Archive for the ‘Sri Vaishna Concepts’ Category

ஆச்சார்ய ஹ்ருதயம்-Aachaarya Hruthayam-part 13..

January 22, 2009

..125..இரான் எனில் நசவாக குழைத்தவன் பின் தொடர இருந்தவன் சிறையிலும் விதி தன் புணைவன் என்று   ஜீவிதாதிகளால் குறைவின்றி மாயும் வகை விஷ சஸ்த்ரங்கள் தேடி வில் வலவா ஹா என்று  இறக்கம் எழா கொடுமைகள் சந்தித்து என்னையும் ஜீவந்தீம் என்று ஆள் விட்டு சுடரை அடைத்து அகலகில்லா முற்று உவமை பெரு மகளோடே ..Seethaa  piraatti udan saamyam..

..மரா மரம் எய்த  மாயவன் ஏன் உள்   இரான் எனில் பின்னை  யான்  ஒட்டுவேனோ  ..yentra  paasuram padi pirivin  pothu  sathu  ellaatha  thanmaiyaal  eruvarukkum  saamyam.எந்தாய் …..இலங்கை செற்றாய் ….உன்னை என் உள்ளே  குழைத்த எம் மைந்தா  –yenkira padi Piraatti  pola oru neeraaha  kalanthaar..தனி சிறையில் விளிப்புற்ற கிளி மொழியாள் –aval..evaro -வான் சிறையில் அவன் வைக்கில்–sirai  eruntha  kaalathum..vithi dassahithar majja-yentru raavananukkum  vuba desithaar  pola evarum- புணைவன் பிறவி கடல் நீந்துவாற்கே-yentru  samsaarikallukku  hitha  vubadesam  panninaar..piraatti  radshasikall nadivil  piraannan  erunthu palan yentru veruthaal  pola evarum-ஏறாளும் இறையோனும் -yentra  pathihathil-மாறாளன் கவராத மணிமாமை குறைவிலமே-yentru  thodangi- உயிரினால் குறைவிலமே –yentru aatmadyeengallai  veruthaar..காயும் காடு சிலை எம் காகுத்தன் வாரானால் மாயும் வகை  அறியேன் -yentraar evarum  piraatti  vishamum/sasthrathaiyumthedinathu  pola..புணரா மரமேழு அன்று எய்த ஒரு வில்   வலவா yentru  evarpola  piraattiyum  ஹா ராமா-yentru sowrya/veera /paraakra mangallai  ninaithu  koopidu  kaiyaalum..

..இரக்கம் எழீர் இதற்க்கு என் செய்கேன் அரக்கன்  இலங்கை செற்றீருக்கே -yentrum-இரங்கார் அம்மனோ இலங்கை குழாம் நெடு மாடம் இடித்த பிரானார் கொடுமைகளே -yentrum-அறிவு ஒன்றும் சந்கிப்பன் வினையேன்-yentru  evar sangitha  maathiri  piraattiyum  karunnai  attravaraaha  sangithaall.. மாறில் போர் அரக்கன் மதிள் நீர் எழ செற்று உகந்த ஏறு சேவகனார்க்கு என்னையும் உளன் என்மின்களே -yentru  thoothu  vidu hiraar  piraattiyum  thoothu  vittaal  pola….சோர்ந்தே புகல் கெடா சுடரை  அரக்கியை மூக்கு  ஈர்ந்தாயை அடியேன் அடைந்தேன் முதல் முன்னமே   -yentru yaha thavamaay  pesuvathu pola-   ananyaa raahaveynna aham  baaskareynna pirabaa yathaa-yenkiraall piraattiyum..அகலகில்லேன் இறையும் என்று அலர் மேல் மங்கை  உறை மார்பா-yentrum- அந்தோ அடியேன் உன்ன பாதம் அகலகில்லேன் இறையுமே-yentru  erukkaiyaalum.. aahasarva pirakaarathaalum..pari poornna saamyam.. பெருமகள் பேதை மங்கை –yentrapiraatti  vudan..

..126..பிரியில் இலேனுக்கு இளம்  கோவும் அக் குளத்தில் மீன் இறே –avanai  piriyumpothu -கன்னலே அமுதே கார் முகிலே என் கண்ணா நின் இலால் இலேன் காண் –yenbaar aazlvar–நேர் இழையும் இளம்  கோவும் பின்பு போக    –piraatti  polapin  thodarnthu  pona ellaiya  perumaallum -na sa seethaa dvaya heenaa-yentru  jalathil  vittu  pirika patta madsyam yentraar..

..127..அழும் தொழும் ஸ்நேக் பாஷ்ப அஞ்சலியோடே ருசி ரஸா அநுக்களில் கூவி  கொள்ளும் பிரியாவடிமைக்கு  சரணே  சரண்  என்று  வாளும் வில்லும் கொண்ண்டு பந்துவும் பிதாவும் அவரே யென்கையும் அன்னை என் செயில் என்  ராஜ்யமும் யானே என்று பெரும் செல்வமும் இச்சியாமல் வேண்டி சென்று திரு அடியே சுமந்து  விரைந்து வருமளவும் கண்ண நீர்  பங்கமாக நிலம் துழாவி  குடி கிடந்த கை அறவும் கோதில் அடிமை உறுமோ என்பித்த புலன் கொள் நித்யசத்ரு விசிந்த நமுமான பிரதாக்கள்  அப் பொழுதைக்கு அப் பொழுது போனாய் என்னும் மாதா பிதாக்கள்    செம்தீ தண் காற்று  இள நாகம்  முதலான பகை அற சிந்தை செய்து எங்கும் உளன் என்னும் பள்ளி பிள்ளை முற்ற விட்டு மற்று இலேன் என்னும் தர்மாத்மா வாளி பொழிந்த நிற குண விச்வத்மா உள்ளே உறைய வீர சரிதம் ஊணாக கற்பார் பாவம்  மற்றிலேன் என்னும் ராமதாசன் பல்வகையும்  கண்டு  வெண் சங்கு ஏந்தின ரூபபரனான ச்வேதன் முதலானோர்  படிகளிலும் காணலாம்..lakshmanna/baratha/sadrugnan yentrum-yasodaa/pirakalaatha/vibeeshanna/hanumath/arjunan yentrum-saamyam solhiraar..

..ellaiya  perumaall pola-ariyaa  kaalathil snehathudan..piriyum pothu kanneer  sorinthu nintrum..anchaliyum kaiyumaaha..chitrakooda/giri thaazvarai pontraedangallil   sahala vithakainkaryam  seythu  yevi panni konndu arulla  piraarthithu –piraatti  moolamsarann adainthathai pola..evarum-அறியா காலத்துள்ளே அடிமை கண் அன்பு செய்வித்து –yentru  miha ellamaiyiley  anbu  pettru..அழும் தொழுமாவி அனல எவ் உயிர்க்கும்   –yentru kanneerum anchaliyu maay..    திருவேம்கடத்து எழில் கொள் சோதி எந்தை  தந்தை தந்தைக்கு .. ஒழிவில் காலம் எல்லாம் உடனே மன்னி வழு இலா அடிமை செய்ய  வேண்டும் நாம் –yentru முகப்பே கூவி பண்ணி கொள்ளாய்   –yentru        piraarthithu -நாகணை  மிசை நம்பிரான் சரணே சரண் நமக்கு–yentru  erunthaar..வாளும் வில்லும் கொண்டு பின் செல்வார் மற்று இல்லை நாளும் நாளும் அடியேன் ஜாலத்தே–yenbaar evarumaasai pattu.. சேலேய் கண்ணியரும் பெரும் செல்வமும் நான் மக்களும் மேலா தாயும்  அவரே இனி யாவாரே  -yentraar piraathaa parthaa  sabanthus sa pithaa  samama raagava-pola..ethaal lakshmana -பந்துவும் பிதாவும் அவரே yenkira – பிரதா- saamyam..

..eni barathan-saamyam.. அன்னை என் செயில்  என் -yentru–maathaa-adyaa vasyam svaba desathil..athai vubeshithum-யானே என் உடைமையும் நீயே-yentru  anusanthithu  ponaar..கொள் என்று  கிளர்ந்து எழுந்த பெரும் செல்வம் நெருப்பு  -barathan  eisvaryam-rajyam  echiyaathathu  pola..வேம்கட வாணனை வேண்டி சென்று–barathan   chitra  koodam  veynndi  sentrathu    pola evarum..திரு அடியே சுமந்து  உழல கூட்டரிய திரு அடி கண் கூட்டினை நான் கண்டேனே   –yentru avan  kodutha thiru  adiyai  sirasil  vaithathu pola..விண் உலகம் தருவானாய் விரைகின்றான்–avan varum mun  கண்ண நீர் கைகளால் இறைக்கும்.. இரு நிலம் கை துழாவி இருக்கும் ..yentru erunthaar..குடி கிடந்தது ஆக்கம் செய்து–pirapanna  kulamariyaathai  thappaamal evarum-eshvaahu  kulam padi avanum.. காமுற்ற கை அறவோடு–aasai patta  porull kai  puhaatha ezlavodu  erunthanar  eruvarum..evattraal  barathan  vudan okkum..

..eni sadrugnan-saamyam-கோதில் அடியார் தம் தமர்கள் தமர்கள் தமர்களாம் சதிரே–yentru  kothil adimai-baagavath seshadvam- செம் தாமரை கண்ண திரு குறளன்  நறு மா விரை நாண்  மலர் அடி கீழ் புகுதல் பாவியேனுக்கு உறுமோ-yentru  sollapannittru..  புலன் கொள் வடிவு என் மனத்ததாய் –sadrugno  nithya sadrugna-nithya sathru-bagavath  sowndaryam–yentru  erunthaarkall–ethanaal oppar..

..eni dasaratha/yasodai..எப் பொழுதும் நாள் திஒங்கள் ஆண்டு ஊழி ஊழி தோறும் அப் பொழுதைக்கு அப் பொழுது என் ஆரா அமுதமே –yentru  dasarathan raamanedam erunthathu  polavum- போனாய் மருதின் நடுவே என் பொல்லா மணியே -yentru  vayiru yerinthaar -yasodai polavum..

..eni -pirahlaathan-பள்ளியில் ஒதும் சிருவன்-yentrapaattil  pillai- yellaam  avanaha  baavithu – எங்கு முளன் கண்ணன் -yentraar  pola -evarum- அறியும் செம் தீயை தழுவி  அச்சுதன் என்னும்  மெய்வே வாள் எறியும் தண் காற்றை தழுவி  என் உடை கோவிந்தன் என்னும்-yentrum- போம் இள நாகத்தின்  பின் போய் அவன் கிடக்கை  ஈது  என்னும்-yentrum solli anavaratham- என் முன்னை  கோளரியே உன்னை சிந்தை செய்து செய்து–yentru anusanthaanam seythu– கரந்த சில் இடம் தோறும் இடம் திகழ் பொருள் தோறும் கரந்து எங்கும் பறந்து உளன்   –pirar ariyum padi  arullinaar..

..eni vibeeshannan-vibeesha nan asthu darmatma-yentru darmatma vaaha solla pattaan..  anaithaiyum  vittu  vittu  perumaalai  yellaamaha  pattrinaan..evarumபாதம் அடைவதன் பாசத்தாலே  மற்ற வான் பாசங்கள் முற்ற விட்டு -yentrum-தயரதற்கு மகன் தன்னை அன்றி மற்றிலேன் தஞ்சமாகவே –yentrathaal oppar..

..eni hanumaan saamyam..daasoham kosalendarasya-yentrum baavo naan yadra kachadi-yentrum-anyadra-yentrum-avanai  allathu  veru ariyeyn yentru erunthavar..செரு கடுத்து அன்று திகைத்த அரக்கரை உரு கெட   வாளி பொழிந்த ஒருவன் உள்ளே உறையும் பிரான் கண்டீர் -yentrum-கணை நாணில் ஓவா தொழில்   சார்ங்கன் தொல்  சீரை நன் நெஞ்சே ஓவாத ஊணாக உண்-yentrumavan veera sarithirathai  bogyamaha  konndu- கற்ப்பார் ராம பிரானை அல்லால் மற்றும் கற்பரோ  -yentru erunthu  thiru adiyai okku erunthaar..

..arjunan-சின போர் சுவேதன் -yentru Thiru mazlisai  piraanaal sollapattavan..visva robam  kanndu -pirahu pazlaiya  sowmya  svaroobam  kaanna  aasai  konndu..evarum-நல் குரவும் செல்வமும் நரகும் ச்வர்கமுமாய்  – yentru thodangi- பல வகையும் பரந்த பெருமானை  திரு  விண்ணகர் கண்டேனே –yentrum-pinbu-கூர் ஆழி வெண் சங்கு ஏந்தி கொடியேன்  பால் வாராய் -yentraar..

..mattrum  vulla  pala  pala  bakthar  kallum -முதலானோர்  படிகளிலும் காணலாம்-evarukku  oppar-

..128..குழலில் நெஞ்சும் அருகலில் சுவையுமான இவர் அவர்கள் அள வல்லார் ..parama vilakshannar  evar..குழல் கோவலர் மடபாவையும் மண் மகளும் திருவும் நிழல் போல்வனர் கண்டு நிற்கும் கொல் மீளும் கொல்—— அப் புள்ளின் பின் போன தனி நெஞ்சமே -Thiru virutham paasuram pola   serthy  yil  nenjai  pari  koduthu   –அருகல் இலாய  பெரும் சீர்   அமரர்கள் ஆதி முதல்வன்  ஒரு கதியின் சுவை தந்து இட்டு ஒழிவலன் என்னோடு உடனே–evar oruvar pakkam anaithu  aatharathaiyum arullinaan..athanaal  mihavumparama  vilakshannar evar..

..129..எற்றைக்கும் என்றது தோன்ற பிறந்து ஒப்புவித்து வீசி காப்பிட்டு முற்பட்டு  தர்மம் சொல்லி கேட்டு  சிஷ்ய தாசி பக்தைகளாய் பாடி வருடி இன்று வந்து என்பாரையும்  சென்றாள் உஊரும்  நிவாச தாச பேதம் கொள்வாரையும் தாம் அவராக பாவிப்பர் ..piraattiyaraiyum/nithyaraiyum avar  thaam  yenna laam  padi  paavippaar..

..எற்றைக்கும் என்றது தோன்ற பிறந்து–yettraikkum ezl ezl  piravikkum  vun  thanodu  vuttromey  aavom  -yentra padi varaha/ rama/ krishnna  avathaarangallil-   boomi  piraatti/seethai/aanndaal   aaha  piranthu..seethai-santhana  alangaaram  perumaanukku  panninathu-ஒப்புவித்து-  pola.. evarum -நீடு மதிள் திரு  வாறன் விளை  மா கந்த  நீர்  கொண்டு தூவி வலம் செய்து   -aala vattam kainkaryam  pola-வீசி -ozivil  kaalam  yellaam  vudanaay  manni  vazu vilaaadimai  seyya -paarithaar..piraatti  kappu  ettathu  pola evarum-aallum aallaar aazliyum sangum sumappaar thaam–ethyaathi kallaal -காப்பிட்டு- kaappu  ettu..kaattukku முற்பட்டு-ponathu  pola  evarum samsaarathil  erunthu..darmaath  artha  piravarthey-yentru  piraatti  arulliyathu  pola evarum-அவத்தங்கள் விளையும் என் சொல் கொள் அந்தோ -yentru avan  thanakku  darmam  solliyum -தர்மம் சொல்லி -piraattiyai  avar thaamaahapaarithaar.

..eni  boomi  piraatti  vishayam..varahar edam vubadesam kettu  sishyai/daasi/ bakthai aanaall..evaraiyum-பெரும்கேழலார் தம் பெரும் கண் மலர் புண்டரீகம் நம் மேல் ஒருங்கே பிறழ  வைத்தார் ..yentrum-ஜான பிரானை அல்லால் இல்லை நான் கண்ட நல்லததுவே-yentrum-

..eni aanndaal vishayam..உன் தன்னை பாடி பறை கொண்டு –yentraall- evarumகேசவநம்பியை கால் பிடிப்பாள்  என்னும் இப் பேரரு எனக்கு   அருள் கண்டாய்-yentraar.. பள்ளி  கொள்ளும் இடத்து  அடி கொட்டிட கொள்ளுமாகில் -yentraall..evarum- வடி இணை இல்லா மலர் மகள்  மற்றை நிலமகள் பிடிக்கும்  மெல் அடியை கொடு வினையேனும் பிடிக்க  –yentraar..நாறு நறும் பொழில் ….. வாய் நேர்ந்து   yentru  arulli  pinbu . இன்று  ஓன்று நூறு ஆயிரமாக  கொடுத்து  பின்னும் ஆளும்  செய்வன் –yentraall..evarum-தொன்ன்டர்க்கு  அமுது உண்ண சொல் மாலைகள் சொன்னேன் -yentrum athai avarkall kai  konndaal- ஒத்த வல்லபிராக்கள் நம்மை  ஆள் உடையார்கள் பண்டே  –yentru adimai seyvathey  kai  kooli..

..130.. eni  nithya soorikall vishayam..nivaasa seyaasana- yentrum-சென்றால் குடையாம்-kudai/singaasanam/paathukai–thiru ananthaazvaan..ஊரும் புட்கொடியும் அஹ்தே-yentrum daasa sakaa  vaahanam aasanam dvaja-pola  sahala kainkaryamseyyum thiru vadiyum..தெய்வதினமோர் அனையீர்களாய்– nithyarkall  vudan  saamyam pettru -evarum ozlivil kaalam  yellaamvazli elaa -kainkaryam paarithaar..

..130..எழுவதோர் உரு அழிக்க செய்கிற வழு இலா அடிமைக்கு பாஞ்சாலி படுத்தும் அதும் கௌஸல்யா அனுவிருதியும் ஒப்பாக்குகை பரிசு  ..evar  baavanai- drush daantham eda  pohaathu..குழுமி தேவர் குழாங்கள்கை தொழ சோதி வெள்ளத்தின் உள்ளே  எழுவதோர் உரு — avanin  divya  vigraham evarin  aanmaiyai  azlithu  pennmai  aakkinathu..drau pathi manasaal  pennkallai  aann vuruvam  adaivinthathai  drush daantham  aakkuthal sthoolam..வழு இலா அடிமை seyya  evar paaritha   pala vahai  anuvarthikallukku -kausalyai- than parthaa  vidam  panniyathumoppaahaathu..

Aazlhiya Mannavaalla Perumaal Naayanaar Thiru Adikalley Sarannam.

Aanndaal, Aazlvaar, Emberumaanaar, Jeeyar Thiru Adikalley Sarannam.

ஆச்சார்ய ஹ்ருதயம்-Aachaarya Hruthayam-part 12..

January 22, 2009

..115..புணர்தொரும் என்ன கலந்து பிரிந்து ஜான பக்திகளை வள்ளர்தது கனம்குழை இட காது பெருக்குதலும்  மாச உபவாசி போஜன புற  பூச்சும் போல ஆற்ற நல்ல மா போக சிரமமாக ..Aazlvaarai  vudaney  Thiru adi serthu  kollaamaikku  kaarannam.palakaalum kalanthum/pirinthum.. gjaanamum/bakthiyum vallarthu..kaathai  sirithu  sirithaaha  perukku  vaarai  pola..oru maasam  uba vaasam  erunthaarukku -sottrai   araithu  vudambil  poosi  pori  kanchi  koduthu .. pori koozl   koduthu  bojanam   poruppukimaa polavum..ஆற்ற நல் வகை காட்டும் அம்மான் –yentru  porukka  porukka -than gunna seshdithangal  kaatti-எம்மா வீடு-yentrum -கட்டு எழில் வானவர் போகம் -yentrum  mahaa  boham thara siramam  seyvithapadi..

..116..இவற்றால் வரும் சம்ச்லேஷ விச்லேஷங்கள் ஆகிறன எளியனாய் நிற்கும் அரியனாய் எய்தான் என்கிற  தர்சனசமமான மானச அநுஸந்தாநமும் திண் கொள்ளபெறாத  மன சைதில்யமும்     ..samslesha/visleshangal..கருத்துக்கு நன்றும்  எளியனாய்-yentrum-நிற்கும் முன்னே வந்து -yentrum-கண்கள் காண்டற்கு    அரியனாய்-yentrum-என் கைக்கும் எய்தான் -yentrum–kannu vishayam/kaikku yettaatha -maanasa anubavam  thaan samsleshanam  என் கண்கட்க்கு  திண் கொள்ள ஒரு நாள் அருளாய் உன் திரு உருவு   –yentru kalangum padi  pirantha antha  karanna  saithilyam-visleshanam..

..117..புண்ணயம் பாவம் புணர்ச்சி பிரிவை அவை  சரித்தவர்க்கு பிரிய ஹித பரன் தான் துளக்கற எங்கும் தழைக்க  நடத்தும்  ..naattaarkku   punnta/paapam adiyaaha  varum kalaviyum/pirivum சார்ந்த இரு வல்வினைகளும் சரித்து  –yentru  avai attra evarukku..–piriya/hithaparan gjaana/bakthi vallarkka துளக்கற்ற அமுதாய் எங்கும் பக்க நோக்கு அறியான் ஏன் பைம் தாமரை கண்ணனே    -yentrapadi  athi  pirithy  vukthar  aaha  kalanthum-piriya  paradva  kaariyam ..இழை நல்ல வாக்கையும் பையவே புயகற்றது தழை நல்ல இன்பம் தலை பெய்து எங்கும் தழைக்கவே  –vis lesham pannu hiraan.. hitha parathva kaariyam..

..118..ஜானத்தில் தம் பேச்சு ப்ரேமத்தில் பெண் பேச்சு  ..gjaanathil thaam aana  thanmai.. prema dasaiyil  naayahi  baavam  yerittu  kollvar..

..119..தேறும் கலங்கி என்று தேறியும் தேறாதும்  ஸ்வரூபம்  குலையாது ..yeppothum anchali  maaraamal..தேறும்  கை கூப்பும்-yentrum-  கண்ணீர் மிக கலங்கி கை தொழும்    -yentrum-தேறியும் தேறாதும்  மாயோன் திறத்தனளே இத் திருவே  -yentra padi..seshadva  nilai kulaiyaathu..

