு
உரலினோடு இணைந்து இருந்து ஏங்கி ய எளிவு எத்திறம் -1- என்னும்படி கட்டவும் அடிக்கவும்
ஆம்படி எளியனாம் -ஸூ லபனாம் அது எத்தாலே என்னில்
பிறப்பால்-அவதாரத்தாலே -
பல பிறப்பாய் ஒளி வரும் -2-என்றத்தை நினைக்கிறது -
முக்தி தரும் -அவதாரத்தில் பஷிக்கும் ரஷசுக்கும் மோஷம் கொடுக்கும் -
விடாம்  தெளி தரு நிலைமையது ஒழி விலன் -2-என்றத்தை பின் சென்றபடி
மாநிலத்தீர் -அவன் அவதரிக்கைக்கு ஈடான இந்த மஹா பிருத்வியில் உள்ளவர்களே -
மூண்டு அவன் பால் பத்தி செய்யும் -
மூண்டு -ஈடுபாட்டுடன் -
விதி ப்ரேரிதராய் அன்றிக்கே -அத்யந்த அபி நிவேச யுக்தராய் -பரத்வ சௌலப் யாதி குண விசிஷ்டன்
ஆனவன் திருவடிகளிலே பக்தியை பண்ணும் கோள் -
என்று உரைத்த -என்று அருளிச் செய்த -
இத்தால் -நன்று என நலம் செய்து அவனிடை – 7- என்றத்தை அநு பாஷித்தபடி
பத்தி செயும்  என்று உரைத்த மாறன் தன இன் சொல்லால் போம் -அவதார சௌலப் யத்தை
முன்னிட்டு ஆஸ்ரயி யுன்கோள் என்று ஆழ்வார் ஸ்ராவ் யமாக அருளிச் செய்த இத் திருவாய் மொழியின்
அநு சந்தானத்தாலே நிவ்ருத்தமாம்
நெடுகச் சென்ற பிறப்பாம் அஞ்சிறை -அநாதிகாலம்  தீர்க்கமாய் போந்த ஜன்மமாகிற குரூரமான சிறை
அறுவர் தம் பிறவி அஞ்சிறை -11- என்றத்தை அநு விதாநம்  பண்ணினபடி -
த்யக்த்வா தேஹம் புநர் ஜந்ம நைதி மாமேதி ஸோ சர்ஜூன -என்னக் கடவது இறே -
பெரிய ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

பிள்ளை லோகம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .
ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

———————————————————————————————————————————–

அஞ்சிறைய புட்கள் தமை யாழியானுக்கு நீர்
என் செயலைச் சொல்லும் என விரந்து -விஞ்ச
நலங்கியதும்  மாறன் இங்கே நாயகனைத் தேடி
மலங்கியதும் பத்தி வளம் -
அவதாரிகை -
இதில் -அபராத சஹத்வத்தை அறியும் கோள் -என்று தூதப் பரேஷணம் பண்ணுகிற பாசுரத்தை அநு வாதித்து
அருளிச் செய்கிறார் -அது எங்கனே என்னில் -அவதார சௌ லப்யத்தை உபதேசித்து -அவனை ஆச்ரயியும் கோள்
என்று பிறர்க்கு உபதேசித்த இடத்தில் -அவர்கள் அதில் விமுகராய் இருக்கையாலே அவர்களை விட்டு குண
சாம்யத்தாலே கிரிஷ்ணாவதாரத்தொடு போலியான திரிவிக்கிரம அவதாரத்தை அநு சந்தித்து தச் சரணங்களை
த்ரிவித கரணத்தாலும் அனுபவிக்க பாரித்த இடத்தில் -அது முற்  காலத்திலேயாய் -தாம் பிற் பாடராகையாலே
பாரித்தபடி அனுபவிக்கப் பெறாமல் கலங்கின தசையை -மதியினால் குறள்  மாணா ய் வுலகு இரந்த
கள்வருக்கு -என்று அத்தலைக்கு அறிவிக்க வேணும் என்று கடகரை அர்த்தித்து சொல்லுகிற க்ரமத்தை
கலந்து -பிரிந்து போனவருக்கு கிம் கோப மூலம் மநு ஜேந்திர புத்ர -தாரை இளைய பெருமாளை பார்த்து சொன்ன வார்த்தை -
என்னும்படி -தம் அபராத சஹத்வத்தையும் ஒருகால் பார்க்க கடவது அன்றோ -என்று சொல்லும் கோள் -
என்று தன உத்யானத்திலே வர்த்திக்கிற பஷிகளை தன் பிராண ரஷனத்துக்கு உறுப்பாக தூது விடுகிற பேச்சாலே
சொல்லச் சொல்லுகிற அஞ்சிறைய மட நாரையில்  அர்த்தத்தை -அஞ்சிறைய புட்கள் தமை -இத்யாதியாலே
அருளிச் செய்கிறார் என்கை
வியாக்யானம் -

அஞ்சிறைய புட்கள் தமை -விலஷனமான பஷங்களை உடைய பஷிகளை அஞ்சிறைய மட நாராய் -1-என்று இறே
அருளிச் செய்தது -புட்கள் என்றது -இனக் குயில்காள் -2-மென்னடைய அன்னங்காள் -3-நன்னீல மகன்றில்காள் -4-
வண் சிறு குறுக்கே -5-ஆழி வரி வண்டே -6-இளங்கிளியே -7-சிறு பூவாய் -8-என்று அருளிச் செய்தவற்றை -
யாழியானுக்கு நீர் –கடல் ஆழி நீர் தோற்றி அதனுள்ளே கண் வளரும் அடல் ஆழி அம்மானை -10-என்றத்தை கடாஷித்த படி -
முதல் தூதுக்கு விஷயம் வ்யூஹம் இறே -
நீர் -வ்யூஹத்தையும் பேதித்துக் காண வல்ல நீங்கள் -
என் செயலைச் சொல்லும் என விரந்து -என் செயலை தர்சிப்பியும் கோள் என்று அர்த்தித்து -
ஏன் செயலாவது -மதி எல்லாம் உள் கலங்கி மயங்குமால் -3-என்றும் -என்நீர்மை -4-என்றும்
நன்னீர்மை இனி அவர் கண் தாங்காது -4-என்றும் -மல்கு நீர் கண்ணே ர்க்கு -5-என்றும் -
அவராவி துவராமுன் -6-என்றும் -சாயலோடு மணி மாமை தளர்ந்தேன் -8-என்றும் -தன்
ஆற்றாமை யை ஆவிஷ்கரித்தமை
என்  பிழையே நினைந்து அருளி அருளாத திருமாலார்க்கு என் பிழைத்தாள் திருவடியின் தகவினுக்கு
என்று ஒருவாய் சொல்-7-என்று அவன் அபராத சஹத்வத்தை ஆவிஷ்கரித்ததும் இதிலே ஸூ சிதம் -
இப்படி ஆற்றாமையை ஆவிஷ்கரித்து
விஞ்ச நலங்கியதும் –மிகவும் நலம் குலைந்ததும்
மாறன் இங்கே நாயகனைத் தேடி மலங்கியதும் பத்தி வளம் -
ஆழ்வார் இங்கே -இவ் விபூதியிலே கூப்பீடு கேட்க்கும் இடமான கடலிலே
அடல் ஆழி அம்மானான  நாயகனைத் தேடி -பாலாழி நீ கிடக்கும் பண்பை யாம் கேட்டேயும் காலாழும்
நெஞ்சழியும் கண் சுழலும் -பெரிய திருவந்தாதி -34-கேட்டே இப்படி விகாரம் -கண்டு இல்லை -
என்று மலங்கியதும்
பக்தியதிசயம் -மதி எல்லாம் உள்  கலங்கின பக்தி பிரபாவம்
வளம் -பெருமையும் சம்பத்தும்
நலங்குதல் -நலக்கேடு
மலங்குதல் -திண்டாட்டம் -

பிள்ளை லோகம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

நஞ்சீயர் திருவடிகளே சரணம்

நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்

பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
வடக்கு திருவீதி பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

திருவாய்மொழி நூற்றந்தாதி அவதாரிகை-முதல் பாட்டு –ஸ்ரீ M. A. V.சுவாமிகள்

December 4, 2012

ஸ்ரீ ய பதி-வேதம் ஒன்றாலே அறிய படுபவன்
அமலன் ஆதி பிரான் -அ காரத்தில் தொடங்கி-
உத் சாம வேதம் விரிந்து திரு வாய் மொழி -
பிரணவத்தில் மாறாடி உ காரத்தில் ஆரம்பித்தது
அகில புவன ஜன்மம் அ காரத்தில் ஆரம்பித்து
சாமவேத சாரம் -வேதம் தமிழ் செய்த மாறன்
வேதம் புருஷ சூக்தம் -மனு ஸ்மரதி- பகவத் கீதா-விஷ்ணு புராணம் போல் -அருளி செயலில் இது சாரம் .
சமஸ்க்ருத வியாக்யானம் அரும் பத உரை
வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் -உலக்கை கொழுந்து -கேலியாக பேச -
பெரியவாச்சான் பிள்ளை இடம் கற்று -ஞானம் மிக்கவர் -பன்னீராயிரப்படி
த்ரவிடோ உபநிஷத் -சங்கதி
த்ரவிடோ   உபநிஷத் -தாத்பார்யா ரத்னா வழி –சாரம்
திரு வாய் மொழி நூற்றந்தாதி
ஆச்சார்யா ஹிருதயம் -
தத்ர முதல் சதகம் -தசகம் -ஆதே -சமயக் குணா-திருமேனி -விபூதி மூன்றும் -
சாஷாத்கரித்து அனுக்ரகம் பெற்று தாஸ்ய மனம் பெற்று -
ரத்னா வழி -எல்லை இல்லா குணம் கொண்டவன் -உயர் முழு நலம்
அனந்த லீலா -உருவினன் அருவினன் -
சத்தா ஸ்திதி பிரவ்ருத்தி நிவ்ருத்தி – விஸ்வ ரூப்யாம் திட விசும்பு
சர்வ தத்வங்களிலும் பூர்த்தியாக உள்ளவன் -
பஸ்யன் யோகி -ஆத்மா சிந்தம் தேசிகன் -காட்ட -
ஸ்ரீ ய பதி மயர்வற மதி நலம் அருள பெற்ற ஆழ்வார்
அருள் கொண்டு ஆயிரம் இன் தமிழ் பாடி பண்ணார் கவி -
மதுரகவி முதலானவர்களுக்கு அறிவித்தேன் ஆழ பொருளை -
சிந்தாமல் கொளிமின் உபதேசித்து -தம்மை போல் செயல் நன்றாக திருத்தி பணி கொண்டு -
சந்கொசிக்க-நாத முனிகளை  விசேஷ கடாஷத்தால் அருளி
திவ்ய சஷுஸ் மூலமாக தீர்க்க சரணாகதி -அருள -
இசைகள ஆக்கி -இசை ஆக்கி நடத்தியும் -குருகை காவல் அப்பன் உய்யக் கொண்டார் மூலம்
மணக்கால் நம்பி முகேன பிரசாதிக்க -ஆள வந்தார்
அவர் கடாஷ பூத பாத்ர பூதராய்-எம்பெருமானார் கோவிந்தன் கூராதி நாதன் பட்டர் நிகமாந்தி முனி வேதாந்த முனி நஞ்சீயர்
உபதேச பரம்பரையாக -
நம் பிள்ளை -நம் ஆழ்வார் அவதாரமாக லோகாசார்யர் கந்தாடை தோழப்பர் லோகம் எல்லாம் வெள்ளம்
தீர்த்தங்கள் ஆயிரம் விசத வ்யாக்யானமாக பிரவகிக்க -
நாத யாமுன யதிவராதிகளால் வளர்க்கப் பட்டு -திரு வாய் மொழி பிள்ளை
தேவ பெருமாள் கை கொண்டு அருளும் -திரு மலை ஆழ்வார் ஸ்ரீ சைலேசர் இயல் பெயர்
ஈடு பாடு காரணமாக திரு வாய் மொழி பிள்ளை -திரு புட் குழி ஜீயர் -
நாலூர் பிள்ளை மூலமாக அனுக்ரகம் செய்து தேவ பெருமாள்
ஜீயர் இடம் வந்து தங்கிற்று -கருணைக சிந்தோ -கடல் -
ஈட்டு பெருக்கர் ஆகையாலே -மதிள் அரங்கர் -விஷயமான திருவாய் மொழி அர்த்தம் இவர் வாயால் கேட்க ஆசைப் பட்டு -
பட்டர் பிரான் ஜீயர் வான மா மலை ஜீயர் -வாய்க்கால் மூலம் -
எங்கும் பரவ -ஈசன் ஈசிதவ்யம் இரவரையும் வசிகரித்து -
ஆற்றில் கரைத்த புழி அல்லவோ ஆரணம் -மணவாள மா முனி வந்திலேனேல்-
வகுள பூஷணம் -அனுபவம் வெளி இட -சுக்ரகமாகவும் -சுவ்யத்தமாக சொல்லும் பொருளும் எடுத்து அருளி
ஈட்டில் சங்கதி பிரவேசம் அர்த்தம் காட்டி -
அநேக நிர்பந்தங்கள்
வெண்பா சந்தஸ்
தாத்பர்யம்
சங்கதி அடையவும்
பாட்டுக்கள் தோறும் மாறன் திரு நாமம்
தாத் பரிமாக ஆழ்வார் விஷயத்தில்
அந்தாதி யாக நடக்கையும்
அதே சொல்லில் ஆரம்பித்து அதிலே முடித்து -
இத்தனை நிர்பந்தங்கள் -உண்டாகி
பாரோர் அமுது உண்ண-திரு வாய் மொழி நூற்றந்தாதியாம் தேன்-இனிமை -
சரசமான நிரூபகமாய் -நூறு பாட்டை நிரதிசய போக்யமாய் உடையவர் நூற்றந்தாதி போல்
ஆழ்வார் நூற்றந்தாதி -அனைவரத அனுசந்தேயம்
சரம பர்வ நிஷ்டை ஆழ்வார் திருவடிகளே பிராப்யம் பிராபகம் நிஷ்கரிஷித்து
பராங்குச பாத பத்மம் -எந்தை இராமானுசன் வரை வரும் இறே

பராங்குச பாத பக்தம் -எந்தை இராமானுசன் -
திவ்ய மகிஷிகள் நித்ய சூரிகள் போல் -உடையவரும் இவர் விஷயத்தில் ஈடுபட்டு -
முதல் பாட்டு -
உயர்வே பரன் படியை -திரு வாய் மொழி அடியாகவே மோஷ லாபம்
ஸ்வரூப ரூப குணவிபூதி -அனுபவித்த படியை பேசி -அடிமை செய்து

கட்டளை இட்டு -நெஞ்சை நோக்கி -
உள்ளது எல்லாம் தான் கண்டு -சாஷாத்கரித்து
உயர் வேத நெறி கொண்டு உரைத்தார்
மயர்வு ஏறும் வாராமல் மானிடரை வாழ்விக்கும்
மாறன் சொல் வேராகவே -வீடு விளைவிக்கும் -
பரத்வத்தில் பரத்வம் -
அவதாரத்தில் பரத்வம் திண்ணன் வீடு
அர்ச்சை பரத்வம் ஒன்றும் தேவு
முழுதுண்டபர  பரன் -உயர்வே பரன்  படி -சர்வ ஸ்மாத் பரன்  -
அவதாரனத்தாலே மேல் மேலும் உயர்ந்து -
நேதி  நீதி –இப்படி பட்டவன் அல்லன் -தேவர்க்கும் தேவாவோ -
உயர்வு உச்சாரம் -ஏய்ந்து இருக்கும் பரன் -பொருந்தி இருக்கும் -
குருவி தலை பனங்காய் போல் இன்றி
பரத்வம் ஏகாந்த ஸ்வபாவம்
கல்யாண குணா யோகமும் நித்ய விபூதி யோகமும் விக்ரக வைலஷண்யம்
இரண்டாம் பாட்டில் சேதன அசேதன வாசி
லீலா விபூதி ஸ்வரூபம் அவன் ஆதீனம்
ஸ்திதி அவன் ஆதீனம்
பிரவ்ருத்தி நிவ்ருத்தி அவனதீனம்
சரீர ஆத்மா பாவம் கரந்து  எங்கும் பரந்து உளன்
குத்ருஷ்டி
சூன்ய வாதி நிரசனம்
வ்யாப்தி சௌகர்யம்
எல்லாவற்றையும் தான் கண்டு -அவன் காட்ட கண்டு உள்ளது எல்லாம் தான் கண்டார் -
பிள்ளை லோகம் ஜீயர் வியாக்யானம் பூர்த்தி அருளி -
உயர் வேத -கொண்டு உரைத்து -
உயர்ந்தது -அபாருஷேயம் நித்ய நிர்தொஷம் பிரத்யஷ்யாதி பிரமாணம் போல் வேறு ஒன்றால் அழிக்க ஒண்ணாத
சுருதி சாயையாலே அருளி செய்தார் -
சர்வான் காமான் -கல்யாண குணங்களை அனுபவிக்கிறான் நலம் உடையவன்
அருளினான் -தத் விஷ்ணு -விக்ரக விபூதி யோகம்
சத்யம் ஞானம் அ னந்தம் பிரம உயர் முழு நலம்
பதிம் விச்வச்ய -
சர்வம் கலு இதம் பிரம -சர்வ பிரகாரத்வம் பிரகாசிப்பித்தது -
ஈஸ்வர சர்வ பூதானாம் -
எச்யாஆத்மா சரீரம்
மகதோ மகியான் வ்யாப்தி சௌகர்யம்
வேத வாக்கியம் அனுசரித்து -உரைத்து -
சுடர் மிகு சுருதி -அங்கீகரித்து
பிராட்டி -அகந்தா பிரமனச்ய -ஸ்வரூப அந்தர்பாவம் -அடங்கி போகுமே
எம்பெருமானை சொல்லும் வார்த்தை எல்லாம் பிராட்டி -எம்பெருமானார் சொல்ல கிடாம்பி ஆச்சான் சொல்ல நஞ்சீயர் காட்டி
அடையாளமே பிராட்டி தான் -ஸ்வரூப நிரூபக தர்மம்
பிரணவத்தில் -நேராக -அ காரத்தில் மட்டும் தான் அவன் இவளோ மூன்றிலும் உண்டே
ரசிக்கும் பொழுது பிராட்டி ஸ்ரீ சம்பந்தமும் அனுசந்தேயம்
உகாரமும் அவளை சொல்லும்
ம காரம் ஜீவாத்மாவில் முதலில்
மா சப்தமும் அவளை தான் காட்டும் -
பரத்வம் -திரு இல்லா தேவரை தேரேன்  மின் தேவு
மயர்வேரும் வாராமல் -அஞ்ஞானம் அதி அல்பமும் வாராதபடி
தன அஞ்ஞானம் சர்வேஸ்வரன் போக்கியது போல்
ஞான அனுதய அன்யதா ஞானம் விபரீத ஞானம் ஒன்றும் இன்றி -
அஞ்ஞானம் கந்தம் வாராதபடி -
ஏதும் -இத்தால்
மானிடரை வால்விக்கும்மாரன் சொல் -பர உபதேசம் உள்ளடிக்கி
தன அனுபவம் காட்டும் ஸ்ரீ சூக்தி
பகவத் ஏகமாக இருப்பது வாழ்விக்கை
மாறன் சொல் -சகல உஜ்ஜீவன -ஸ்ரீ சூக்தி அடியாக
பகவத் ஞானம் உண்டாய் அத்தால் மோஷம்
சூதி மூலமாகவே முக்திஅளிக்கும்
குருகூர் சடகோபன் சொல் வீடு அளிக்கும்
மாறன் -என்கிற சொல் திருநாமம் -மாறன் உடைய சொல் வேண்டாம் -மாறன் ஆகிய சொல்லே போரும்
தத் உக்தி யாதல் தத் விஷயமான சொல் -கண் நுண் சிறு தாம்பு
மதுரகவி சொன்ன சொல் மாறன் விஷயமானசொல் நம்புவார் வைகுந்தம் பெறுவார்
மாறன் சொல் வேராக -வீடு
உயர்வே ஆரம்பித்து -வீடு முடித்து -ஆழ்வார் சொல் கொண்டே-
எதுகை மோனை அனைத்தும் கொண்டு -
உள்ளது எல்லாம் தான் கண்டு
உயர்வேத
மயர்வு -எதுகை -
வேராக -வீடு -
அர்த்தம் நிர்பந்தமும் கொண்டு -
ஆழ்வார் திரு நாமும் கொண்டு -