..120..அடியோம் தொடர்ந்து குற்றேவல் அடிசியோம் அடி கீழ் குற்றேவல் ஆகை அவஸ்தாந்த்ரம்   ..aann pechilum -அடியோம் தொடர்ந்து குற்றேவல்-penn pechilum-அடிசியோம் அடி கீழ் குற்றேவல்–kaikarya  pirasthaabam thulyamey..

..121..வித்யை தாயக பெற்று பால் அமுதுமான திரு நாமதாலே திரு மகள் போல் வளர்த்த தஞ்சமாகிய  தந்தை மற்று ஒருவர்க்கு பேச்சு படாமல் விசுபதி லோக பர்தா என்னும் மண வாளரை  நால் இரண்டு  இழை  கொண்டு  முப்புரியான பிரம்மா சூத்திர பந்ததோடே வரிப்பிக்க பரம் புருடன் கை கொண்டபின்  சதுர்த்தியுள் புக்கு இடையீடு நடு கிடக்கும்  நாள் கழித்து ஜன்ம பூமியை விட்டு அகன்று சூழ விசும்பிற் படியே உடன் சென்று குடைந்து நீராடி வியன் துழாய் அஞ்சனத்தின் நீறு நானபோடி பீதக வாடை பல் கலன் கொண்டு நோக்கியர் அலங்கரித்து பல்லாண்ண்டு இசைத்து கவரி செய்ய  நிறை குடம் விள்ளக்கம் ஏந்தி இள்ள மங்கையர் எதிர் கொள்ள வைகுந்தம் புக்கிருந்து வாய் மடுத்து பெரும் களிச்சியாக வானவர் போகம் உங்ண்டு கோப்புடைய கோட்டு கால் கட்டில்  மிதித்து   ஆரோகித்து பரத அக்ரூர மாருதி கள்ளை பரிஷ்வங்கித்த மணி மிகு மார்பிலே குறு மாமன்னியாய் அண்ணையும் வஸ்துவுக்கு மணி வல்லி பேச்சு வந்தேறி அன்று..Aazlvaarukku  penn pechu  vantheri  antru..

..vithyaiyey  maathavaha  entha aatma  vasthuvai  janipithu..எனக்கு என்றும் தேனும் பால் அமுதுமாய திரு மால்  திரு நாமம்–yenkira  mathura  pathaartha  maana- Thiru manthrathaal..திரு மகள் போல் வளர்த்தேன்–anan  yaarha  seshadvam  pontra  thanmai kallaal  piraattiyai  okka  vallartha..aabath  radshahan-aacharyan-aana pitha-தஞ்சமாகிய  தந்தை-aazlvaarai-அன்றி பின் மற்று ஒருவர்க்கு  என்னை பேசல் ஒட்டேன் மால் இரும் சோலை எம் மாயற்கு அல்லால்-yentrum- மானிடவர்க்கு என்று பேச்சு படில் வாழ கில்லேன்    -yentrum-evarai  niruthi..

..pathim visvasya-yentrum-kausalya loha parthaaraam-yentrum -pathi/parthaa  sabthathaal–sarva loha naayaharaay  solli -பண வாள் அரவணை பற்பல காலமும் பள்ளி கொள்ளும் அழகிய   மண வாளரை  -yentrum-எட்டு இழையாய் மூன்று சரடாய் இருப்பதொரு மங்கல சூத்ரம் போல திரு மந்த்ரம்   -Mumushu  padi-pola. ettu ezluthaay/moontru  pathamaay/ easvara sambantham  pirakaasamana  thiru manthrathudan-.paanni   grahannam pannu vika..பறவை ஏறு  பரம் புருடா நீ என்னை  கை கொண்டபின் –yentrapadi manna vaallar pari hirahitha  pinbu..

..சதுர்த்தியுள் புக்கு–naarayannaaya- chathurthi-kainkarya piraarthanai  kaattum.. athil puhunthu ..kainkaryam  paarithu ..நண்ணியும் நண்ண கில்லேன்  நடுவே ஓர் உடம்பில் இட்டு -yentrum anubava  virothi- sareeram-edaiyil -kaalathaiyum- நாள் கடலை கழிமிநே-yentrapadi  kazithu..ஜன்ம பூமியை விட்டு அகன்று..gjanalaabathaal  piranthaham vittu  pohum penn pola-முற்றிலும் பைம் கிளியும் பந்துமுசலும் பேசுகின்ற சிற்றில் மென்  பூவையும்   விட்டு அகன்று –yentra padi munbu  aatharitha  vasthukallaiyum  vittu  ahantru..சூழ் விசும்பு அணி முகில்-pathihathil  arulliya  padi  archiraathi  maargam vazi–naayahan muney  poha  pin sentru..குள்ள குளிற  குடைந்து நீராடி  -virajaiyil  azukku  neengum padi  neeraadi..

..வியன் துழாய் கற்பு என்று சூடும் –yentrum-ஆர் ஆர் அயில் வேல் கண்   அஞ்சனத்தின் நீரு அணிந்து-yentrum- மெய்திமிரு    நானபொடி-yentrum- உடுத்து களைந்த நின்  பீதக வாடை -yentrum-பல் கலனும் யாம் அணிவோம்-yentrum –maaney nookiyar divya apsaraskall ethirey  vanthu  -tham brahma  alangaare nney  alangurvanthi- yenkira padi  easvaranukku  thakka alangarithu..தொக்கு  பல்லாண்டு இசைத்து கவரி செய்யவர் ஏழையரே       – yentra padi manga laa saasanam seythu,  saamaram  panni maara..

..pukkaham  puhuntha pennai   mangalla deebaathikall  konndu-நிதியும் நற்  சுண்ணமும்   நிறை குடம் விளக்கம் மதி முக மடந்தையர் ஏந்தினர் வந்தே-yentrum சதிர்  இள மங்கையர்  தாம் வந்து எதிர் கொள்ள  -yentrum-மன்னிய மாதவனோடு  வைகுந்தம் புக்கு இருப்பாரே   -yentru  avan  vudan  koodi  erunthu  -அடியேன்   வாய் மடுத்து  பருகி களித்தேனேyentrum- பெரும் களிச்சியாக  -poorna  anubavam  seythu -கட்டு எழில் வானவர் போகம் உண்பாரே–yentru  nithyarin  bohathai  pujithu..கோப்புடைய  சீரிய சிங்காசனம் -yentrum-கோட்டு கால் கட்டில் மேல்-yentrum-divya  paryangathil-paatheyna athya aarohathi-paatha beedathil  adi  ettu yeri..baradan/akroorar/siriya thiru adi annaithu  konndathiru marbil..குறு மா மணி பூண்–Sri kausthubam pola  bogyamaha  konndu annaihiraaatma  vasthukku -வண்  பூ மணி வல்லி -Thiru virutham pola..sthrredvam  evarukku  svaabiham-vantheri ellai..

..122..இன்பும் அன்பும் முற்படுவது கொழுந்து விடுவதாகிறது கடி மா மலர் பாவை யோடு உள்ள சாம்ய ஷட்கத்தாலே  –piraatti  vudaiya  saamyamum vunndu  ..நமக்கும் பூவின் மிசை நங்கைக்கும் இன்பனை –yenbathaal   Piraattikku  munbey  aazlvaar edam enban  aanaan..கோலமலர் பாவைக்கு அன்பாய என் அன்பேயோ –yenbathaal  piraatti  pakkal   pannina sneham evar  edamum vallarnthathu — காவி அம் கண்ணி என்னில் கடி மா மலர் பாவை ஒப்பாள் –anaryaaha seshadvam/ananya  sarannathvam/ananya  bogyathvam/ samsleshathil  tharikkai/ visleshathil  thariyaamai/thatheha  nirvaahyathvam –yentraaaru  pirakaarathaalum..

..123..உண்ணாது கிடந்தது ஓர்  மாயையினால்  என்னும் வீறுடைய முடிக்கு உரியாரோடு இத் திரு மண்ணேர் அன்ன ஒண்ணுதல்  பின்னை கொள் என்கிற ஒப்பு தென் பால் நெடும் மாடம் கடும் சிலை அம்பெரி உஊட்டி நீர் எழஅஎரித்த பெரும் தோற்றத்தார் உஎஇர் காகுத்தன்  ஆதி அம்காலம் மண் புரை பொன் மாதின் துகளாடி எருது ஏழ் தழீ  இச் சறையினார் என்னும் அவற்றாலே தோன்றும்     ..sri  devi/boomi devi/neella devi -saamyam

..உண்ணாது  உறங்காது ஒலி கடலை ஊடருத்து-yentraNaachiyaar Thiru mozli paasurathil Piraattiyum..கிடந்தது  இருந்து நின்று அளந்து  கேழலாய்-yentra  Thiru vaay  mozli- Boomi piraattiyum-ஓர்  மாயையினால் ஈட்டிய வெண்ணெய்  -yenkiraThiru virutham solliyaNappinnai piraatti ..மாயோன் திறத்தனள்ளே   இத் திருவே  –yentrum-மண்ணேர் அன்ன ஒண்ணுதலே -yentrum-  பின்னை கொல் நிலமா மகள் கொல் திரு மகள் கொல்  -yentrum Aazlvaarukku  solla padum saamyam..

..தென் பால்  இலங்கை வெம் களம்செய்த-yentrum- இலங்கை குழா நெடுமாடமிடித்த பிரானார் -yentrum-காயும் கடும் சிலை என் காகுத்தன் வாரானால் -yentrum-இலங்கை நகர் அம்பெரி உய்தவர் தாள் இணை மேல் அணி-yentrum- தீ முற்றத்து தென் இலங்கை ஊட்டினான் தாள் நயந்த -yentrum-மாறில் போரரக்கன்  மதிள்நீர் எழ செற்று உகந்த ஏறு சேவகனாருக்கு -yentrum-கிளர் அரக்கன்  நகர் எரித்த களி மலர் துழாய் அலங்கல் கமழ் முடியன் -yentrum-காண பெரும் தோற்றத்து என் காகுத்த நம்பிக்கு  -yentrum-என் ஆர் உயிர் காகுத்தன் நின் செய்ய வாய் ஒக்கும் வாயன் -yentrum–evattraal  piraatti  vudan  saamyam  thontrum..ஆதி அம் காலத்து அகல் இடம் கீண்டவர் -yentrum-மண் புரை வையம் இடந்த வராகர்க்கு -yentrum-ஜாலபொன் மாதின் மணாளன்  துழாய் -yentrum-  எனம் ஒன்றாய் மண் துகள் ஆடி-yentrum  evattraal  Boomi  piraatti.saamyamum  தோளி  சேர் பின்னை பொருட்டு எருது ஏழு தழீ இக் கோளியார் -yentrum-கரையினார் துவர் உடுக்கை கடை ஆவின் கழி கோல் கை சறையினார்    -yentra evattraal  Nappinnai  Piraatti  saamyam thontrum..

..124..இவர்கள் தேடி நிற்க பொய்கை முது மணல் முல்லை பந்தல் முற்றம் மச்சொடு மாளிகை அவ் அவ் இடம் புக்கு  வாரி  சிதைத்து பறித்து  கிழித்து கோயின்மை குறும்பு செய்து அல்லல் விளைவித்து கவருமுகக்கு நல்லவர் முழுசி ஆவர்  என்னும்   தேன் மொழியாலே கோகுலத்தை மரப்பிக்கும் நகர ஸ்த்ரீகள் நரகனை தொலைத்து கவர்ந்த பதினாறு  பல் ஆயிரம் எண்ணிரந்தார்  பாவம் கடல் க்ஜாலம் மின் இடை மல்லிகை வேய் மரு பே முலை  முனிந்து மற் பொரு விரல்  கஞ்சனை மங்க நூற்ற  வாயும் தீர்ப்பார்  என்னும்  அவற்றிலே தோன்றும் ..mattrum paladevimaarkall  vudan  saamyam..

..தேடி  திரு மா மகள் மண் மகள் நிற்ப  -yentra padi  thannai  thedi  nirkkum  padi  evarkallai  vubeshithu..இது என் புகுந்தது இங்கோ இப் பொய்கைக்கு எவ்வாறு வந்தாய் ..yentra padi gopikall  jala  kireedai  pannumpoykai  yilum..மூத்தவை காண முது மணல் குன்று ஏறி  -yennum  padi  mannal  kuntrilum-முற்றத்தோடு  புகுந்து நின் முகம் காட்டி-yentru muttra thilum-மச்சொடு மாளிகை ஏறி மாதர் தம் இடம் புக்கு  –yentru  machu  maallikai kalilum-அவ் அவ் இடம் புக்கு அவ் ஆயர் பெண்டினுக்கு அணுக்கனாய் –pala pala edangallilum piravesithu..

..துளையார் கரு மென் குழல் ஆய்ச்சியர் தம் துகில் வாரியம் -yentrum-பாவைமாரோடு பாடியில் சிற்றில்   சிதைத்து -yentrum-பந்து  பறித்து துகில் பற்றி கீறி படிறன்படிறு செய்யும்   -yentrum-கச்சோடு பட்டை   கிழித்து-yentrum-குழகி எங்கள் குழமணன் கொண்டு   கோயின்மை செய்து-yentrum-கொந்தளமாக்கி பர கழித்து    குறும்பு செய்வான் ஓர் மகன்-yentrum-அல்லல் விளைத்த பெருமானை  -yentrum–eppadi  theengukallaaley -ஆய்ப்பாடி கவர்ந்து உண்ணும்-yentru  yeedu  paadu  paduthi- நீ உகக்கும்  நல்லவரோடு உழி தாராயே-avan vuhakkum gopimaarkall  yenna..

..mathuraiyil maalaa  kaarar kodutha maalaiyaiyum..kooni  kodutha  saanthamum  saathi  konndu ..முழுசி வண்டு ஆடிய -yentrum-ஆவர் இவை     செய்து   அறியார்-yentrum-Periya Thiru  mozli  paasuram padi   avan thiru meni alangaaram/ seshdithangall  pesi  konndu-மழரு  தேன் மொழியார்கள் நின் அருள் சூடுவார்-yentrum- mazlalai  theyn  pola eniya  pechaaley  –avan gokulam marakkumpadi  pesiya  vada mathurai  pennkallyenna..

..நரகனை தொலைத்த கர தலைத்த-yentrum-மன்னு நரகன் தன்னை சூழ் போகி வளைத்து எரிந்து கன்னி மகளிர் தம்மை கவர்ந்த கடல் வண்ணன்  -yentrum-பதினாறாயிரம் அவர் தேவிமார் -yentrum-  பல் ஆயிரம் தேவிமாரோடு-yentrum- எட்டு திசையும் எண்ணிறந்த பெரும் தேவிமார்  -yentrum  narakaasuran  konndu  vantha kannikai  kall yenna..

..aahiya  enthaanaithu   thevimaarin  baavamum-பாவம்- thiru  aaypaadi  aaychikallin  baavanai  -கடல் ஜாலம் செய்தேனும் யானே  என்னும் -yentra- மின் இதை மடவார்கள் நின் அருள் சூடுவார்-yentrum- மல்லிகை  கமழ் தென்றல் ஈறு மாலோ-yentrum- வேய் மரு  தோள் இணை மெலியுமாலோ -yentra  pathihangallilum- பே முலை உண்டு சகடம் பாய்ந்து  -yentrum-முனிந்து  சகடம் உதைத்து-yentra  paasurangallaalum pulan  aahum.. 

..vada mathurai  pennkallin  baavanai-மற் பொரு  தோள் உடை மாயபிரானுக்கு என் கற்புடை ஆட்டி இழன்தது  கட்டே-yentra paasurathaalum – விறல்  கஞ்சனை  வஞ்சனை செய்தீர் உம்மை தஞ்சம் என்று இவள் பட்டனவே-yentra paasurathaalum pulan  aahum..

..pathinaaraayiram  thevimaarin  baavanai-நூற்றுவரை அன்று மங்க நூற்ற நிகரில் முகில் வண்ணன் நேமியான் என் நஞ்சம் கவர்ந்து என் ஊழியானே  -yentra paasurathaalum-  வாயும்  திரை உகளும்-yentra pathihathaalum- தீர்ப்பாரை யாம் இனி -yentra pathihathaalum-போர் பாகு தான்  செய்து அன்று ஐவரை வெல்வித்தமாய போர் தேர் பாகனார்க்கு இவள் சிந்தை துழாய் திசைகின்றதே-yentra  paasurathaalum- வண் துவராபதி மன்னனை ஏத்துமின் எதுதளும்தொழுது ஆடுமே-yentra paasurathaalum pulan aahum..

Aazlahiya Mannavaalla Perumaall Naayanaar Thiru Adikalley  Sarannam.

Aanndaal, Emberumaanaar, Jeeyar Thiru Adikalley  Sarannam.

Ramayanna Thani Sloham-part 1-Shri. Vellukudi Swami..

January 21, 2009

..Periya aachaan  pillai- Krishnna baathar..1167 avathaaram..95 varusham..yaamunar  thiru kumarar.. naangu  simhaasa nam amaithaar..naalaayirathukkum  vyaak yaanam -thonndarkku  amuthu  vunna  sol maalaikall  ..pinpulla  vaikkum  theriya  vyaakki yaikall  seyvaal  ariyaarulli  seyal porullai aariyarkadkku  pothuarulli seyal aaythu aarinthu..ethu  ontru..aduthu  sthothrangall vyaak yaanam- sthothra radnam..gadyatrayam..jidenthey sloham..aduthu rahasya trayathukkum..periya  thiru manthram-samsaara nir viruthy..parantha rahasyam..adutha simhaasanam sri  raamaayanna thani  sloha  vyaak yaanam..

.. thiru  vaay  mozliyum raamaayannamum  eranndu  kannkall.evai  erukkum varai  sri  vaishnnavam azlika mudiyaathu  yentraan  cholla mannanin  puthiran..settril pirantha sem thaamarai..  periya  thiru malai  nambuikall  raamayannam  oru  varusham  arullinaar emberumaanaa rukku..malaiyey   thiru  vudambu  -dayaa  sadaham.. dayai  vurukki  kaklkanndaaha  aanathaam  thiru  vem kada malai..keezley  vanthu  vubadesam..meham  nam  edam  vanthu  pozlivathu  pola..nithya padi  365 naall vubadesam..yettram..pirapanna gaayatri/saavithri..moongil  kudi  amuthanaar–padi  konnda keerthy  raamaayannam yennum bakthi  vellam kudi  konnda kovil  ..

.. muzlu raamaayannathukkum  govinda raajarvyaak yaanam..Thiru Kannamangai- patharaavi  perumaall..venn  sangam  ontru  yenthiya  ..nin thanakku kurippaahil .. karkalaamkavi ein porull thaaney  ..evarum  aavanni -rohini.. namoor varatha aacharyar..nam pillai- kaarthihai -kaarthihai kaliyan pola..krishnnar baathar  eyal peyar..vyaak yaana chakara varthy..chakarathin naduvil  vasippavan chakara varthy.. manndalathin  naduvil..parama kaarunnyar..abbaya theeshithar-sozliyan  suvaithu  chakkai aaha ponathaam   yentru  vyaak  yaanam  pannaamal  pin  vaanginaar..eranndu  kannkall-raamayannam/thiru  vaay mozlipaarpathu  ontrey -visish daadvaitham.. sri vaishna vasam..

..baalakaanndam -19-14..  aham vedami ramar mahaatmaa sadyaparaagramam ..

aham vedmi mahaatmaanam raamam satya paraakramam || 1-19-14
vasiSTho.api mahaatejaa ye ca ime tapasi sthitaaH |

14b, 15a. mahaa aatmaanam= sublime-soul; satra paraakramam= truthfulness, as his valour; raamam= of Rama; aham vedmi I am, in the know of; mahaa tejaa vashishtaH api= great, resplendent one, Vashishta, even; ye tapasi sthitaaH ime cha= those, saints, are here, also [know about Rama.]

“I am sensible of that sublime-soul Rama, whose valour is his truthfulness, and even this great resplendent Vashishta and these saints that are here are aware. [1-19-14b, 15a]

These verses are commented extensively by early commentators. In 14th verse, the pronoun aham, ‘I’ used by Sage Vishvamitra is to announce definiteness about his own stature to know the Absolute vis-à-vis the Absolute Himself. Vishvamitra was an emperor who left off everything. He was primarily a raaja R^ishi, kingly sage, later became brahma R^ishi and performed moksha kaameSTi. That is a highest ascesis for achieving salvation. Whereas Dasharatha performed Vedic ritual called putra kaameSTi, ritual for begetting sons, as he is still involved in earthly passions. Thus he is still in karmic cycle and recently went under the veil of moha, worldly delusion, advent to the birth of sons. So Dasharatha cannot know who Rama is. All these aspects are said to qualify that expression aham, i.e., ‘I am’, as said by Vishvamitra.

He also says aham vedmi, it is not just ‘I know’ but ‘I am in full knowledge of Rama’ and it is immediately followed by mahaa aatmaanam , about the sublime soul Rama. Rama is at present a twelve-year lad, and Dasharatha should have enquired how a boy is said to be a sublime-soul. Dasharatha did not bother to enquire about the high souled property of his son, because of his newfound fondness for sons. But, Vishvamitra is in full knowledge as to who Rama is, and says Rama is a sublime-soul, as contained in scripture puruSa suukta which says veda aham etam puruSam mahaantam, and as in yo maam pashyati.me na praNasyati Bhagavad Gita, 6-30, as well.

In next foot at 15th verse, Vishvamitra argues that he is not just extolling Rama to achieve his personal purpose, i.e., the completion of ritual. He says, vashiSTHo api even Sage Vashishta, knows Rama. Here the word api , even, is said to have been used to qualify Vashishta as an antagonist of Vishvamitra in policy differences. ‘Even my opponent, this Sage Vashishta, the descendent of Goddess Saraswati and Brahma, and a brahmarSi, Absolute-knower, and at whose instance I became a brahmarSi from aajarSi, is aware of Rama…’ is the argument of Vishvamitra, stressing his neutrality in seeking Rama’s help.