பிள்ளை லோகம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

நஞ்சீயர் திருவடிகளே சரணம்

நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்

பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
வடக்கு திருவீதி பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

ஸ்ரீ வசன பூஷணம் அனுபவம்—சூரணை-61- 70-ஸ்ரீ M.A.V.ஸ்வாமிகள் ..

December 2, 2012
திரு மா மகள் தன் சீர் அருள் ஏற்றமும்
திருமால் திருவடி சேர் வழி நன்மையையும்
அவ் வழி ஒழிந்தன அனைத்தின் புன்மையும்
மெய் வழி ஊன்றிய மிக்கோர் பெருமையும்
—-ஸ்ரீ வசன பூஷணம் வழியால் அருளிய
மறையவர் சிகாமணி வண் புகழ் முடும்பை
இறையவன் எம் கோன் உலகாரியன்
தேன் மலர்ச் சேவடி சிந்தை செய்பவர்
மா நிலத்து இன்பம் எய்தி வாழ்பவரே
சூரணை – 61-
பலத்துக்கு -ஆத்மா ஜ்ஞானமும்
அப்ரதி ஷேதமுமே வேண்டுவது
சூரணை -62 -
அல்லாத போது
பந்தத்துக்கும்
பூர்த்திக்கும்
கொத்தையாம்
சூரணை -63 -
ஆபத்தை போக்கிக் கொள்ளுகிறோம் என்று
பிரமித்து அத்தை விளைத்துக் கொள்ளாது
ஒழிகையே வேண்டுவது
சூரணை -64 -
ரஷனத்துக்கு
அபேஷிதம்
ரஷ்யத்வா நுமதியே
சூரணை – 60-
இது இரண்டையும் பொறாது -
ப்ராப்யம் புருஷார்த்தம் சாத்தியம் பலம் -உபேயம் -ஒரே அர்த்தம் -பேறு
ப்ராபகம் சாதனம் உபாயம் ஆறு -வழி -இவையும் ஒரே அர்த்தம்
செஷத்வமே ஸ்வரூபம் -ஸுவ  ஞாநம் -பிராப்யய ஞானம் பிராபக ஞானம் -
பிர பத்தியே உபாயம் இல்லை -
உபாயா ஸ்வரூபம் பக்தி பிரபத்தி சொல்லி -இது உபாயம் இல்லை என்பான் ஏன்
பிரபத்தி என்ன அறிந்தால் -இதை புரிந்து கொள்ளலாம் -
வாயவ்ய யாகம் ஐஸ்வர்யம் அடைய ஜ்யோதிஷ்ட ஹோமம் -இவை பிரவ்ருத்தி சாதனங்கள்
மோஷம் சாதனம் அவன் தான் -நீ தான் சாதனம் என்று சொல்லுகிற வார்த்தை தான் பிரபத்தி
மானச அத்யவசயமாக கடவது -கத்யர்த்தா புத்யர்த்தா
நீ தான் ரசிக்க வேண்டும் என்ற நினைவு தான் பிரபத்தி
நிவ்ருத்தி சாதனம் தானே இது -
துவேய  உபாய பூதாக சொல்லிய பின்பு -
பிதாவுக்கு புத்திரன் எழுத்து வாங்குமா போலே -இதை உபாயம் என்ற நினைவு .
சூரணை -61-
பலத்துக்கு ஆத்மா ஞானமும் -
அப்ரதி ஷேதமே வேண்டுவது -
அத  தேகம் வேற ஆத்மா வேறே
அது ச்வதந்த்ரன்  இல்லை பர தந்த்ரன் -தன்மை உணர்ந்து
அவனுக்கே அடிமை என்ற நினைவு வேண்டுமே -வேறு யாருக்கும் இல்லை
அஞ்ஞானம் அன்யதா ஞானம் விபரீத ஞானம் -கூடாதே -
இந்த மூன்றுமே ஆத்மா ஞானம் -ஸு ஆத்ம ஞானம் -
பிரம சூத்ரம் -ஞானமே வடிவு எடுத்தவன் ஆத்மா -சேஷத்வம் தானே அடையாளம்
சங்கை எம்பெருமானாருக்கு -வர பிரமாணம் -பெற கூரத் ஆழ்வானை  அனுப்பி
ஆறு மாதம் காத்து இருந்து -ஆழ்வார் அடயேன் உள்ளான் என்றது கண்டாயே -
அடிமை பட்டவன் -அடியேன் செய்யும் விண்ணப்பம் தொடக்கி பல பாசுரங்கள்
தேகம் உடன் கூடிய ஆத்மா அர்த்தம் அங்கு எல்லாம்
இந்த ஒரு பாசுரம் 8-8-2-மட்டும் -அடியேன் உள்ளான் உடல் உள்ளான் -எங்கு எங்கு இருக்கிறான்
அண்டத்து புறத்து உள்ளான்
இங்கு மட்டும் தேகம் இல்லாத ஆத்மாவை குறிக்க -ஆத்மாவில் உள்ளான் சொல்லாமல் அடியேன் உள்ளான்
இத்தால் ஆத்மா அடையாளம் சேஷத்வம் தானே காஞ்சி ஸ்வாமி -பிரம சூத்ர வ்யாக்யானத்தில் எழுதி வைக்க வில்லையே
கீதா பாஷ்யத்தில் -காட்டி -சதுர்விஜா பஜந்தே மாம் -ஸ்லோகம்
ஞாநி -வேறு பலன் கேட்க்காமல் அவனையே கேட்டு பெறுபவன் -
பகவத் செஷதைக  சேஷ ஸ்வரூப ஆத்மா -அறிந்தவன் தான் ஞானி -காட்டி -
வேதாந்தங்கள் ஞாத்ருத்வம் தான் ஸ்வரூபம் –எந்த ஞானம் -அடிமை பட்டவன் என்று அறிந்தவன் -
ஆத்ம ஞானம் இங்கே சொன்னது -அடிமை
அடுத்து ஞானத்தின் வெளிப்பாடு -என்ன பண்ண வேண்டாம் -நிவ்ருத்தி
அப்பிரதிஷேதம் -விலக்காமை  ஒன்றே வேண்டும்
சாதனம் இல்லை தகுதி தான் இது -
படித்தால் வேலை கிடைக்கும் -இது தகுதி தானே -
பலத்துக்கு என்றது பல சித்திக்கு என்று கொள்ள வேண்டும் -
அவனுக்கே அடிமை பட்டு இருத்தல் -அவன் ஒருவனாலே ரஷிக்க படுத்தல்
நிருபாதிக சேஷத்வம் -நிருபாதிக ரஷகன் காரணம் இன்றி -இயற்கையாகவே இரண்டும் உண்டே -
விலக்காமை -ஸ்வ ரஷன -செய்யாமல் இருப்பது -தானே
திரௌபதி கஜேந்த்திரன் உதாரணம் -
தரைக்கு இழுக்க கஜேந்த்திரன் பார்க்க 1000 தேவ வருஷங்கள் -
திரௌபதி இரண்டு கையை தூக்கிய பின்பு
ஸ்வ ரஷன பிரவ்ருத்தி நிவ்ருத்தி -பகவத் பிரவ்ருத்தி சாதனம் -
அபிப்ராயம் மாற்றி கொள்ள -சர்வ தரமான் பரித்யஜ்ய -விடுவதையும் -இது போல் தான் -
பகவத் பிரசாத போஜன பிரவர்த்தி -அந்தர்யாமி ஆராதனம் தான் உண்பது -
ஸ்வ ரஷனம் ஸ்வ அன்வயம் கூடாது -
திரு கச்சி நம்பி தகப்பனார் பாட்டனார் பச்சை வாகனர் பெருமாளுக்கு கண் கொடுத்தார் தேவ பெருமாள்
வரத -தேவரீர் திருவடிகளை அடைய தடையாக இல்லையானால் கொடுத்துஅருள வேண்டும் -
உம் திருவடிகளே வேண்டும்
பிரகிருதி சம்பந்தத்தால் கேட்டேன் ஷமித்து கொள் -
எம்பெருமானார் நிர்பந்தத்தால் கேட்டு -கூரத் ஆழ்வான்
பின்பு அழகாம் பெருமாள் ஜீயர் -நம் பிள்ளைக்கு அடிமைகள் செய்ய -
நமக்கு என்று செய்யாமல் பகவத் பாகவத  கைங்கர்யம் என்ற நினைவே வேண்டும் -ஒவ்ஷதம் நாராயணோ ஹரி -மருந்து உண்ணுவதே அவனுக்கு கைங்கர்யம்செய்வதற்க்கு தான்
அவதாரனத்தால் இவை இரண்டையும் தவிர வேறு ஒன்றும் வேண்டும்
நாராயண ஆய கைங்கர்யம் -பலம் -முக்கியம் -பிரதம பதத்தில் சொல்லிய ஆத்மா ஞானமும் -
மத்திய பதத்தில் சொல்லிய ஸ்வ  ரஷன  அந்வயம்  இல்லாமை -
சூரணை -62-
அல்லாத போது -பந்தத்துக்கும் பூர்த்திக்கும் கொத்தையாம்
நிர்பாதிக பந்து தான் அவன் -
இவ்வளவு அன்றிக்கே பல ஹெதுக்கு இவன் ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்தால் -
அவன் ஒன்றையும் எதிர் பார்க்க வில்லையே -
அவாப்த சமஸ்த காமன் -
உள்ளதை உணர்ந்து பார்த்தால் -அனைத்தும் அவன் தந்தது தான் -
பூரணன் தான் அவன்
உறவு -பந்தத்துக்கும் கொத்தை
ஒன்றையும் அபேஷியாத -நிரபேஷ
பிரம உபதேசம் செய்யும் பிதாவுக்கு புத்திரன் அவர் இடமே வாங்கி அவர் இடம் கொடுப்பது போல்
அவன் கொடுத்த சரீரம் பிரவ்ருத்தி நிவ்ருத்தி சக்தி கொண்டு -
அனந்த கிலேச பாஜனம் -சம்சார சாகரம் கோரம் -ஜிதந்தே ஸ்தோத்ரம்
ஆபத்தை உணர்ந்தால் சு  பிரவ்ருதியால் வசிகரித்து -
சரணாகதி வசீகர உபாயம் ஸ்ரீ பாஷ்யம் -ஸ்ரீ ஸூக்தி -
சூரணை -63-
ஆபத்தை போக்கி கொள்கிறோம் என்று பிரமித்து
அத்தை விளைத்துக் கொள்ளாது ஒழிகையே
வேண்டுவது
சு யத்னத்தில் நிவ்ருத்தி இருக்கவே எம்பெருமான் தானே ரஷிக்கும் -
பிரவ்ருத்தி -காயிக வியாபாரம் -பிரயத்னம் -மானச வியாபாரம்
யத்னம் மானச உத்தியோகம் -நினைவு ஏற்பட்டு எடுப்பது செய்வது பிரவ்ருத்தி -
சு யத்னத்தில் நிவ்ருத்தி -வேண்டும் -
என் நினைவில் உள்ளே இருத்தினை அதுவும் உன் இன் அருளே
சாதனச்ய கெளரவம் -
சம்சார ஆபத்து போக்கி கொள்ளுகிறோம் என்று பிரமித்து
அதிலே மீண்டும் விழுந்து கொள்கிறான் -
சூரணை -64-
ரஷனத்துக்கு அபெஷிதம்
ரஷ்யத்வ அனுமதியே
அனுமதி ஒன்றே வேண்டுவது
அனுமதியும் சாதனம் ஆகாது சூரணை -65-
எல்லா உபாயத்துக்கும் பொதுவாகையாலும்
சைதன்ய கார்யம் ஆகையாலும்
பிராப்தி தசையிலும் அனுவர்த்திக்கையாலும்
ஸ்வரூபாதி ரேகி அல்லாமையாலும்
அசித் வ்யாவ்ருத்தி வேஷத்தை சாதனம் ஆக்க ஒண்ணாது -
சூரணை -66-
அசித் வ்யாவ்ருத்திக்கு பிரயோஜனம்
உபாயத்தில் உபகார ஸ்ம்ருதியும்
உபேயத்தில் உகப்பும்
சூரணை -67-
உன் மனத்தால் என்
நினைந்து இருந்தாய் -
என்கிறபடியே ப்ராப்திக்கு உபாயம் அவன் நினைவு
சூரணை -68-
அது தான்
எப்போதும் உண்டு
சூரணை -69-
அது பலிப்பது இவன் நினைவு மாறினால்
சூரணை -70-
அந்திம காலத்துக்கு தஞ்சம்
இப்போது தஞ்சம் என்  என்கிற நினைவு
குலைகை -என்று ஜீயர் அருளிச் செய்தார்
சூரணை -71-
பிராப்தாவும் பிராபகனும் பிராப்திக்கு உகப்பானும் அவனே
சூரணை -72-
ஸ்வ யத்ன நிவ்ருத்தி -பார தந்த்ர்ய பலம் -
ஸ்வ பிரயோஜன நிவ்ருத்தி -சேஷத்வ பலம் -
திராவிட வேத சங்கை தீர்க்க -ஸ்ரீ வசன பூஷணம்
ஆச்சார்யா அபிமானமே உத்தாரகம் முக்கியம் இது பிரபத்தி ஸ்வரூபம் -சாதனச்ய கெளரவம் -சொல்ல வந்ததும் முக்கியம் -
பிரபத்தி சப்தத்தால் பிரபத்யவ்யன் அவனையே சொல்வது -
ஆத்மா ஞானம் -விலக்காமையும் வேண்டும் -
நஞ்சீயர் வார்த்தை -முக்கிய பிரமாணம் -சு யத்னம் இன்றி இருக்க வேண்டும் -
குழந்தை தானே சமையல் செய்ய முயல்வது -பந்துதுவ கொத்தை -
பூர்த்தி -நாம் ஒன்றும் செய்த பின் தான் அவன் செய்ய -எனபது
இல்லையே ஒன்றையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்பவன் -
ஒன்றும் பண்ணாமல் இருப்பதே முக்கிய வேலை -கஷ்டமான வேலை -
கோயில் புது அதிகாரி -சும்மா இருக்கும் சுவாமிக்கு சோறு -கணக்கு -கதை -
சைதன்யம் காரயமாக ஏதாவது செய்யாமல் இருக்க முடியாதே
பிரபத்திக்கு இது போல் ஒன்றும் செய்யாமல் -செய்யலாம் நினைவு மாறி செய்ய வேண்டும் -
உண்பதும் பகவத் கைங்கர்யம் -அந்தர்யாமி ஆராதனம்-
மருந்து கூட அவன் பிரசாதம் -வைத்யோ நாராயண ஹரி -என்ற நினைவுடன் உன்ன வேண்டும் -
ஆபத்தை போக்கி கொள்கிறோம் என்று நினைத்து -அத்தை -அபத் சாமான்யத்தை பற்ற -ஆபத்தை விளைவித்து கொள்கிறோம் -
ஓர் ஆபத்தை பரிகரிக்க புக்கு -
நிவ்ருதனாக இருந்தால் -அவன் ரஷிப்பான்
அத்தை எனபது ஆபத்து இல்லை சம்சாரம் -என்று கொள்ள வேண்டும் -
அனுமதி -இங்கு -கீழே விலக்காமை சொல்லி -
ரஷகன் -இவனுடைய அபெஷையும் வேண்டி அன்றோ இருக்கிறது
ரஷிக்க  வேண்டும் என்றும் சொல்ல வேண்டுமே -
சரம ஸ்லோகம் -நாம் சரண் சொல்ல வேண்டிய காரணங்கள் பல பார்த்தோம் -
ரஷகனான சர்வேஸ்வரன் பிரார்த்தனையை எதிர்பார்த்து இருப்பானோ-
நிருபாதிக ரஷகன் -காரணம் இன்றி இயற்கையாக -ரஷகன் -
நீ எனக்கு ரஷ்யம் -என்றால் அல்லேன் என்னாதே
தவம் மே -நீ தான் எனக்கு அடிமை பட்டவன் சொன்னாலும் சந்தோஷம் அடைவான்
அஹம் மே -சொல்லி -விலக -
துளசி மாலை சாத்திக் கொண்டு ஈர வேஷ்டி -
வடக்கு வீதி தெற்கு வீதி காய்கறி வாங்க -கோயில் உள்ளே போக -
கை கூப்பாமல் போக -பெருமாள் கை தட்டி கூப்பிட்டாராம் -
தவம் மே சொல்ல -
அஹம் மே -இவன் சொல்ல -
குதச்தது -எப்படி சொல்கிறாய்
நீ சொன்னது எப்படி
இதம் வேதம் மூல பிரமாணம் சொல்ல -
பிரணவம் சொல்லிற்றே -
அனுபவம் அநாதி சித்தம்தன்னை தானே அனுபவித்து கொண்டு இருக்க -
சொத்து அனுபவம் கொஞ்ச காலம் ஆனதும் அவனுக்கே சொந்தம் ஆகுமே-
ஆஷேபம் -உண்டே -
எங்கே -
கீதா -சொல்லி இருக்கிறேன் -
சாஷி -கேட்டானாம் -
ஞானிகள் காட்ட -
மத்யஸ்த சாஷி வேண்டுமே -பாத்யம் பட்டவர்களை காட்டி -
ஞானி ஆத்மைவ மே மதம் சொல்லி இருக்கிறாயே -
லோகத்தில் ஞானி அஞ்ஞானி இருவர் தானே
வேலிக்கு  ஓணான் சாஷி போலே -
சத்யம் பண்ணுகிறேன் -
துண்டை போட்டு தாண்டுவது போல் துளசி மாலை போட்டு
பொய் சொல்ல மாட்டான் துளசி மாலை போட்டு ஈர வஸ்த்ரம் சாதி கொண்டு சத்யம் பண்ணுகிறான் -
நிருபாதிக ரஷகன் -விவாதம் செய்யாமல் இசைவு ஒன்றே வேண்டும் -
ரஷ்யம் என்று அபெஷை ரஷ்யதுக்கு அனுமதி கொடுப்பதே -
அனுமதி -பிரார்த்தனா மதி -நினைவு ஒன்றே வேண்டும் -காயிக வியாபாரம் கூட வேண்டாம் -
அனுமதியும் சாதனம் இல்லை -பல காரணங்கள் காட்டுகிறார் -
எல்லா உபாயத்துக்கும் பொது வாகையாலும் -நீ உபாயத்தை அனுஷ்டி என்றால் இசைகிறான்
சகல உபாய சாதரணமாய் இருக்கை -அதிகாரி அனுமதி உடன் கூடித்தான் இருக்கிறான்
லஷம் ரூபாய் வாங்கி கொள்ள சித்தமாக இருக்கிறேன் எனபது சாத்தியம் இல்லையே
சைதன்ய கார்யம் -ஜடம் நினைக்காதே -
ரஷ்யத்வம் சேதனம் அசேதன வஸ்துக்களுக்கும் -
ஞான சூன்யம் ஆகையால் அசித் சொல்ல யோக்கியம் இல்லை -
ஞான ஆஸ்ரய பூதன் அனுமதி -இத்தால் சாதனம் இல்லையே அனுமதி
சாதனம் பிராப்தி அடைந்த பின் இருக்காதே அனுபவ தசையில் வாராது
இங்கே அனுமதி பிராப்தி தசையிலும் உண்டே -
உபேய  தசையிலும் -அடைந்து அனுபவிக்க -வ்யாமோக -ஆலிங்கனம் -
தூக்கி மடியில் -குசேலர் காலைப் பிடிக்க -சிச்ருஷை செய்ய -
அவன்போகதுக்கு குறை இன்றி -
போக தசையில் அழிக்கும் பொழுது நோக்க வேண்டும் என்று அழியாது ஒழிகை -
இஷ்ட விநியோக அனுமதி -வேண்டுமே இங்கும் -
பரண் மேலே ஏறின பின் ஏணி வேண்டாமே -சாதனம் அது -
ஸ்வரூப அதிரேகி -அல்லாமையாலும் – வேறு பட்டது இல்லையே
அடிமை படுவது ஸ்வரூபம்
சேஷி செய்வதற்கு உடன்பட்டு இருக்கை ஸ்வரூபம் தான் -
சாதனம் வேற -
அசித் வ்யாவ்ருத்த வேஷம் தான் இது
பொம்மை குழந்தை வைத்து விளையாடுவது போல்
ஞான சூன்யமான -அசித் -வாசி காட்ட அனுமதி -சாதனமாகக இத்தால் பிரமிக்க போகாது
வ்யாவ்ருத்த வ்யாவருத்தி வேஷம் -இரண்டு பாட பேதம்
வேறுபாடு வேறு பட்டது -
அசித் வ்யாவ்ருதிக்கு பிரயோஜனம் -
உபாயத்தில் -உபகார ஸம்ருத்தி யும் -நன்றி காட்டி
உபேயத்தில் உகப்பும் -அவன் உகப்பை  பார்த்து உகந்தால் மேலும் அவன் சந்தோஷிக்கிறான் -
இவையும் அவனுக்காகா -
நெய் விட்ட பொங்கல் வாசி -
யார் உடைய உபயோகத்துக்கு -பொங்கலுக்கு வாசி இல்லை -
ரசம் வேறுபட்டு இருக்க சைதன்யம் இருந்தும் இல்லாமலும் படைத்து -
முந்திரி பருப்பும் பொங்கலுக்கு இல்லை
சைதன்யமும் அவனுக்கு தானே -
உகந்து பணி செய்து உன பாதம் பெற்றேன் -அத்தால் அவனுக்கு வரும் உகப்பு
ஈடுபாடு உடன்
அவன் உகப்பை பார்த்து உகந்து
பிஞ்சாய் பழுத்தாள் -ஆண்டாள் -
dry fruit உசத்தி -விலையும் கூட
ப்ரீதி பூர்வகமாக பக்தி செய்தல் -
எது தான் உபாயம் பின் என்ன-
உன் மனத்தால் ஏன் நினைந்து இருந்தாய் -என்கிற அவன் நினைவு -
இத்தலையில் உள்ளது ஒன்றும் உபாயம் இல்லை -
கை கழிந்த வச்துக்கும் வழி உன் நினைவே வேண்டியது -
குந்தி கண்ணன் சம்வாதம் -நான் தான் தாய் என்று சொல்லி பாண்டவர் இடம் சேர்க்க
அது நடக்கவில்லை யானால் -கண்ணன் -நிச்சயம் நின் வார்த்தை பலிக்கும்
சக்தி நாகாஸ்திரம் ஒரு தடவைக்கு மேல் விடாமல் இருக்க வரம் வாங்கி வா
அவன் நினைவே -ஹிதம் நினைக்கு -
சேதன உஜ்ஜீவன -சர்வஞ்ஞன் சர்வ சக்தன் பிராப்தன் தயாளு -குண விசெஷங்களால் -
மனிசன் நினைத்தான் கடவுள் கெடுத்தான் தப்பான அர்த்தம்
proposas -disposas =complete -dismisal  இன்றி case  முடித்து வைத்தல்
man  can  only dispose -முடிவு கட்டுபவன் அவன்தான்
சேதனன் என்பதால் propose பண்ண வேண்டுமே
விலக்காமல் இருப்பேன் என்றே சொல்ல வேண்டும் -
அவன் நினைவு தான் எப்போதும் உண்டு -
யாதானும் பற்றி திரிந்த காலத்திலும் இன்று சரண் அடைந்த பொழுதும் உண்டு
அது பலிப்பது இவன் நினைவு மாறினால் தான் விமுகனாக இன்றி அனுமதி கொடுத்தால் தான் பலிக்கும்
சு ரஷன சிந்தை மாறி -இரு கையையும் விட்டேனோ திரௌபதி போலே -
ஆப்த தமர் நஞ்சீயர் -வார்த்தை -
சரம காலம் -நஞ்சீயர் -தன ஸ்ரீ பாதம் அடைந்த ஸ்ரீ வைஷ்ணவரை நோவு அறிக்கைக்காக சென்று பார்க்க -
இப்பொழுது என்ன பண்ண வேண்டும் என்று நினைக்காமல் இருப்பதே -
நினைவு குலைகையே வேண்டும் -
சு ரஷன சிந்தை குலைய வேண்டுமே -என்று அருளிச் செய்த வார்த்தை -
எப்போதும் காக்க சித்தமாக இருக்கும் பொழுது அந்திம காலத்தில் என்ன பண்ண வேண்டும் என்ற நினைப்பே வேண்டும்
பிறப்பும் இறப்பும் நம் கையில் இல்லை -நடுவில் உள்ள காலம் நாம் செய்கிறோம் நினைவு மட்டும் வேண்டுமா -
பிராப்தாவும் பிராபகமும் பிராப்திக்கு உகப்பானும் அவன் தான்
அசேதன வஸ்துவுக்கு நம் போல் நமக்கும் அவனே -
பிள்ளை லோகாசார்யர் திருவடிகளே சரணம் .
ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