Still Vishvamitra tells that ye cha ime tapaH sthitaa, ‘those sages that are here who are rooted in ascesis’ as in the vein of puruSa suukta which says tasya dhiiraaH pratijaananti yonim. Vishvamitra’s argument is ‘Sage Vashishta may take sides with you, because he is raja guru , the royal priest, while the others like Kaashyapa, Vaamadeva will tell you clearly, as they have no leaning on your court.’

All said and done, King Dasharatha is still lingering for a reply. Seeing that Vishvamitra further says, ‘if you want to achieve renown, send Rama.’ No father rejoices that much when a son is birthed than on his achieving reputation. Dasharatha is advised in the same way when saying yadi dharmamlaabham, yasha laabham ‘if you want renown through a worthy son, who will be renowned in all three worlds by his coming with me, then you send Rama…’

Now Rama’s reputation is going to be enhanced by Sage Vishvamitra in eliminating demoness Tataka, in releasing Ahalya from her curse, breaking Shiva’s bow, marriage with Seetha, rebuffing Parashuraama etc. And also Vishvamitra leaves the decision to Dasharatha, ‘if only your ministers, clergy as well political, permit then alone you send Rama with me…’

.. visvaa mithrar -aham vethami- vunakku  theriyaathu ..sabdam sabda maaha  vyaak  yaanam..velli  kannaal  paarkka mudiyaathu..pori  vunnaravai elan..manasaal-bakthiyaal-mai  theetti konndu  -nir malamaana manathodu  parkkalaam..

.. neeraajaa/naan vizlunthu  artham therinthu  kollhireyn..gjana virutharkallai  aasrayithu .neeyo pirar  vannangu maaru vullaay  eppadi ariya  mudiyum..

.. naan pullum kaiyu maaha ..neeyo  villum kaiyu maaha..darbam  konndu  gjaanam  sambaathikireyn..brahma gjaanam  arihireyn..kusadarba karaaha.villukkum brahma  gjaana thukkum sambandam ellai..

..neeyo  thalaiyil greedam mahudam  anninthu  erukiraay  naano sadai mudiyan..brahma  gjaanam  theriya  ethu  thevai..

..neeyo rajo  gunnam mikkavan.kobam.aasai  ..naan  sadva  guna saali..gjanam  tharum  thelli  vaana  gunnam..

.. nee simhaasanam  meyl  amarnthu  erukiraay..naano  aacharyar  aasanathil  amara  keezl erunthu  gjaanam perum padi.. arjunan  edam  -ethju pol kedkaathey..dadva   darsinam..vizlunthu/sevithu kain  karyam  panni /kai  kooppi  sevithu   kedkannum..vaal  mihi  naaradar  edam  –  pap racha- suthi  suthi  vanthu  vizlunthu  sevithu  pettraar..

.. bojanam-oru  thadavai- yohi.. eranndu thadavai -bohi.. moonntru  thadavai -rohi..vunakku  boha aasai  yenakku  yoha aasai..

..neeyo  artham/kaamam  yentru  naano  darma/modshamyentru  ..brahmaathi  devar kallukkum  ettaathavan..yado vaasey nivar danthey..aanantham ontrai  allakkamud  pattu  mudiyaamal pin  vaangina..mozliyai  kadakkum  perum  puhazl..vaakku manasukku  ettaathavan..thanakkum  than  thanmai  arivu ariyaan..aacharya  kirubaiyaal  thaan  therinthu  kolla  mudiyum..raamaney  vasishdar/ krishnaney -saandeeban guruvai  konndaarkall..thiru  maarkku  thakka  kavi paavil sirantha-kambar..

.. siru maa manisar.. keerthy perumai  vuruvathil  siriyavar..mahaatmaa  yenkiraar.. aatmaa-sareeramevano nyamanam/andar yaami/paranthu  yengum karanthu vullan..vullathey  vuraiyum  maalai  vulluvaan  vunnarvu  ontru  ellaa  kallatheyn  naanum  thonndaay  thonndukkey  kolam  poonndu  vullu vaar  vullittru  yellaam  vudan  erunthu  aruthy  yentru  vellhi  poy  yen  vulley  naan  vila vara    sirithitteyney-Thiru maalai -34..

.. aatmaa- tharyam..mahaa dairyam  vudaiyavan..

..aatma-deham mahaatmaa..nir  visesha  -dabaasryam  sahasra baath..namai  pola paancha bow thiha thaal  aanavan ellai..sutha  sadva  mayam..maaraatha..malaraathu  kuviyaathu..

..aatma-svaabam..kirubai yey  vadivu  yeduthavan..yethath  viratham  abayam sarva boobepyo..radshikkum  svaabam  .. eppozluthum, yenntraikkum yevanaiyum .. easvaranai  ozlinthavan radshahan  ellai  ..othaarai  mikkaarai elai  yaaya  maa  maayan..mudalaam  thiru  vuruvam mudal  yenbar  -thiru virutham . muzlu  mudal kadavull.. ontrey  muthalaahum  moonttrukkum  yenbar..sakthi-paraa sakthi paraa asya sakthi..than oppaar  eilappan..oruvaraiyum nin oppaar  oppilaaryen appan  yenkintraallaal..

..aatma- yadnam-pirayadnam..vuthsaaham..vidaamal  avatharithu  radshannam pannuhiraan..soottu  nan  maalaikall ..yeetiyavenney  thodu  vunna  ponthaan..naamo antru  nee thantha aakaiyin  vazli  vuzlavom  yentru  erukirom..arjunan  kooda  pira pathy  panna villai pirithy ellai yenkiraar..10 peraiyaavathu  kootti  kpnndu  varuhireyn  yentravar  yathu  kulamazlinthathu..adiyaar  veynnduvathu  etho-periya thiru anthaathi  paasuram..samba vaami yuhey yuhey –

..aatma- sooryan evan raama divaakaran..kadal  pontra sadru sainyathai yum azlikka vallavan..

.. aatma- agni.. paapam  pokkubavan..panchu  pola sadrukallai  yerippavan..

..aatma-mathi  puthy.. sarva saastra

..aatma- vaay, kaattru  ..vaadaad  maham-virothi  kallai adithu  thalla  vallavan.. piraanna  vaay polvaan..mirutha sanjee vanam..

.. sulaban.raman- rahu  kula thilaham..maamaayan/maathavan/vaokunthan loha naathan/baktha  vadsalyan..ramanai  pillaiyaay  nee  piramikkum padi  ellimai  yaaha thaazla  vittu  konndavan..pithaa vaaha  vunnai  varithu  konndaan..pirakka pirakka perumai  vinji  nirkkum..maram-eranndu  paravai/ ontru  nantraaha saappittu  ellaikkum mattru  ontru  saappidaamal nithya maaha  erukkum.  paapa  punnya  karumangall  theenn  daathavan..aabaatha baathmaa..aavir  boothan-thonntrinaar  yenbar  parasarar..aazlvaar kallo.. pirantha  vaarum  vallarntha  vaarum/oruthy  mahanaay  piranthu  oruthy  mahanaay  ollithu  vallara/veynndi  thevar  erangi  vanthu  piranthaan.. thevarkall  erakka thaan  veynndi  vanthu  piranthaan..thannai  theeney  veynndi  konndu..thanakku menmai  tharuvathaal..vunnu hira  kulathil  piranthaay–kaanam  sernthu  vunnbom..pirappil pal  piravi  perumaan..namakaaha..  naattil piranthu  manisarkkaay  padaathana  pattu- manushar  kallum padaathana pattaan..raajyam  ezlanthu/vana vaasam puhunthu/seethaa pirinthu/jadaayu vaiyum ezlanthu..

..ramethy  raama- miruthu  svaabam..maartyhavam..thoovi  pidikkummen adi..

.. azlahan/suhumaaran..sandai   podakoopidu hireerey..

.. sadya  paraagraman..vuruvam maaralaam..madsaya/koorma  aanaal  gunnam  maaraathu..sadyam nithyam..nithya paraagraman..pidi  thorum ney  serthu  vunnum raaja  kumaaran–adi  thorum archai Thiru Mangai-kantru  vuhantha kaallaay  paasuram..

.. theppam  polageethai kadalai  kadakka  gethaartha  sangraham.. karma/ gjana solli  konndu  varubavan  than  avathaara rahasya marullu  hiraan.. padma noba amara pirabo.. mara pirabo  yentru  pirithaalum.marangallilum anthar aatmaa avan..avi kaaraaya  nithyaaya thathaiha rooba  roobaaya .. vihaaram  attravan/vishnnu  puraannam- puraannaradnam..ahila heya pirathneeyan..bakthar/mukthar/nithyarai  vida  vilakshanna maanavan..yeha  rooba  roobaaya-yentrathu  vihaaram gunnam eranndaiyumsollittru..

.. sadyakama-sadya  gunnam  paraag  ramam -anaithu  gunnanga llukkum vuba lakshannam  anaithum  vullavan..pachai  maamalai  polmeni  pavalla  vaay  kam,ala  sem kann ..vigraham/gunnam/roobam/viboothy eelai  yenborin  kazluthai  pidikiraar  pola  arullu  hiraar..gunnam ellai  yentraal -aba  gunnamontrum ellaathavan -amalan.. naattra  thuzlaay  pola..sarva kandaha avan..jayamey  vullavan..mun  povaan..  sentru  kontru  ventru  konnda  veeranaar  mun..povaan..mun pesi nermai..

.. sadya para- vunnmai virothikallai  thaan kolvaan..allan  thitta  thoonnai  avan thatta ..vullam  thottu– yeera pasai  erukirathaa  yentru  paarthaanaam..manasaal  virothithavarkallai  thaan mudippaan.. endran  govarthanaleelai -vueirai  vaanga villai– kuntru  kudai  yeduthaan  gunnam pottri..thaan theengu ninaitha  karuthai  pillaippithaan.. patta aba charathukkum/ asurarkallai  yevi vittathukkum  entri ..manasaal  ninaintha  theengu thaan  kamsan  mudivukku  kaarannam..sareeramanaivarumathanaal..

.. sadya  paraagramam- raamanaaya  sadya paraag ramam..vaamanan  pola  ellai.. siriya kaalai  kaatti  periya  kaalaal allantha..  yen ethu  maayam  yen  appan  arinthilan  munnai  vannam konnda allavaay  yentra namusiyai  vaanil  suzlattrinaan..

..sadya vaan -azlahu  veeram azlahey  veeram..athuvey  aayutham..seshenna- thiru naamam-543.. thirumeniyey  senai..sam saarikallai  azlahaal  thiruthu  hiraan..pillai  vurangaa valli  daasarai  kariya vaahi  pudai  parantha  neenndaap periyavaaya  thiru  kannkallaal  kadaashithu  thirutha sonnaar..raaman  sadya  paraagraman.. raavannaney  villukku  thottromaa azlahukku  thottromaa yentru  mayangu  hiraan..soorbanahaiyum azlahil  thottru  thavithaall..

.. vasishdobi.. abi-kooda..brahma kumarar  naan  yethu  sonaalum ethir paar ..avarum  kooda  solhiraar ethai  yenkirar..kula aacharyar..naaney  vasishdar  vaayaal  varam pettravan..

..darmasriya-dejo balam shadriya balam  vulla  anaivarumethai solhiraarkall..saruhu  elai  saappidu hiraarkall..narai thalaiyum ..brahma  gjaanam ontrey  kurikoll  evarkallukku..sadya piraja pari jaananthi yonim.arivatharkku  thaanaasai  konndavarkall..

..emey- perkallai  kooda solla  mudiyaathapadi..kudathil etta  villakku  pola  erukiravarkall..neeyay  paarthu  sol..naan  solla  veynndaam..kaal aallum nenju  alliyum ..pani   vuthiru maaley..yenna  yenna kannkall  neer  malhi..

..vithuran ..puthisaali..pazla tholli  thanthavan  ..maalaa kaarar  pola..thiru  muttrathu  adiyavar  seru  nettrikku  ettu  konndu..

..emey-viralai  vittu  kaatta mudiyaathu..thiru eda yenthai.. evallai  yen ninainthu erunthaay  yentru  thaayaar kedpathu  pola..kuvallai  am kanni/vadivu azlahu  niranthavall..kolli  am paavai/piravi mahimai..nin  thaall  ninainthu  erunthaall-anush  daanam mikkavall..viruthy  vudaiyavall.meley  solla mudiyaamal evallai  yentrathu  pola..vun ahathaal  yen ninainthu  erunthaay..

..emey-pakathil erukiraarkall–eruntha edathiley kettu  koll.ella maamathi  engu  nokki  po -yasodai..paalahan  yentru  pari haasam seyaathey  siruvanin vaarthai  maa vali edam kettu koll..kitti nintru  vuthavaarkall  arakkar  edam kedka veynndaam..

..emey-palar  arulluhiraall..dabasil sirantha aneham per..sadyam/daanam/darmathil nirkiravarkall..adiyavarkallukku kudathil paambu  erukka  kai vittaar..

..aatmaa-niraasai  deham-aasai..dehathai veyili vaithu  aatmavai  nizlalil vaikkanum..thiru nedumthaanndahathilthiru mangai thaan  aahiya   thanmai  adaihiraar..vaasudeva sarvam -marathin keezl nirkkanum..

..dabas-eisvarya/aalosanai/nilai  nintravarkall..avaney  sothu  yentru  eruppavarkall..mathirathai manthirathaal..pira pathy sirantha darmam..mahaa visvaasikall..

..vedam/aham/yetham/purusham/mahaadmam–pola ethuvumeinthu  paaham konnda vetha vaakyam- aham/vedyey/mahaatma/raamam/sadya paraagramam..vetham pola-brahma/rudran/endran yentru  erangu  varisaiyil  solluvaar..evarkall aalum   jeyikka  mudiyaathavan  yentru  ..vethamum thath brahma thath rudra thath endran yenbathu pola ..aazlvaarum avaney  avanum avanum avanum-yenkiraar..

Periya Aachaan  Pillai  Thiru Adikalley  Sarannam.

Sri  Sita Rama Jeyam.

Mangallam  kosa lendraaya –Sita Raamaayamangallam.

ஆச்சார்ய ஹ்ருதயம்-Aachaarya Hruthayam-part 11..

January 21, 2009

..101..இது உபயமும் இன்றிக்கே அறியா காலத்தே ஒக்க பிறந்து தழுவி நின்று கட்டமே நோயால் உலர்த்தி வீழ்ந்து அலப்பாய் தியாக ஸ்வீகார நிஷ்டா ஹாநிகளாக்கி சத்தா போக  விருத்யு உபகரணம் ஆவது ஓன்று  ..Aazlvaarin  bakthi  visesha  parisu..ubaaya/palan bakthi pola antru ..

..அறியா காலத்து உள்ளே அடிமை கண் அன்பு செய்வித்து-yenkirapadi  koodavey  piranthu ..தழுவி நின்ற காதல் தன்னால்-thiru  thuzlaaykku  pari  mallam pola sahajamaay  piranthu ..கட்டமே காதல்  என்று  மூர்சிக்கும் -yentru kashdam yenbathu ..வேட்க்கை நோய் கூர-yentrum – வேவரா வேட்க்கை நோய்    -yentrum -vyaathi  yennum padi  verupai  villaithu  மெல் ஆவி உள்  உலர்த்த-yennum padi – உன்னை காணும் அவாவில்  வீழ்ந்து -yentru  karai yera mudiyaamal  vizunthu -உன்னை காண்பான் நான்  அலப்பாய் -yentru alamaakka  panni..vubaayantharam  vittu ,avaney  vubaayam  yentru  erunthavarai- madal  yedukka seyhjaiyaaley..nottra  nonbu – oru  murai  seyya  veynndiyathai -pathiham thiodangi  naangu  pathihangallilum seythaar..

..102..இடகிலேன் நோன்பு அறிவிலேன் கிற்பன் கீழ்நாள்கள் என்கையாலே சாதன த்ரய பூர்வ அப்யாசஜம் அல்ல    ..avar thaamey  tham bakthi pattri arulliyavai..

..இடகிலேன்  என்று அட்டகில்லேன் ஐம் புலன் வெல்லகிலேன் -yentrum   -நோற்ற  நோன்பு இலேன் நுண் அறிவிலேன் -yentrum-கிற்பன் கில்லேன் என்று இலன் முன நாளால்   -yentrum-தெரிந்து உணர்வு ஓன்று இன்மையால் தீ வினையேன் –ஆழி அம் கை அம்மானை ஏத்தாது அயர்த்து ..வாளா இருந்து ஒழிந்தேன் கீழ் நாள்கள் எல்லாம்   -yentru  arulli  seyhai  yaalum..karma/gjana/bakthi-saadana thrayam -moolam vunndaanathu alla  evar bakthi..

..103..இப் பிறப்பே சில நாளில் என்ற போதே இரண்டும் கழியும்  ..Aazlvaarin Bakthi -vai lashannyam..குறிக்கோள் ஜானங்களால் எனை ஊழி செய் தவமும் கிறி கொண்டு இப் பிறப்பே  சிலநாளில் எய்தினன் நான் -yentru  spashda maaha arulli seythathaal   eranndum pom..

..104..பெரும் பாழில் ஷேத்ரஜ்ஜன் பெரும் செய் ..கலியார் ஏவ ஆளும் ..வன் குறும்பர் குடி ஏறி..பெரும் குடியும் தங்கள் கருத்துளே ஆக்கி படிந்து வுண்ணும் போகத்தே   ..தூராதே பொருக்கொணா போகத்துக்கு காவல் செய்து குமைத்து திரித்தி வீழ்த்தி   வலித்து எற்றி அருவி அறுத்து.. கடனாயின எருப்பிக்க பாழ்த்த விதியானவாறே .. தன்  பால் மனம் வைப்பிதாக தேய்ந்து அற மன்னி  ஒள் வாழ் உருவி    வினை தூற்றை வேர் அறுத்து ..தீகொளீஇ கவ்வை எரு இட்டு அமுத  ஆறு  தலை பற்றி ஈரியாய் கசிந்ததிலே..ஈர நெல் வித்தி எழு நாற்று களையையும் வேர் முதல் மாய்த்து        பட்டி சேவதக்கி   மீது  கொள்ளாமல் குறி கொள்வித்து கடல் புரிய விளைந்து தலை வணக்கினவாரே  நாளு நாள் கோட்குறையாக நின்றார் அறியாமல் குந்தம் கொண்டு ஆராமை உண்டு கால கழிவாலே நிலதுகாமல் பற்று அறுத்து தண்டால் அடித்து பதர் அறுத்து போர்த்த தோல் விடுத்து சூஷ்ம ஓட்டும்  நீரிலே கழுவி வேறோர் கலத்து இட்டு  ..பைந் தோடி மடங்தையரை கொண்டு  ஷட் குண  ரஸாந்தம் ஆக்கி  வானோர்க்கு ஆரா அமுதானவாறே முற்றும் உண்ண முன்னம் பாரித்து உழுவதோர் நாஞ்சில் கொண்டு பெருக முயலும் பத்தி உழவன் கிருஷி பலம் இறே       ..aazlvaarukku  entha bakthi  vunndaanathu  easvaranin  kirushi  palam  yenbathai  vivarikiraar..

..பெரும் பாழில் ஷேத்ரஜ்ஜன் பெரும் செய் -chedanarin  boha/modsham  villaithu  kollum-முடிவில் பெரும் பாழ்-yenkirapadi -chedanarin -நெஞ்ச   பெரும் செய்   -bakthikku villai  nilamaana manasu..ஏவினார் கலியார் நலிக என்று என் மேல் -yenkira padi-kali yuham aahira bagavaan -evanai naliyungoll-yentru yeva -enthariyangall aahira -வன் குறும்பர் என்மெய் குடி ஏறி ..dehathil kudi  puhunthu ..பெரும் குடியும் தங்கள் கருத்துளே ஆக்கி–eim pulan  karuthum karuthulley  thiruthineyn  manathai–yenkira padi   perum  kudi  pola  pirathaana  maana manasaiyum thangall   vazi  nadathum padi  panni..புலன்  படிந்து வுண்ணும் போகம்  -yennum padi  vishayangallil ava kaahithu..தூரா குழி-pola  nirambaamal..பொறுத்து கொண்டு இருந்தால்  பொருக்கொணா போகாமே நுகர்வான் ..vishaya  bohangallai  pujikka  veynndum  yentru ..கடியார் காளையர் ..புகுந்து  காவல் செய்து-yentrapadi  chedananai  sirai  seythu..

..கூறை சோறு  இவை  தா  என்று   குமைத்து போகார்-yentrum-கொடு வன் குழியினில்  வீழ்க்கும் ஐவர்  -yentrum-ஐவர் திசை திசை வலித்து எற்று கின்றனர்   -yentrum-himsaikallai  seythu..பொருள் இன்பம் என இரண்டும் இருத்தேன் ஐம் புலன்கள் கடன் ஆயின    -yentrapadi.. artham/kaamam koduthu  ozlintheyn -வாழ்த்தி அவன் அடியை பூ புனைந்து நின் தலையை தாழ்த்து இரு கை கூப்பு என்றால் கூப்பாத  பாழ்த்த விதி..yentrapadi  sukrutham sirithum  attru    manasu  paazl patta vaarey  ..

..தீர்ந்து தன் பால்  மனம் வைக்க  திருத்தி -yenkira padi manasai  thiruthi..எனது ஏழை நெஞ்சு ஆளும் திருந்தாத ஓர் ஐவரை   தேய்ந்து அற மன்னி இருந்தான் –yenkira padi eivaraiyum  jayathu..நீ பணித்த அருள்  என்னும்  ஒள் வாழ் உருவி    –kirubai  aahiya  vaallai  vuruvi.. கொடு    வினை தூற்றை-yenkirapadiyey- வேர் அற பாய்ந்து -yentrum-தொன் மாவல் வினை தொடர்களை முதல் அரிந்து -yentra padi  maru  killai  vunndaahatha  padi   verodey  aruthu..