ஸ்ரீ வசன பூஷணம் அனுபவம்—சூரணை-52- 60 -ஸ்ரீ M.A.V.ஸ்வாமிகள் ..

November 18, 2012
திருமா மகள் தன் சீரருள் ஏற்றமும்
திருமால் திருவடி சேர் வழி நன்மையையும்
பார்த்து வருகிறோம்
சூரணை – 52-
பக்தி தன்னிலே அவஸ்தா பேதம் பிறந்தவாறே
இது தான் குலையக் கடவதாய் இருக்கும்
சூரணை – 53-
தன்னைப் பேணவும் பண்ணும்  தரிக்கவும் பண்ணும்
சூரணை – 54 -
-இந்த ஸ்வபாவ விசேஷங்கள் -
கல்யாண குணங்களிலும்
திருச் சரங்களிலும்
திரு நாமங்களிலும்
திருக் குழல் ஓசையிலும்  காணலாம்
சூரணை – 55-
இது தன்னைப் பார்த்தால் பிதாவுக்குப் புத்திரன்
எழுத்து வாங்குமா போலே இருப்பதொன்று
சூரணை – 56-
இது தனக்கு ஸ்வரூபம்
தன்னைப் பொறாது ஒழிகை
சூரணை -57 -
அங்கம்-தன்னை ஒழிந்தவற்றைப் பொறாது ஒழிகை
சூரணை – 58-
உபாயம் -தன்னைப் பொறுக்கும்
சூரணை -59 -
உபாயாந்தரம் - இரண்டையும் பொறுக்கும்
சூரணை – 60-
இது இரண்டையும் பொறாது
சாதனச்ய கௌரவம் -பார்த்து கொண்டுஇருக்கிறோம்

பெறுவான் முறை -
இரண்டாவது பிரகரணம் -
மூன்று வித -பிரபன்னர் -இரண்டு பிரமாணங்கள் பார்த்தோம் -
பக்தி பாரவச்ய பிரபத்தியே முக்கியம் விசேஷம் -
பிரபத்தி நிஷ்டை குலைந்து பகவத் லாபார்தமாக
ஸுய யத்னத்தில் -நோன்பு நூற்றுதல் மடல் எடுத்தல் -
அவன் வர கொள்ள உபெஷிப்பது -மின்னிடை மடவார் உன்னுடனே கூடன் ஊடும் குருகையூரர்
தளர்வுற்று நீங்க நினை மாறன் –இது எப்படி பொருந்தும் இவற்றுக்கு நிதானம் என்ன -
பக்தி தன்னிலே அவஸ்தா பேதம் பிறந்தவாறே -
இது தான் குலையக் கடவதே இருக்கும் -
அவன் வரவு பார்வு பார்த்து இருக்கும் அளவு அன்றிக்கே -
ஸுய யத்னம் ஷமர் இன்றி அவனே அத்யவசித்து -நிற்காமல்
கண்ணான் சுழலை -மயக்கத்தால் -அதி மாத்திர த்வரை -வழி அல்லா வழி அல்லாகிலும் அவனைபெற
வஸ்து பெருமை உணர்ந்து ஈடுபாடு மிகுந்து -ஆறிஇருக்க முடியாமல் -
என் நான் செய்கேன் -இருப்பு குலைகை
உன் மனத்தால் என் நினைந்து இருந்தாய் –கேட்டு மட்டும் இருக்காமல் -
பிரபத்தி நிஷ்டையும் குலைந்த பக்தி அவஸ்தை
தன்னை பேணவும் செய்யும்
தன்னை தரிக்கவும் பண்ணும்
காரை பூணும்  கண்ணாடி காணும் இத்யாதியால் அவன் வரவுக்கு தன்னை அலங்கரித்து கொண்டு இருக்கும் -
திண்ணம் அழுந்த கட்டி -கருமத்தால் -புண்ணை மறைய -
உள் வாய் புற வாய் ஆனால் -காக்கை ஓட்ட போகாதே -சரீரம் -
பட்டர்-அலங்கார பிரியர் – -மண்டபம் அலங்கரிக்க -காட்டி -நம் பெருமாள்
மார்பம் என்பதோர் கோயில் அமைத்து -மாதவன் -பண்டு அன்று பட்டணம் காப்பு -
உன்னுடைய தேகம் நினைப்பால் கூடாது பகவத் கைங்கர்யம் என்றால் பண்ணிக் கொள்ளலாம்
அவன் வரவுக்கு உடலாக அலங்கரித்து கொண்டு -
கால் ஆளும் நிலை அவஸ்தை மாறி -
மடல் எடுக்கை இதற்கும் உப லஷணம்
தரிக்க -அவன் வரக் கொள்ள போகு நம்பி -உபஷித்து தறிக்கவும் பண்ணும்
விட்டு கூட தரிக்க -
தரியேன் இனி உன் சரணம் தந்து சன்மம் களையாயே -நிலை மாறி போகு நம்பி
கழகம் ஏறேல் சொல்லி பக்தி முதிர்ந்த நிலை இவை -
வருகைக்கு உடலாக சில செயலை செய்தல் -மடல் எடுத்தல் -
அனுக்ரகம் செய்யாவிடில் உன்னை -
திருவாலி திருநகரி -நடுவில் மடல் -அனுக்ரகம் மாற்றினால்மடல் வெளி விட்டு விடுவேன் அதி பிரவ்ருத்தி
ஈடு பாட்டின் மிகிதி விஷய வை லஷண்யம் -
பரஸ்பர விருத்த ச்வாபாவங்களை விளைவிக்கும்
 தத் விஷயம் மட்டும் இன்றி -அவன் சம்பந்த விஷயங்களிலும்
திருக்கல்யாண குணங்களிலும் -ஹிம்சை பண்ணுகிறேதே ஈர்கிறதே சொல்வார்கள் கிடைக்காவிடில் -
கோவிந்தன் குணம்  பாடி ஆவி காத்து இருப்பேனே -என்பர்
வல்வினைஎனை ஈர்க்கின்ற குணங்களை உடையாய்
திருச்ச்சரம் சரங்கள் ஆண்ட  தண் தாமரைக்கண்ணன் தரிக்க
சரங்களே கொடிதாய்
திரு நாமங்கள் பாடக் கேட்டு மடக் கிளியை கை கூப்பி வணங்கி
கண்ணன் நாமமே குளறி கொன்றீர் பாதகம்
திருக்குழல்  ஓசை -ஒரு நாள் வந்தூத போதராயே
தீன் குழல் ஈருமாலோ -
நான்கையும் -தாரகம் -பாதகம் -சொல்லும் பாசுரங்கள் உண்டே -
நிலா தென்றல் சந்தானம் புஷ்பம் -சம்ச்லேஷ விஸ்லேஷ சமயங்களில் -மாறுமே
தென்றலும் தீயினில் கொடிதாம் -
பாம்போ பாவனா மாருதம் சோக -பெருமாள் வார்த்தை -
பிரணய ரோஷம் உண்டாகி -போகு நம்பி
என்றும் ஒக்க போக்யமாக இருக்கும் இவை கூட
அனுபோக்தாக்கள் இவர்கள் உடைய பிரேம ஸ்வாபக அவஸ்தை
கைங்கர்யமே உயர்ந்த புருஷார்த்தம்
உகந்த விஷயத்தில் சேஷமாய் இருக்கும் இருப்பு சுகமாக காண்கையாலே
வஸ்துவில் சுகமோ துக்கமோ இல்லை
ஏக மேவ -ஸ்ரீ பாஷ்யம் -
பொம்மை குழந்தை -ஆனந்தம் -வயசான பிள்ளை -
வஸ்து ஓன்று தானிவன் தான் மாறி
பால்-விரும்பி குடித்து பித்தம் துப்ப ஜுரம் போனதும் பால் விருப்பம் -
நடுவில் மாறலாமே -
வஸ்து ஸ்வாபம் ஏகமேவ -
ஆழ்வார்கள் பேசித்தே பேசும் ஏக கண்டர்கள்
இரண்டும் ஒருவர் பேச்சு இல்லையானாலும்
பக்தி ஸ்வாப அவஸ்தை காட்டவே
பராஜித ராஷசர் பாசுரம் -சரங்களே கொடிதாக -அடுகின்ற-
ஆழ்வாருக்கும் பாதகமா -ராம விஜயம் தமக்கு -பிடித்த -
ராஷசர் பாவனையில் கலியன் பாட -
தாய் -நாயகிக்கு இல்லை -யசோதை கௌசல்யை தேவகி தசரதன் பாவனை உண்டே
பிராட்டி ஆலிங்கனம் வெற்றி பெற்றால் -அதை சொல்ல வந்த ஆழ்வார்
ராஷசர் பாவனை கொண்டார் -ராம விஜயம் இலக்கை தோற்ற ராஷசர் தன்மை பிறந்து
வியாஜ்யம் இட்டு அனுபவிக்கிறார்
பேணவும் தரிக்கவும் பண்ணும்
அவன் வரும் வரைக்கும் -
கோவிந்தன் குணம் பாடி ஆவி காத்து -இரண்டையும் காட்டும்
ஆக -
பிரபதிக்கு என்று தொடன்கஈவ்வலவாக
பிரபத்தி வைபவம் சொல்லி
விஷய வைபவம் சொல்லி அர்ச்சாவதாரம்
அதிகாரி த்ரிவித
பக்தி பார்வச்ய முக்யத்யையும்
அது தனக்கு ஹேது பூத பக்தி அவஸ்தா பேதம் சொல்லி
அது செய்து விக்கும் அம்சங்களை சொல்லி
அவன் சம்பந்தம் விஷயங்களையும் சொல்லி -
இனி பிரபத்தி சாதனம் இல்லை சொல்ல போகிறார் -
சாதனதயா அனுஷ்டானம் -தர்ம புத்ராதிகள் -தொடங்கி -அனுஷ்டானம் காட்டி -
கர்ம ஞான பக்தி பிரபத்தி ஆச்சார்யா அபிமானம்
உபாயங்கள் உடன் சக படியாக பேசுவதாலும்
ஐந்து நிலை -பர ஜீவ உபாயம் -ஒவ் ஒன்றிலும் ஐந்து
திருப்பாவை அர்த்த பஞ்சகம் -ஐந்தும் சொல்லி -