..இரவு செய்யும் பாவ காடு தீகொளீஇ வேகின்றதால் –yentrapadi   vuru  maayum  padi  kolluthi-ஊரவர் கவ்வை எரு இட்டு    –sam saarikall  sollum paza mozliyai  yeru aaha  ettu-அறிவை என்னும் அமுத  ஆறு  தலை பற்றி வாய் கொண்டதே-yentra padi  gjaanam  aahiyaamutha   nathiyai  peruha  panni – காரியம் நல்லன  அவை காணில் ஏன் கண்ணனுக்கு என்று ஈரியாய் இருப்பள்-yentrum- கசிந்த நெஞ்சினளாய் -yentrum gjanathaal  patham  vaayntha -sevvi  vaayntha nenjini- ஈர நெல் வித்தி முளைத்த நெஞ்ச பெரும்செயுள்-yentrapadi – yeeram  -aahiya  nellai  vithaithu  -செய்தலை எழு நாற்று -yentru  avanukku  bogyamaay  vallarum  entha  payiriley -நீர் நுமது என்று இவை வேர் முதல் மாய்த்து    -yenkira padi -ahanhaaram/mamahaaram -pontra klallaikallai  ver vudan parithu..    patti  puhaathu nokka-வன் புல  சேவயதக்கி-bakthi  aahiya entha  payirukku -endariyangal  aahiya kaallaiyin  serukkai   tholaithu..

..விளைந்த தானியமும் இராக்கதர்   மீது  கொள்ள  கிலார்களே -rashai  panni ananyaar hamaam padi..அரக்கரசுரர் பிறந்தீர் உள்ளீரேல்–kedukka avahaasam ellaatha  padi ..பறவை அரையா!  உரைகல் பள்ளி  அறை   குறி கொள்மின் –yentra padi kaaval  adaithu ..காதல்  கடல் புரைய விளைவித்த கார் அமர் மேனி–kaalla meha  thiru  vuruvai kaatti..bakthi  payir  kadal  pola palithu  vallara ..வரம்புற்ற கதிர் செந் நெல் தாள் சாய்த்து  தலை வணக்கும் -yentrapadi namantha  santha-yentru  thalai  vannanga..

..perum pasi aanavan  –killi yeduthu  -vayaliley  vunnuvaan  pola-நாளு நாள் வந்து என்னை  முற்றவும் தான் உண்டான்  –yentrum-கோட்குறை பட்டது என் ஆர் உயிர்-yentrum-நின்று யார் அறியா வண்ணம் என் நெஞ்சும் உயிரும் அவை  உண்டு .yentrum-மனக்கு  ஆராமை  மன்னி உண்டிட்டாய்-yentrum –yentru  sollum padi  edai  edaiyey  vanthu  pujithu..pari  pakkuvamaana  nellai  kaalakazivu entri   aruvadai  seyvathu pola..ஜான கை தா கால கழிவு  செய்யேல் -yentrum-கண்ணபுரத்து பொன் மலை மேல் நின்றவன் தன்  பொன் அகலம் தோயாவேல்   -மன்னும் வறு நிலத்து  வாளாங்கு உகுத்து போல்    -yentrum-aatma  vasthu  mangi  pohaatha padi ..வினை பற்று அறுக்கும் விதியே-karumangallai   kallaihiraaruvadai  seythu..அருள் என்னும்   தண்டால் அடித்து-kirubai  aahiyasaathanathaal -kaivalya  rusiyai  aruthu..asaara maana pathar pola..nellin  vumiyai neekki  vidumaa  pola..போர்த்த பிறப்போடு நோயோடு மூப்பு இறப்பு இவை பேர்த்து-yentra padi – போர்த்த தோல் விடுத்து-sthoola  dehathin  vimosanam  panni..sooshmasareeram virajai  neeraal  pokki-சூஷ்ம ஓட்டும்  நீரிலே கழுவி-entha aatma vasthuvai -amaanava kara -sparisathaaley -apraakrutha  dehathil piravesipithu-வேறோர் கலந்து  இட்டு –sthrikallai  konndu shad rasa betha maana annam aakkuvathu  pola..அணைவர் போய் அமர் உலகில் பைம் தொடி மடந்தையர் தம் வேய் மறு தோள் இணையே      -yentra padi  apsaraskallai  konndu -shaad  gunnya  aaavi baaham vunndaakki..அகம் அன்னம் -yentru avarkall kara sparsathaal  pakkuvam aakki..வைகல் பாட வல்லார்  வானோர்க்கு ஆரா அமுதே-nithya soorikallukku  parama  bogyam aahum padi..என்னை  முற்றும் உயிர் உண்டு  –yentra padi –aatma vasthuvai muzuthum pujippathaaha -என்னை ஒழிய என்னில் முன்னம் பாரித்து –enthaaatmaa vukku  rusi  pirapatharkku  munney  pidithum  paarithu 

..உழுவதோர்  படையும் உலக்கையும்..yentrum- ஒற்றை குழையும் நாஞ்சிலும் –yentrapadi   kalappai  kaiyil  konndu..மயர்வற மதிநலம் அருளினான்–arulliley  thodangi.. என் கொல் அம்மான் திரு அருள்கள்–yentru  arulliley  thalai  katti..gjanadasai yodu  piraapthy  dasai  vaasi arar-aathi yodu anthamaaha – மால் அருளால் மன்னு குருகூர்  சடகோபன் –avan arullaaley  tharikkum evarukku ..antha  bakthikku   kaaranna mana  kirubaiyey adi serum piraapthikkum kaarannam  அடியேன் உன் அடி சேர் வண்ணம் அருளாயே  –yenkiraar..

Azlahiya Mannavaalla Perumaall Naayanaar  Thiru  Adikalley Sarannam.

Aandaal  Aazlvaar Emberumaanaar Jeeyar Thiru Adikalley Sarannam.

ஆச்சார்ய ஹ்ருதயம்-Aachaarya Hruthayam-part 10..

January 21, 2009

..87..அணைய ஊர புனைய அடியும் பொடியும் பட பர்வத பவதங்களில் எதேனுமாக ஜனிக்க பெறுகிற திர்யக் ஸ்தாவர ஜன்மங்களை   பெரு மக்களும் பெரியோரும் பரிக்ரகித்து பிரார்த்திப்பார்கள்  ..seshadvakku  paangaana  janmamey  vuth krushda janmam ..

..annaiya peruhira  /vuoora peruhira /punaiya peruhira /adi pada  peruhira / podi pada peruhira/parvathathil  yethenum aaha peruhira/bavanangallil  janikkaperuhira/diryak  janmangallaiyum/sthaavara janmangallaiyum /அணையத்து அரவு அணை மேல்- Thiru ananthaazlvaan pola annaiya  perum  thir yak janmam…ஊரும் புது கொடியும் அஹ்தே-Garudan-vuoora peruhira  vaahanam..தோள் இணை  மேலும்  ..நான் மார்பின் மேலும் சுடர் முடி மேலும் தாள் இணை மேலும் புனைந்த தண் அம் துழாய்–Thiru  thuzaayaaha  peruhira sthaavara  janmamum  –பெரு மக்கள் உள்ளவர்-sathai pettraNithya Soorikall -kainkarya  rusiyaal  pariharipparkall..avan  thiruadi  patta kadamba maram aahavo / kuruntha maram aahavo pirakka aasai-pirajaa   pathi/  pasu pathi  eisvaryam  veynndaam..aaychikallin   paatha  rennu patta siru  kodi/sedi yaaha  pirakka aasai..வேம்கடத்து கோனேரி வாழும் குருகாய்..மீனாய்  பிறக்கும் விதி.. செண்பகமாய் நிற்கும் .. தம்பகமாய் நிற்கும் ..பொன் மலை மேல் ஏதேனும்..polaparvatha sambantham  vudaiya thiryak/sthavaram..dava daasya suhaihja  singinaam  bavaneshu asthavabi  keedajanma mey- sri vaishnnavar  thiru  maallihaiyil-vurpathy/vinaasangall eranndaiyum  perum  keeda janmam..பேராளன் பேர் ஓதும்  பெரியோர்-yentru Thiru  Mangai  Aazlvaar  puhazlntha Sri Suha munivar/Vuthavar/Kulesekara Perumaal/Aalla  vanthaar pontror  piraarthithaarkall..

..88..சேஷத்வ பகிர்பூத -gjaana-ஜான ஆனந்த மயனையும் சகியாதார் த்யோஜ்யோபாதியை ஆதரியார்களே    ..na deham na piraannaan  na  sasuham aseshaabi  lashitham  na  sa aatmaanaam  naanyath  kimabi  thava  seshathva  vibavaan    bahir bootham naatha   shanna abi  sahey  yaathu   sathathaa  vinaasam  –ahankaarathukku  hethu  vaana karma  nirbantham  pannum-seshathvathukku  virothiyaana – janmaavai  virumba  maattaarkall..

..89..இதின் ஒவுபாதி கத்வம்  ஒரு ராஜா தன்னை மறை முனிவன் ஆக்கினவன் நீசனாக்கு வித்த ராஜாவை  வாரே உறுப்பாக யஜிப்பித்து ஸ்வர்க்கம் ஏற்றின போதே தெரியும்  ..varnnam-ovubaathiham  yenkira  vishayam  -raajavaha  piranthaVisvaa mithrar-மந்திரம் கொள்மறை முனிவன்-yentru Kuilesekarar  arulliyapadi  –thiru sangu raja vukku  svargam aullinaar..shadriyan-brahmarishi aavathu.. mattru oru shadriyan avanai  sandaallan aakkuvathu..varnnam-karma vubaathiham  yentru  therihirathu..

..90..மா உருவில் கள்ள வேடம் திருந்து வேதமலமான மானிடம் பாடல் சர்வ வர்ண சூத்ரத்வம் காடு  வாழ்  சாதியில்   கடல்  வண்ணன்  வேடம்  தென்  உரையில்  ஹரி  கீர்த்தி ச்வபசிரில் பத்தி பாசனமும் அறிவார் ஆர்  அமரர்  என்ன வேற அறியாதார் சாதி  அந்தணர்கள் ஏலும் தகர விழுவர்    –yellaa  vahuppilum thyaaj yamum vubaadeyamum  vunndu..

..கள்ள வேடத்தை கொண்டு போய் புறம் புக்கவாரும்  -yentru Aazlvaar arulliya padi  thiruttu   veshamaay  parihrahitha  -Putha muniyaay -திருந்து வேதமும் வேள்வியும்-sirantha  vethathin vullum -மானிடம் பாடல் என்னாவது–smarikka aahaatha-bagavaanai  thavira- mattraiyoraiyum sollum vetham..bagavath  bakthi  ellatha varkall  yentha  varnnathinar  aanaalum soothrarkalley..சர்வ வர்ண சூத்ரத்வம்..kannan piranthu  edai  kulathai -காடு  வாழ்  சாதியும் ஆக பெற்றான்..sajaathiyanaay  vanthu  ..காலி பின்னே  வருகிற   கடல்  வண்ணன்  வேடத்தை வந்து காணீர்  –konndaada thakka  vigraham..தென்  உரையில்  கேட்டு  அறிவது  உண்டு  -Thiru Mangai Aazlvaar-Periya Thiru Madal..thamizlil   avanai  pattriya  vasanangall  vunndu..பெறற்கு அரிய நின்ன பாத   பத்தி ஆன  பாசனம்-bagavath  baadaabja  bakthi  ezli  kulathavaril vunndu..நீரார் முகில் வண்ணன் பேர் ஓதுவார்  ஆர்  அமரரே..janma  viruthangall vudaiyaaraahilum  nithyasoorikallukku  othavar  aavaarkall.. சாதி  அந்தணர்கள் ஏலும்  நுமர்களை பழிபர் ஆகில் நொடிபதோர் அளவில் ஆங்கே அவர்கள் தாம் புலையர் போலும் -Thiru Maalai paasuram pola..

..91..தமிழ்மா முனி திக்கு சரண்யம் என்றரவர்கல்லாலே  க்வசித் க்வசித் என்று இவர் அவிர்பாவம் கலியும்கெடும் போல  சூசிதம்      ..ahasthiyar  erukkum thikku  yaavarukkum puhal  edam-vaalmihi..kiruthaa thishu naraa raajan  kalaa  vichanthi sambavam  kalavu kalu  pavishyanthi  naarayanna  paraayanna  kivasith kivasin mahaaraaja draavideshu sapoorisa  thamiraparanni  nathi  yathrakrutha maalaa pavisya nee–yentru  evaravatharikka  pohiraar –Sri Baagavatham-11th skantham- Suha maharishi munivar  kallaaley -கலியும்கெடும் போல  சூசிதம்-Thiru mangai Aazlvaar/ Vudaiyavar polvaar avatharikka  pohiraarkall  yentru  sonnathu  pola sonnaarkall..

..92..அத்ரி ஜமதக்னி பங்க்திரத வசுநந்த சுனுவானுடைய யுக வர்ணன க்ரம அவதாரமோ ?.. வ்யாசாத் இவத்  ஆவேசமோ ?..மூதுவர்  கரை கண்டோர் சீரியரிலே ஒருவரோ முன்னம் நோற்ற அனந்தன் மேல் புண்ணியங்கள் பலிதவரோ என்று சங்கிப்பார்கள்    ..

..அத்ரி ஜமதக்னி-kirutha  yuhathil athirikkum  jamadakni kkum  pillai kallaay   pirantha -braahmanna-thathaath reyanum parasu  raamanumaay..பங்க்திரத-threythaa  yuhathil  -shadriya-dasaratha chakaravarthy  thiru mahanaay..வசுநந்த-dvaabara yuhathil -vaisyaraay-vasu devarkkum-nanda gobarukkum thirumahanaay..யுக வர்ணன க்ரம அவதாரமோ ? aduthu  naankaavathu  varannathil  vara ethu  thaan  kaarannamo  ?..வ்யாசாத் இவத்  ஆவேசமோ..vyaasar meyl  avesithaar  polathamizl vetham  velli vara evaraaha aavesithaano  ?..விண் நாட்டவர்    மூதுவர் –nithyaril  entha viboothiyai  thirutha vantharo ?..கலக்கமிலா நல் தவ முனிவர்   கரை கண்ண்டோர்–samsaaram kadanthu -muktharil  oruvaro ?..விண் உளாரிலும்  சீரியரே- nithyar/muktharilum seeriya svetha theeba vaasikallil oruvaraa ?முன்னம் நோற்ற விதி கொலோ-aneha  janma  sanchithamaana  tham  sukrutham pallikka pettravar?..அனந்தன் மேல் கிடந்த எம்  புண்ணியா–sanaa thana  punnya naana  avaney  vanthaano ?..என்று சங்கிப்பார்கள் –eppadi  pala  padiyaaha  sangippaarkall..

..93..இதுக்கு மூலம் யான் நீ என்று மருதலைத்து வானத்து மண் மிசை மாறும் நிகரும் இன்றி நிலை இட தெரியாதே  தெய்வதினம் ஒரு வகைக்கு ஒப்பாக இனத்தலைவன் அந்தாமத்து அன்பு செய்ய சேர்ந்தமைக்கு அடையாளம் உளவாக உகந்து உகந்து திமிர் கொண்டால் ஒத்து நாட்டு இயல் ஒழிந்து சடரை ஒட்டி  மதா வலிப்தர்க்கு அங்குசம் இட்டு நடாவிய கூற்றமாய் தீயனமருங்கு வராமல் கலி யுகம்நீங்கி கித யுகம் பற்றி பட்டெழு பொது அறியாது இருந்த பிரபாவம் ..pala  vahai  sangai  kallukku  hethu ..

..யான் நீ என்று மருதலைத்து..Periya Thiru Anthaathi-புவியும் இரு விசும்பும் நின்  அகத்த நீ என் செவியின் வழி புகுந்து  என் உள்ளாய் அவிவின்றி யான் பெரியன் நீ பெரியை என்பதனை யார் அறிவார்  –yentru  vubaya  viboothi  naathan  vudan  maru thalaikira vaibavam..

..வானத்து மண் மிசை மாறும் நிகரும் இன்றி..vaanathu nihar entri -தண் தாமரை சுமக்கும் பாத பெருமானை சொன் மாலைகள் சொல்லுமாறு அமைக்க வல்லேற்க்கு இனி யாவர்நிகர் அகல் வானத்தே  -yentrum-mann misai nihar entri -வலக்கை ஆழி இடக்கை சங்கம்  இவை உடைய மால் வண்ணனை மலக்கு நா உடையேற்கு மாருள்ளதோ இம் மண்ணின் மிசையே  -

..நிலை இடம்  தெரியாதே ..Thiru viruthathil-அடியார் நிலாகின்ற வைகுந்தமோ வையமோ நும்  நிலை இடமே  -vaasas thalam  theriyaatha vaibavam..samslesha/visleshangall kalasiyathaal  nithyar yenna mudiyaathu.. vunnum soru paruhum neer  thinnum vettrilai  yellaam kannan -yentru erukkum evarai vunndiyay  vudaiyey vuhanthu  vodum entha vaiyahathaarodum  serka  mudiyaathu..

..தெய்வதினம் ஓர் அனையீர்களாய் ..Thiru virutham–oruvar  eruvar  entrikkey nithya soorikall anaivarum koodinaalumevarukku oppaarkall..வானோர்  இன தலைவன்   கண்ணன்-sarves varaney -அந்தாமத்து அன்பு செய்து என் ஆவி சேர் அம்மானுக்கு -parama pathathil pannum  vyaamohathai yellaam oru padaiyaaha evar pakkam kaattum vaibavam..திருஅருள்களும்   சேர்ந்தமைக்கு அடையாளம் திருந்த உள ..paasurapadi kalavi  kurikall  niraintha vaibavam..

..உகந்து உகந்து உள் மகிழ்ந்து குழையுமே  -yentrum-திமிர் கொண்டால் ஒத்து நிற்கும் -yentrum-avan vadivazlahu/seelam evattrai  anubavithu..mahizlnthu ..sisilar aavathu  para prahmathai saashaad karithavarai pola eruntha vaibavam..நாட்டு இயல் ஒழிந்து நாரணனை நண்ணினமே  –yentra padi anna/baanangall/ahangaaram attra thanmai..சடரை ஒட்டி–baahya/kuthrushdikall  aahiya sadarai pokkinaar..மத வலிப்தர்க்கு அங்குசம் இட்டு-paraangusar aahaiyaal  vancha muk kurumbam–matha vaarannar kallukku  maa vaatti  etta vaibavam..பறவை இன் பாகன் மதனசெம் கோல்   நடாவிய கூற்றம் கண்டீர் –Thiru Virutham- tham kannukku  elakkaana varkallin  samsaarathukku murythyvaay eruntha vaibavam ..கொன்று உயர் உண்ணும் விசாதி பகை பசி தீயன எல்லாம் -yenkira paasura padi  sahala  thoshangallum sahala paapangallum -வானோ மாறி கடலோ வன் துயரை மருங்கி  கண்டிலம் ஆல் -yentrapadi aruhum varaatha  padi  eruntha  vaibavam..திரியும்  கலி யுகம்நீங்கி-yentrapadi   paapam neengi – பெரிய  கித யுகம் பற்றி-krutha yuham pira vesikkum padiyana vaibavam..பட்ட போது எழு போது அறியாள் விரை மட்டலர் தண் துழாய் என்னும்    –pola vuthaya -asthamanakaalamariyaathu  eruntha  vaibavam..

..94..அதுக்கு ஹேது ஊழி தோறும் சோம்பாது ஒன்றி பொருள் என்று அளி மகிழ்ந்து  முற்றுமாய் நின்று  நூல் உரைத்து யோகு புணர்ந்து கண் காண வந்து ஆள் பார்கிறவன் உலகினது எயல்வை நல்வீடு செய்ய இணக்கு பார்வை தேடி  கழல் அலர் ஜான உருவினம் முழுதும் ஒட்டின பெரும் கண் எங்கும் இலக்கு   அற்று   அன்போடு நோக்கின திசையிலே ஆக்கையில் புக்கு உழன்று மாறி படிந்து துளன்குகிற இவர் மேல் பட பக்க நோக்கற பண்ணின விசேஷ கடாஷம்   ..avanathu  nir hethuha kadaashamey  aazlvaarmeyl pattathu..

..ஊழி தோறும் தன் உள்ளே படைத்தது-yentrum-சோம்பாது இப் பல் உருவை  எல்லாம் படைத்த வித்தா -yentrum-ஒன்றி  ஒன்றி உலகம் படைத்தான்-yentrum-பொருள் என்று இவ் உலகம் படைத்தவன் -yentrum-அளி மகிழ்ந்து உலகம் எல்லாம் படைத்தது-yentrum-jagadsrushtiyai  aduthu aduthu panniyum..

..நில நீர் எரி கால் விண்  உயிர்  என்று இவை தான் முதலாம்  முற்றுமாய் நின்று எந்தை  ..yentra padi anaithu  vasthukalil  vullum  anu  pira vesithum..அன்னமதாய் இருநது அங்கு அற  நூல் உரைத்த-yentra padi  saasthrathai  vuba desithum..குறைவில் தடம் கடல் கோள் அரவு ஏறி தன் கோலசெம் தாமரை கண் உறைபவன் போல ஓர்  யோகு புணர்ந்த ஒளி  மணி வண்ணன்  –jagad  radshanna sinthai  panniyum..துயரில் மலியும் மனிசர் பிறவியில் தோன்றி கண் காண வந்து -maamisa sashusukku  vishayam aahum padi  vanthu..ஆள் பார்த்து உழி   தருவாய்–eppadi  avathaaram  moolam  thanakku  adimai vunndo yentru -ethuvey  vellaanmai  aaha  thedi  paarthu  ..