பிரபத்தி வைபவம் சொல்லி
இனி அனுபாயம் உபாயம் இல்லை சொல்ல போகிறார்
பிரபத்தியை உபாயமாக கொண்டால் வரும் அவத்யம்
சூரணை-55 -
 இது தன்னைப் பார்த்தால் பிதா வுக்கு
புத்திரன் எழுத்து வாங்குமா போலே இருப்பது ஓன்று -
நம்பிக்கை இன்றி எழுதி கொடு கேட்பது போல்
மகா விசுவாசம் -முக்கியம் பிரபத்திக்கு -
உபாயம் என்று சொன்னால் -
இதன் ஸ்வரூபத்தை நன்றாக பார்த்தால் -
உத்பாதகன் -உண்டாக்கினவன் -ஹிதம் -தான் அறியாத தசையிலும்
ரஷித்து இருக்கும் பிதா -
அறிந்த தசையில் ரஷிக்க கேட்டால் இரண்டு தலைக்கும் அவத்யம்
சத்தா காரண பூதனாய் -சர்வ தசையில் ரஷகன் அ கார வாச்யன்
ம கார வாச்யன் சம்பந்தம் அவத்யம் =குறை விளைவிக்கும்
ரஷகன் பேரை தன் மார்பில் எழுதி கொள்வது -
ஆனால் இதுக்கு ஸ்வரூபம் தன்மை எது -
சூரணை — 56-
இது தனக்கு ஸ்வரூபம் தன்னை பொறாது ஒழிகை
தன்னை உபாயம் என்று சொன்னால் சகிக்காது
பிரார்த்தனை -நீ உபாயம் ஆவாய் -சொல்வது தான்
வாக்யமே பொய்யாகுமே இதை உபாயம்
தூக்கில் போடணும் துப்பாக்கியால் சுடணும்
ஒரு வார்த்தை சொல்
உண்மை யானால் ஓன்று பொய்யானால் ஓன்று -
நான் தூக்கில் போடா படுவேன் சொன்னானாம் -
உண்மையாய் இருந்தால் -என்னபண்ணுவது விடுதலை பெற்றானாம்
அசாதாராண ஆகாரம்
உபாயம் ஆக வரித்தல் பற்றுதல் சொல்லி -
உபாயவாரண ஆத்மிகை -ஆபாத ப்ரேதீதி-மேல் எழுந்த வாக்கில் பார்த்தால் -
உபாயம் என்று சொல்லவே முடியாது
உபாயம் எம்பெருமான் தானே
சரம ஸ்லோகத்தை இதில் சாங்கமாக விதிக்கையாலே -அங்கம் எல்லாம் உபாயம்தானே
சூரணை – 57-
அங்கம் தன்னை ஒழிந்தவற்றை பொறாது ஒழிகை -
ச்வீகார ரூபம் தன்னை ஒழிய -சேதன பிரவ்ருதிகளை ஒன்றுரையும் சகிக்காமல்
இதனுடைய அங்கம் நிவ்ருத்தி விஷயம் -
சவாசன த்யாகமே அங்கம்-
அனுபாயத்தை தெரிவிக்கிறது -இத்தால் -
பிராபக ஜ்ஞானம் -அர்த்த பஞ்சகத்தில் முக்கியம் -

அவன் அருளைக் கொண்டே அவனை அடைதல் -
பிரபத்தியாவது நீ உபாயம் ஆவாய் -என்று அவனைப் பற்றுதல் -
இத்தாலே பிரபத்தி உபாயம் இல்லையே -ஸ்வரூபம் தப்பு இதை உபாயம் எனபது
நைச்சயம் ஜன்ம சித்தம் -நாயனார் -பிறவியிலே நைச்சயம் இருந்தால் ஸ்ரீ வைஷ்ணத்வம்
ஏறிட்டு கொள்ள வேண்டியது நம் போல்வார் -உபன்யாசம் -கதை
எனக்கு தானுள்ளது உனக்கு யில்லை சொல்வது நைச்சயம் இல்லையே -
த்வே மே உபாய போத -
 சாதனம் பகவத் பிராப்தவ் சகா எவ என்கிற ஸ்திர ஜ்ஞானம் தான் பிரபத்தி -
ஏக சப்தம் -பற்றும் பற்றுதலில் உபாய புத்தி தவிர்க்கிறது -சரம ச்லோகார்த்தம் முமுஷுப்படி
சூரணை- 55–
இது தன்னை பார்த்தால் பிதாவுக்கு புத்திரன்
எழுத்து வாங்குமா போலே இருப்பது ஓன்று -
எழுத்து வாங்குவதாவது  ரஷகன் பேரை தன் மார்பில்
வைத்து கொள்வது -முந்திய வழக்கம் -
இன்று identity caard மாற்றி கொள்வது போல் -
சூரணை -56 -
இது தனக்கு ஸ்வரூபம் தன்னைப் பொறாது ஒழிகை
தன்னை உபாயம் என்று சொன்னால் பொறுக்காது
அடுத்து அங்கம் -
பிரபத்திக்கு ஆநு கூல்யச்ய சங்கல்பம் -பிரதி கூல்யச்ய வர்ஜனம்
கொப்த்ருதவ வரணம் கார்பண்யம் -மகா விசுவாசம்
சூரணை -57 -
அங்கம் -தன்னை ஒழிந்தவற்றை பொறாது ஒழிகை
இவை எல்லாம் அவனை பற்றினால் தானே வருபவை என்பதே கருத்து
எதுவுமே வேண்டியது இல்லை என்பதே அங்கம் -
ஒன்றுமே செய்ய வேண்டாமல் இருப்பதே இதன் அங்கம்
இதை தான் இவையும் சொல்லும் -இவையே தெரிவிக்கும்
ஜோதிஷ்ட ஹோமம் முன் சந்த்யாவதனம் போல்வன செய்ய வேண்டும் -
ஒவ்பாசனம் நித்யம் செய்ய வேண்டியது யோக்யதை பெற முதலில் செய்கிறோம் -
பிரபத்திக்கு அனைத்தையும் விடுவது தான் அங்கம் -சர்வ தர்மான்பரித்யஜ்ய -
சூரணை -58 -
உபாயம் தன்னை பொறுக்கும்
சூரணை – 59-
உபாயாந்தரம் இரண்டையும் பொறுக்கும்
அங்கங்களும் உண்டு உபாயத்வமும் உண்டு இவற்றுக்கு -
சூரணை -60 -
இது இரண்டையும்  பொறாது -
சித்த -தயாராக இருக்கிறார் -சித்தம் -உபாயம்
சாத்யோ உபாயம் – சாதித்து பண்ணி உபாயம் ஆக்குவது -
அவனை பிரார்த்திக்க வேண்டியது ஒன்றே வேண்டியது -
அஷ்டாங்க யோகம் -கர்ம யோகம் -பல செய்து ஞான யோகம் பக்தி யோகம் -
கால விளம்பம் உண்டே-குறை இருந்தால் பலன் கிடைக்காது -
உருதியாகதெரிவிக்க இரண்டையும் பற்றி -அருளுகிறார்
வேறுபாடுகள் -
உபாயம் தன்னை பொறுக்கும்
இஷ்ட பிராப்தி அநிஷ்ட நிவ்ருத்தி -பரிகாரம் -இரண்டுக்கும் சுயமே நிர்வாஹகன்
தன்னை உபாயம் என்றால் -பொறுத்து கொள்வான் -
உபாயோ உபேயத்வ-தாது இஹா தத்வம் நகி குணம் பட்டர் -அருளிய பிரமாணம் தன்மையே இது
கிரிஷ்ணம் தர்மம் சனாதனம் -
வேத விதோ விப்ரச்க இப்படி சொல்வார்கள் -அமிர்தம் சாதனம் சாத்தியம் -
தன்னை பொறுக்கும் என்பதால் தன்னை ஒழிந்தவற்றை பொறுக்காது என்பதும் அர்த்தாத் சித்தம்
இந்த சித்தோ உபாயம் சஹாயாந்தரம் நிரபேஷம் -
மற்றவை சஹாயாந்தரம் அபேஷம் உண்டே
ஜோதிஷ்டோ ஹோமம்-அசெற்ற்ஹனம் -பலன்  ஸ்வர்க்கம் பெற -கொடுக்க -நினைவு கொண்டு -அருள -
மீமாம்ஸா -சித்தாந்தம் -யாக யக்ஜ்ம் மற்று நினைந்து -நீரீச்வர மீமாசகன் -அபூர்வம் உண்டாகி
பலன் கொடுத்து விட்டு அழியும் -என்பர்
இந்த சித்தோ உபாயம் சஹாயாந்தரம் சம்சர்க்க அசகமாய் இறே இருப்பது
அநு கூல்ய சங்கல்பம் போன்றவை -பரந்த படியில் -
உபாய அங்கத்வம் போலே -
உண்டாக்கி பெற வேண்டியது இல்லை
நெல்லு குத்தும் பொழுது வியர்வை உண்டாகும் போலே
ஸ்ரீ ரெங்கத்தில்-கொட்டாரம் -நெல் குத்த -மண்டபங்களில் -உரல் வைத்து -நடுவில் -
இடித்து கொண்டே -நெல் அரிசி ஆக்குவது கைங்கர்யம் போல்
ஸ்ரீ ரெங்கத்து உலக்கை போல் ஒழிவு இன்றி வேலை செய்பவர்களை சொல்லுவார்கள் -
உலக்கை கீழே வைக்க கூடாது -அடுத்த பேர் இடம் கொடுத்து போக வேண்டும் -
உமக்கு வியர்வை -நானும் இதை வர வளைத்து வருகிறேன் என்றாராம் போல் -கதையாக சொல்லி
சம்பாவித்த ச்வாபம் ஒழிய பூர்வாங்கமில்லை -
பழகி பழகி நல்ல அனுஷ்டானங்கள் உண்டாகுமே -
இரங்கினால் தன்னடையே வரும் -
16 வயசில் காஞ்சி ஸ்வாமிகள் இவரை சொல்ல சொல்லி -அனுபவம் சொன்னால் தான் வரும்
நீரில் இரங்கி தான் நீச்சல் கற்றுக் கொள்ள வேண்டும் -
உபாய அங்கத்வம் அன்றிக்கே அவகாத ச்வாபம்-வியர்வை – போல் சம்பாதித்த  -
அங்கம் வேறே இல்லையே -
உபாயாந்தரம் இரண்டையும்   பொறுக்கும் -சாதனம் சொன்னாலும் பொறுக்கும் அங்கம் உண்டு சொன்னாலும் பொறுக்கும்
உபாயம் =எம்பெருமான்
உபாயாந்தரம்-மற்றவை எல்லாம்
பகவத் விஷயம் -அவன் ஒருவனே
விஷயாந்தரம் போல் -
உபாயமாக சாஸ்திரம் விதித்தது சு பாரதந்த்ர்யா -ஞானம் ரஹீதர்க்கு -
சு யத்ன பரர்களுக்கு மோஷ சாதனா தயா சாஸ்த்ரம்விதித்து -உபாயத்வ பிரதி பத்தி -
அங்கம் சாபெஷி -பிரவ்ருத்தி ரூபா -அதனால் இரண்டையும் சகிகித்து இருக்கும் -
இங்கே செய்வது அங்கம் அங்கு விடுவது அங்கம் -
ஜன்மாத்ரேஷ்சு சகஸ்ரேஷூ -அநந்ய பக்தியால் அடைய படுகிறேன்
ஏகாந்திய ஐ காந்திக்க  பக்தி -
கர்மம் ஞானம் அலங்கரிக்கப் பட்ட பக்தி யோகம் -
கிரிஷ்னே பக்தி பிரஜாயதே பாபங்கள் விலகி -பக்தி வளர்ந்து அடைவது உபாயாந்தரங்கள் -
இது -சித்தோ உபாய வரண ரூபமாய் நிவ்ருத்திசாத்யமாய்
ஸ்வரூப அதிரேகயாய் இருக்கும் பிரபத்தி -இரண்டையும் பொறுக்காது -
மேலே ஐந்து சூத்தரங்களையும் -வேறு படியாக விளக்கி -
பிரபத்தியை உபாயம் என்று கூட சொல்லக் கூடாது -முக்கிய அர்த்தம் -
ஸ்வரூபம் -தன்னை பொறாது ஒழிகை -
வ்யாவ்ருத்தி காட்டி அருளுகிறார் -
அனுபாயம் சாதிக்க இவற்றை அருளிச் செய்கிறார் -உறுதி ஆக்க சித்த சாத்யோ உபாயங்களை
சொல்லி அருளி -
இது இரண்டையும் பொறுக்காது -
ஒன்றுமே வேண்டாமானால் பல சித்திக்கு என்ன வேண்டும் -பதில்
சூரணை -61 -
பலத்துக்கு ஆத்மஜ்ஞானமும்
அப்ரதிஷேதமே வேண்டுவது -
நமது ஸ்வரூப ஞானமும் -விலக்காமையே வேண்டுவது -

பிள்ளை லோகாச்சார்யர் திருவடிகளே சரணம் .

ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

திருவரங்கனும் மா முனிகளும் –

November 17, 2012

திருவரங்க சோலை -
வண்டினம் முரலும் சோலை மயிலினம் ஆலும் சோலை
கொண்டல்  மீதணவும் சோலை குயிலினம் கூவும் சோலை -திரு மாலை -14
வண்டு -மயில் -மேகம் குயில் பதங்கள் மா முனியையும் -அரங்கனையும்
குறிப்பனவாக அமைந்து உள்ளன -
வண்டினம் முரலும் சோலை-
1-நம் ஆழ்வார் எம்பெருமானை -வண்டாக -தூயிவம் புள்ளுடைத் தெய்வ வண்டு -என்று அருளுகிறார் -
2-மலர்கள் வண்டுகளின் வரவை எதிர்பார்த்து வாசனையை தினம் தோறும் வீசி நிற்கும்
அது போலே ஆழ்வாரும் ஆர்வுற்று இருக்க -அவரினும் முன்னம் பாரித்து தான் அவரை முற்றப் பருகினான் -
3-ஆறு கால்கள் கொண்ட வண்டு -ஷட் பதம் -பகவான் இடத்தில் பக -சப்தம் ஆறு கல்யாண குணங்களைக் குறிக்கும்
ஞானம் -பலம் -ஐஸ்வர்யம் -வீர்யம் -சக்தி -தேஜஸ்

4- லஷ்மீ கல்பல தோத்துங்க ஸ்தனச்தப கசஞ்சல
ஸ்ரீ ரெங்கராஜ  ப்ருங்கோ மே ரமதாம் மாந சாம்புஜே — ஸ்ரீ ரங்கராஜ ஸ்தவம் 1-10-
திருமகளாம் கற்பகக் கொடியின் வாராளும் இளம் கொங்கையாம் பூம் கொத்தில்
சுழன்று வரும் அணி அரங்கன் என்னும் மணி வண்டு அடியேன் உள்ளக் கமலத்து
அமர்ந்து களித்திடுக
மா முனிகள் -வண்டு -
வண்டுகளை வட  மொழியில் -த்விரேப -அதாவது இரண்டு ர எழுத்துக்களை தன பெயரில்
கொண்டுள்ளது -ப்ரமர -என்பது -இது போல் வர வர முனி என்ற பெயரிலும் இரண்டு ரே பம் உள்ளது -
பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணாவின் வர வர முனி சதகம் -
ராமாநுஜார்ய சரணாம் புஜ சஞ்சரீகம்
ரம்யோ பயந்த்ருயமிநம் சரணம் ப்ரபத்யே — 1- எம்பெருமானார் திருவடித் தாமரைகளில் வண்டு -என்றும் -
மஹ தாஹ்வய பாத பத்மயோ
மஹது த்தம் சித யோர் மது வரதம் — 43- -பேயாழ்வார் திருவடித் தாமரைகளில் வண்டு -என்றும் சடா ராதி ஸ்ரீ மத் வத ந சரஸீ ஜாதமிஹரே
ததீய ஸ்ரீ பாதாம்புஜ மதுகர தஸ்ய வசஸாம் – 53-  நம் ஆழ்வார் திருவடித் தாமரைகளில்  படிந்த வண்டு என்றும் -
தமநுதி நம் யதீந்த்ர பத பங்கஜப் ருங்க வரம்
வர முனி மாஸ்ரயாஸய  விஹாய தத் அந்ய ருசிம் -85 -எம்பெருமானார் திருவடித் தாமரைகளில்
படிந்த வண்டாகிய மா  முனிகளை -நெஞ்சே ஆஸ்ரயி -என்று அருளிச் செய்து இருப்பது
நோக்கத் தக்கது
ஆச்சார்ய ஹிருதயம் -சூரணை -152-
என் பெறுதி என்ன ப்ரமியாதி உள்ளத்து ஊறிய மது வ்ரதமாய் தூமது வாய்கள் கொண்டு
குழல்வாய் வகுளத்தின் ஸாரம்  கிரஹித்து -
வண்டுகள் வகுளம் முதலிய சாரமாம் தேனைப் பருகுதல் இயல்பே -
மா முனிகளும் வகுளாபரணர்  சொல் மாலைகள் சாரம் கிரஹித்து -திருவாய் மொழி நூற்றந்தாதி -அருளி -
மன்னிய சீர் மாறன் கலை உணவாகப் பெற்றோம் -என்று தாமே அருளி செய்துள்ளாரே -மயிலினம்  ஆலும் சோலை -
ப்ரலய  சமய ஸூ ப்தம் ஸ்வம்  சரீரை கதேசம்
வரத  சித சிதாக்யம் ச்வேச்சயா விச்த் ரு ணா ந
கசிதமிவ கலாபம் சித்ர மாதத்ய தூந்வன்
அநு சிகிநி ஸி கீவ க்ரீடசி ஸ்ரீ ஸ மஷம் –ஸ்ரீ ரெங்கராஜ ஸ்தவம் – 2-44-
பேரருளா -தோகை விரிக்கின்ற பொறியார்  மஞ்சை பேடை மயில் முன் -அணி மா நடம் பயின்று
ஆடுவது போலே -ஊழி காலத்து உறக்கம் கொண்டவை போல் நின் திரு உடம்பில் ஒரு கூறாய்
ஒன்றி நின்ற -அனைத்தையும் மழுங்காத ஞானத்தினால் -பல்வகை பெரு விறல் உலகமாய்ப் பரப்பி
திருமடந்தை முன்பே நீ விளையாடுதீ -
மயில் தன்  உடலில் அடங்கிய கலாபத்தை விரிப்பது போன்று –மா முனிகளும் தமது திரு உள்ளத்தில்
கிடந்த கலைகளை வியாக்யானம் அருளும் பொழுது விரித்து சிறந்தனர் -
மயில்கள் ஆலித்தல் அழைத்தல் போன்று மா முனிகளும் முகில் வண்ணனைக் கண்ணாரக் கண்டு
கொண்டு ஆட்டமேவி அலந்து அழைத்து அயர்வெய்திய  மெய்யடியார் யாவார் -

கொண்டல் மீதணவும் சோலை  -
சிஞ்சேதி  மஞ்ச ஜனம் இந்தி ரயா தடித்வான்
பூஷா மணித் யுதிபி ரிந்த்ரத  நுர்த தா ந
ஸ்ரீ ரெங்க தாமனி தயாரதச நிர்பரத்வாத்
அத்ரவ் சயாலுரிவ ஸீ தல காள மேக –ஸ்ரீ ரெங்க ராஜ ஸ்தவம் – 1-82-
பூ மன்னு  மாது என்னும் மின்னில்  பொலிவதாய் -
இழை பலவற்றில் பதித்த பன் மணிகளின் ஒளி யாகிற ககன  வில் ஓன்று ஏந்தியதாய் -
நல்லருள் என்னும் நீர் நிரம்ப பெற்றமையால் -
திருவரங்க  பெரு நகருள் வரை மேல் -
அனந்தன் என்னும் அணி விளங்கும் உயர் வெள்ளை யணையை  மேவி -
பள்ளி கொள்ளுவதான குளிர்ந்து உறைகின்ற
கார்முகில் அடியேனை யும் நனைத்து அருளுக -
இதனை அடி யொற்றி  திவ்ய கவி பிள்ளை பெருமாள் ஐயங்கார்
காவிரிவாய்ப்  பாம்பணை  மேல் கரு முகில் போல் கண் வளரும் கருணை வள்ளல்
பூ விரியும் துழாய் யரங்கர் பொன்னடியே தஞ்சமென பொருந்தி வாழ்வார்
யாவரினும் இழி குலத்தோர் ஆனாலும் அவர் கண்டீர் இமையா நாட்டத்
தேவரினும் முனிவரினும் சிவன் அயன் என்ற  இருவரினும்  சீரியரே -திருவரங்க கலம்பகம் – 100-

குயிலினம் கூவும் சோலை -
கயல் துளு காவிரி சூழ் அரங்கனை குயில் என்றது நிற ஒற்றுமை ஒன்றினால் அன்று -
குயிலுக்கு வட மொழியில் -வநபிரிய -என்று பெயர் உண்டு -
சோலையில் விருப்புடையது -என்று இதற்குப் பொருள் -
அரங்கனும் வனப் பிரியனே -ஆராமம் சூழ்ந்த அரங்கத்தில் இருப்பதால் -
குயில் மா மரம் ஏறி மிழற்றும் இயல்பு உடைத்தாதலின் -மா -வின் இடத்தில் இதற்கு பெரிய
விருப்பு  உணரப்படும்-அரங்கனோ எனில் -அல்லி  மலர்மகள் போக மயக்குகள் ஆகியும்
நிற்கும் அம்மான் -என்றபடியே -மா -திரு மா மகள் இடம் பேரன்பு உடையவன்

குயில் பஞ்சம ஸ்வரத்தில் இனிமையாக பாட வல்லது
பாரத பஞ்சமோ வேத-என்று மகா பாரதம் புகழ் பெற்றது போலே
ஐந்தாம் மறை  என்னும்படியான ஸ்ரீ ஸூத்திகளை அருளிச் செய்த மா முனிகள் குயிலினை ஒப்பார் -
மேலும் -ஸ்வை ராலாபை ஸூ லபயசி தத் பஞ்சமோபாய தத்தவம் -வரவர முனி சதகம் – 11
எறும்பி அப்பா அருளியது போல் -பஞ்சமோபாயத்தை  உணர்த்தி அருளியவர் -
குயில் பரப்ருதம் -மா முனிகளும் பராபிமானத்தில் -எம்பெருமானார் அபிமானத்தில் ஒதுங்கியவர்
ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

பெரியாழ்வார் திருமொழி -திருவாய் மொழிப் பிள்ளை அருளிச் செய்த ஸ்வாப தேச வியாக்யான அவதாரிகை -

November 17, 2012

ஸ்ரீ ய பதியாய் -அவாப்த சமஸ்த காமனாய் -சமஸ்த கல்யாண குணாத் மகனாய்
சர்வ ரஷகனாய் -இருக்கிற சர்வேஸ்வரனை ரஷ்யமாக நினைத்து திரு அவதார
விசேஷங்களுக்கு மங்களா சாசனம் பண்ணினார் திருப் பல்லாண்டிலே-
அந்தியம் போதில் அரி யுருவாகி அரியை அழித்தவனை –பல்லாண்டு பாடுதும் -6- என்றும்
இராக்கதர் வாழ் இலங்கை பாழா ளாகப் படை பொருதானுக்கு பல்லாண்டு கூறுதும் – 3- என்றும்
ஸ்ரீ நரசிம்ஹ ப்ராதுர்பாவத்துக்கும் ஸ்ரீ ராமவதாரத்துக்கும் மங்களா சாசனம் பண்ணி இருக்கச் செய்தேயும்
மாயப் பொரு படை வாணனை –7- என்றும் ஐந்தலைய – 10 – என்றும் க்ருஷ்ணாவதாரதுக்கு பிரசுரமாக
மங்களாசாசனம் பண்ணுகையாலும் -
இவ் வவதாரத்துக்கு ஹேதுவாக -படுத்த பைந்நாகணைப் பள்ளி கொண்ட – 9-ருளின பெரியபெருமாள்
ஆல  மா மரத்தின் இலை  மேல் ஒரு பாலகனாய் ஞாலம் ஏழும்  உண்டான் அரங்கத்து அரவின் அணையான் -
என்றும் -வையம் உண்டு ஆல் இலை மேவு மாயன் மணி நீண் முடிப்பை கொள் நகத்தணையான் பெரிய திரு மொழி – 5-4-2- என்றும் கோயிலில் நின்றும் திரு மாளிகையில் புகுந்தும்
வட பெரும் கோயிலுடையானாக கண் வளர்ந்து அருளுகையாலும் -
பயின்றது அரங்கம் திருக்கோட்டி -இரண்டாம் திருவந்தாதி – 46-என்று கோயிலில்
நின்றும் தங்கு வேட்டையாக எழுந்து அருளி -திருக் கோட்டியூரிலே உரக மெல்லணை -பெரியாழ்வார்
திருமொழி -4-4-4–யானாய்க்  கண் வளர்ந்து அருளுகையாலும் -அணி கோட்டியூர் கோன்
அபிமான துங்க செல்வனைப் போலே -திருப் பல்லாண்டு -11- இத்யாதிப்படியே இவ் வாழ்வாருக்கு
மங்களா சாசனத்துக்கு சஹகாரியான செல்வநம்பியோடே திருக் கோட்டியூர் பிரஸ்துதம்
ஆகையாலும் -திருக்  கோட்டியூரானே -பெரிய திருமொழி -9-10-1-என்றும் -கன்று கொன்று
விளங்கனி எறிந்து -பெரிய திருமொழி -9-10-7-இது முதலாக பல இடங்களிலும் -அவனே இவன் -என்று ஆழ்வார்கள்
கிருஷ்ணாவதார கந்தமாக திருக் கோட்டியூரை அருளிச் செய்கையாலும் -
செந்நாள்  தோற்றிச் சிலை குனித்த திரு மதுரை -திருப்பல்லாண்டு – யில் காட்டில் -திருக் கோட்டியூர்
உத்தேச்யமாகையாலும் -கிருஷ்ணாவதாரம் -ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து ஓர் இரவில் ஒருத்தி
மகனாய் ஒளித்து  வளரச் செய்தேயும் -திருப்பாவை -25-கஞ்சனும் காளியனும் களிறும் மருதும்
எருதும் மடிய வஞ்சனையில் வளர்ந்த மணி வண்ணன் -பெரியாழ்வார் திருமொழி -4-3-2- என்று
ஈச்வரத்வம் நடமாடுகையாலும் -
குண்டலிதம் -க்வா சித்கம் -
மற்ற அவதாரங்களுக்கு காலமும் நன்றாய் -தாமும் ராஜ குலத்தில் அவதரிக்கையாலும் -
பந்துக்களும் ராஜாக்களுமாய் பலவான்களும் ஆகையாலும் -
கிருஷ்ணாவதாரத்துக்கு காலமும் த்வாபாராந்தமாய் -பந்துக்களும் சாதுக்களான ஆயராய் -
முளைப்பது எல்லாம் தீப்பூண்டுகள் ஆகையாலே
அந்த கிருஷ்ணன் அர்ச்சாவதாரமாய் நின்ற இடத்தில் -அர்ச்சாவதாரம் அர்ச்சக பராதீன
சமஸ்த வ்யாபாரமாய் போருகையாலே -மங்களாசாசனம் மிகவும் வேண்டுவது
அர்ச்சாவதாரத்திலே ஆகையாலும் -சென்னி யோங்கு -5 -4 -அளவும் இவர்க்கு அர்ச்சாவதார
பர்யந்தம்மாக மங்களாசாசனம் நடக்கும் இறே
முதல்பாட்டு -
அவதாரிகை -கிருஷ்ணாவதார கந்தமான திருக் கோட்டியூரிலே -அர்ச்சாவதார பர்யந்தமாக
மங்களாசாசனம் பண்ணுகிறார் -வண்ண மாடத்தால் -
ஸ்வா பதேசம் -
வண்ணம் இத்யாதி -வண்ண நன் மணியும் -பெரியாழ்வார் திருமொழி -4-4-3-இத்யாதிப்படியே -
நாநா ரத்னங்களாலே சமைத்து -அழகும் நிறமும் -உடைத்தாகையாலே -தர்சநீயங்களான மாடங்களால்
சூழப் பட்ட திருக் கோட்டியூரிலே
கண்ணன் -கண்ணில் கூர்மை உடையராய் -நிபுணராய் இருப்பாராலே பரிக்ராஹ்யமான -
தேவகி புத்திர ரத்னம் திருஷ்டி கோசரம் ஆகையாலே -கண்ணன் -என்கிறார்
கேசவன் நம்பி -அவனுடைய சர்வ காரணத்வத்தையும் -விரோதி நிரசனத்தையும் -தாம்
ஏறிட்டு கொள்கையாலே -அவன் போக்யதைக்கு மங்களாசாசனம் பண்ணி -பிரசஸ்த கேசன் -
கல்யாண குண பரிபூர்ணன் -என்கிறார் -
பிறந்தினில் -இன் இல் பிறந்து -ஸ்ரீ மதுரையில் சிறைக் கூடம் போலே பொல்லாங்கு இல்லாத படியாலே
திருவாய்ப்பாடியிலே பிறப்பை இனிய இல்லிலே பிறந்து என்கிறார் -திருக் கோட்டியூரிலே வ்யாவ்ருத்தி சொல்ல மாட்டாரே -
ஆகையாலே சிறைக் கூடத்திலே வ்யாவ்ருத்தி திருவாய்ப்பாடிக்கு உண்டு என்கிறார் -
எண்ணெய் சுண்ணம் இத்யாதி -எள்ளில் நெய்யையும் மஞ்சள் பொடியையும் ஒருவர்மேல் ஒருவர்
தூவி  என்னுதல் -ஒருத்தருக்கு பிரதியாக ஒருத்தர் தூவி என்னுதல்
கண்ணன் முற்றம்
கிருஷ்ணன் அவதரித்த போதே க்ருக  நிர்வாஹன்  பிள்ளையாக நந்தகோபன் நினைக்கையாலே
கண்ணன் முற்றம்  என்னுதல் -இடமுடைதான தர்சநீயமான முற்றம் என்னுதல்
கலந்து அளறு ஆயிற்றே -இவை தம்மிலே சேர்ந்து சேறாயிற்று -என்கிறார் -

திருவாய் மொழிப் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம் .
பெரியாழ்வார் திருவடிகளே சரணம் .
ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

கீதா சாரம் -

November 17, 2012

மத்யாஜி மத் பக்த மன்மனா பவ -அனுபவ ஜனித அநவதிக  அதிசய ப்ரீதி காரித
அசேஷ அவஸ் தோசித அசேஷ சேஷ தை கரதி -அனுபவிக்க அனுபவிக்க ப்ரீதி உண்டாக -
ப்ரீதி வளர -கைங்கர்யத்தில் மூட்டும் -கைங்கர்யம் செய்து அல்லது தரிக்க முடியாத நிலை
எய்தி -உடலும் மனமும் தளர்ந்து போய் கைங்கர்யம் கூட செய்ய முடியாமல் போனாலும்
பாரிப்பு மட்டும் தொடர்ந்து ஓங்கி வளர -அந்த பாரிப்பே கைங்கர்யம் ஆகும் -
இதுவே த்யானம் -இனி மாம் நமஸ்குரு -கீழே சொல்லிய மூன்று சொற்களையும்
ஏக வசனமாக கூட்டி -ஆத்மா சமர்ப்பணம் வரை அர்த்தம் கொள்ளுவார் -இதையே
பிரணம்ய ஆத்மாநாம் பகவதே நிவேதயேத் -என்று கத்யத்தில் அருளி காட்டுகிறார் ஸ்வாமி -
ஸ்ரீ பாஷ்யத்தில் சரணா கதி பற்றி பேச சூத்தரங்கள் இல்லை
கீதா பாஷ்யத்தில் -அர்ஜுனன் -சாதிமாம் த்வாம் பிரபன்னம் -என்று சரணாகதி செய்தான் -
கீதாசார்யானும் -மாமேவ யே ப்ரபத்யந்தே -தமேவ சாத்யம் புருஷம் ப்ரபத்யே -
தமேவ சரணம் கச்ச -மாமேகம் சரணம் வ்ரஜ -என்றான் -இதானால் அங்கெ சரணாகதி
பற்ற ஸ்வாமி  க்கு வாய்ப்பு கிட்டியதே -
ஆசார்யன் பெருமையையும் -

தத் வித்தி ——உபதேஷ்யந்தி  தே  ஜ்ஞானம் ஜ்ஞாநின தத்வ தர்சின  -என்று கீதாசார்யன் காட்டி -அருளுகிறான்
ததா ஆத்மாநம் ஸ்ருஜாமி அஹம் -அவனும் அவதரித்து ஆச்சார்யர்களையும் அவதரிப்பிக்கிறான் -
தஸ்மின் கர்ப்பம் ததாம் யஹம் -என்றும் —அஹம் பீஜப்ரத பிதா -என்றும் சிருஷ்டியையும்
சர்வச்ய சாஹம் ஹ்ருதி சந்நிவிஷ்டோ மத்த ஸ்ம்ருதி ஜ்ஞானம் அபோஹனம் ச -என்றும்
ஈஸ்வர சர்வ பூதானாம் ஹ்ருத்தேச அர்ஜுன திஷ்டதி -என்றும் எம்பருமான் ஹிருதயத்தில்
வீற்று இருந்து ஜ்ஞானம் அஞ்ஞானம் மறைவு இவற்றை உண்டு பண்ணுவதாக அருளுகிறான் -
இதனால் சிலருக்கு பகவத் ஜ்ஞானமும் அவன் அருளால் தான் கிட்டுகிறது -
ததாமி புத்தி யோகம் -ஜ்ஞானத்தின் பரிபாகமான பக்தியையும் அவனே அருளுவதாக -சொல்லி
அஹம் அஞ்ஞானம் தம நாசயாமி -என்றும் அருளி -யோக ஷேமம் வஹாம் யஹம் -என்று
இதற்க்கு வேண்டிய போஷணமும் தானே செய்வதாக அருளுகிறான் -
போக்தாரம் யஜ்ச தபஸாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் ஸூ ஹ்ருதம் சர்வ பூதாநாம் ஜ்ஞாத்வா மாம் சாந்திம் ருச்சதி -
என்று ஐந்தாம் அத்யாய இருதியில் -எல்லா தபஸூ முதலிய கர்மாக்களால் ஆராதிக்கப் படுவனாகவும்
அதாவது கர்மம் எனபது பூஜை என்றும் -நான் எல்லோருக்கும் பிரபு என்றும் -அதாவது வகுத்த
சேஷி என்றும் -உனது நண்பன் என்றும் பாவித்தாய்  ஆனால் கர்ம யோகம் பேரின்பம் கொடுக்கும்
அதுவே ஸ்வயம் புருஷார்த்தமாக தோன்றும் -ஸூ ஹ்ருத ஆராத்நாய ஹி சர்வே ப்ரயதந்தே -
நண்பனை ஆராதிக்க என்றால் அனைவரும் முயல்வார்கள் அன்றோ -
இத்தால் பகவத் கைங்கர்ய புருஷார்த்தம் இனிக்கும் என்று காட்டி அருளுகிறார் ஸ்ரீ பாஷ்ய காரர் -