..ஒ ஒ  உலகினது இயல்வே–yentra vulahu eyalbai..யாதானும் பற்றி நீங்கும் விரதத்தை  நல்வீடு செய்யும்  ..yentra padi sva sanamaaha pokku kaikku –miruha/padchi pidippar pola samsaarikal yaar paarvaikku  vuriyavar  yentru thedi..vulahu  allantha  thiru adiyum/than gjaanamum/periyathiru kannkallum-yaarai yum kaannaa mal..அன்போடு தென் திசை நோக்கி பள்ளி கொள்ளும்–thanakku palla  madai yaana  then  thikkiley ..

..யாதானும் ஓர் ஆக்கையில் புக்கு –yentrum–அந் நாள் நீ தந்த  ஆக்கையின் வழி உழல்வேன்-yentrum-மாறி மாறி பல பிறப்பும் பிறந்து -yentrum-பல பிறவியில் படிகின்ற யான் yentrum-பிறவி கடலில் நின்று நான் துளங்க -yentrum.thuvandu nadungu hira evar meyl pada..எங்கும் பக்க நோக்கு அறியான் என் பைம் தாமரை கண்ணனே   -yentru  piraatti maarin  thiru  mulai  thadathaaley  nerukki annaithaal  kooda purinthu  paarkka ariyaan–nir hethuha visesha kadaasham..

..95..ச்ரமணி விதுர ரிஷி பத்னி களை பூதராக்கின புண்டரீ காட்ஷன் நெடு நோக்கு சாபம் இழிந்து என்ன பண்ணும் இறே  ..sramanni darma nibunnaabi kacha-yentru  kabanthan  sonnapadi sabari yaiyum..annam  etta  vithuraraiyum.. patha vilochanathil veynndi adisil konnarntha rishi  padnikallil oruthyaiyum-வேர்த்து பசித்து வயிறு அசைந்து வேண்டி அடிசில் உண்ணும் பொது ஈது என்று பார்த்து இருந்து நெடு நோக்கு கொள்ளும் ….pari  sutharkall aakkina  nedu nokku..அம் கண் இரண்டும்  கொண்டு  எங்கள் மேல் நோக்குதியேல்  எங்கள்மேல் சாபம் இழிந்து    –anubavithu  theerum sahala paapangallum theerum  ..

..96..கோ விருத்திக்கு நெருஞ்சியை புல் ஆக்கினவன் ஜஹத் ஹிதார்தமாக   .எனக்கே நல்ல அருள்கள் என்னும் படி சர்வ ஸொஹார்த பிரசாதத்தை ஒரு மடை செய்து இவரை தனனாக்க லோகமாக தம்மை போலாக்கும் படி ஆனார்..kadaasham azlithaparisu..எதிர் சூழல் புக்கு அனைத்தோர் பிறப்பும் எனக்கே அருள்கள் செய்ய..yentrum-நல்ல அருள்கள்  நமக்கே தந்து -yentrum-pesum padiyum-sukrutham  sarva  boothaanaam-yentru  anaithu  kirubaiyai evar oruvar edam  oru madai paduthi-என்னை தன் ஆக்கி -thanodu  otha-gjana/ sakthikall arulli ஊரும் நாடும் உலகும் தன்னை  போல –anaivaraiyum thammai  pola  bagavath  piravannaraahum  padi  panni  arullinaar..

..97..அதாவது மயர்வற மதி நலம் அருளுகை  –agjaanam  pokki bakthi rooba gjanam arullinaan ..

..98..இருள் துயக்கு மயக்கு மறப்பு என்கிற அநுதய சம்சய  விபர்யய  விசும்ருதிகள் அற்று  மலர் மிசை எழுகிற ஜானத்தை காதல் அன்பு வேட்கை அவா என்னும்  சங்க காம அனுராக சினேகா அவச்தா நாமங்கள் ஓடேபரம பக்தி தசை ஆக்குகை   –mayar vara mathi nalam arullukai  yennathu  yentru  virikiraar..  ..

..இருள் தரும் மா ஜாலம் -yentra paasurathil-erullum- துயக்கன் மயக்கன் -yentra  paasurathil  thuyakkum  maykkum..  மறப்பும் க்ஜானமும் மறப்பற என் உள்ளே மன்னினான்  –yentra paasurathil-marappum–aahiya evai naangum..erull-anuthaya-adiyoda gjaanam vunndaahaamai..thuyakku-samsaya- santheham..mayakku-vibaryaya- vibareetha gjaanam..marappu-vismarannam aahiya evai  kazinthu –அநுதய சம்சய  விபர்யய  விசும்ருதிகள் அற்று -mana  thoymaiyinaal..malarnthu ..kozlunthu vittu..மனனக மலமற   மலர் மிசை எழு தரும்  ..thaamaraiyaall  kellvan  oruvanaiyey  nokki –killaruhira gjaanathai..

..காதல் கடல் புரைய விளைவித்த -yentra  kaathalum..ஆரா  அன்பின் அடியேன் -yenbathil vulla anbum..வேவாஆரா வேட்கை  நோய்-yentra vedkkaiyum.. அதனில் பெரிய என் அவா –yenkira avaa vum..sangam/kaamam/anuraaham/sneham-சங்க காம அனுராக சினேகா ..அவச்தா நாமங்கள் –konndu  parama  bakthi  thasai aahum..பரம பக்தி தசை ஆக்குகை   ..

..99..ஜன்மாந்தர ஸஹஸ்ர நல் தவங்களாலே க்யாத குலங்களிலே  பிறந்து எழுதி வாசித்து தத்வக்ஜராய் குளித்து ஓதி உரு எண்ணும் அந்தி ஐ வேள்வி அரு தொழில்களால் மிக்கு ஊன் வாட பொருப்பிடை தாம் வருந்தி துன்ப வினைகளை விடுத்து விவேக சமாதிகள் வளர எட்டு நீக்கி எட்டும் இட்டு எட்டினாய பேத  பூவில்  சாந்தொடு தேவ காரியம் செய்து உள்ளம் தூயராய் வாரி புன்புல அகத்தினுள் இளைப்பினை  அடைவே விளக்கினை கண்டு யோக நீதி நண்ணி  அறம் திகழ் மறையோர்  மனம் தன்னுள் அமர்ந்து உறையும் அரும் பெரும் சுடரை கண்கள் சிவந்திற்படியே மன உள் கொண்டு நிரந்தரம் மறவாமை  தொடக்கறா ஸ்மிர்தியாய் கனவில் மிக்க தர்சன சமமாய் ஆகத்து புல்கும் அத்யர்த்த பிரியமாய் வைகும் சிறப்பு விட்டு குற்றேவல் என்னாத அநந்ய பிரயோஜனமாய்    வேதனோ உபாசாத சேவா த்யாதாதிகள் என்று சொல்லும் அது  சாத்ய சாதனா பக்தியாக சாஸ்த்ர சித்தம்           ..sadanaa  bakthiyin  svarooba  nirubannam..

..ஒன்றி நின்று நல் தவம் செய்து ஊழி ஊழி தோறெலாம்-Thiru mazlisai Piraan arulliya  padi…sad karuma payan aaha..nal kulangallil piranthu..தெரிந்து  எழுதி வாசித்தும் கேட்டும் –thathva  gjaanam  vudaiya varaay..குளித்து மூன்று அனலை ஓம்பும்-Thiru Maalai-padi-ஓதி உரு எண்ணும் அந்தியால் .-santhyaa vanthanam/gaayathri jabathaalum.. ஐ வேள்வி  வோடு ஆறு அங்கம் வல்லவர்–yentra padiyum-அரு தொழில் அந்தணர் -yentra padiyum..pancha mahaa yagjam/athyayanam pontrashad karnangall–nithya nymithya karma anush daanangallaal..      ஊன் வாட உண்ணாது உயிர் காவல் இட்டு  –yentrum-பொருப்பிடையே நின்றும் புனல் குளித்தும் ஐந்து நெருப்பிடையே நிற்கவும்   -yentrum..வீழ் கனியும் ஊழ்  இலையும் எண்ணும் இவையே நுகர்ந்து உடலம் தாம் வருந்தி -yentrum..thavathinaal  vudambai  vularthi..மேவு  துன்ப வினைகளை விடுத்து–thukka  hethuvaana  paapangallai  pokki..viveham -விவேக சமாதிகள் வளர- pontra aatma gunnangall  vallara..

..ஈனமாய  எட்டு நீக்கி-Thiru ChandaVirutham–avithyai  pontra ettaiyum neekki..இன மலர்  எட்டும் இட்டு–yentrum–கந்த மா  மலர்  எட்டும் இட்டு  -yentrum–ahimsai  pontra ettu  pushbangallai  samar pithu..எட்டினாய பேதமோடு இறைஞ்சி நின்று-yentru ashdaanga  pirannaa  mathai  panniyum..பூவில் புகையும் விளக்கும் சாந்தமும் நீரும் மலிந்து  -yentrum- சாந்தொடு விள்ளக்கம் தூபம் தாமரை மலர்கள் நல்ல ஆய்ந்து கொண்டு  -yentrum-தேவ காரியம்செய்து -yentrum-bagavath  aaraathanam  seythu..ஒன்றி நின்று நல் தவம்செய்து உள்ளி  உள்ளம் தூயராய-yenkirapadi parisutha manaskaraay ..

..வாரி சுருக்கி மத கள்ளிறு ஐந்தினையும் சேரி திரியாமல் செந் நிறீஇ -yentrum-  புன் புல வழி அடைத்து அரகிலச்சினை செய்து நன்புல வழி திறந்து ஜான நற் சுடர் கொளீயஇ -yentrum- ஐம் புலன்   அகத்தினுள் செறுத்து-yentrum- இளைப்பினை இயக்கம் நீக்கி  -yentrum-விளக்கினை விதியில் காண்பார்-yentrapadi- aatma svarobathai   saasthram sonna kattallaiyil  saashaath karithu..நன்று இருந்து  யோக நீதி நண்ணு வார்கள்   -yentrapadi yoham aahiya  vubaayathaal  kitti..

..மறம் திகழு மனம் ஒழித்து வஞ்ச மாற்றி வான் புலன்கள் அடக்கி இடர்பார துன்பம் துறந்து இரு முப்பொழுது ஏத்தி எல்லை இல்லா தொல் நெறி கண்    நிலை நின்ற தொண்டர் ஆன அறம் திகழும் மனத்தவர்  தம்கதியை -yentrum- மறையோர் மனம் தன் உள் விண் உளார் பெருமானை -yentrum- மா தவ மானவர் தங்கள் சிந்தை அமர்ந்து உறைகின்ற எந்தை-yentrum parama  yohikallin  hiruthayan gallil  ..ஆர மார்வன் அரங்கன் என்னும் அரும் சுடர் ஒன்றினை சேறு நெஞ்சினர்-yennum padi-  vurainthu  erukkum param sudarai  .. கண்கள் சிவந்து –yentra  paasurathil arulliya  padi avayava /aabaranna sobai kall  vudan  koodiya  divya  mangalla  vigraha thudan..கற்றவர் தம் தம்மன உட் கொண்டு ..dyaanam  panni..

..நிரந்தரம் நினைப்பதாக-yentrum-நின் மன்னு சேவடிக்கே  மறவாமை வைத்தாய் -yentrum-சோர்விலாத காதலால்   தொடக்கறா மனத்தராய்   -yentrum-edai  araatha  anu santharaay..  கனவில் மிகக் கண்டேன்-Boothath Aazlvaar -pirad yadsha  samaana  kaaramaay..நாள் தோரும் ஜானத்தால்  ஆகத்து அணைப்பார்க்கு-yentrum-  ஆகத்து அணைப்பார் அணைவரே -yentrum- எல்லையில் அந் நலம் புல்கு  -yentrum -ஆர்வம் புரிய பரிசினால் புல்கில்  -yentrum–maatharai  pulhuthal  pola   mihavum  piriyamaay  annaithum..

..நின் புகழில் வைகும் தம் சிந்தையிலும் மற்று இனிதோ நீ அவர்க்கு வைகுந்தம் என்று அருளும் வான்-yentrum- அமுத வெள்ளதானாம் சிறப்பு விட்டு ஒரு பொருட்கு அசைவோர் அசைக …..நல் வீடு பெறினும் கொள்வது எண்ணுமோ தெள்ளியோர்  குறிப்பே-yentrum – உனது பாலே போல் சீரில் பழுத்து ஒழிந்தேன் மேலால் பிறப்பின்மை பெற்று அடிக் கீழ் குற்றேவல்   அன்று மறப்பின்மை யான் வேண்டும் மாடு -yentrum  thiru naattu  anubavamum  abeshikkum padi   –parama  pirayo  janamaay  rasikkai  yaaley  –vethanam/vubaasanam/sevai/dyaanam –evattraal  varum bakthi –chedana  piradna  saadyamaayum.. bagavath  piraapthi saadanamana  bakthi  aaha solla paduhirathu..

..100..ச்வீக்ருத சித்த சாததர் இத்தை சாத்யமாக இரக்க பிராப்திக்கு முன்னே சித்திக்கும்      ..pira pannarkallin bakthi  svaroobam..bakthiyum  kainkaryam  polapalan  yentru yenni  -bagan bakthi mabi pirayacha mey-yentru  piraarthikka -sareera vyohamaana  pinbu  em perumaanai  adaivatharkku  munney  kai  koodum..

Azlahiya  Mannavaalla Perumaall Naayanaar Thiru Adikalley  Sarannam.

Aanndaal Aazlvaar, Emberumaanaar, Jeeyar  Thiru  Adikalley Sarannam.

ஆச்சார்ய ஹ்ருதயம்-Aachaarya Hruthayam-part 9..

January 20, 2009

..81..தேவத்மமும் நிந்தையானவனுக்கு ஒளி வரும் ஜநிகள் போல  ப்ரஹ்ம ஜன்மமும்  இழுக்கு  என்பார்க்கு பண்டை நாளில் பிறவி உண்ணாட்டு தேசிறே ..

..தேவத்மமும் நிந்தையானவனுக்கு–bavaan naarayanno devaan-yentrathum-aatmaanaam  manushya  mathyey-yentraan Raman..-devano  nee – yentrathum-aham vo baanthavo  jaatha-yentraan Kannan..

..பல பிறப்பாய்  ஒளி வரும்–yentrum –savu sreyaan  bavathi  jaayamaanaha-yentrum meenum/aamaiyum/yenamum/ maanidamu maay  pirakkum  piravikall  olli  pettru  villangu  maapola..

..maa sma boodabi mey janma chadurmuha aatmana-yenkira  padi  brahmaa vaaha  pirakkaiyum ahan gaarahethu  yenbathaal   aatmaa vukku  avathyam  yentru  eahazlum padi -adimai  suvadu  arintha varkallukku..

..பண்டை நாளாலே-yentra  pathihathil..நின் கோவில் சீய்த்து பல் படிகால் குடி குடி வழி வந்து ஆட செய்யும்தொண்டர்  -yentrum-நின் தீர்த்த அடிமை குற்றேவல் செய்து தொல்அடிமை வழி வரும் தொண்டர்  -yentrum-தொடர்ந்து குற்றேவல் செய்து தொல் அடிமை வழி வரும் தொண்டர் -yentrum palakaalum pesapatta  kainkarya thukku  anu rooba maana  kudi  pirappaanathu  -உண்ணாட்டு தேசிறே-thaazlntha  janmathil pirappathey svarooba rooba anurooba kainkaryathukku yosithamaahum-உண்ணாட்டு தேசன்றே மண் நாட்டிலராகி எவ் இழிவு இற்றான்    ஆகிலும் ஆழி அம் பேர் ஆயற்கு ஆளாம் பிறப்பு   -pola..

..82..ஜனக தசரத வசுதேவ குலங்களுக்கு மூத்த பெண்ணும் நடுவில் பிள்ளையும் கடை குட்டியும் போல இவரும் பிறந்து  புகழும் ஆக்கமும் ஆக்கி அம் சிறையும் அறுத்தார் ..Seethaa  piraatti -Janakaanaam  kuley keerthy maaharishyathy  mey suthaa  seethaa parthaara maasaathya-yentra  padi  kulathukku  keerthy  vunndaakki naar polavum..  Barathan-katham dasaradaaj jaatho bavath raajyaabahaaraha- yentru  solli moothaar  erukka ellaiyaar  mudi sooda  kadavathu  antru yentru -kula mariyaathai nadathina allaviley-allaamal-moothavar  pirivil sadai punainthu,maravari vuduthi, kanna neer peruhi..kulathukku  yettram serthaan-aakkam-sirappu ..aduthu KannaPiraan-மக்கள் அருவரை கல் இடை மோத இழஅந்தவன் தன் வயிற்றில் சிக்கென வந்து பிறந்து  நின்றாய்-yentru  piranthathum –  தந்தை காலில் விலங்கு அற வந்து தோன்றிய தோன்றல்    -piranthathumey  kaal vilangai aruthaan..

..Piraattiyo/baradano/kannano-yentru thontri ..ஏற்கும் பெரும் புகழ் வண்   குருகூர் சடகோபன் -yentrum-மலி புகழ் வண்   குருகூர் சடகோபன் -yentrum-than  pirantha  kudikku  puhazlai  vunndaakkinaar..melum-குடி கிடந்து ஆக்கம் செய்து-yentru arulliyathu  pola -seshadva  kula mariyaathai- thappaamal  nintra  allavey  allaamal pirintha varuthathin ganathaal-கங்குலும் பகலும் கண் துயில் அறியாது கண்ணா நீர் கைகளால் இறைத்து இட்ட கால் இட்ட கைகளாய் இருந்து   –kudikku aakkamum-munbu ellaa  yettramum thanthaar..melum-அமர் சுவை ஆயிரத்து அவற்றினுள் இவை பத்தும் வல்லார் அமரரோடு உயர்வில் சென்று அறுவர் தம்பிறவி அம் சிறையே -samsaara siraiyai  aruthum ponthaar..moovar seythathum parovubakaari evarey seythaar..

..83..ஆதித்ய ராம திவாகர அச்புத பாநுக்க ளுக்கு போகாத உள் இருள் நீங்கி சோஷியாத பிறவி கடல் வற்றி விகஸியாத போதில் கமலம் மலர்ந்தது வகுள பூஷண பாஸ்கர உதயத்திலே     ..

..yathko sahasra mahabanthi damaamsi pumsaam-yenkirapadi vilakshanna  sooryanaanaaazlvaarin avathaarathaal..

..கதிரவன் குண திசை சிகரம் வந்து அணைந்தான் காண இருள் அகன்றது ..aayinum vull erull pokka-damo baahyam vinasyethu  baavaha aathithya sanithau sa baahya abyan tharanjaiva vishnnu  bakthaarka sannidau-aazlvaaraal  tholainthathu..

..sarajaalaam  sumaan  soora  kabey  ramadivaakara  sathru shomayam thoyam vubasosham  nayishyathi.raadshasa  kadalai  vattra thontrinaan rama divaakaran.. avanukku  vattraatha sam saarakadal-பறவை ஏறு பரம் புருடா பிறவி என்னும் கடலும் வற்றி பெரும் பதம் ஆகின்றதால்  -yenkira padi aazlvaaral vattrittru..

..thatho hilajagad padma bothaaya achyuda paathukaa  devaki  poorva  santhyaayaam  aavir boodam mahaatmanaa-yentra padi  ..sam saarikal  hiruthayapundareeham Aazlvaaraal  vihasithithu–போதில் கமலவன் நெஞ்சம் புகுந்தும் என் சென்னி திடரில் பாத இலச்சினை  வைத்தான் -pola..

..aaha -agjaanampokki/samsaara saaharam soshippithu/hiruthaya  panndareeham  vihasikka seythaar..

..84..வம்ச  பூமிகள்ளை உத்தரிக்க கீழ்க்குலம் புக்க  வராக கோபாலரை போல  இவரும் நிமக்தரை உயர்த்த தாழ இழிந்தார் ..varaaha roobi-பார் என்னும்மடந்தையை கேழலாய் கீழ் புக்கு இடங்திடும் -polavum.. yathu  vamsam  vuyartha -gobaalo yaathavam  vamsam maknam athyuth tharish yathi-yentrum -வேண்டி தேவர் இரக்க வந்து ….அங்கு ஓர் ஆய் குலம் புக்கதும் – polavum.–chathurtha varnnathil thaazla erangi அபிமான துங்கன் -yennum vuyarthy vudaiyavaraakka vanthu thontrinaar..

..85-1..மிலேச்சனும் பக்தன் ஆனால் சதுர் வேதிகள் அநுவர்திக்க அறிவு கொடுத்து குல தெய்வதொடே ஒக்க பூஜை கொண்டு பாவந தீர்த்த   பிரஸாதநாம் என்கிற திரு முக படியும் ..neesa jaathi yanum bakthan aanaal-anu varthikka pada veynndi yavan..பழுதிலா ஒழுகலாற்று பல சது பேதிமார்கள் இழி குலத்து அவர்களேலும் எம் அடியார்களாகில் தொழுமின்–avan gjaana  vubadeskalaam-கொடுமின் கொள்மின்-avanai deiva sama maaha  poojikka thahun thavan..கடல்மலை தலை சயனம் ஆர் எண்ணும் நெஞ்சுடையார் அவர் எங்கள் குல தெய்வமே -avanin sri  paatha theerthamum  thallihai pirasathamum punitham aakkum -போனகம் செய்த சேடம் தருவரேல் புநித மன்றே    –

..85-2..விச்வாமித்ர விஷ்ணு சித்த துளசீ பிரித்யரோடே உள் கலந்து தாழு குலமானவன் நிலையார் பாடலாலே ப்ராஹ்மண வேள்வி குறை முடிதமையும்  ..Nam paaduvaan  abara raathiriyil Thiru kUrum kudi Nambiyai -thiru palli ezuppi-vis vaamithramuni yudanum/அரவணையாய் ஆயர் ஏறே அம்மமுன்ன துயில் எழயே  -yentra Periaazlvaar polavum /அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே-துளப தொண்டாய தொல் சீர் -Thonndaradi podi Aazlvaar vudansamyam pettru.. எம் தொழும் குலம் தாங்களே-yentra naichiyam vudaiya avanum-குரும்குடி மேல்  நிலையார் பாடல் பாட–pola nilai nintra kaisiha pannaaley–soma sarma  aahira  brahmannanukku   yaakavai  kalba thoshathaal  vantha brahmaraashas vathai  pokkina  padiyum..