ஈடு அனுபவம் -சில துளிகள்

November 16, 2012

பீடுடை நான்முகனைப் படைத்தானுக்கு
நாடுடை மன்னர்க்குத் தூது செல் நம்பிக்கு - 6- 6-4 -
சதுர்த்த புவனங்களையும் படைக்க சிருஷ்டிக்க வல்ல சதுர முகன் -பீடு இத்தால் -
பகவத் அபிப்ராயத்தாலே பாண்டவர்களை நாடுடை மன்னவர் -என்கிறார் காணும் -

——————————————————————
தீர்ப்பாரை யாம் இனி -
ஏழ்மை பிறப்புக்கும் சேமம் -இந் நோய்க்கும் ஈதே மருந்து -
இவள் நோய்க்கும் பரிகாரம் அன்றோ -
அதைச் சொல்ல மற்ற ஒன்றை சொல்லுகிறது ஏன் -என்ன
ஆகில் -சம்பார் கைக்குப்  போக வேணுமோ -
வைக்கோல் கொண்டே கட்டி வைப்பது போலே -
அவன் திருவடியே இதற்கும் மருந்து -

—————————————————————————————————–
மணி மாமைக் குறைவில்லா மலர் மாதார் உறை மார்பன்
அணி மானத் தட வரைத் தோள்  அடல் ஆழித் தடக் கையன்
பணி  மானம் பிழையாமே அடியேனைப் பணி  கொண்ட
மணி மாயன் கவராத மட நெஞ்சால் குறைவிலமே  – 4- 8- -2 -
பணி =கைங்கர்யம்
மானம்  =அளவு
அதில் ஓர் அளவும் குறையாமே
ஐ திஹ்யம் -கிடாம்பி ஆச்சான் பாகவதர்களுக்கு நீர் பரிமாறும் பொழுது
எம்பருமானார் -நேரே அன்றோ  ஊடோ  பரிமாறுவது -என்று அருள -
ஆச்சான் -பணி  மானம் பிழையாமே அடியேனைப் பணி  கொண்ட -என்றாராம் .

————————————————————————————————————————–

மதுவார் தண் அம் துழாயான
முது வேத முதல்வனுக்கு
எதுவே என் பணி  என்னாது
அதுவே ஆட் செய்யும் ஈதே – - 1-6 2- – -
புரிவதுவும் புகை பூவே என்றது கீழ்
இதில் மதுவார் தண் அம் துழாயான -என்று தொடங்குகிறது -
இது சேரும்படி எங்கனே என்ன -
பூவாகில் மதுவோடு கூடியது அல்லாது இராமையாலே -சேரும் -என்று சொல்லுவர் தமிழர் -
வதுவார் தண் அம் துழாயான -என்ற பாடமான போது -போரச் சேரும்
நாறு நாற்றத்தை உடைய துழாய் என்றுமாம் -இது தமிழர் போரச் சேரும்-
இது போல் சொன்னால் விரோதமிது -பதிகத்திலும் பல மாறுபட்ட
பாட பேதங்களும் தமிழர்கள் பற்றிய குறிப்புக்களும் உண்டு
———————————————————————————————————————
வேதம் வல்லார்களைக் கொண்டு விண்ணோர் பெருமான் திருப்பாதம் பணிந்து – -4 -6 9- -
வேதம் வல்லார்கள் யார் -
சர்வேஸ்வரன் ப்ராப்யமும் ப்ராபகமும் என்ற வேத தாத்பர்யம் கைக் கொண்டவர்களைக் கொண்டு -
———————————————————————————————————–
திருமால் இரும் சோலை மலை என்றேன் -என்ன -10-8-திருவாய் மொழி
ஆழ்வார் எம்பெருமான் சம்வாதம்
இன்று இப்படி சிரசா வஹிக்கிர தேவரீர் -முன்பு அநாதி காலம் இதை கைவிட்டு
இருப்பான் ஏன் -
இனி ரஷகன் அவனுக்கு  நெடுமால் -ரஷ்ய வர்க்கத்தை விட்டு இருந்த இதற்க்கு
சொல்லல் ஆவது ஒன்றும் இல்லையே –பிற்பாடான்  ஆனதுக்கு லஜ்ஜிக்கும்
அதுக்கு மேற்பட -ஆகையாலே சொல்லலாவது மாற்றமும் ஒன்றும் காணாமையாலே
கவிழ்ந்து நின்று காலாலே தரையை கீரினான் -
இதொரு நிர்ஹெதுக விஷயீகாரம் இருக்கும்படியே என்று அதில் ஆயங்கால்
பட்டு ஹ்ருஷ்டராயக் களிக்கிறார் -
——————————————————————————————————-

திருவாய் மொழி -2-3-ஊனில் வாழ்  உயிரே -பதிகம்
முதல் பாட்டிலே -உள்ளத்தை கொண்டாடினார் -நல்லை போ உன்னைப் பெற்று
இரண்டாம் பாட்டிலே -அதையும் இசைவித்த சர்வேஸ்வரனைக் கொண்டாடினார் -என்னைப் பெற்ற
அத்தாயாய் தந்தையாய் அறியாதன அறிவித்த அத்தா -என்று
மூன்றாம் பாட்டில் -தன நெஞ்சில் பட்டதொரு உபகாரத்தை சொன்னார் – அடிமைக் கண்
அன்பு செய்வித்து -அறியா மா மாயத்து அடியேனை வித்தையால் -என்று
நான்காம் பாட்டில் -அதற்க்கு பிரத்யு உபகாரமாக ஆத்மா சமர்ப்பணம் பண்ணினார்
எனதாவி தந்து ஒழிந்தேன் –எனதாவியார் யான் ஆர் தந்த நீ கொண்டாக்கினையே -
ஐந்தாம் பாட்டில் -எனக்கு பிரதம சுக்ருதமும்  நீ யானபின்பு -உன் திருவடிகளைக் கிட்டினேன்
என்கிறார் –தனியேன் வாழ் முதலே –உன பாதம் சேர்ந்தேனே
ஆறாம் பாட்டில் -இன்றோ கிட்டிற்று -தேவரீர் எனக்கு விசேஷ கடாஷம் பண்ணின அன்றே
பெற்றேனே என்றார் -அடியேன் அடைந்தேன் முதல் முன்னமே -என்று
ஏழாம்  பாட்டில் -அவனுடைய போக்யத்தை அனுசந்தித்து பிரியில் தரியேன் -என்றார்
கன்னலே அமுதே கார்முகிலே -நின்னலால் இலேன் காண்
எட்டாம் பாட்டில் -இப்படி நிரதிசய போக்யனானவனை எளியதோர் விரகாலே லபிக்கப்
பெற்றேநேஎன்கிறார் -சில நாளில் எய்தினேன்
ஒன்பதாம் பாட்டிலே-என்னுடைய சகல கிலேசங்களும் போம்படி அனுபவித்து
களித்தேன் என்கிறார் -செடியார் நோய்கள் கெட படிந்து குடைந்தாடி அடியேன் வாய் மடுத்துப்
பருகிக் களித்தேனே -என்கிறார்
பத்தாம் பாட்டிலே -இப்படி அவரை அனுபவித்து கழிப்பார் திரளிலே போய் புகப் பெறுவது
எப்போதோ -என்கிறார் – ஒளிக் கொண்ட சோதி மயமாய் உடன் கூடுவது என்று கொலோ –
அடியார்கள் குழாம் களையே -என்றார்
நிகமத்தில் -இத் திருவாய்மொழியை சபிப்ப்ராயமாக அப்யசித்து -நாலு  நாலும்
நால்வர் இருவர் உள்ளார் கூடி இருந்து அனுபவிக்கப் பாரும் கோள் -என்கிறார் -
அடியீருடன்  கூடி நின்று ஆடுமினே -

இது போல் பல திருவாய் மொழிக்கும் சுருக்கமாக தொகுத்து அருளி இருக்கிறார் .

——————————————————————————————————————-

பத்துடை அடியார்க்கு எளியவன்
பரத்வனை முதலில்  பாடி -அனைத்தையும் விட்டு அவனைப் பற்ற சொல்லி அருளினார்
முடவனான நாம் யானை மேல் ஏறப் போமோ
எளியவனாக நம்மைப் போலே அவதரித்தான் -
நம் போல்வார் தானே என்று எண்ணி விலகி நிற்க
அந்த எளிமையே -எம்பாரே உம்மை இப்படி திகட்டும்படி அனுபவிக்க வைக்கிறதே -
என்று வித்தரானாராம் எம்பெருமானார் -
நீருக்காக தார்மிகர் அமைத்த தடாகத்தில் விழுவாரைப் போலேவும்
விளக்கில் விழும் விட்டில் பூச்சிகள் போலவும் -
வேத விளக்கு இறே

வெம் கதிரோன் குலத்துக்கு ஓர் விளக்கு இறே

தயரதன் பெற்ற மரகத மணித் தனம் இறே

ஆயர் குலத்து  அணி விளக்கு இறே

எத்திறம் என்று ஆறு மாதம் மோகிக்க வைத்ததே -
மத்துறு கடை வெண்ணெய் களவினில் உரவிடை யாப்புண்டு
எத்திறம் உரலினோடு இணைந்து இருந்து ஏங்கிய எளிவே -

—————————————————————————————————————————–
நம்பெருமாள் நம் ஆழ்வார் நம் ஜீயர்
நம் பிள்ளை என்பர் அவரவர் தம் ஏற்றத்தால்
அன்புடையோர் சாற்றும் திருநாமங்கள் தான் என்று
நன் நெஞ்சே எற்றதனைச் சொல்லு நீ இன்று -

தெள்ளியதா நம்பிள்ளை செப்பு நெறி தன்னை
வள்ளல் வடக்குத் திரு வீதிப் பிள்ளை
இந்த நாடறிய மாறன் மறைப் பொருளை
நன்குரைத்து ஈடு முப்பது ஆறாயிரம் -

————————————————————————————-
நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம் .
நஞ்சீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

 

ஸ்ரீ மணவாள மா முனிகள் வியாக்யான சீர்மை -சில எடுத்துக்காட்டுக்கள் ..

November 16, 2012

சிறை இருந்தவள் ஏற்றம் -
தளிர் நிறத்தால் குறைவில்லாத் தனிச் சிறையில் விளப்புற்ற
கிளி மொழியாள்  காரணமாகக் கிளர் அரக்கன் நகர் எரித்த
களி  மலர்த் துழாய் அலங்கல் கமழ் முடியன் கடல் ஞாலத்து
அளி மிக்கான் கவராத அறிவினால் குறைவிலமே —திரு வாய் மொழி –4-8-2-
தூது போனவன் ஏற்றம்
முன் ஓர் தூது வானரத்தின் வாயில் மொழிந்து அரக்கன்
மன்னூர் தன்னை வாளியினால்  மாள முனிந்து அவனே
பின் ஓர் தூது ஆதி மன்னர்க்காகி பெரு  நிலத்தார்
இன்னார் தூதனென நின்றான் எவ்வுள் கிடந்தானே –பெரிய திருமொழி  –2-2-3-
ஆச்சார்ய ஹிருதயம் -
திருக் குணங்கள் காட்டும் வரிசை
திருவரங்கம் -சொல்லி -திருமலை -ஆழ்வார் திருநகரி
திரு மால் இரும் சோலை -பின்பு அருளியதர்க்கு காரணம்
பரத்வம்  குணம் சொல்ல வந்த
வண் பெரு வானகம் உய்ய -திருவரங்கம் சூரணை -159
மண்ணோர் விண்ணோர் வைப்பில் வாத்சல்யம் உஜ்ஜ்வலம் -சூரணை -160
உறை கோயிலில் பரே  சப்தம் பொலியும் -சூரணை -161
வைஷ்ணவ வாமனத்தில் நிறைந்த நீல மேனியின் ருசி ஜனக விபவ லாவண்யம்
பூர்ணம் -சூரணை  -162
திருக்குறுங்குடி -என்னாதே  வைஷ்ணவ வாமனம் -என்பதற்கு காரணம்
மகா பலி இடம் வாமனன்  தாழ  நின்று இரந்தது  போல் நம்பியும்  எம்பெருமானார் இடம்
சிஷ்யனாக இருந்ததால் -
அறியக் கற்று வல்லார் வைட்டணவர் -என்று இத் திவ்ய தேச திருவாய் மொழி
பலன் சொல்லித் தலைக் கட்டுவதால் –வைஷ்ணவருடைய வாமன ஷேத்ரம் என்று காட்ட
இங்கு லாவண்யம் பூர்ணம் -சமுதாய சோபான லாவண்யம் -நிறைந்த சோதி வெள்ளம் சூழ்ந்த -
என்கையாலே பூரணமாய் இருக்கும் என்கை -லவணம் -உப்பு உணவில் பயன் படுத்துகையில்
முழுமையாய் இருப்பது போல்-நம்பியின் நிறைந்த சோதி வெள்ளம் -முழுமையாக நிறைந்து
இருக்கையாலே – பூர்ணம் என்கிறார் -

நம் பூர்வர்கள் ரகஸ்ய அர்த்தங்களை எங்கு எல்லாம் எடுத்து சொல்ல முடியுமோ
அங்கு எல்லாம் கோடிட்டு காட்டுவர் -
ஈட்டில் நம்பிள்ளை நாலாம் பத்து பிரவேசத்தில் -முதல் மூன்று பத்து  த்வயார்த்தத்தின்
உத்தர வாக்யத்தையும் -அடுத்த மூன்று பத்து பூர்வ வாக்யத்தையும் அனுசந்திப்பதாக காட்டுவர்
முமுஷூ ப்படி -த்வயார்த்தம் -116-சூத்தரத்தில் -
புறம்புண்டான  பற்றுக்களை அடைய வாசனையோடு விடுகையும்
எம்பெருமானே தஞ்சம் என்று பற்றுகையும்

புறம்புண்டான பற்றுக்களை அடைய -சர்வ தரமான் -என்கிற பதத்தின் அர்த்தத்தையும் -

வாசனையோடு விடுகையும் -பரித்யஜ்ய -என்கிற பதத்தின் அர்த்தத்தையும் -
எம்பெருமானை -மாம்  என்கிற பதத்தின் அர்த்தத்தையும்
ஏ-என்கிற எகாரத்தாலே  ஏகம்  என்கிற பதத்தின் அர்த்தத்தையும்

தஞ்சம் -சரண பதத்தின் அர்த்தத்தையும்
பற்றுகை -வ்ரஜ-பதத்தின் அர்த்தத்தையும்
அடைவே சொல்லுகையாலே -கருத்தை அருளி இட்டு விளக்கி காட்டி அருளுகிறார் -
மன்னு குறுங்குடியாய்–பெரியாழ்வார் திரு மொழி –1 -6 -8
பிரளய த்திலும் அழியாதபடி வர்திக்கிறவனே
கிருஷ்ணன் திரு மாளிகையை சாகரம் அழித்தால் போல் அழியாமல்
பொத்த உரல் –  பெரியாழ்வார் திரு மொழி — 1- 10- 7- -
பொத்துண்ட உரல் -நல்ல உரலானால்  நடுவே தேடுவார் உண்டாய் இருக்குமே என்று ஆய்த்து
பொத்த உரலை தேடி இட்டுக் கொண்டது

ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் நான்காம் பத்தில் திருவரங்கம் அனுபவிக்க புக
அவதாரிகை மா முனிகள் காட்டும் விதம்
பரத்வாதி குணங்கள் பிரகாசிக்கை –சகலரும் அனுபவிக்கை -
முன் அனுபவித்த திவ்ய தேசங்களுக்கு வேர் பற்று -
சகல லோகங்களுக்கும் ஆதீனம் –பகலிருக்கை –ஸ்ரீ ய பதித்வம் -
விபவ அவதாரத்தை அனுபவித்த அநந்தரம் -மற்றைய திவ்ய தேசங்களை அனுவவித்த அநந்தரம்
அவற்றுக்கு வேர் பற்றான திருவரங்கத்தை அனுபவித்து -
பரத்வதாதிகளில் உண்டான குணங்கள் –
பரத்வம் -வடிவுடை வானோர் தலைவன்
வ்யூஹம் –கடலிடம் கொண்ட கடல் வண்ணன்
அந்தர்யாமி -கட்கிலீ
விபவம் -காகுத்தா கண்ணனே
அர்ச்சை -திருவரங்கன் -

உபய விபூதி ஆதீனம் -
பொங்கோதம் சூழ்ந்த புவனியும் விண்ணுலகும் –ஆள்கின்ற எம்பெருமான் -நாச்சியார் திரு மொழி -11 -3 -
சகல தேசத்தில் உள்ளாறும் உஜ்ஜீவிக்கை -
வன் பெரு வானகம் உய்ய -அமரர் உய்ய -மண் உய்ய -பெருமாள் திரு மொழி – -1 -10 -
முன்பு அனுபவித்த திவ்ய தேசங்களுக்கு வேர் பற்றான இடம் -
திரு மால் இரும் சோலை -
மால் இரும் சோலை மணாளனார் பள்ளி கொள்ளும் இடம் -  நாச்சியார் திரு மொழி- -4 – 1 -
-என்றும் -பொன்னி சூழ் அரங்க நகருள் முனிவனை -பெரிய திரு மொழி – 9- 9- 2- -என்றும்
திருவரங்கன் அவ்விடம் அழகனாக இருக்கிறான் என்றும்
திருக் கோஷ்டியூர் -
பயின்றது அரங்கம் திருக்கோட்டி -இரண்டாம் திருவந்தாதி – - -
தேனார் திருவரங்கம் தென் கோட்டி -மூன்றாம் திருவந்தாதி -
என்று திருவரங்கம் பெருமானே அங்கு அருள் பாலிக்கிறான் -என்றும்
உகந்து அருளின நிலங்களுக்கு எல்லாம்பகல் இருக்கை -
ஆராமம் சூழ்ந்த அரங்கம் -சிறிய திருமடல் பாசுரத்தால் அறுதி இட்டு -
சகல தேசத்திலும் ருசி பிறந்தார் எல்லாடும் அனுபவிக்கும்படி -
தென் நாடும் வட  நாடும் தொழ  நின்ற -பெரியாழ்வார் திருமொழி – - 4- 9- 11- -
யாவரும் வந்தடி வணங்க -பெருமாள் திருமொழி – 8- 10-
அனைவருக்கும் ருசி பிறந்து பாடி  தொழுது
ஸ்ரீ ய பதித்வம் -
திருவாளன் இனிதாக திருக் கண்கள் வளர்கின்ற -பெரியாழ்வார் திருமொழி – - 4- 9- 10- -
மா முனிகள் இந்த திரு மொழிக்கு அவதாரிகையாக
திருவரங்க மகிமை அருளி நாம் அனுபவிக்க கொடுத்தருளுகிறார்

மிடறு மிடறு மெழு மெழுத் தோட –வெண்ணெய்  விழுங்கி -பெரியாழ்வார் திருமொழி — -3 -2 -6 – -
ஒதனா பூபாதிகள் அமுது செய்யும் பொது குறிக் கொண்டு -
திருப் பவளத்தில்  இட்டு இருக்கும் என்று மெள்ள  மிடற்றுக்கு கீழே இழிச்ச வேணும் இறே
மிடற்றில் அழுத்தாமல் மெழு மெழுத்து உள்ளே ஓடும்படி இறே  இருப்பது -
இலட்டும் சீடை முதலான பணியாரங்களை புஜிக்க  வேண்டுமானால்
கல் உண்டோ என்று சோதித்து மெதுவாக கடித்து உண்ண  வேண்டும் -
வெண்ணெய்  ஆகில் வருத்தம் இன்றி மெழு  மெழு  என்று உள்ளே இழியுமே -
கண்ணன் வெண்ணெய்  களவு காண்கையில் திட பதார்த்தம் ஆனால் அதை களவு கண்டு ஓடுகையில் அவசரத்தில் கடித்து முழுங்குவது கடினம்
த்ரவ்ய பதார்த்தமானால் அதை பாதுகாப்பாக எடுத்து செல்வது கடினம்
வெண்ணெய்க்கு இவ்விரண்டு தோஷமும் இல்லை -வாயில் அடைத்துக் கொண்டு
செல்லுகையில் பிரயத்தினம் இல்லாமல் முழுங்கி விடலாமே -

ஸ்ரீ வசன பூஷணம் சூரணை – 82-பிராட்டி சக்தியை விட்டாள் -திரௌபதி  லஜ்ஜையை விட்டாள்
சூரணை -81 -பிராட்டிக்கும் திரௌபதி க்கும் வாசி சக்தியும் அசக்தியும் -
பிராட்டி சக்தி  வெளிப்பட்டது எப்போது -ஸீ தோ  பவ -என்று அக்நியை  நியமித்து
திருவடிக்கு இட்ட அக்நியை  தணித்தது அறிவோமே -அதை -தக்தோ பவ -என்று
இலங்கையை எரிக்க விட்டு இருக்கலாமே -திரௌபதி லஜ்ஜையை விட்டது தான்
அரிதான செயல் -எம்பெருமானே வந்து தன்னைரஷிப்பது தான் ஸ்வரூபம் என்று
அறிந்த பிராட்டி பேரளவு உடையவள் -அப்படி பேரளவு உடையவளாக இல்லாமல் இருந்தும்
பெரும் சபை நடுவே -கண்ணனை விச்வசித்து -லஜ்ஜையை விட்டது மிக  அரிய செயல் -
என்று மா முனிகள் காட்டி அருளுகிறார் -

குலம்  பாழ் படுத்த பெருமான் -பெரியாழ்வார் திருமொழி – -4 -2 -1 -
விபீஷணன் இவர் குலத்தவன் இல்லையே
பொல்லா அரக்கனை கிள்ளிக் கிளைந்தானை -ஆண்டாள் -
விபீஷணன் பிரகலாதன் இருவரும் நல்ல அரக்கர்கள்
இலங்கை அரக்கர் குலம்  முறுடு தீர்த்த பிரான் -திருவாய்மொழி – - – -
பெருமாள் கைக்கொண்டு அருளின போதே அந்த ஜன்மம் மாறிப் போந்தது இறே -மா முனிகள் ஸ்ரீ ஸூ க்தி
கொன்று திரியும் அரக்கரை குலம்  பாழ் படுத்து -
ஆதலால் இவ்விடத்தில் சொன்ன அரக்கர் ராவணாதி களும் அவர்களை சேர்ந்தவர்களும் -
ஆதலால் குலம்  பாழ் படுத்து -என்னக் குறை  இல்லை -

பரு வரங்கள் அவை பற்றி பிழக்கு உடைய இராவணனை
உருவரங்க பொருது அழித்து இவ்வுலகை கண் பெறுத்த  பெருமான் -பெரியாழ்வார் திருமொழி -4 -7 -5 -
இந்த லோகத்தை கண் பெறுவித்தவன் -நிர்வாக வஸ்துவாய் சொல்கிறது -
இத்தால் விரோதியான ராவணனை நிரசித்து -அவனாலே நெருக்குண்ட பிராணிகளை
எல்லாம் ரஷிக்கையாலே -இந்த லோகத்துக்கு தானே ரஷகன் என்னும் இடம் அறிவித்தான் -என்கை

ஸ்ரீ வசன பூஷணம் அனுபவம்—சூரணை-40- 51 -ஸ்ரீ M.A.V.ஸ்வாமிகள் ..

November 16, 2012
திரு மாமகள் தன சீர் ஏற்றமும் —மன்னிய இன்பமும் மா கதியும்
குரு வென்னு நிலை பெறும் இன் பொருள் தன்னையும் –
லோகாசார்யயக்ருதே -லோக ஹித வசன பூஷனே
தத்வார்த்த தர்சினோ லோகே தன்நிஷ்டாச்ச ஸூ துர்லப -
சூரணை -38 -
பிரபத்திக்கு அபெஷிதங்களான - சௌலப்ய யாதி கள்
இருட்டறையில் விளக்கு போலே பிரகாசிப்பது இங்கே
பூர்ணம் -கட வல்லி -பூர்ணம் அதக -பூர்ணம் இதம் -அங்கே உள்ளவனும் பூர்ணம்
பூர்ணஸ்ய பூரணத்வம் -பூர்ண ஸ்துதி -
ஆஸ்ரென  சௌகர்ய ஆபாத குணங்கள் -சௌலப்யம் சௌசீல்யம் போன்றவை -
கண்டு பற்றுகை மேன்மை கண்டு அகலாமை நிகரில் புகழாய்
வாத்சல்யம் ஸ்வாமித்வம் -போன்ற நான்கும்
பரத்வத்தில் உண்டு பரம சாம்யாபன்னருக்கு முகம் கொடுக்கும் இடம் அது
இங்கே தான் எடுபடும் -பிரகாசிக்கும் -தண்மைக்கு எல்லை நிலம் நித்ய சம்சாரிகளுக்கு
விஷயம் உள்ள இடத்தில் தான் பிரகாசிக்கும் -கம்பர் -தானம் செய்பவர் அயோத்தியில் இல்லை -
நித்யரே இங்கே வந்து சீல குணம் அனுபவிக்க -என் நாள் மண் அளந்த இணைத் தாமரைகள் காண்பதற்கு
ஆஸ்ர்யேன  கார்ய ஆபாத குணங்கள் -அனைத்தும் இங்கே பரி பூர்ணம் -
சூரணை – 39-
பூர்த்தியையும் ஸ்வா தந்த்ர்யத்தையும்
குலைத்துக் கொண்டு தன்னை
அநாதிக்கிரவர்களையும் தான்
ஆதரித்து நிற்கிற இடம்
அனைத்தும் இருந்தாலும் பக்தன் கொடுப்பது அவனுக்கு சந்தோஷம் -
நிரந்குச ஸ்வா தந்த்ர்யம் உள்ளவன் -நமக்கு கட்டுப்பட்டு -
அவாப்த சமஸ்த காமத்வம் -அனைத்தையும் அடைந்த -இவன் இட்டது கொண்டு தான் திருப்தனாக சாபேஷம் -
ஸ்வா தந்த்ர்யம்-ஆவது ஸ்வாதீன ஸ்வரூபம் -அனைத்தும் தன் விருப்பம்
தன்னை ஆராதிக்கிறவன் -ஆஸ்ரித ஆதீன ஸ்வரூப ஸ்திதி யாதிகளை -
சர்வ சக்தன் -தன் இச்சையா மகா தேஜா -பாரதந்த்ர்யம் குறை இல்லையே -
பார்யை இடம் பர்த்தா பாரதந்த்ர்யம் போல் இச்சையால் -ஸ்வரூபத்தால் இல்லை அது போல் -
பும்தேவை பக்த வத்சலன் -ஸ்நானம் பானம் -அடியவர் -ஏழை எதலன் பாசுர பிரவேசம் -
இவனுக்கு வேர்த்து பொழுது-தான் குளித்து – இவனுக்கு பசிக்கும் பொழுது தான் உண்டு -
இவன் காட்டின இடத்தை -தான் வசித்து -அரை போய் பிறை வந்தாலும் இருந்து கொண்டு -
ஜகத் பதி-இவ்வாறு பண்ண  -காரணம் பக்த வத்சலன் -
ஜகத் தாதா அபி சர்வ சக்தன் -அசக்தனாக இருக்க -
அர்ச்சக பராதீன அகில ஆத்மா ஸ்திதி -பட்டர் -அர்சிக்கிரவர்கள் அர்ச்சகர் -
தன் இச்சை  காட்ட -குலைத்து கொண்டு -என்கிறார் -
தான் இப்படி சுலபனாய் நிற்க பெற்றால் -எளிமை கண்டு விலகும் சம்சாரிகள் -
ரஷை ரஷக –பாவம் மாறாடி -ஆக்கிக் கொள்கிறான் -
பூட்டி வைத்தாலும் இசைந்து அசக்தன் போல் இருந்து -
ஞான தசை பிரேம தசை –
கிரந்த சாகிப் கிரந்தம் ஆகிற தேவதை -பகவத் கீதையும் உண்டு என்பர் -வேதமும் உண்டாம் -
பட்டு துணி சுத்தி மண்டபம் -சாமரம் போட்டு கொண்டு -எப்பொழுதும்
வெய்யில் காலம் அச போட்டு குளிர் காலம் சால்வை -warmer போட்டு வைத்து
நமக்கு போல் அவனை நினைத்து -பிரேம தசையில் தட்டு மாறி இருக்கும் -
தனுர் மாசம் வெந்நீர் திரு மஞ்சனம்
அரங்கன் நித்யம் வெந்நீர் திரு மஞ்சனம் ராமானுஜர் திவ்ய ஆக்ஜ்ஜா -
குறட்டு மணியக்காரர் -தொட்டு பார்த்து -சரியாக பாங்காக -
அப்ராக்ருத திவ்ய சமஸ்தானம் -நம்மைப் போலே நினைத்து ஆராதானம் -
சௌலப்யம் சௌசீல்யம் -விரும்பி விழுகை அன்றிக்கே எளிமை போல் ஹேதுவாக உபெஷிக்கும் சம்சாரிகளையும்
அவர்களையும் விட மாட்டாத ஆர்சாவதாரம்
ஸ்வாமித்வம் அனைவரையும் எதிர்பார்த்து வாத்சல்யம் காட்டி -
அன்றிக்கே -
குணா சதுஷ்டத்தில் சௌலப்யம் என்று  கொண்டு -அதிசயம் -
சர்வ பிரகாரம் –சாபெஷன் பரதந்த்ரன்–வைபவர் இடமும் சுலபனாக -
பரத்வாதிகள் ஐந்திலும் சௌலப்யம் -உண்டாகிலும் -உத்தரோத்தரம் உயர்ந்த -நிலை -
பரத்வம் -அந்தராத்மா -வியூகம்-விபவம் -அர்ச்சை -மேலே மேலே நிலை -பூர்வ பூர்வ நிலை காட்டில் -
பாஞ்சராத்ர வசனம் -இதை விவரிக்க அடுத்த சூரணை
சூரணை -40 -
பூகத ஜலம் போலே அந்தர்யாமித்வம் -
ஆவரண ஜலம் போலே -பரத்வம்
பாற்கடல் போலே -வ்யூஹம்
பெருக்காறு போலே -விபவங்கள்
அதிலே தேங்கின மடுக்கள் போலே அர்ச்சாவதாரம்
பிரசித்தமான சூரணை
பூமிக்கு உள்ள ஜலம்பூ கத ஜாலம் போல் பரத்வம் -
பாராத கடல் பாற்கடல் -
வெள்ளம் எடுத்து ஓடும் பெருக்காறு
மடுக்கள் போல் -தாகம் தணிக்க அர்ச்சை -ஒன்றே உபயோக படும்
தேசாந்தரம் போக வேண்டாமே -பூமியிலே உண்டாய் இருக்க செய்தாலும்
 கொட்டும் குந்தாலி கடப்பாரை மண் வெட்டி –அவசியம் இல்லை drilling  bore well அன்று
சாதனா சப்தகம் -ஹிருதயத்தில் உள்ளவனை -கட்கிலி கண்ணுக்கு விஷயம் இன்றி
அஷ்டாங்க யோக யத்னம் -அப்பால் முதலே நின்ற அளப்பரிய ஆரமுது ஆவரண ஜாலம் -
தூரம் -பாற்கடல் நமக்கு கிட்டே -பூமி  கால் பங்கு -கடல் முக்கால் பங்கு
வெளியில் -உப்பு கரும்பு -கடைசியில் பாற் கடல் ஏழாவது -
தல சத்தான பெருமாள் இரங்கி வந்தானே புண்டரீக மக ரிஷி
நீ கிடக்கும் பண்பை கேட்டேயும் -காண அரிதான வியூகம்
தற்கால உபஜெவனம் பெருக்காறு மண் மீது உழல்வாய் -விபவம்
-மடு-தேச கால -கரண- விக்ரக கிருஷ்டம் இன்றி -
-அதிலே தேங்கின மடு -விபவம் தான் அர்ச்சை-தீர்த்தம் பிரசதித்து போகாமல் -
கோயில்களும் கிரகங்களிலும் என்றும் ஒக்க -கண்ணுக்கு இலக்காம்படி
பின்னானார் வணங்கும் ஜோதி அவதார காலத்துக்கு பின் அசக்தர்கள் இரண்டு அர்த்தம் -
குடிசை திரு மாளிகை மடங்கள் சந்நிதி பண்ணி -
மடுக்கள் போல் பகு வசனம் -அவதார குணங்கள் பரி பூர்ணம் இங்கே -
ஆஸ்ர்யான ருசி பிறந்தார்க்கு  மட்டும் சுலபன் மட்டும் இல்லை
பற்றாவதர்க்கும் ஆசை வளர -புறப்பாடு -ருசி ஜனகன் -உண்டே -
விண் மீது இருப்பாய் -மலை மேல் நிற்ப்பாய் கடல் சேர்ப்பாய் மண் மீது உழல்வாய் இவற்றுள் எங்கும் மறைத்து
நீர் பூ நிலப்பூ மரத்தில் ஒன பூ திரு விருத்தம்
வண்டுகளோ வம்மின் ஆசார்யர்கள் உண்டு கழித்து -
பல பாசுரங்கள் உண்டே