..85-3..கீழ் மகன் தலை மகனுக்கு சமசகாவாய் தம்பிக்கு முன்பிறந்து  வேலும் வில்லும் கொண்டு பின் பிறந்தாரை சோதித்து தமை யனுக்கு இளையோன் சத் பாவம்  சொல்லும்படி   ஏக குலம் ஆனமையும்….guha  perumaallin  perumai  solhirathu..ஏழை யேதலன்  கீழ் மகன் -janma/virutha/gjanangalaal –வானோர் தலை மகன் என்னப்பட்ட-Sri Raama nukku -aatma sama sahaa-மாழை மான் மட நோக்கி உம்பி எம்பி என்று – Ellaiya Perumaall ukku  thamaiyan yentru  rama vasanathaal pettru  ..pinbu kaiyil villum velum konndu avanaiyey  sangithu ..pinbu  baradaaz vaanukkumsath baavam solum padi  -ஏக குலம் ஆனமையும்-eshvaahu  kulathodu   oru  kulamaaha  pettra padiyum..

..85-4..தூது மொழிந்து நடந்து வந்தவர்கள் உடைய ஸம்யக் ஸகுண ஸகபோஜனமும்..sabari/vithurar/hanumaan  perumai  solluhirathu..raman-sabari samyak bojanamum..vithura-kannan-sagunna bojanamum-baava nathva/ bogyathvangall koodiyathu..வாத மா மகன் மற் கடம் விலங்கு கோதில் வாய்மையினாயோடும் உடனே உண்பன் நான் என்ற ஒண் பொருள்  -raman-hanumaan saha bojanam..

..85-5..ஒரு பிறவியிலே இரு பிறவி ஆனார் இருவருக்கு தர்ம ஸுநோ ஸ்வாமிகள் அக்ர பூஜை கொடுத்தமையும்     ..Kannan/Thiru mazlisai Piraan  yettram sollu hirathu..Kannan-yethu kulam-edai kulam..Thiru mazlisai-rishi puthrar-pira mban kudi..darma puthrar /perum puliyoor adikall akra poojai   koduthathum..

..85-6..ஐவரில்  நால்வரில் மூவரில்  முற் பட்டவர்கள் சந்தேகியாமல் சகஜரோடே புரோடசமாக செய்த புத்திர க்ருத்யமும்  ..vithurar/jadaayu/maraneri nambi-sarama samskarangal solla padu hintrana..pancha paadavar-eivar-murpatta darmar-vithurarkkum.. naalvarilmurpatta Raman-jadayukkum..Periya Nambi/Thiru Koshtiyoor Nambi/PeriyaThiru malai Nambi-moovarilum thalaivar PeriyaNambi -புரோடாசத்தை நாய்க்கு இடாதே கொள்ளும்   -yentra padi -Maraner  Nambikku purodasamaha  ninaithu  seythaputhra kruthyam..

..85-7..புஷ்ப தியாக போக மண்டபங்களில் பணி பூவும் ஆல வட்டமும் வீணையும் கையுமான அந்தரங்கரை முடி மன்னவனும் வைதிகோதமரும் மகா முனியும் அனுவர்தித்த க்ரமும்   ..ethil -kurumbarutha nambi/thiru kachinambi/thiru paann  aazlvaar-perumai  solhirathu..சிந்து பூ மகிழும் திருவேம்கடம் -pushba manndaba aanaThiru malaiyil-mannai poovaaha  thiruthi  allitha-துளங்கு நீண்முடி அரசர் தம் குரிசில் தொண்டை மன்னவன்  -thondai manavan anu varthithau..thyaaha  manndabam-kachiyil-Thiru kachi nambiyai- Vudaiyavar anu varthithathu..Bohamandabathil-Thiru arangathil- Thiru Paann Aazlvaarai lohasaaranga munivar anuvarthithu..

..85-8..யாக அனுயாக உத்தர வீதிகளில் காய அன்ன ஸ்தல சுத்தி பண்ணின விருத்தா சாரமும்  அறிவார்கிறே ஜன்மோத் கர்ஷ அபகர்ஷங்கள் தெரிவது   ..vudaiyavar tham thiru aarathanathil-yaja devapoojaayaam-yaahathil-pillai urangaa valli daasar spaesathaal  suthy yentru abimaanithu  anushdithathu..anuyaaham yenkira pirasaatha svee kaarathil -Nam Pillai -Pillai yeru Thiru vudaiyaar  daasar vudaiya kara sparsathaal -anna suthy -seythu konndathu..Vuthara veethil -naduvil thiru veethy  pillai battar- tham -gruha piravesathil-Pillai Vaana maamalai Daasar vudaiya -Sri paatha sanchaarathaal-sthala suthy- yenkira anushdaanam..

..aaha entha ettaal-ennajanmam siranthathu/ennajanmam thaazlnthathu  yentrayettrathaazlvukall theriya koodum..

..86..அக்ஜர் பிரமிக்கிற  வர்ண ஆஸ்ரம  வித்யா விருத்தங்களை கர்த்தப ஜன்மம் ச்வபசாதமம் சில்ப நைபுணம் பஸ்மாஹோதி சவவித  வாலன்காரம் என்று கழிப்பர்கள்…bagavath  vishaya  thiodarbu ellaatha varnna  aasramangallum gjaana  anush  daanan kallum  heyam..emperumaanai  ariyaathavan -kumkumam sumantha kazluthai pola..bakthy  ellaathavan sandaallanilum  keezl pattavan..saambalil etta aahuthy pola veenn..bakthy  ellaathavan  arivum  nadathaiyum pinna kolam seyvathu  pola..

Mudal Pirakarannam muttru  pettrathu.

AazlahiyaMannavaalla Perumaall Naayanaar Thiru Adikalley Sarannam.

Aanndaal Aazlvaar, Emberumaanaar, Jeeyar Thiru Adikaley Sarannam.

ஆச்சார்ய ஹ்ருதயம்-Aachaarya Hruthayam-part 8..

January 19, 2009

..71..மண்ணாடின  ஸஹ்ய ஜலம் தோதாவத்தி சங்கணி துறையிலே துகில்    வண்ணத்     தெண்நீறாய் அந்தஸ் சதத்தை காட்டுமா போல அல்பசுதர் கலக்கின சுருதி தண் கஜான துறை சேர்ந்து ஆழ பொருளை அறிவித்தது    ..kalakkam  entri  aazl porullai b arivitha piramaannam divya pira panthamey..

.. vehathudan  vantha sahya  parvatha  theertham mannil kalanthu  kalangi pinbu ..தோதாவத்தி  தூய மறையோர் துறை-yentru  Periaazlvaar  paadinaThiru Arangathil  vulla thotha vathy thuraiyilum..பொரு நல்  சங்கண்ணி துறைவன்-yentru Nam Aazlvaar paadina Thiru kuruhooril villa  Thiru Sannganni thuraiyilum –thurai  vaasiyaal  thellinthu  -துகில்   வண்ணத்  தூ நீர்    -yentrum -திரு அரங்க பெரு நகருள் தெண்ணீர் பொன்னி  -yentrum-vulley  kidakkum  porullai  thellivaaha  kaattumaa  pola..

..pipethy albasruthaath  vetho maa mayam piratharishyathi.-yenkira padi lalangiya vetham -காலை நல்   ஜான-gjaana- துறை படிந்து ஆடி  -yathartha gjana thurai yaana aazlvaar pakkal  sernthu  -தென்  குருகூர் சடகோபன் சொல் தெளிஉற்ற ஆயிரம் -yentru kalakkamtheernthu -யான் முகமாய் அந்தாதி மேல் இட்டு அறிவித்தேன்  ஆழ் பொருளை -parama  rahasya maana artha viseshangallai   arivithathu..

..72..மேகம் பருகின ஸமுத்ராம்பு போல நூற்  கடல் சொல் இவர் வயனவாய் திருந்தினவாறே ஸர்வதா சர்வோப ஜீவ்யமாமே    ..mehasambanthaal -kadal neer -bogyam  aavathu  pola-நூற்  கடலும்-yentru Pey Aazlvaararulli  seytha  vetha vithyaa samuthra vasanam-adyayana  kaala niyamathaiyum..athikaari  nyamathaiyum   vudaiya vetham-evar vaayil pattathum-அவன் சின்னமும் திரு நாமமும் இவள் வாயனகள் திருந்தவே  -kaala/athikaari nyamanangall  attru  thirunthina..

..73..மிருத் கடம் போல் அன்றே பொற் குடம்..nyathaathikaarikalley  thoda koodiya mann  kudathai  vida  anaivaraalumthottu kollum padiyaanasvarnna kudampola ethu..sarva athikaaram siranthathu  yentru  kaattu kirathu ethaal..

..74..   பெரும் புற கடலும் ஸ்ருதி சாகரமும் அலை தாழ்ந்தோடும் இடங்களில் அயோக்யர்க்கு சமைத்த மதுவும் சாய்கரமும் மாநமேயசரமம்   ..பெரும் புற கடலை -yentru Thirumangai Aazlvaar arulliya -aprameyasamuthram aana-parama purushan.–kadal kazlikallaay  odumedam eruppathu  pola- vyooohamaay  nirkkum edam yenna.. antharyaamiyaay  nirkkumedam  yenna..kann  kaanna  vanthu  thontriya vibavaavathaaram  yenna..aahiya  evattril..அயோக்யர்க்கு-desa/endraiya/kaala vib karshathaal  kitti  anubavikka  yogyathai  attravar kallukku  –அதுலே தேங்கின மடுக்கள் போல அர்ச்சாவதாரம் -Sri Vasana Booshannam–sulaba maana  thadaaham  pola..

.. vetham aanakadal alai serintha edam pola-vyooohathil  nokku -paancha raathram..aazlntha edam-andar  yaami -manu  smirthy..kazlikallaay odumedam-vibavam-ethi haasathin nokku.. evattrai avahahikka  yogyathai  ellaatha varkallukku  vaaykku  neraaha  koonndu  vanthu saaykka padum -சாய்கரகம் -pola-ellithaanasasthram Divya Pirabantham..

.. enthasoornnaiyil  moonntru vitha kadal..anai varum kaannum vuppu kadal..perumpura  kadal-em perumaan.. sruthy  saaharam-saasthram aahiya kadal..uppu  kadalil-alainthu/aazlnthu/vodum edangall yogyathai attrathu..kadal neerai meham paruhi-thadaahamaha thengiya neerey -yogyam..athu pola emperumaan  aahiyakadal alaitha edam-vyooham/aazlntha edam-antharyaami/vodum  edam -vibavam  nam polvaarukku yogyathai ellai..archaiyey  avhaahikka yogyam.. saasthrakadal-alaitha edam-paancharaathram/aazlntha  edam -manu  aathi  smirthy/viodum edam-ethi haasangal..DivyaPirapanthamey  avahaakika yogyamaana  nilai..thadaaham-archai-Divya Pirapantham  sarama  dasai..mmana meya sarama–piramaanna   pirameya  varisaikallil  sarama  dasai..

..75..வீட்டின்ப வின்ப பாக்களில் த்ரவ்ய பாஷா நிருபண ஸமம் இன்ப மாரியில் ஆராய்ச்சி    ..aazlvaar edam  jaathi  nirubannam  panna laahaathu  yenkirathu..வண் தமிழ் நூற்க நோற்றேன் அடியார்க்கு இன்ப மாரியே –enba  maariyaaha  thammai  solli  konndaar..கனிவார்வீட்டின்ப-yentru kanintha nenju vudaiyavar grahathil த்ரவ்ய polavum-அம் தமிழ் இன்பபா  -Kule sekara Aazlvaar.. ethu asamskrutha  paashai  antro -yenbathu  paapam..mahaa yellaam divyam-enba -mayam–kurai kooruthal  thunba mey  aahum..

..76..பேச்சு பார்க்கில் கள்ள பொய் நூல்களும் க்ராஹ்யந்கள்..பிறவி பார்க்கில் அஞ்சாமோத்தும் அரு மூன்றும் கழிப்பானாம்   ..

..paashai mattum paarthaal-பேச்சு பார்க்கில்-வெள்ளியார் பிண்டியார் போதியார் என்று இவர் ஓதுகின்ற  கள்ள நூல்–yentrum-பொய் நூலை மெய்  நூல் என்றும் ஓதி மாண்டு –kraahyangall avaiyum..jaathi ontraiyum paarthaal-பிறவி பார்க்கில் -valaichiyin mahan-vyaasar-arulliya-அஞ்சாமோத்தும்-baaratha  panchamo vetha-yenkira mahaa  baarathamum..கற்றினம் மேய்க்கலும் மேய்க்க பெற்றான் காடு வாழ் சாதியும் ஆஹா பெற்றான்..yentru  neesa  jaathiyaaha  sonna Krishnan arulliya Geetho vubanishathum-அரு மூன்றும்-shadka drayam-dyaajyam  yentru  solla venum..

..77..கிருஷ்ண த்வைபாயான உத்பதிகள் போல் அன்று கிருஷ்ண த்ருஷ்ண தத்வ ஜன்மம்     ..rishim sushaamahey krushnna thrushnna thathva   mivo thitham-Battar-நெடும் காலமும் கண்ணன் நீண் மலர் பாதம் பரவி பெற்ற-Thiru virutham padi..bagavath  vishaya aasaiyey  evaraaha  vadivu  yeduthathu..evar pirappu  krishnar polavum/krishnna dvai baayanar aana  vyaasar  pola antru..

..78..பெற்றும் பேர் இழந்தும் கன்னிகை ஆனவளும் எல்லாம் பெற்றாளாயும் தத்து கொண்டாள் என்பர் நின்றார் என்னும் அவளும் நெடும் காலமும் நங்கைமீர் என்னும் அவளுக்கு நேர் அன்றே  ..evarin  thaayarin  yettram  solhirathu..

..திருவின் வடிவொக்கும் தேவகி பெற்ற உருவு கரிய ஒளி மணி வண்ணன்  -yenkira padi  kannanai  pillaiyaahapettru  erunthum  திருவிலேன் ஒன்றும் பெற்றிலேன்-yentra  padi  peru  ezlantha thaaha  kathari  azluthaall..dveebey badarikaamisrey paatharaayana masyutham ,paraasaraath sathyavathi puthramlebey paranthabam- yentra  padi  vyaasarai  pillai yaaha pettrum-puna kanyaa bavishyathi-madsya kanthaiyum..எல்லாம் தெய்வநங்கை யசோதை  பெற்றாளே  -polaavan baalaseshdi thangall  anubavikka  pettraalum..தத்து கொண்டாள் கொலோ தானே பெற்றாள் கொலோ-yentrum-இம் மாயம் வல்ல பிள்ளை நம்பீ! உன்னை என்மகனே என்பர் நின்றார்-yentrum-aaha  evarkall moovarai  vida -நெடும் காலமும் கண்ணன் நீண் மலர் பாதம் பரவி பெற்ற-yentrum-நங்கைமீர் நீரும் ஓர் பெண் பெற்று நல்கினீர் எங்கனே சொல்லுகேன் யான் பெற்ற ஏழையை   -yentrumperumai  solli  konndaall..kothai  ontrum solla  mudiyaatha peru  evarin thiru  thaayaarukku..

..79..மீந நவநீதங்கள் கந்திக்கும் இடமும் வெறி கொள் துழாய் கமழும் இடமும் தன்னில் ஒக்குமா ?..meen veri naaruhira vyaasar  pirappidamum..venney  mudai naaruhira  kannan  pirappi damum..வெறி கொள் துழாய் மலர் நாறும் வினை உடை ஆட்டியேன் பெற்ற-yentrum – அன்றி மற்று ஓர் உபாயம் என் இவள் அம் தண்துழாய் கமழ்தல்   -bagavath  sambantham  sollum thiru thuzlaay kamazlum edam evar pirapidam..evai  paras param yeedaahaathu..

..80..ஆற்றில் துறையில் ஊரில் உள்ள வைஷம்யம் வாசமகோசரம்..vyaasar-pirapidam-aaru-asishda  parigram  vudaiya -gangai.. thuraiyo-voda thurai..vuooro-valai cheri..kannan-kamsanin  maallihai  pin pohum damo  mayamaana yamunai.. thurai-kaalliya visha thooshithamaana  thurai.. vuorro=arivu ontrum ellaa  edai seri..Aazlvaarukku -aaru-பவள நன் படர்கீச் சங்கு உறை பொருநல் ..vilaksanna  pathaarthangall   janmaboomi yaana thaamara paranni..thuraiyo-poru nal sanganni  thurai..பொருநல்  சங்கணி துறை..vuooro-நல்லார் நவில் குருகூர்  ..

Azlahiya  Mannavaalla Perumaal Naayanaar  Thiru Adikalley Sarannam.

Anndaal,Azvaar,Emberumaanaar, Jeeyar,Thiru Adikalley Sarannam.

ஆச்சார்ய ஹ்ருதயம்-Aachaarya Hruthayam-part 7..

January 19, 2009

..61..அழுநீர் துளும்ப    கடலும் மலையும் விசும்பும் துழாய் திருமால் என்று எங்கே காண்கேன் என்னும் இவர் அலமாப்பு அவர்களுக்கு புத்திர வ்யோகத்திலே  ..

..சேயரி கண்  அழுநீர் துளும்ப அலமருகின்றன-Thiru virutham-2 ..pirintha  varuthathinaal kannum kanneerumaay..கடலும் மலையும் விசும்பும் துழாய் எம் போல் சுடர் கொள் இரா பகல் துன்ஜாயால் தண் வாடாய்  -yentru  vaasi ara yengum avanai theydi..சிந்தை கலங்கி  திருமால் என்று  அழைப்பன்-yentru  nenju kalangi  thiru maal yentru  kooppidivathum..எங்கே காண்கேன் ஈன் துழாய் அம்மான் தன்னை யான் -yentru katharvaar..avarkallo  bagavath  virahathaal  antri  puthra virahathaal ..

..62.. பல சாதன தேவதாந்தரங்களில் இவர்கள் நினைவு பேச்சிலே தோன்றும்  .. bagavath piraapthyey  vubeyam yentrum ..karma/gjana/bakthi  vubaayam yentrum.. thevathaantharangallai  anuvarthikalaam yentrum maha rishikallkoora..evaro..bagavath kainkaryamey  vubeyam  yentrum..pira pathiyey  vubaayam  yentrum ..மறந்தும் புறம் தொழல் ஆகாது -yenbar..

..63..ராமாயணம் நாராயண கதை என்று தொடங்கி கங்கா காங்கேய சம்பவாத்யசத் கீர்த்தனம் பண்ணின எச்சில் வாய் சுத்தி பண்ணாமல் திருமால் அவன் கவி என்றே வாயோலை படியே  மாற்றங்கள் ஆய்ந்து கொண்டு உரியசொல் வாய்த்த இது வேதாதிகளிலே பௌருஷ மாநவ கீதா வைஷ்ணவங்கள் போல அருளி செயலில் சாரம்   ..

..Vaalmihi ramakathai solvathaha  aarambithu-gangai vurpathy/subramanyar vurpathy/pushbaha vimana varnnanai ..pontra vambu kathaikallai  virivaha pesiyum.. Vyaasar -naarayanna kathaam  emaam-yentru aarambithu..beeshmar pontra palar vurpathy/baaratha  yutha  pira kaarangall ..asuthamaay pona vaayai –asath keerthanaa gaanthara pari varthana paamsulaam, vaasam sowri kathaa laaba  gangayaiva punee mahey-yentru  suthy panni  konndathu  pola..

..evaro-திருமால் அவன் கவி யாது கற்றேன் -yentru Thiru viruthathil  piradigjai panni athan padi -மாற்றங்கள் ஆய்ந்து கொண்டு மதுசூதபிரான் அடி மேல் குருகூர் சடகோபன் சொன்ன   -yentrum-உரியசொலால் இசை மாலைகள் ஏத்தி உள்ள பெற்றேற்கு   -yentrum-வாய்த்த ஆயிரம்-yentrum-oru  sollumkalasaa  padi  sorkallai  aaynthy  aaynthu  yeduthu  arulluhiraar..vetheyshoo baurusham suktham –darma  saasthrshu  maanavam..baarathey  bagavath  geethaa..puraanneshu sa vaishnnavam-yentra  padi  vethangalil-purusha suktham polavum..darma   saasthrathil- manu smirthy  polavum..mahaa  baarathathil-geethai  polavum..puraannan gallil -sri  vishnu  puraannam  polavumDivya pira bantha  saara maaha  sirapu  pettrathu..

..64..குறு சிஷ்ய கிரந்த விரோதங்களை பரமதாதிகளாலே பரிஹரியாமல் செம் சொல் செம் தமிழ் இன் கவி பரவி அழைக்குமஎன்று அந்யோந்யம் கொண்டாடி பேசிற்றே பேசும் ஏக கண்டரில்  என்னில் மிகு என்னும் இவர் உரை கொள்ளின் மொழி கொண்டு சாஸ்த்ரங்கள் நிர்ணயிக்க வேண்டும் ஆகையாலே வலம் கொண்ட இதுக்கு சேராதவை மனு விபரிதங்கள் போல ..Aazlvaarin  sri  sukthy yodu  ennangaatha  yentha  saasthramum konndaada kadavaathu..

..vyaasar-jaimini virotham pola antri -செம் சொல் கவிகாள்-yentrum- செம் தமிழ்பாடுவார்  தாம் வணங்கும் தேவர் -yentrum-இன் கவி பாடும் பரம கவிகள் -yentrum -பதியே பரவி தொழும் தொண்டர் தமக்கு கதியே-yentrum – ஆடி பாடி அரங்காவோ என்று அழைக்கும் தொண்டர்   -yentrum -oruvarukku  oruvar slaahithu  konndu..பேசிற்றே பேசல் அல்லால் -Thiru maalai-pola parasparam thazluvi pesum yeha kanndarkall..என்னில்  மிகு புகழார் யாவரே-yentru Periya Thiruanthaathi-thaamey  arulli  kollum padi உரை கொள்ளின் மொழி யாழை-athi vilakshanna  divya sri skuthyaal-நலம் கொள் சீர் நன் குருகூர் சடகோபன் சொல் வலம் கொண்ட ஆயிரம்  -vulla padi  pirathy paathikkum saamarthyam.. manu  artha  vibareethaa thu yaa smirthis  sar na sasyathey..pola aahum..