சூரணை -41 -
இது தான் -சாஸ்த்ரன்களால் திருத்த ஒண்ணாதே
விஷயாந்தரன்களிலே மண்டி விமுகராய் போரும்
சேதனருக்கு வைமுக்யத்தை மாற்றி
ருசியை விளைக்கக் கடவதாய்
ருசி பிறந்தால் உபாயமாய்
உபாய பரிக்ரகம் பண்ணினால்  போக்யமுமாயும் இருக்கும் -
ஹித -சாஸ்திரங்கள் -பகவத் விஷய குணம் உபதேசித்தாலும் -
விஷயாந்த்ரங்கள் தோஷம் சொன்னாலும் -பற்றப் போகாமை -
துர் வாசனா பலம் -உபதேசங்கள்-பலம் இன்றி – பூர்வ பூர்வ வாசனை -
ஜன்மாந்திர சகஸ்ரேஷூ -
போகமே பெருக்கி–மாதரார் கயலில் பட்டு –யாதானும் பற்றி நீங்கும் வ்ரதம்-ஏறிட்டு கொண்டு
பகவத் விஷயம் முகம் வைக்க இசையாதே வர்திக்கை விமுகர்
வைமுக்யத்தை மாற்றி -போதரே என்று சொல்லி புந்தியில் புகுந்து
மாதரார் -தேவதேவி -கோயில் கைங்கர்யம் கட தீபம் உண்டு -திருவந்திக் காப்பு நடந்து இருந்தது -
காஞ்சி புரம் இன்றும் உண்டு -
குட முறை உண்டு -போதரே -இங்கே வாடா -எங்கடா பார்கிறாய்
என் புந்தியில் புகுந்து தன் பால் ஆதாரம் பெருக வாய்த்த அழகன் –
வயலில் பட்டு அழுந்துவேனை -சௌந்த்ர்யாதிகளால் சித்த அபஹாரம் -
ருசி பிறந்தால் -ஆர் எனக்கு நின் பாதமே தந்து ஒளிந்தாய் -சம்சார நிவ்ருதிக்கு
போக்கியம் -உபேய சித்திக்கு வேறு தேச விசேஷம் போக வேண்டாதபடி -
கைங்கர்யம் இங்கே கொடுத்து -
அணி அரங்கன் கண்ட கண்கள் மற்று ஒன்றை காணாதே
தேனே பாலே கன்னலே அமுதே உபயம்
ஆக பிரபத்திக்கு -
தொகுத்து -மா முனிகள் சாரம் -வழங்கி
குண பூர்த்தி உள்ள இடமே விஷயம் ஆக வேணும்
அது உள்ளது அர்ச்சாவதாரம் என்றும்
இவ் விஷயத்தில் அனைத்தும் புஷ்கலங்கள்
விசெஷதித்து சௌலப்யம்
நைரபெஷ்யங்களை அழிய மாறி -
பரத்வாதிகள் ஓர் ஓர் பிரகாரத்தாலே துர்லபம்
இவ்வளவும் அன்றி ருசி ஜனகமாய் உபெயமுமாய் இருப்பான் என்றும் -
உபாய உபேய இரண்டும் தானேயாய் -முக்கிய அர்த்தம் -
 ரகஸ்ய த்ரய சாரம் சித்தோ உபாயம் -தேசிகன் -
புல்லை காட்டி புல்லை இடுவாரைப் போலே -
திரு மேனி காட்டி -அனுபவிக்க -
சு இதர விஷய ஆசை தவிர்த்து -
பிரபத்தி அபெஷித குணம் உஜ்ஜ்வலம் சமஸ்த குண
பிரபன்ன கட கூடஸ்தர் -அடிக்கீழ் அமர்ந்து புகுந்தேனே -
ஆழி வண்ணா நின் அடி இணை அடைந்தேன் அணி அரங்கத்தம்மானே
பிரகரணத்துக்குள் u பிரகரணம் -சாரம் வழங்கி மா முனிகள் விளக்கி -
தேச கால அதிகாரி பிரகார -அபாவம் -விஷய விசேஷம் தர்சிப்பித்த அநந்தரம்
அதிகாரிகள் மூன்று வகை -
கொஞ்சம் கடின விஷயம் நிதானமாக பின்பு அனுபவிப்போம் -
சூரணை – 42 -
இதில் -பிரபத்தி பண்ணும் அதிகாரிகள் மூவர்
சூரணை – 43-
அஞ்ஞரும் ஜ்ஞானாதிகரும் பக்தி பரவஸரும் -
சூரணை – 44-
அஞ்ஞானத்தாலே பிரபன்னர் அஸ்மாதாதிகள்
ஜ்ஞாநாதிக்யத்தாலே பிரபன்னர் -பூர்வாசார்யர்கள்
பக்தி பார்வச்யத்தாலே பிரபன்னர் ஆழ்வார்கள் -
சூரணை – 45-
இப்படி சொல்லுகிறதும் ஊற்றத்தை பற்ற
சூரணை – 46-
இம்மூன்றும் மூன்று தத்வத்தையும் பற்றி வரும் -
விடாய்-வற்றின ஆற்றில் ஓடித் தீர்த்தம் உண்பார் உண்டோ

சுலபமான அர்ச்சாவதாரம் -
பிரபத்திக்கு -அதிகாரிகள் மூவர் -
ஹேது -வைத்து பார்த்து -
அஞ்ஞர்-ஞானம் இன்றி -நம் போல்வார்
ஞானாதிகர் -ஆச்சார்யர்கள்
பக்தி பாரவச்யத்தால் -ஆழ்வார்கள் -பக்தி விவசர் அவற்றின் வசத்தில் இருப்பவர்கள் -
பகவல் லாபம் அடைய ஞானமே இன்றி -அஞ்ஞர் -அசக்திக்கும் உப லஷணம்-
அச்சு போட நான்கு பிரகரணங்கள்-சரி சமமாக விபாகம் -
ஞானம் சக்தி இல்லாதவர் அஞ்ஞர் என்று காட்ட -இவரே மேலே அருளிய சூரணை காட்டி -
பிராபகாந்தர -சொல்ல அஞ்ஞர் அச்சக்தி இரண்டையும் காட்டி
ஞானாதிகர் -ஞானமும் சக்தியும் உண்டு -அதிகமான ஞானம்
உபாயாந்தரங்கள் ஸ்வரூப விருத்தம் -அவனுக்கே ஆட்பட்டு இட்ட வழக்காய்-அசித் போல்  இருத்தல் -
குழந்தை தாய் பார்த்தே இருப்பது போல்
பகவத் அத்யந்த பரதந்த்ரம் -
பக்தி வசம் -ஒன்றையும் அடைவுகெட அனுஷ்டிக்க முடியாமல்
கால் ஆளும் நெஞ்சு அழியும் -உள்ளமும்  உடலும் உருகி
சிதில அந்த கரணம் உள்ளவர்கள் -ஆழ்வார்கள் -
மூவரும் பிரபத்தி செய்ய -
அஸ்மத்தாதிகள்–நைச்ய பாத்ரம்-வாகாம் அகோச தேசிகர் கூராதிநாத
அகில நைச்ய பாத்ரம் -சமஸ்த நைசயம் அஸ்ய அஹம் -என்னிடம் பரி பூரணமாக உள்ளது மா முனிகள்
சொல்லிக் கொள்ள -அதிலும் நாம் சேர முடியாமல் -இஹா லோக மயி அஸ்தி -
இதர உபாய அனுஷ்டானம் செய்ய ஞானாதிகள் இன்றி -அநந்ய கைதிகளாக பரம் நியாசம்
பொறுப்பை துவமே உபாய பூத மே பவ –பரத்தையும் பொகட்டு-சம்சார பாரம் அவன் இடம் ஒப்படைத்து -
தைல தாராவது போல் பக்தி யோகம் செய்ய ஞானம் இன்றி -இடைவிடாமல் -வேறே நினைவு இன்றி
ப்ரீதி பூர்வக த்யானமே பக்தி செய்ய ஞானமும் இல்லை சக்தியும் இல்லை -
ஞானம் சக்தி இருந்தாலும் -
அஸ்மாத்தாதிகள் தம்மையும் கூட்டி தம்மையும் அருளிச் செய்து கொள்கிறார் -நைச்யத்தாலே -
பூர்வாசார்யர்கள் -ஞானம் பரி பூர்ணம் உண்டே -ஆழ்வார்களால் அருள -
நாத முனிகள் நம் ஆழ்வார் மூலம் பெற்ற படியை -ஞானாதிகர் -மிகுதியாக உடைய ஞானம் -
ஸ்வரூப விருத்த ஞானமும் உண்டே -பிரபத்தி இதனால் செய்ய
ஸ்வரூப யாதாத்ம்ய தர்சனம் உள்ளபடி கண்டு உணர்ந்து -
செய்த்தலை நாற்று போல் அவன் செய்வன செய்து கொள்ள விட்டு -
ரிஷிகள் ஆழ்வார்கள் பரம அணு பர்வதம் போல் -

ஞானம் மட்டும் -மிகுதி ஆசார்யர்கள் ஞானாதிகர் -ஸ்வரூப விருத்தி
இட்ட வழக்கை இருக்க அறிந்தவர்கள் -
ஆழ்வார்கள் பக்தி பார்வச்யம் -நெஞ்சு இடிந்து உகும் -
ஆசார்யர்கள் பக்தி இல்லையா ஆழ்வார்களுக்கு ஞானாதிக்கம் உண்டே

 சூரணை – 45-

இப்படி சொல்லுகிறதும் ஊற்றத்தை பற்ற
பிரபதன ஹேது -உறைத்து இருப்பது இது ஒன்றே -எல்லாம் இருந்தாலும்
அஞ்ஞானம் ஞானாதிக்யம்  பக்தி பாரவச்யம் மூவருக்கும் உண்டு -
முதல் நிர்வாகம் -குறை இதில் –ஆழ்வார்கள் இடம் லவ தேசம் அஞ்ஞானம் இல்லையே -
சூரிகள் போல் இவர்கள் -திவ்ய சூரிகள் என்பர் -
ஆசார்யர்களை சொல்ல மாட்டோம் -
மயர்வற மதி நலம் இங்கேயே அருளினதால் –
மிகுதி -ஏற்று கொள்ளாமல் -அனுசந்தானம் தான் -ஊற்றம்
நைச்ய அனுசந்தானம் நீசனேன் நிறை ஒன்றும் இல்லேன் சொல்லிக் கொள்வார்களே -
அனுசந்தான பரமாக்கி யோஜித்தால் விரோதம் இல்லை -
ஓர் ஒன்றே பிரபதன ஹேதுவாக சொல்லி -
அநந்ய கதிகளாய்-பிரசுரமாய் -இருப்பதாக அனுசந்திக்கையாலே -என்று கொண்டு -
ஸ்வ அனுசந்தானம் உண்டே நைசயம் கூட  -நுணுக்கமான வித்யாசம் -
அஸ்மாதாதிகளுக்கு-அஞ்ஞானம் பொருத்தம்
ஆச்சார்யர்கள் பிராமாணிகர் -பிரமாணம் படி நடந்து -அஞ்ஞானம் சம்சாரத்தில் இருப்பதால் நீங்காது அறிவர்
ஆழ்வார்களுக்கு -சம்சார -சம்பந்தம் இல்லையே -மயர்வற மதி நலம் -அஞ்ஞானம் சவாசனை நிவ்ருத்தி -உண்டே
நைச்சியம் அஹம் அஸ்மி அபராதானாம் ஆலய – அகதி -அகிஞ்சன -நீயே உபாயம்
பிரார்த்தனையே சரணாகதி -
இந்த அஞ்ஞானாதி த்ரயத்துக்கு காரணம் மேலே சொல்கிறார்

சூரணை -46 -

இம் மூன்றும் மூன்று தத்வத்தையும் பற்றி வரும்
மூன்று தத்வம் அசித் சித் ஈஸ்வரன் -
மூன்றையும் மூன்றில் சேர்த்து அருளுகிறார் -
சம்சாரிகள் தேகமே ஆத்மா அசித் பற்றி அஞ்ஞானம்
ஆசார்யர்கள் சித் ஜீவாத்மா தன்மை உள்ளபடி அறிந்து
பரதந்திர ஞானம் வந்து சரணாகதி
ஆழ்வார்கள் எம்பெருமான் திவ்ய மங்கள விக்ரகம் குணம் அறிந்து -பக்தி பாரவச்யம்-
சாதனா அனுஷ்டானங்களில் அஞ்ஞானம் அசக்தி மூலம் -
கர்மம் காரணமாக பெற்ற  சரீரம் தானே -
யாதனா சரீரம் நரகத்தில்
இங்கே ஒரு சரீரம் -மனுஷ்ய மிருக ஸ்தாவர -
அங்கெ அப்ராப்க்ருத சரீரம் -அவனை அனுபவிக்க -
தாரதம்யம் கர்மம் அடிப்படையில் -
சித் ஞானம் உடைய ஆசார்யர்கள் –ஆத்மா ஸ்வரூப யாதாம்ய -தர்சனம் உள்ளவர்கள்
மத்யமபத -ஞானம் உடையவர் -
கரண சைதில்யம் -உள்ள ஆழ்வார்கள் -பக்தி பாரவச்யத்தால் -
கால் ஆளும் -கண் சுழலும் -அடைவு பட அனுஷ்டிக்க மாட்டாமல் -உருகி -
பக்தி விவிருத்தி -காதல் கடல் புரைய விளைவித்த காரமர் மேனி -
காதல் -அன்பு வேட்கை அவா -ஆழ்வார் உபயோகித்த சப்தங்கள் பக்தி தான் காட்டும்
பக்தி பாரவச்யம் பகவத் தத்வம் பற்றியே வரும் -
ஓர் ஒன்றே பிரபதன ஹேது
மூன்றும் ஒருவர் இடம் உண்டோ -என்பதற்கு திவ்ய ஸூகதி அருளுகிறார் மேல் -

சூரணை – 47-

என்னான் செய்கேன் என்கிற இடத்தில் இம் மூன்றும் உண்டு
என்னான் நான் செய்கேன் -மூன்றும் உண்டு
யாரே களை கண்
என்னை என் செய்கின்றாய் -
ஆர்த்தி கண்டு இரங்க காணாமையாலே -
தன்னை பெரும் இடத்தில் சில சாதனா அனுஷ்டானம் வேணும் என்று நினைத்து இருக்கிறான்
உபாயாந்தர -அஞ்ஞன் நான் என் செய்கேன் என்கிறார் முதலில்  -என்னான் செய்கேன் -

ஞானம் மயர்வற மதி நலம் கொடுத்தேனே
நீ தந்த ஞானத்தால் ஸ்வரூப பாரதந்த்ர்யம் உணர்ந்து
என் நான் செய்கேன் அடுத்து சொல்லி
சாதனம் அனுஷ்டானம் அப்ராப்தம் என்று இருக்கிற நான் என் செய்கேன் -
ஞான ஆதிக்யமுண்டே
ச்வரூபத்து சேரா விடிலும் உன்னை பெற -எத்தை தின்ன பித்தம் பிடிக்கும்
மடல் எடுத்தல் போல் செய்யலாமே ஞானம் மாதரம் தந்தாய் ஆகில்
பக்தி ரூபாபன்ன ஞானம் -ஆபன்ன =அடைந்த
பக்தியான ரூபத்தால் -பழுத்து கொடுத்தாயே -
ஒன்றையும் அடைவு கெட அனுஷ்டிக்க முடியாமல் -
என் நான் செய்கேன் -மூன்று தடவை அனுசந்தித்து கொள்ளவேண்டும்
அஞ்ஞானம் -ஞானாதிகர் -பக்தி பார்வச்யம்
மூன்றும் உண்டே
சூரணை – 48-
அங்கு ஒன்றைப் பற்றி இருக்கும்
சூரணை – 49-
முக்கியமும்  அதுவே
மூன்றும் இருந்தாலும் -ஊன்றி இருக்கிற பக்தி பார்வச்யத்தாலே பண்ணினார்
பிராப்ய ருசி -பக்தியால் தான்
துடிப்பு உண்டே -
இனி நின்ற நீர்மை இனி யாம் உறாமை முதலிலே பிராத்தித்து
பிரமாணம் காட்டி
சூரணை –50 -
அவித்யாதா ஸ்லோகம்
பட்டர் அருளியது -ஜிதந்தே ஸ்லோகம்
ஆச்சான் பிள்ளை வியாக்யானம்
பெரியவாச்சான் பிள்ளை குமாரர் நாயனார் ஆச்சான் பிள்ளை என்பர்
பிரபத்திக்கு அதிகாரிகள் த்ரிவிதம் பட்டர் அருளி செய்தார் தொடக்கி
அஞ்ஞான் ஆகிறான் தன பாக்கள் ஞான சக்திகள் இல்லாதவன்
சர்வஞ்ஞன் அநந்ய சாத்யன் என்று இருக்கும் பூர்வர்கள்
பக்தி பரவாசன் அடைவு கெட அனுஷ்டிக்க மாட்டாமல்
பிராபகனும் பிராப்யனுமாய் இருப்பவன் மூவருக்கும் சர்வேஸ்வரன்
ஜிதந்தே சௌனக பகவான் வியாக்யானம் செய்கிறார்
பராசர பட்டர் சொன்னதை ஆச்சான் பிள்ளை அருளி -
சானக பகவான் -பட்டர் -ஆசான்பில்லை -பிள்ளை லோகாசார்யர் -காட்டி அருளுகிறார் மா முனிகள்
பிரமாணம் காட்டி -
பகவத் அநந்ய -கதித்வம் -சர்வஞ்ஞன் உள்ளபடி அறிந்தவன் ஞானாதிக்யமா -ஆத்மாவை உள்ளபடி அறிவதா
இரண்டும் வேவேறே இல்லை ஓன்று தான் என்கிறார் -
மூன்றும் மூன்று தத்வம் காட்டுவதற்காக அங்கே காட்டி -
சர்வ சக்தி சர்வஞ்ஞன் உணர்ந்து -அவனுக்கு அடிமை பட்டவன் என்று உணர்ந்து -
இந்த  ஸ்லோகத்தில் ஞானாதிக்யம் பகவத் தத்வம் காட்டி -
சூரணை -51 -
இதம் சரணம் அஞ்ஞானம்
லஷ்மி தந்த்ரம் பாஞ்சராத்ர சம்கிதையில் உள்ளது
இதம் ஆனந்தம் இத்யாதாம் -நிரந்தர ஆசை உடையவர் -
இதம் -சரணாகதி சொல்லி -சம்சாரம் தாண்ட வழி முன்னே சொல்லி இங்கே காட்டி
சம்சார கடலை தாண்ட -சடக்கென அநிஷ்ட நிவ்ருத்தி த்வரை உடையாருக்கு
பக்தி பூமா பரிமாணம் –
பக்தி பாரவச்யம் உபாயாந்தரத்தில் அசக்தி –மேலே – துடிப்பையும் உண்டாக்கி -
விளம்பம் பொறுக்காமல் -
மூன்று வித அதிகாரி பிராட்டியும் காட்டி -பிரமாணம் -
பிள்ளை லோகாச்சார்யர் திருவடிகளே சரணம்
ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 68 other followers