..65..பாஷ்ய காரர் இது கொண்டு சூத்திர வாக்யங்களை ஒருங்க விடுவர் ..arulli seyal konndu  saasthra arthangall  nirnnayathithaar  Sri BaashyaKaarar.

..66..அதுக்கு மூலம் -விதயச்ச-என்கிற பரமாச்சார்ய வசனம்  ..Aalla vanthaar  thanathu Sthothra Rathnathil -vithyas sa vaithihaas  dvadeeya gambeera mana anusaarinna-saasthrangall  yellaam  aazlvaar  polvaarin vun adiyaarkallin-gambeeramaana  ninaivin  pin selvana..

..67..ஆப்திக்கு இவர் சுருதி மார்கண்டேயன் பார்த்தன் என்கிற இவை வியாச மநு ப்ரஹ்ம வாதிகளை வேதம்சொல்லுமா போல    ..thaam  arulli  seytha artham yathaartham  yentru kaattu vatharkku-உளன் சுடர் மிகு சுருதி உள் -yentru vethathaiyum-மார்கண்டேயனும் கரியே  -yentru Maarkanndenaiyum-பார்த்தன் தெளிந்து ஒழிந்த பைம் துழாயான் பெருமை-yentru Arjuna naiyum Saadchikalaay  arullu hiraar.

…vetham -sa hovasa vyaasa  paarasarya-yentru Vyaasa maha rishiyaiyum..yathva kincha  manu ravathath  thath peshasham-yentru Manu maha rishiyaiyum.. brahma vaathi no vathanthy-yentru  pal kaalum othi brahma vaathikallai  saachi yaaha sonnathu  pola..

..68..பாரத கீதைகளின் வேத உபநிஷத்த்வம்போல இதுவும் வ்யாக்யை  ஆனாலும் வேத ரகஸ்யம் ஆம்    –vethaan adyaa bayaa maasa mahaa baarada panchamaan-yentrum-bagavath  geethaa su vuba nishad su-polavum-baarathathin vethathvam polavum.. geethaiyin  vuba nishadvam  polavum–ethuvum-vuba brahmannam aanaalum-saanthoha  samam-aanalum-vetha rahasyam aahum

..69..உதாத்தாதி  பத க்ரம ஜடா வாக்ய  பஞ்சாதி பாத விருத்த பிரசந்ந காண்டாஷ்ட காத்யாயாம்ச பர்வாத்ய அலங்காரங்கள் போல எழுத்து அசை சீர் பந்தம் அடி  தொடை   நிரை நிரை ஓசை  தளை   இனம் யாப்பு பா துறை பண் இசை தாளம் பத்து நூறு ஆயிரம் முதலான செய் கோலம் இதுக்கு உண்டு   ..

..vuthaatha /anuthaatha/svaritha/pirasayangal yenkira svara viseshangallum

..krama/jadaa panchaathikallum/..pirasannaashdahangallum..athyaayam/amsam/parvam/skantham ..

patha/vaakya/paatha/virutha/kaannda/adyaayangall…alangaarangall

..kuttru  ezluthu  mudalaana 13 ezluthum/ner asai-nirai asai/aasriya vuri seer  pontra 30 seerum..kural adi pontra 5 adiyum/monai pontra 43 thodaiyum/ner nirai/nirai nirai pontravaiyum..seppal osai pontraosaiyum..ner ontru aasriya thallai pontra 7 thallaiyum..thaaz esai thurai virutham pontra paakkal enam moonntrum..pirapantha roobathvamaahiya yaappum..vennpaa  pontra paakkallum..muthirntha  kurinchi  muthalaana  pannum  nishaatham  pontra  esaikall ezlum..kaja karnnaathi  thaallamum..pathu  yenkira avanthara pari chethamum..nooru  yenkira pirathaana pari chethamum..aayiram  yenkira mahaa pari chedamum-sahala alangarangallum-செய்ய கோலத்து ஆயிரம் சீர் தொடை பாடல்-

..70..அதவா வேத வேத்ய ந்யாததாலே பரதவ பரமுது வேதம் வ்யூக வ்யாப்தி அவதரணங்களில் ஓதின நீதி கேட்ட மநு    படு கதை கள்ளாய் ஆக மூர்த்யில் பண்ணிய தமிழான வாறே வேதத்தை திராவிடமாக  செய்தார்  என்னும்   ..

.. vetha  pirapadyan avathari tthathum vetha mum raamayana maha  avathari thathu pola..puraathana vathathil-parathva nokku..உணர்ந்தாய் மறை நான்கும் ஓதினாய் நீதி  -neethiyaay sollapatta paancha raathra maayum..கேட்டமனுவும் -manu smirthy  aahavum..பாட்டும் உரையும்  படு கதையும்-ethihaasangal  aahavum -aavir pavithu  erunthathu..pinbu ezlantha varkalum anu bavikka archai மேல் ஆக  மூர்த்தி ஆய வண்ணம் என் கொல் ஆதி தேவனே -archai perumai pesa –பண்ணிய தமிழ்மாலை..vethamey  aavirpithathu..

..parathavam-vetham..vyooham-paancharaathram..antharyaami-manu aathi smirthykall..vibavam-ethihaasa/puraannangall..archai-divya pirabantham..aahamoorthy- yaaha moorthy -yaja deva poojaayaam-yajikka thakka- archikka thakkamoorthy -eppadi  aaha venum yentru sankal pithu  konnda moorthy..vethathai  thamizl seythaar yennum.

Azlahiya  Mannavaalla Perumall Naayanaar  Thiru  Adikalley Sarannam.

Aanndaal, Aazlvaar, Emberumaanaar, Jeeyar Thiru Adikalley Sarannam.

ஆச்சார்ய ஹ்ருதயம்-Aachaarya Hruthayam-part 6..

January 19, 2009

..51..ருக்கு சாமத்தாலே ஸரஸமாய்  ச்தோபத்தாலே பரம்புமா போல சொல்லார் தொடையல் இசை கூட்ட அமர் சுவை ஆயிரம் ஆயிற்று  ..saama  sangramana rukku-thanakku  vivarannumaay/rasamaay gaana  rooba  saamathaaley –haavu/haavu/haavu–vis kruthu maa pola..சொல்லார் தொடையல் இன் நூறும் -yenna  patta  thiru  virutham–இசை கூட்டி வண் சடகோபன் சொல்-yenkirapadi esaiyil koottina vaarey -saama  vetha  sthaa neeyamaay -அமர் சுவை ஆயிரம் ஆயிற்று–paranthathu..

..52..சந்தோகன் என்று சாமான்யம் ஆகாமல் முதலிலே பிரித்து யாழ் பயில் கான ஸ்வரூபியை பாலை  ஆகி என்று விசேஷிக்கை ஆலே  வேத கீத சாமி நான் என்ற சாமம் தோன்ற உத்கீத பிரணவத்தை  பிரதமத்திலே  மாறாடி  சரம கதி முடிவாக தொண்டர்க்கு அமுது உண்ண தேவ அன்னமாக்கி மகா கோஷ நாள் வேத ஒலி போல மகா அத்யயனமஎன்ன பாடுகையாலே இத்தை சாந்தோக்ய சமம் என்பார்கள்    ..Thiru vaay mozli- Saanthokya samam yentru niru bikirathu..vethaanaam saama  vethosmi-சாம வேத கீதானாய சகரபாணி அல்லையே -ThiruMazlisai..திசை முகனார் தங்கள் அப்பன் சாமி அப்பன்  -yentru Thirumangai Aazlvaar..saami-saama vetha vethyan..athil santhoha saamam-siranthathu-சந்தோகா பௌழியா தைத்ரியா சாம வேதியனே நெடு மாலே   -viseshaithu  mudalil  arulliyathaal  siranthathu  yentru  aahirathu..santhohathukku  antharangamana -vuth geetha pirannavathin  asharangall – thiru vaay mozli -mudal paasurathil -archiraathi gathi athilum ethilum koora patta thaalum..viseshithu  nokku etharkku  saanthojkyasaamyam..

..முன்னல் யாழ் பயில் நூல்  நரம்பின் முது சுவையே -yentra  paasura padi gaana svaroobi yaaha  solla pattu-gaana svarooba saama vetha svaroobi-em berumaanai..பண்ணின் இன் மொழி யாழ் நரம்பில் பெற்ற  பாலை  ஆகி -Thiru Mangai arulliya padi -santhoha  saamathai -paalai yaaz yenkira pannai  ettu  viseshikkai  aakai yaalum..

..vetha  geetha  saami  naan  yentra saamam thontra-saama vetha geetham-yentrum-saami appan-yentrum-saama vethosmi- yentrumsaama-sabdamum- geetha- sabdamum–ohm-ethyetha thasharam muth geethamvubaasithey-pola mudal paasurathil -antha asharangallai  pirithum maaradiyum  yeduthu  paadukai  yaalum..santhogya  vuba nishasthil naduvil  sonna -archiraathi- maargathai-சூழ்விசும்பு அணி  முகிலில் -eruthiyil-paadukai yaalum..yethath  saama  gaayaan naasthey-yenkira padi- haavu haavu-yentru  paada pattu-aham annaatho aham annaatho  aham annaatha-yentrapadikallikkum nithya mukthar aana devarkallukku  bogyam  aahum  polathiru vaay mozliyum -தொண்டர்க்கு அமுது உண்ண சொல் மாலைகள்-nikla devarkallukku  bogyam aaha arulli  seyya pattathu..sarvepyobi  hi vethabyas saama koshaa  mahaana booth-pola ..பாடு நல் வேத ஒலி பரவ திரை போல் முழ்ங்க  -periya adyayana vuthsavam  yennum padi mahaa kosham aaha  muzlanga padum..aathalaal  saanthokya  vuba nishathukku sdamam..

..53..புரவி ஏழ் ஒரு கால் உடைய தேரிலே திரு சக்கரம் ஒத்து  செம் கோல் நடாவி ஜ்யோதி சக்கர ஒளி சுருக்கி அக்நி ஷோமீயதேஜாம்  அமிர்தத்துக்கு ஊறறும் மன்தேககர்க்கு செம் தீயும் முக்தி மார்க்க தலை வாசலும் கண்ணாவான் கண்ணில் பிறந்த கண்மணியும்  த்ரயீ மயமுமான மண்டலத்திலே தண் தாமரை சுமக்க தோள் வளையும் குழையும் திரு செய்ய முடியும் ஆரமும் படையும் திகழும் பொன் மேனியும் செம் சுடர் தாமரை  கண்ணுமாய்  அணி நிறத்து மூர்த்தி ஈது என்னும் படி இரண்டையும் தன் நிறம்  ஆக்குகிற செய் ஆளான வித்யையோடே அருக்கன் மேவின சதாத் ஏய தேஜசின் சாமர சோத்காந நாமம் உள்ளுறையான ஆதி அந்தங்களாலே  ஓர் ஆயிரமாம் அவற்றிலே ஒற்றை ஆயிரம் முகத்தினால் அருளின தீர்த்தம் போல  தீர்த்தங்கள் ஆயிரமுமாக விச்தரிகின்றார் என்று வேத குரு உபதேசம்     –saanthogya  vubanishathil-sooryua manndala  varthy aana parama purushanai kurithu –ya yeshonthar aathithya   hirannmaya puru shothkusyathey-yentru piras thaavithu- dasya vuth  ethi naama- yentru  soli  eruppathai  thazluvi  entha soornnihai..

..காரார்  புரவி ஏழ் பூண்ட தனி ஆழி-yentrum-ஒரு கால் உடைய தேர் ஒருவனாய் -yentrum-Thiru Mangai aazlvaar  arulliya padi-ezlu  kuthiraikallum/oru chakaramum  vudaiya theriley..

..eni  adutha ettu  vaakyathaal  soorya  manndalathai  vivarikiraar..செம் சுடர் திருமால் திருக்கை  திரு சக்கரம் ஒக்கும் .-yentrapadi dejo viseshathaal  chakarath aazlvaanai okkum

..அருளார்  திரு சக்கரத்தால் அகல் விசும்பும்நிலனும் இருளார் வினை கெட செம் கோல் நடாவுதீர்  -yenkira Thiru virutham paasura padi vubaya viboothy  nadathakaruvi aahiya Thiru aazli aazlvaanai pola..கால சக்கரத்தாய்     -yentrum-கண்ணன் எம் பிரான்  கால சக்கரத்தானுக்கே  -yentrum-avanin aagjaiyai-தனி வளர் செம் கோல் நடாவு தழல் வாய் அரசு   -yentrum-     soorya bagavaan nadathi  konndum..சுடர் ஒளி பரந்தன சூழ் திசை எல்லாம்  துன்னிய தாரகை மின் ஒளி சுருங்கி-yenkiraThiru palli ezluchi paasuram padi-nashathram  mudaliya sahala dejo pugjangall  vudaiya dejas kallai asath samamaakkiyum..agni dejasukkum-soma naahiya chandranin  amirthathukkum  pirappidam  aahiyum..மன்தேககர்க்கு செம் தீயும் -manthehaa  runneth veeba-vubanishad padiyum-மீண்டு அவற்றுள் எரி கொள்   செம் தீ வீழ் அசுரரை போல  .Thiru virutha paasura padi– manthehar  yenkira raadshasarkall madinthu  poha sirantha agniyaayum..முக்தி மார்க்க தலை வாசலும்-archiraathi  maargathilmudal vaasalaayum..கண்  ஆவான் என்றும் மண்ணோர் விண்ணோர்க்கு  -yentrum-anaivarukkum  kann  pontraem  perumaan  kannil nintrum..sashos sooryo ajaayatha-suruthy padi  kann manni yaayum..vetha  mayamaayum–eppadi  ettu  viseshangallum soorya  manndalathukku..

..soorya  manndalathil em perumaan  ezlunthu  arulli erukira vitham  sollu hiraar meley..தண் தாமரை சுமக்கும் பாத பெருமான்-sarasi saajana sani vishdanaay..செம் கமல கழலில்-yentra Periaazlvaar paasurathilum- திரு செங்குன்றூரில்-yentra  Thiru  vaay mozli  paasurathilum-koorina  padi- தோள் வளையும் குழையும் திரு செய்ய முடியும் ஆரமும் படையும் திகழும்–tholl vallai/mahara  kunndalam/kireedam/haaram/thiru aazli/thiru sangu/ aahiya divya aabarannangalll  villanga  pettru  -திரு கண்டேன்  பொன் மேனி கண்டேன்-yentru  pesa  patta pon nira thiru meyni  vudaiyavanaayum..அம் சுடர வெய்யோன் அணி நெடும்தேர் தோன்றாதால்     -yentra  vudaney-செம் சுடர் தாமரை  கண் செல்வனும் வாரானால்  -yentru Nam Aazlvaar soorya manndala thodey  samabiy yaaharithu  solukaiyaalum..dasya yathaa kapyaasam pundareeha mevamashinee-yentru  sruthy  sollukai  yaalum aathithya kirannangallaaley   vihasithamaana bothai sivantha thaamarai  pontra  thiru  kannkallumaay..

..அணி நிறத்து மூர்த்தி ஈது என்னும் படி இரண்டையும் தன் நிறம்  ஆக்குகிற –meley piraatti-திகழும் அருக்கன் அணி நிறமும்   கண்டேன்-yentru  Pey Aazlvaarum-செய்யதோர் நாயிற்றை காட்டி ச்ரீதரன் மூர்த்தி ஈது என்னும்    -yentru NamAazlvaarum  arulliya  padi  bagavath  vigrahathaiyum/aathithyamanndalathaiyum  thanodu  otha niram vudaiyathaam padi  seyhiraall..கமல மலர் மேல்  செய்யாள்-Nam Aazlvaar   -arulliya padi hirannya  varnnaiyaay-    vithyaa sahaayam aathithya samstham vithyaa pirasaadaham-yentra  vithyaa-sabdathil sonna  piraatti  vudan வான் இடை  அருக்கன் மேவி நிர்ப்பார்க்கு  -yentru  Thiru mangai  arulliya  padi  sooryanukkulley  ezlunthu  arulli  erukira  -dyeyas sathaa savithru manndala mathya varthee  naarayanna- yenkira padi eppozluthum dyaanikka      thakka dejo  roobiyaana parama purushanai..

..உள்ளுறையான ஆதி அந்தங்களாலே–santhoha  saamathukku  rasamaay  erunthulla-vuth geethathil-vuth-yentra thiru naamam–Thiru vaay mozlikku -antharangamyentru thottra-உயர்வற- thodangi-    உயர்ந்து-mudikiraar..vu kaarathil  thodangi-th kaarathil mudikiraar..   ஓர் ஆயிரமாய் உலகு ஏழ் அளிக்கும் பேர் ஆயிரம் கொண்டதோர் பீடு உடையன்  –uth-yentra antha thiru naamathai..அந்தரத்து அமரர் அடி இணை வணங்க  ஆயிரம் முகத்தினால் அருளி-yentru Thiru mangai  arulliya  padi-oru  Gangai  thaaney vulahathai  punithamaha aakka  thanai  aayira  muhamaha  perukinaal pola..தீர்த்தங்கள் ஆயிரத்துள்-yentru Aazklvaarey  arulliya  padi  aayiram paasuramaha  virithu vedaacharya battar vubadesikkum padi ..

..54..அன்றிக்கே ஸ்வரூப குண விபூதி சேஸ்டிதங்களை விசதமாக்குகிற பஞ்சராத்ர புராண இதிகாசங்கள் போல நீலபாரூபோக்தி தெரிய சொன்ன  வேத உபப்ரஹ்மணம் என்பர்கள்      ..vetha  vuba brahmanna  saamyamum vunndu  yenkiraar..seshdi vistharam-ethihaasangall/viboothy  vistharam-puraannangall/soroobamum-gunnangallum -paancharaathram villakkum..neela thoyatha madyasthaa..beethaabaa syaath thanubamaa  baa rooba–ethyaathy  sruthykallil  pirasthaapikka  patta divya mangalla  vigrahathai. தெரிய சொன்ன ஓர் ஆயிரம்   -yenkira padi villakki therivikkum..svarooba/rooba/gunna/viboothy/seshdithangall anaithum erunthaalum avanin vadivu azlahil visesha nokku

..55..கல்பாதியில் தோற்றிற்று வர்ணிக்கும் சதுர்முகன் சந்தசும் மோகசாச்த்ரா பிரவர்தகன் பிண சுடலை வெந்தார்க்கு மாருமணிந்து ஏறேறிச் சுழ்ன்று  ஆடும் ஆலமமர் பிச்சு தெளிந்து தான் வணங்குமாறு உரைக்க கேட்ட ஸஜாதியர் பிரசாதமும் ஆர்ஷாமூலம்     ..rishikallin granthangallin vuth pathy moolam solluhirathu..saadviha/rajasa/damasa gunnangallukku  thakkapadiyum/   

..ஆர்ஷாமூலம் -vaalmihi pirokthamana raamayanna avathara moolam..  மோகசாச்த்ரா   பிரவர்தகன்-rudran..dvanja rudra maha baaho moha saasthraanni kaaraya—பிணங்கள் இடு காடு அதனுள் நடமாடு பிஞ்சகனோடு   -yentrum-சுடலையில் சுடு நீறன் -yentrum-வெந்தார் என்பும் சுடு நீரும் மெய்யில் பூசி yentrum-அக்கும் புலியின் அதளும் உடையார் அவர்-yentrum.ஆறும் பிறையும் அரவமும் அடம்பும் சடை மேல் அணிந்து  -yentrum-  எரி உருவத்து ஏறு ஏறி-yentrum-மன்னு குல வரையும் மாருதமும்தாரகையும் தன் நின் வுடனே சுழல சுழ்ன்று ஆடும் கொன் நவிலும்மூவிலை வேல் கூத்தன் -yentrum   -ஆலம் அமர் கண்டத்து அரன் -yentrum-namilkaattil merpattaar ellai  yentru  picheri  kidantha nilamai  neengi  sadva  gunnam thalai  yeduthu –ஆல நிழல் கீழ் அற நெறியை நால்வர்க்கு மேலை யுகத்து உரைத்தான் மெய் தவத்தோன் க்ஜாலம் அளந்தானை ஆழி கிடந்தானை  ஆல் மேல் வளர்ந்தானை தான் வணங்குமாறு       –yenkira Thiru mazlisai aazlvaar  paasura  padiyum-அறிவானாம் ஆல மர நீழல் அறம் நால்வர்க்கு   அன்று உரைத்த   ஆலம் அமர் கண்டத்து அரன்  -yenkira     Poyhai Aazlvaar  paasura padiyum -rudran-thaan sarvesvaranai  vubaasikkum  vahaiyai  vubadesikka..athai ketta- ahasthiya/pulasthya/dasha/maarkanndeyar-naalvaril pulasya munivar paraasara  munivarukku   arull seythathu..paraasara  munivarin puraannam avatharippatharkku  moolam..

..ethaal-rajasa deivamana  chadur muhan vara pirasathathaal kidaitha -vaalmihi raamayannamum..daamasa  deivathin  vuba desam ketta pulasthanin vara pirasada maana  paraasara  pirapantham  –evattrai  vida  -sriman  naarayannanin  thiru  arullaal  avatharitha  aazlvaar  thiru  vaakku  miha sirappu  pettrathu..

..56..பரம சத்வதோடே உள்ளி உரைக்கும் நிறை க்ஜானது அயனாம் சிவனாம் திருமால் அருள் கொண்டு இவர் பாடினார்   ..parama  sathvasamaasryaha-Yentru Aallavanthaar  arulliya  padi..vadi  kattina  sadva  gunnathodey  ..நெறி உள்ளி உரைத்த கணக்கறு நலத்தனன்  -yentra  padi  vetha  maarkangallai   nantru   vimasithu  arull  seybavanaay..அறிவினால் குறைவில்லா அகல் க்ஜாலது-gjaalathu- அவர் அறிய நெறி எல்லாம் எடுத்து உரைத்த நிறை க்ஜனது-gjaanathu- ஒரு மூர்த்தி    -yenkira  padi  pari  poornna  gjaanam niru bahamaaha  vudauiyavanaay..அயனாம் சிவனாம் திருமால்-brah maathikallukku  antharaamiyaay  erunthu  nir vahikkum sarvesvaran..திருமாலால் அருளப்பட்ட சடகோபன்   -yentrum-அருள் கொண்டு ஆயிரம் இன் தமிழ் பாடினான்-yentrum-solluhira padi   antha perumaallin  ein arull  konndu  arulli  seythaar..

..57..கருவுள் வேறலாமை அரண் அயன் என செய்யும் அவை போல  ..மூஉருவா முதல்வன் துப்பரவாலே பரம கவிகளால் பாடிவியாது நேர்பட சொல்லும் நீர்மை இலா என்னை தன்னாக்கி ஏன் நா முதல் வந்து புகுந்து தப்புதல் அற தன்னை வைகுந்தனாக  தன் சொல்லால் தானே துதித்து மலக்கு நாவியல்  மொய்ய சொல்லால் சொல்ல வல்லேன் என்று நானும் சொல்லி நாடும் கை எடுக்கும் படி என் சொல்லால் யான் சொன்ன இன் கவி என் பித்தான் என்றார் இறே ..

..கருவுள் வேறலாமை அரண் அயன் என செய்யும் அவை போல  –thisai muhan karuvull veettru  erunthu padaithitta  karumangall  yentrum ..வெள்ள நீர் சடையானும் நின் இடை   வேறலாமை விளங்க நின்றதுவும்  -yentrum-புரமொரு மூன்று எரித்து அமரக்கும் அறிவு இயந்து அரன் அயன் என உலகு அழித்து அமைத்து உளனே -yenkintra  paasurangall padi..

..என் முன் சொல்லும்  மூஉருவா முதல்வனே  -yentra padi..three moorthy svaroobiyaay  aathi  kaaranna  boothanaana  em perumaan..திறத்துக்கே  துப்பரவாம் திருமால்-yentrapadi yethaiyum  oru  thrunnam konndu  kaariyam  thalai  katta  valla  saamarthiya  saali..இன் கவி பாடும்  பரம கவிகளால் தன் கவி தான் தன்னை  பாடிவியாது -yenkirapadi vyaasa/paraasara/vaalmihi/muthal aazlvaar avarkallaal  paadu  vithu  kollamal.. thanakku  thahuthiyaaha  kavi  paada gjana sakthi ellaatha yennai-நேர்பட யான்  சொல்லும் நீர்மை இலாமையின் ஏர்விலா    என்னை தன்னாக்கி –yentra padi  thanodu  oththa gjana/sakthikallai  vunndenaam padi panni..ஆ முதல்வன் இவன்  என்று தற்ஏற்றி  என் நா முதல் வந்து புகுந்து-yentrapadi vaakkin  pira varthikku muthalaay  vathu  puhunthu..தப்புதல் இன்றி தனை கவி தான் சொல்லி–yentra padi  yennai  karuviyaaha  konndum yen  sanbanthathaal  aahum thosham thattaatha padi..என்னால் தன்னை வைகுந்தனாக புகழ-yenkira padi  naan puhazlnthamai yaal thaan Sri vaikunthan aahaangu  vuttra eisvaryam pettrathaaha  ninaithu..தன் சொல்லால் தான் தன்னை கீர்தித்த மாயன்  -yentrum-தானே யான் என்பானாகி தன்னை தானே துதித்து-yentra padi than vudaiya  sorkallaal  thaaney  thuthithu  konndu..வலக்கை ஆழி இடகை சங்கம் இவை உடைய  மால் வண்ணனை மலக்கு நா உடையேர்க்கு மாருளதோ  -yentrum-நாவியலால் இசை மாலைகள் ஏத்தி நண்ண பெற்றேன் -yentrum-மொய்யசொல்லால்  இசை மாலைகள் ஏத்தி உள்ள பெற்றேன்-yentrum-குடமாடியை வானக்கோனை கவி சொல்ல வல்லேர்க்கு-yentrum-thaamey  sonna padi-paasuram  panninathu  avanaay  erukka, naan  paadinathaha  ninaithu  naaney  solli..குருகூர் சடகோபன் சொல்-yentru naadu  yellaam  anchali  pannum padi   –என் சொல்லால் யான் சொன்ன இன் கவி என் பித்து தன் சொல்லால் தான் தன்னை கீர்தித்த மாயன்  –yentraar irey..ezlaam pathu- yentraikum yennai- pathihathilum..பண்ணார் பாடல் இன் கவிகள் யானாய் தன்னை தான் பாடி–spashdamaha arulli  erukiraar..

..58..தர்ம வீர்ய க்ஜானதாலே தெளிந்து ஹ்ருஷ்டராய் மேலே மேலே தொடுப்பாரை போல் அன்றே அருளின பக்தியாலே உள் கலங்கி சோகித்து மூவாறு மாசம் மோகித்து வருந்தி ஏங்கி தாழ்ந்த சொற்களாலே நூற்கிற இவர்   ..aazlvaarukku  vunndaana  vailashannyam  solla paduhirathu..

..hasitham baashitham saivakathir yaa yacha  seshditham thath sarvam tharma veeryenna  yathavaath sampirapachyathi-vaalmeeham-yenkirapadi dabo roobathaal  theirinthu mahizlnthu-antha thellivum/mahizlchiyum adiyaaha men melum slohangallai  thoduthu  konndu  sentraarkall rishikall..

..evaro மயர்வரமதி நலம் அருளினன் – yentra padi gjanathin  pari pakkuva nilai yaana bakthi aaley –மதி எல்லாம் உள்கலங்கி மயங்கும்  -pirivaattraamai yaaley gjanam  yellaamadi  manndakalangi..ஆடி ஆடி அகம் கரைந்து  -pathiham padi sohithu..எத்திறம் உரலினோடு இனைந்து இருந்து ஏங்கிய எளிவே -yentru  solli  aaru  maasamum-பிறந்தவாறும்  வளர்ந்த வாரும்-yentru  solli  aaru maasamum- கண்கள் சிவந்து பெரிய வாய்      -yentru  solli  aaru  maasamum –aaha மூவாறு மாசம் மோகித்து- moorchai adainthu  kidanthu-வருந்தி நான் வாசகமாலை கொண்டு   -yentru evar sol ontru yedukka malai yeduppathu pola varunthi..என்று என்று ஏங்கி அழுதக்கால் -anubavam kidaikkaamal  varunthy porumi porumi..thazla thazlatha yeera sorkallaal அங்கே  தாழ்ந்த சொற்களாலே அம் தன் குருதூர் சடகோபன் சொன்ன  -yentrum-வண் தமிழ் நூற்க-yentrapadi  pirapanthangall arullinaar.

..59..ஸ்வாத்யாய யோகங்களை  கற்று தெளிந்தும்  கண்டமை பாலே ஓதி  உணர்ந்தவர் இன்னும் ஆசா பாச  பத்தர் அவன் வழங்கும் திவ்ய சஷுசாலே நேரே கார் செறிந்த நீறாடி கட்கரிய அரும் பொருளை கண்டபோதே யாமுறாமை என்னும் படி   எவருக்கு வன் பாசங்கள் நீங்கிற்று ..vishaya  vairaakyathaalummem pattavar aazlvaar..

..svaathyaayaath yohamaaseetha yohaath  svaathyaaya maamaneth  svaathyaaya yoha sambathyaa paramatma pirakasathey-yentrapadiyum-கண்டும் தெளிந்தும் கற்றார்  -yentra padiyum-vetham/ashdaanga yoham abyasithu athan moolam -thammuyarchiyaal  kanndavarkall-aasaa paasaa sathair pathaa-Geethai 16-12..sam sara boha vishayangall-aasai- yenbathaal kattu  vunndu erupparkall

..evaro- divyam thathaami they sashu-காண்பன் அவன் கண்களாலே -yentrum -நேரே கடி கமலத்து உள் இருந்தும் காண்கிலான் கண்ணன் அடி கமலம் தன்னை அயன்   -yentrum-கார் செறிந்த கண்டத்தான் என் கண்ணன் காணான்-yentrum-நீறாடி தான் காண  மாட்டாத தாரகல சேவடியை-yentrum-பிரமன் சிவன் இந்திரன் என்று இவர்க்கும் கட்கரிய கண்ணனை-yentrum-kaanna  kidaikkaathavanaay..அறிந்தன வேத வரும் பொருள் நூல்கள் அறிந்தன கொள்க  வரும் பொருள் ஆதல் -yentrum-கேட்பார்க்கு அரும் பொருளாய் நின்ற -yentrum-thur laba vasthu vaana emberumaanai evar-கண்ணனை நான்  கண்டேனே-yentrum-கண்டேன் கமலமலர் பாதம்-yentrum-solli saashaadkaritha pothey..பொய் நின்ற க்ஜானமும் பொல்லா ஒழுக்கும் அழுக்கு  உடம்பும் இன் நின்ற நீர்மை எனி யாம் உறாமை  -yentrum-பாதமடை வதன் பாசத்தாலே மற்றவன் பாசங்கள் முற்றவிட்டு -yentrum-பாசங்கள் நீக்கி என்னை உனக்கே அற கொண்டிட்டு நீ-yentrum -avan arullaaley neenga pettrana..

..60..அவர்களுக்கு காயோடு என்னும் இவையே தாரகாதிகள் இவர்க்கு எல்லாம் கண்ணன் இறே  ..antha-parasara/paaraasarya/vaalmihi pirapruthy maha rishikallukku -காயோடு நீடு கனி உண்டு வீசு கடும் கால் நுகர்ந்து-yentrum வீழ் கனியும் ஊழ் இலையும்என்னும் இவையே நுகர்ந்து-yentrum-kani/kaay/kizlangu/saruhu/kaattru/thanneer evaiyay thaaraha/bogya/boshahangall..evarukko-உண்ணும் சோறு பருகும்நீர் தின்னும் வெற்றிலை  எல்லாம் கண்ணன் -yentru  thaamey  arulliya padi  anaithum em perumaan antro..

Azlahiya  Mannavaalla Perumaal Naayanaar  Thiru Adikalley Sarannam.

Aanndaal, Aazlvaar,Emberumaanaar,Jeeyar Thiru Adikalley Sarannam.

ஆச்சார்ய ஹ்ருதயம்-Aachaarya Hruthayam-part 5..

January 18, 2009

..41..செம்திற தமிழ் என்கையாலே ஆகஸ்த்யமும் அநாதி   ..samas kruthathodu  sahapaditham aahaiyaalum – செம்திற தமிழ் ஓசை வடசொல்லாகி -sirapithu koorapadihaiyaalum..ahathiyaraal  velli  ettathaal- aahasthyam-yenna padum draavidamum anaathi..

..42..வட மொழி மறை என்றது தென் மொழி மறையை நினைத்து இறே ..marai  yentru  pothu  padai  yaaha sollaamal -வட மொழி மறை  வாணர்-yenkira edathil Aazlvaar thamizl vetham vunndu  yentru  ninaitha thaal antro..

..43..வேத சதுஷ்ட்ய அங்க உபாங்கள் பதினாலும் போல இன் நாலுக்கும் இரும் தமிழ் நூல் புலவர்    பனுவல் ஆறும் மற்றை எண்மர் நல் மாலைகளும்    ..vethangallukku aaru angam/ettu vubaangam-14 pola..Nam Aazlvaar arulli  erukkum-இரும் தமிழ் நூல் புலவன் மங்கையாளன்  – Thiru mangai Aazlvaar vudaiya -கலியன் வாய் ஒலி செய்த   பனுவல்-saasthra rooba maana aaru pira panthan gallum..mattrai aazlvaarkall yennmar  vudaiya -நய நின்ற நல் மாலை-yenna patta  vilakshanna  pira  panthangalum  anga- vubaangangall   aaha amainthana..

..44.. சசல வித்யாதிக  வேதம் போல  இதுவும் திவ்யபிரபந்த பிரதானம்  –vetham thanakku angam/vubaangam sahala vithaikallai   vida pirathaanam pola Nam aazlvaarin  thiru  vaakkum-thanakku angam/vuba angamana sahala pira thangallai vida  pirathaanam..

..45..வேத நூல் இரும் தமிழ் நூல்..ஆக்ஜை ஆணை ..வசையில் ஏதமில்.. சுருதி செவிக்கு இனிய.. ஓதுகின்றது உண்மை பொய் இல் பாடல்.. பண்டை நிற்கும் முந்தை அழிவில்லா.. என்னும் லக்ஷணங்கள் ஒக்கும்   .pala vahaikallaal  saamyam  niru bikka paduhirathu..

..வேத நூல் பிராயம் நூறு -yentra padiyum -இரும் தமிழ் நூல் புலவன்-noolaha  ethaiyum  sonnathaal-ssasthra  saamyam..sruthis smirthir mamai aagjai-yentrum-ஆணை ஆயிரம்-yenkirapaasurathil  ethaiyum aannai  yaaha  sollittru..வசையில் நால் மறை-yentru baurusha/yeyathva/pirayuktha thosham attrathu..ஏதமில்  ஆயிரத்து இப் பத்து.yentru ethaiyum nir thosha  maha  sollittru..vethathai-சுடர் மிகு  சுருதி-yentru  sevikku  eniyathaha sonnathu  pola-கேட்டார் யார் வானவர்கள்  செவிக்கு இனிய செம் சொல்லே -yentru  sollittru..வேத நூல்  ஓதுகின்றது உண்மை  அல்லது இல்லை மற்று உரைக்கிலே  -yentru vatham yathaartham yenkirathu pola-பொய் இல் பாடல் ஆயிரத்துள்-ethuvum yathaartham..பண்டை நால் மறை-yentrum-நிற்கும்  நால் மறை வாணர் -yentrum-anaathi/azlivu ellaatha vatham  yentrathu  pola..முந்தைஆயிரத்துள் இவை yentrum-அழிவில்லா ஆயிரத்து இப் பத்து-aathiyum anthamum attrathaaha  sollittru..ethaal  saamyam..

..46..சொல்லப்பட்ட என்ற இதில் கர்த்ருத்வம் ஸ்மிர்தி  அத்தை  ஸ்வயம்பூ படைத்தான்  என்றது போல  ..ethil  aazlvaarukku -சடகோபன் சொல்லப்பட்ட ஆயிரம்-karthruthvam yennganey  porunthum yenkil…antha -அத்தை-samskrutha vethathai -anaathi nithanaa hyeshaa vaakuth  srushdaa svayambuvaa-yentru brahma srushtithaan -pola0- brahma athai velli ettaan..aazlvaar ethai velli ettaar..

..47..நால் வேதம்கண்ட புராண ரிஷி மந்தர தர்சிகளை போல இவரையும் ரிஷி முனி கவி  என்னும்  ..naangu  vethangallaiyum  saashaad  karithu -ashdadasa puraannangallin  aanu poorviyaiyum kanndu  arinthu sonna -vetha vyaasa  bagavaanai -rishi-yentrum/muni yentrum/kavi yentrum -solvathu polavum.. manthra darsikallaana-sownaha  bagavaan-mudalaana varkallaiyum appadi solvathu  polavum.. evaraiyum -rishim sushaa mahey  sasdagoba munim vanthey-yentrum -ஒன்றி ஒன்றி உலகம் படைத்தான் கவி ஆயிநேற்க்கு..rishi/muni/kavi aaha sollittru..

..48..படைத்தான் கவி என்றபோதே இதுவும் யதா பூர்வ கல்பகமாமே ..piralayam  konnda  vulahathai   munbu  pola  padaitha em berumaanai   kavi  paaduhiravan naan yentra porull pada-ஒன்றி ஒன்றி உலகம் படைத்தான் கவி ஆயிநேற்க்கு-yentraarulli  seyal  nokkum edathu -இதுவும் யதா பூர்வ கல்பகமாமே-sooriyaa chandra masau thathaa  yathaa  poorva  makal bayath-yenkira  vuba nishad padi-yathaa  poorva kalbamamaay  ethuvum srushdi  thorum avatharikkum yentru  theriya varum..

..49..உறக்கம் தலை கொண்டபின்னை மறை நான்கும் உணர்ந்த  தங்கள் அப்பனோடு ஓதின சந்த சதுர்  முகன்  சலம் கலந்த வெண் புரி நூல் மானுரி திரி தந்து உண்ணும் காமன் உடல் இருக்கிலங்கு ஜ்யேஷ்ட புத்ராதிகளுக்கு மறை பயந்தாப்போல ஆதுமில் காலத்து எந்தை யான வாய் முதலப்பன் பிரம குருவாய் இரா பகல் முன் சொல்ல    கற்றனமே என்ற இவரும் நாவினால் நன்மையால் என்னும் ஒத்த வல்ல பிராக்களை கன்மின்கள் என்று சொல் பயிற்ற  வேதம் ஓதுவார் ஒத்தாகையாலே  ஆதர்வண் ஆதிகள் போல இதுவும் பேர் பெற்றது            ..Emberumaan  arullaaley  Thiruvaay  mozli  Aazlvaarukku  sithithu – pin pullaarkku  vuba jeevyamaay evarai  ettu  nirubikkum padi aanamai- drush daanatha thudan sollhiraar..

..Periya Thirumadalil-ஒர் உன்னிய யோகத்து  உறக்கம் தலை கொண்ட பின்னை yentru  asrulli  seytha padi  yoha  nithirai  seytha pinbu -உணர்ந்தாய் மறை நான்கும்- naangu  vethan gallaiyum smirtha-திசை முகனார்  தங்கள் அப்பன்-yentrapadi othina..chandasai nirubahamaha vudaiya  aahaiyaal-சந்த சதுர்  முகன்-yentru Periaazlvaaral sollapatta   naan muhan-சலம் கலந்த  செம் சடை-yentra padi-nithya  snaana  yuktha naahavum..வெண் புரி நூல் மார்வன்-yentrapadi yagjo baveetha  yukthanaayum..மானுரி ய தளும் உடையவர்-yentra padi -kirushnnaguna  yuktha naayum..பிறர்மனை    திரி தந்து உண்ணும் உண்டியான்-yentrapadi..picha  anna  bojana  nishdanaayum..காமன் உடல் கொண்ட தவத்தார்   -yentra padi  endariya  jaya  seela naayum..இருக்கிலங்கு திருமொழி வாய் எண் தோள் ஈசன்    -yentra sathaa adyayana  paranaayum..–aaha- brahma charya  lakshanna  yukthanaay..

..ஜ்யேஷ்ட புத்ராதிகளுக்கு..thanakku  mooththa kumaran rudran mudalaa norkku..மறை பயந்தாப்போல-vetham othu vithaar  pola..ஆதுமில் காலத்து எந்தை யான அச்சுதன் அமலன் -yentrum-ஒன்றும்தேவும் உலகும் உயிரும் மற்றும்   யாதும் இல்லா அன்று   -yentrum-பன்மை படர்பொருள்   யாதும் இல் பாழ்நேடும் காலத்து -yentrum-ontrum  ellaa  pirallaya  kaalathil thanthai  ahiya  muraiyaal  -karanna kallaparangallai  thanthu gjaana  vihaasathai  pannina-தூ முதல் பத்தர்க்கு  தான் தன்னை சொன்ன என் வாய் முதல் அப்பனை -yentrapadi vaaytha  kaaranna  boodanaay aazl vaarukku  thanthai  yaana sarvesvaran..பீதக ஆடை பிரானார்  பிரம குருவாகி வந்து   -yentra  paasura padi  thaaney  aasriyanaay..எயற்று  இடை மண்  கொண்ட எந்தை   இரா பகல்  ஓதுவித்து-yentra  padi   eravu  yentrum pahal  yentrum  paaraamal..என்  முன் சொல்லும் மூ உருவா முதல்வனே  -yenkira padi  antha  emberumaan  mun solla..–திரு நாம சொல்  கற்றனமே என்ற இவரும் -Thiru virutham- anu charannam  panninathaha  sonnapadi  othinavar  yentru  theriya  aazlvaarum..நாவினால் நவிற்று இன்பம் எய்தினேன்-yentrapadiyum-நன்மையால் மிக்க நால் மறை ஆளர்கள்  -yentra padi-svaa charya  piremathaiyum/krudakjaiyaiyum  mun  ettu  konndu srathai vudan  othum Mathura kavi pontra sishyarkallai -கன்மின்கள் என்று உம்மை யான் கற்பியா வைத்த மாற்றம் சொல்லி  -yentra padi  ethai  abyasingall  yentru  solli.. தயிர் பழம் சோற்றோடு பால் அடிசில் தந்து   சொல் பயிற்ற நல் வளம்  -yentru sol maalaikallai  abyasikkavey..ஓதுவார்  ஒத்து எல்லாம்-yenkira padi –vatham aadarvannam/daithriyam/kaannvam yentru  adyethaakkal  aanavar kallai  ettu   per  pettraar polaethuvum-sadagoban sol-yentru per pettrathu..

..50..இயற்பா மூன்றும் வேத த்ரயம் போல.. பண்ணார் பாடல் பண்புரை இசை கொள் வேதம் போல ..eyarpaa vil serkkapatta  thiru virutham-rig vetham..thiru vaasriyam-yajur..periya  thiru anthaathi-atharvannam  sthaanam..பண்ணார் பாடல் இன் கவிகள்-yentru  solla patta Thiru vaay mozli aanathu–பண்புரை வேதம்-yentrum -இசை கொள் வேதம் -yentrum sola patta  saama vetha  sthaaneeyam..

Azlahiya  Mannavaalla perumaall Naayanaar  Thiru Adikalley Sarannam.

Aanndaal,  Aazlvaar, Emberumaanaar, Jeeyar  Thiru Adikalley Sarannam.


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 68 other followers